TIPURI DE INTERVENTII STRUCTURALE

A. Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale sunt reglementate prin regulamentele şi deciziile  Comunitare.

 

Obiectivul 1 (teritorial):

promovează dezvoltarea şi ajustările structurale ale regiunilor care înregistrează întârzieri în dezvoltare, prin furnizarea de infrastructură de bază şi încurajarea investiţiilor în activităţi economice de afaceri.

  • Este finanţat prin FEDR, FSE, FC şi Instrumentele destinate agriculturii şi dezvoltării rurale.
  •        Acoperă zone NUTS nivel II (nivel-regiune), al căror PIB pe locuitor este sub 75% din media EC.

 

 

Obiectivul 2 (teritorial):

sprijină conversia economică şi socială a zonelor care se confruntă cu dificultăţi de natură structurală

  • Este finanţat de FEDR şi FSE
  • Acoperă zonele NUTS nivel III (nivel-judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbări socio- economice în sectoarele industrial şi de servicii, zone rurale în declin, zone urbane în dificultate şi zone dependente de pescuit.

Obiectivul 3 (tematic): sprijină adaptarea şi modernizarea politicilor şi sistemelor de educaţie, instruire şi angajare a forţei de muncă

  • Este finanţat de FSE
  • Acoperă întreagul teritoriu al Uniunii Europene, cu excepţia regiunilor Obiectiv 1.

 

B. Iniţiative Comunitare – tipuri de programe care sunt propuse de către Comisia Europeană pe iniţiative şi măsuri clar stabilite şi implementare de către statele membre (de ex. INTERREG).

 

C. Acţiuni Inovative care stimulează administraţiile regionale să experimenteze noi idei şi abordări pentru provocările societăţii informaţionale şi să-şi facă economiile mai competitive.

 

D. Asistenţa tehnică asigură realizarea acelor măsuri dedicate pregătirii, monitorizării şi evaluării implementării Instrumentelor Structurale, prin:

  • Studii;
  • Schimburi de experienţă şi informaţii între beneficiarii finali şi publicul larg;
  • Operaţionalizarea prin sisteme computerizate a managementului, monitorzării şi evaluării;
  • Îmbunătăţirea metodelor de evaluare şi a schimbului de informaţii.

 

 

 

 

Definiţii:

 

1. „program operaţional”: un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie

care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de

priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de

convergenţă, la Fondul de coeziune şi la FEDER ;

 

2. „axă prioritară”: una dintre priorităţile strategiei dintr-un program operaţional constând

într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile;

 

3. „operaţiune”: un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de

gestionare a programului operaţional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia din urmă

în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de supraveghere şi aplicată de unul sau

mai mulţi beneficiari în vederea realizării obiectivelor axei prioritare de care aparţine;

 

4. „beneficiar”: un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniul public sau privat,

cu responsabilitatea de a lansa sau de a lansa şi aplica operaţiuni. În cadrul regimurilor de

ajutor în temeiul articolului 87 din tratat, beneficiarii sunt întreprinderile publice sau

private care realizează un proiect individual şi primesc ajutor public;

 

5. „cheltuială publică”: orice participare publică la finanţarea unor operaţiuni, provenită din

bugetul statului, al autorităţilor regionale sau locale, din bugetul general al Comunităţilor

Europene privind fondurile structurale şi Fondul de coeziune şi orice altă cheltuială

similară. Orice participare la finanţarea unor operaţiuni, provenind din bugetul

organismelor de drept public sau al asociaţiilor formate de una sau mai multe autorităţi

regionale sau locale sau de organisme de drept public care acţionează în conformitate cu

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004

privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări,

de bunuri şi de servicii1 este considerată cheltuială similară.

 

6. „organism intermediar”: orice organism sau serviciu public sau privat care acţionează sub

supravegherea unei autorităţi de gestionare sau de certificare şi care îndeplineşte atribuţii

pentru acestea faţă de beneficiarii care aplică operaţiunile;

 

7. „neregularitate”: orice încălcare a unei dispoziţii a dreptului comunitar care rezultă dintr-un

act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar putea avea ca efect un

prejudiciu la adresa bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea unei cheltuieli

necorespunzătoare bugetului general.

 

 

 

Definiţii specifice procesului de programare, comitete la nivel naţional, elemente de implementare:

 

a) Cadrul strategic naţional de referinţă 2007-2013, denumit în continuare CSNR, reprezintă documentul de referinţă pentru programarea instrumentelor structurale, asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare, precum şi legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi Programul naţional de reformă;

b) documentul-cadru de implementare a programului operaţional pentru obiectivul convergenţă, denumit în continuare DCI, reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional;

c) Documentul-cadru de implementare/documentele echivalente documentului-cadru de implementare pentru obiectivul cooperare teritorială europeană reprezintă documentele prin care sunt stabilite detaliile de implementare ale programului operaţional, elaborate de autoritatea de management şi aprobate în cadrul comitetului de monitorizare aferent;

d) domeniul major de intervenţie reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare;

e) ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar pentru completarea corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul programelor operaţionale, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor;

f) Comitetul naţional de coordonare pentru instrumentele structurale, denumit în continuare CNC, reprezintă structura interinstituţională de coordonare şi planificare strategică a implementării instrumentelor structurale;

g) Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale, denumit în continuare CMC, reprezintă structura interinstituţională de analiză şi identificare a soluţiilor pentru problemele operaţionale cu relevanţă orizontală ce rezultă din implementarea instrumentelor structurale;

h) Planul naţional multianual de evaluare reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională ce urmează a fi realizate pe parcursul implementării instrumentelor structurale, care privesc CSNR sau aspecte orizontale ce acoperă două ori mai multe programe operaţionale;

i) Planul multianual de evaluare reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională privitoare la un program operaţional şi care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia;

j) Strategia naţională de comunicare privind instrumentele structurale este documentul strategic prin care se fundamentează planurile de comunicare pentru programele operaţionale şi pentru ansamblul instrumentelor structurale şi prin care se asigură coordonarea integrată a activităţilor de informare şi publicitate;

k) Raportul naţional anual privind implementarea instrumentelor structurale, denumit în continuare RNA, reprezintă documentul de sinteză elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de coordonator naţional al instrumentelor structurale, pe baza rapoartelor anuale de implementare elaborate de autorităţile de management şi a altor documente relevante, prezentând stadiul implementării instrumentelor structurale în anul precedent;

l) Sistemul unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţă, denumit în continuare SMIS – CSNR, reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.