Consultanta Implementare Startup Nation | Servicii Management de Proiect si asistenta implementare proiect sau plan de afaceri

Servicii Management de Proiect | Asistenta implementare proiect/plan de afaceri

Activitățile de management al proiectului oferite de noi constau în următoarele activități:

    • Urmărirea și managementul proiectului pe toată perioada de derulare al acestuia din punct de vedere al cerințelor programului de finanțare;

    • Realizarea monitorizării activităților proiectului:

     • urmărirea gradului de îndeplinire a activităților conform graficului de activități al proiectului și informarea în scris al Achizitorului cu privire la orice întârziere în derularea proiectului și propuneri clare de remediere și readucere a graficului activităților în parametrii inițiali;

     • monitorizarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a proiectului cu respectarea și încadrarea în bugetul proiectului și în graficul de activități al acestuia;

     • urmărirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale și de efectuare a plăților și notificarea în timp util a echipei de proiect în acest sens;

     • notificarea în scris în timp util al Achizitorului despre eventualele nereguli, întârzieri, abateri privind activitatea prestatorilor sau a activităților proiectului și elaborarea de propuneri de soluționare ale acestora;.

 • Asistență în elaborarea rapoartelor de progres lunare/periodice în conformitate cu cerințele finanțatorului;

 • Asistență în elaborarea cererilor de rambursare / plată în conformitate cu cerințele finanțatorului;

 • Asistență în elaborarea tuturor notificărilor, a propunerilor de acte adiționale, împreună cu întreaga documentație atașată, conform cerințelor și termenelor contractului de finanțare ce se impun în cadrul proiectului;

 • Asistență în elaborarea documentelor solicitate de Finantator prin Autoritatea de Management (AM) și de alte organisme privind furnizarea de date și informații în ceea ce privește derularea Contractului de finanțare;

 • Asistență în pregătirea documentațiilor solicitate de Organismul Intermediar/Autoritatea de Management și participarea la vizitele de monitorizare și de verificare efectuate de acestea sau alte structuri cu atribuții de control/ verificare/ audit a finanțărilor nerambursabile din fondurile structurale

Echipa noastra de experti va fi alcatuita din:

 1. Manager de proiect,

  Managerul de proiect va avea următoarele sarcini:

  • Supraveghează desfășurarea proiectului și coordonează echipa de implementare a proiectului;

  • Urmărește gradul de îndeplinire a activităților conform graficului de activități al proiectului;

  • Monitorizează proiectul din punct de vedere cantitativ și calitativ;

  • Monitorizează activitățile tuturor prestatorilor implicați în proiect;

  • Urmărește termenele de livrare a rezultatelor proiectului;

  • Urmărește îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin Cererea de finanțare pentru măsurarea atingerii rezultatelor și obiectivelor proiectului;

  • Informează Achizitorul cu privire la orice întârziere în derularea proiectului și elaborează propuneri de remediere și readucere a graficului activităților în parametrii inițiali;

  • Întocmește rapoartele periodice privind progresul proiectului din punct de vedere cantitativ și calitativ;

  • Participă la realizarea documentațiilor necesare decontării cheltuielilor aferente proiectului cu Finanțatorul;

  • Elaborează notificările, propunerile de acte adiționale, conform cerințelor și termenelor contractului de finanțare ce se impun în cadrul proiectului;

  • Asigură respectarea legalității și conformității tuturor activităților și acțiunilor din cadrul proiectului;

  • Participă la evenimentele organizate în cadrul proiectului (de ex. ședințe), asigurând pregătirea adecvată a acestora;

  • Asigură un circuit informațional adecvat, discuții și feedback dintre diferiții actori;

  • Arhivează, organizează și păstrează documentele specifice activității pe care o desfășoară.

 2. Responsabil financiar și achiziții

  • Coordonează activitățile financiare și derularea procedurilor de achiziții;

  • Participă la realizarea rapoartelor periodice;

  • Realizează managementul financiar al asistenței financiare;

  • Calculează necesarul de numerar pentru perioadele următoare și îl actualizează ori de câte ori este necesar;

  • Informează echipa de implementare cu privire la orice problemă, întârziere identificată și elaborează propuneri de remediere a problemelor apărute,

  • Monitorizează activitățile financiare și derularea procedurilor de achiziții, asigurând respectarea și încadrarea în parametrii stabiliți în cadrul proiectului aprobat;

  • Verifică încadrarea cheltuielilor în prețul contractelor încheiate în cadrul proiectului și urmărește îndeplinirea obligațiilor financiare contractuale;

  • Colaborează cu toți factorii implicați în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor;

  • Urmărește termenele de livrare ale documentelor oficiale (justificative) aferente activității sale;

  • Urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate astfel încât să respecte regulile de eligibilitate ale cheltuielilor conform legislației în vigoare, precum și termenii și condițiile contractului de finanțare;

  • Asigură respectarea legalității și conformității tuturor activităților și acțiunilor efectuate în scopul proiectului;

  • Elaborează și actualizează, ori de câte ori este necesar, programul achizițiilor;

  • Organizează și arhivează documentele aferente activității desfășurate

 3. Responsabil promovare

  Cu următoarele sarcini principale:

  • Identifică activitățile necesare pentru asigurarea transparenței și publicității proiectului aflat în derulare;

  • Gestionează imaginea publică a proiectului, menținând o atitudine favorabilă a publicului;

  • Îndeplinește toate activitățile legate de rolul de purtător de cuvânt (facilitează relația cu mass-media, oferă informații acesteia ori de câte ori este nevoie);

  • Coordonează activitatea de organizare de evenimente care au ca rol promovarea proiectului;

  • Se ocupă de promovarea proiectului, prin mijloace specifice stabilite în Cererea de finanțare și în Manualul de Identitate Vizuală a Programului;

  • Elaborează materialele de informare și promovare, conform cerințelor Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul;

  • Realizează, cu ajutorul echipei de proiect, materialele informative destinate comunicării interne și externe;

  • Elaborează rapoarte periodice proprii privind activitățile de promovare;

  • Asigură respectarea legalității și conformității tuturor activităților și acțiunilor de informare și promovare;

  • Organizează și arhivează documentele aferente activității desfășurate


Tarifele sunt negociabile si se stabilesc in functie de complexitatea proiectului si/sau a activitatilor propuse de dvs. in cadrul acestuia.
Cotatie de pret gratuita!

Contacteaza-ne Acum