Project Management | In ce consta activitatea unui consultant in implementarea proiectelor europene

Consultanţa în domeniul managementului de proiecte

Activitatea unui Consultant in implementarea de proiecte pentru consta in realizarea tuturor activităţilor manageriale necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul proiectelor şi implementării cu succes a acestora .

Activitati specifice

 • monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei proiectului – raportul de progres;
 • pe baza datelor din raport se va analiza masura in care proiectul se incadreaza in limitele stabilite prin buget;
 • monitorizarea riscurilor, astfel incat, in eventualitatea materializarii acestora se se puna in lucru planurile de actiune stabilite prin managementul de risc;
 • controlul costurilor si incadrarii in duratele planificate se va face pe baza datelor obtinute din monitorizarea, cu scopul de a diminua diferentele si abaterile identificate;
 • pregatirea si realizarea cererilor de plata;
 • asistenta acordata Beneficiarului pentru solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului.

În cadrul activităţii de management al proiectului se realizeaza monitorizarea internă şi controlul intern al proiectului, coordonarea şi administrarea acestuia.

Consultantul în managementul implementării proiectului asimileaza în totalitate informaţia din documentaţia proiectului si coordoneaza intreaga activitate in conformitate cu prevederile legislative si cu instrucţiunile , normele, notificările emise de catre autoritatea de management.

Pentru realizarea unui management al proiectului performant, asiguram realizarea următoarelor activităţi:

1. Monitorizarea proiectului

Realizarea monitorizării activităţilor proiectului:

 • urmărirea gradului de îndeplinire a activităţilor conform graficului de activităţi al proiectului şi informarea în scris a Autorităţii Contractante cu privire la orice întârziere în derularea proiectului şi propuneri clare de remediere şi readucere a graficului activităţilor în parametrii iniţiali;
 • monitorizarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a proiectului cu respectarea şi încadrarea în bugetul proiectului şi în graficul de activităţi al acestuia;
 • monitorizarea activităţii tuturor prestatorilor implicaţi în proiect prin urmărirea rapoartelor de activitate ale acestora, asigurarea încadrării în preţul contractului şi respectării obligaţiilor contractuale;
 • urmărirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale şi de efectuare a plăţilor şi notificarea în timp util a echipei de proiect în acest sens;
 • notificarea în scris în timp util a echipei de proiect despre eventualele nereguli, întârzieri, abateri privind activitatea prestatorilor sau a activităţilor proiectului şi elaborarea de propuneri de soluţionare a acestora;
 • gestionarea eventualelor modificări, situaţii neprevăzute, dispoziţii de şantier în scopul aprobării şi decontării serviciilor/lucrărilor de către Autoritatea de Management
 • elaborarea de rapoarte lunare privind progresul proiectului din punct de vedere cantitativ şi calitativ, care să cuprindă o raportare globală referitoare la activitatea tuturor prestatorilor .

2. Executia si Managementul Proiectului

Cuprinde consultanta in mamagement, consultanta juridica si monitorizare tehnica:

 • Asistenta la contractare cu Autoritatea de Management;
 • Planificarea activitatilor
 • Asistenta la organizarea – selectia – achizitia – contractarea serviciilor / lucrarilor / bunurilor necesare implementarii proiectului
 • Asistenta financiara ce include (Intocmirea fluxului de numerar al proiectului)
 • Asistenta la realizarea Rapoartelor
 • Orice alt tip de asistenta acordata Beneficiarului pentru implementarea cu succes a proiectului.

3. Elaborarea cererilor de prefinanţare în conformitate cu cerinţele finanţatorului. Aceste cereri vor respecta cu stricteţe prevederile legale si Instrucţiunile de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor conform Contractului de finanţare.

4. Elaborarea rapoartelor de progres în conformitate cu cerinţele finanţatorului. Aceste rapoarte vor respecta cu stricteţe formatele tip impuse de Autoritatea de Management (AM)

5. Elaborarea cererilor de rambursare în conformitate cu cerinţele finanţatorului. Aceste cereri vor respecta cu stricteţe formatele tip impuse de Autoritatea de Management (AM)

6. Asigurarea respectării legalităţii şi conformităţii tuturor activităţilor şi acţiunilor din cadrul proiectului:

 • urmărirea şi verificarea eligibilităţii tuturor cheltuielilor efectuate;
 • informarea imediată a Autorităţii Contractante în cazul depistării unor cheltuieli neeligibile efectuate de prestatorii implicaţi în proiect, sugerând şi măsuri ce pot fi luate pentru reglementarea situaţiei.

7. Realizarea şi actualizarea, în urma discuţiilor cu membrii echipei de proiect, a Planului de implementare a proiectului:

Consultantul dezvolta şi actualizeaza împreună cu echipa de proiect din cadrul Autorităţii Contractante Planul de implementare a proiectului,.

Acest plan descrie în detaliu toţi paşii ce urmează a fi parcurşi până la finalizarea proiectului si va conţine în mod obligatoriu şi analiza de risc pentru proiect şi elaborarea de propuneri pentru gestionarea adecvată a riscurilor.

8. Colaborarea cu membrii echipei de proiect în derularea tuturor activităţilor:

 • Consultantul menţine un contact permanent cu Autoritatea Contractantă, cu managerul de proiect şi cu echipa de implementare a proiectului;
 • Consultantul participa cel puţin o dată pe săptămână, la o dată stabilită de comun acord cu beneficiarul, la şedinţele operative ale membrilor echipei de proiect;
 • Consultantul participa la şedinţele lunare de progres în cadrul cărora se analizeaza evoluţia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităţilor, obţinerii rezultatelor şi managementul riscurilor;
 • Consultantul asigura prezenţa unuia dintre experţii săi, o dată pe săptămână, la o dată stabilită de comun acord cu beneficiarul, la sediul Autorităţii Contractante;

Toată corespondenţa purtată între părţile contractante este necesar a se purta în scris.

9. Colaborarea cu toţi prestatorii implicaţi în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii sarcinilor contractuale:

 • Consultantul menţine legătura cu prestatorii implicaţi în proiect prin intermediul echipei de proiect pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile contractuale faţă de Autoritatea Contractantă.

10. Întocmirea şi menţinerea pistelor de audit corespunzătoare activităţilor şi subactivităţilor din proiect, astfel încât să permită posibilitatea verificării documentelor originale ale proiectului de către reprezentanţii Autorităţii de Management (AM), Organismului Intermediar (OI), Comisiei Europene, ale Biroului European Anti -Fraudă şi de către Curtea Europeană a Auditorului. Pistele de audit vor respecta un format recomandat de AM/OI POR.

11. Oferirea de consultanţă juridică în cadrul proiectului:

 • Consultantul asigura consultanţă în ceea ce priveşte relaţiile contractuale dintre Autoritatea Contractantă şi prestatorii din cadrul proiectului;
 • Consultantul va atenţiona echipa de proiect asupra potenţialelor aspecte litigioase din cadrul relaţiilor contractuale cu prestatorii şi va elabora propuneri de soluţionare a acestora;
 • Informarea Autorităţii Contractante asupra eventualelor modificări legislative ce privesc serviciile solicitate, de îndată ce acestea apar, şi corelarea documentaţiilor ce trebuie întocmite conform acestor modificări.

12. Elaborarea de documente solicitate de Organismului lntermediar (OI), Autoritatea de Management (AM) si de alte organisme care vor solicita date şi informatii privind derularea Contractului de finanţare:

 1. Elaborarea de documente la solicitarea echipei de proiect privind derularea Contractului de finanţare (ex: notificări, acte adiţionale, alte situaţii etc) şi derularea contractelor de achiziţie publică aferente acestuia;
 2. Refacerea şi adaptarea tuturor documentelor de mai sus, conform cerinţelor Autorităţii Contractante, respectiv în conformitate cu cerinţele primite din partea Autorităţii de Monitorizare sau din partea Organismului Intermediar (OI);

13. Alte activităţi şi obligaţii ale Consultantului

 • Sprijinirea echipei de proiect şi participarea la toate activităţile şi evenimentele derulate pe parcursul implementării proiectului;
 • Participarea la vizitele de monitorizare şi de verificare efectuate de Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/ verificare/ audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale;
 • Participarea la misiunile de audit realizate de auditorul independent;
 • Întocmirea notificărilor şi a altor documente necesare implementării proiectului, solicitate de Autoritatea Contractantă;
 • Cunoaşterea contractului de finanţare dintre Autoritatea Contractantă şi Autoritatea de Management/Organismul Intermediar şi a legislaţiei în vigoare privind instrumentele structurale şi implementarea proiectului.
 • Consultarea surselor de informare cu privire la noile reglementări publicate de AM către Beneficiarii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi informarea în timp util a autorităţii contractante.
 • Consultantul are in vedere si asigurarea şi promovarea egalitatii de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de măsuri şi dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilităţi, etc.

—————————

ASCON – Asistenta si Consultanta pentru Management de Proiecte Regiunea Sud Est

Suntem deschisi pentru orice fel de proiecte . Nu ezita sa ne contactezi!

Contacteaza-ne acum la 0336 886 927 sau  office.ascon@gmail.com

One thought on “Project Management | In ce consta activitatea unui consultant in implementarea proiectelor europene

 1. Howdy would you mind letting me know which
  hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog
  in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot
  faster then most. Can you recommend a good internet
  hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.