PROGRAMELE OPERATIONALE 2007 -2013

1. Programul Operaţional Sectorial „ Creşterea competitivităţii economice”

 

Obiectiv strategic general:

Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii.

 

Prioritatea I: Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor, în special al IMM-urilor

M 1.1 Susţinerea investiţiilor productive şi pregătirea întreprinderilor româneşti pentru concurenţa pe piaţa internă europeana

M 1.2 Dezvoltarea accesului la finanţare a întreprinderilor, în special a IMM

M 1.3 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a serviciilor de consultanţă pentru afaceri

M 1.4 Creşterea accesului pe pieţe externe şi sprijinirea eforturilor de internaţionalizare a întreprinderilor, în special a IMM

M 1.5 Promovarea potenţialului turistic românesc – factor de îmbunătăţire a imaginii României ca destinaţie turistica si de antrenare a creşterii competitivităţii economice

 

Prioritatea II: Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin promovarea cercetării şi inovării şi accelerarea dezvoltării societăţii informaţionale

M 2.1 Facilitarea transferului tehnologic

M 2.2 Stimularea investiţiilor in CDI, şi eficientizarea propagării şi comercializării inovării

M 2.3 Îmbunătăţirea colaborării pentru cercetare dintre universităţi, instituţii de cercetare şi industrie

M 2.4 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei

M 2.5 Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne (e-Guvernare, e- Educaţie şi e-Sănătate )

M 2.6 Promovarea unui mediu dinamic de e-business şi reducerea deficienţelor de securizare în domeniul TIC

 

 

Prioritatea III: Îmbunătăţirea eficientei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie

M 3.1 Reducerea intensităţii energetice şi îmbunătăţirea eficientei energetice

M 3.2 Creşterea ponderii energiei obţinute din resurse regenerabile

 

 

2. Programul Operaţional Sectorial „ Dezvoltarea infrastructurii de transport”

 

Prioritatea I: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional şi imbunătăţirea serviciilor aferente

M 1.1 Modernizarea şi construcţia de infrastructuri rutiere trans-europene;

M 1.2 Modernizarea şi construcţia de infrastructuri feroviare trans-europene;

M 1.3 Modernizarea şi extinderea infrastructurii navale trans-europene;

M 1.4 Modernizarea şi extinderea infrastructurii aeroportuare trans-europene;

M 1.5 Modernizarea şi construcţia reţelelor de legătură la TEN

 

Prioritatea II: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene şi a reţelelor de legătură

M 2.1 Modernizarea şi construcţia de infrastructuri rutiere de interes naţional;

M 2.2 Modernizarea şi construcţia de infrastructuri feroviare de interes naţional, precum şi imbunătăţirea serviciilor aferente;

M 2.3 Modernizarea şi extinderea infrastructurii navale de interes naţional;

M 2.4 Modernizarea şi extinderea infrastructurii aeroportuare de interes naţional;

M 2.5 Dezvoltarea transportului urban

Prioritatea III: Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi

M 3.1 Promovarea intermodalităţii;

M 3.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport;

M 3.3 Reducerea impactului lucrărilor şi a activităţilor de transport asupra mediului înconjurator;

M 3.4 Punerea în siguranţă a infrastructurii de transport;

 

Prioritatea IV: Asistenţă Tehnică

 

 

3. Programul Operaţional Sectorial „ Infrastructura de Mediu”

 

Obiectiv strategic general:

Continua conservare, îmbunătăţire şi protecţie a valorilor si utilităţilor de mediu pe tot teritoriul ţării, în beneficiul întregii populaţii

 

Prioritatea I: Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin modernizarea utilităţilor publice

M 1.1 : Dezvoltarea facilităţilor integrate de apa / apa uzata la nivel regional;

M 1.2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor la nivel regional

 

Prioritatea II: Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu

M 2.1: Dezvoltarea sistemelor specifice de management al resurselor de apa

M 2.2: Construirea / modernizarea sistemelor specifice de management al deşeurilor solide

M 2.3: Dezvoltarea durabila a resurselor naturale

M 2.4 : Îmbunătăţirea infrastructurii de protecţie a atmosferei

 

Prioritatea III: Asistenţa tehnică

Pregătirea studiilor care sa sprijine proiectele (publicitatea, realizarea de sondaje sectoriale si colectarea datelor de baza)

Pregătirea documentelor suport (studii de fezabilitate, specificaţii tehnice, etc.)

Pregătirea documentelor de licitaţie si contractelor

Monitorizarea programului

Managementul si evaluarea programului.

 

 

4. Programul Operaţional Sectorial „ Dezvoltarea Resurselor Umane”

 

Obiectiv strategic general:

Creşterea calităţii resurselor umane, promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe piaţa muncii

 

Prioritatea I: Dezvoltarea capitalului uman şi promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, asigurarea calităţii şi a relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue faţă de cerinţele pieţei muncii

Măsuri / domenii de intervenţie

Asigurarea calităţii şi adaptării sistemului educaţional şi de formare profesională la cerinţele pieţei muncii

Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii

Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere

 

Prioritatea II: Promovarea ocupării depline şi creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor prin întărirea capacităţii şi îmbunătăţirea eficienţei instituţiilor şi serviciilor de pe piaţa muncii

Măsuri / domenii de intervenţie

Adaptabilitatea forţei de muncă şi a întreprinderilor

Promovarea educaţiei şi formării antreprenoriale

Identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii

Modernizarea şi eficientizarea instituţiilor de pe piaţa muncii şi promovarea parteneriatului privind ocuparea forţei de muncă în vederea îmbunătăţirii accesului la ocupare

Promovarea prelungirii vieţii active şi creşterea participării pe piaţa muncii a persoanelor cu vârsta peste 55 ani

 

Prioritatea III: Promovarea coeziunii sociale prin creşterea incluziunii sociale, accesului la educaţie şi formare profesională şi combaterea discriminării

Măsuri / domenii de intervenţie

Integrarea şi combaterea discriminării persoanelor dezavantajate pe piaţa muncii, dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale destinate reducerii riscului de marginalizare şi excluziune socială

Dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale destinate reducerii riscului de marginalizare şi excluziune socială

Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă pentru grupurile dezavantajate

Promovarea egalităţii de gen;creşterea participării femeilor pe piaţa muncii şi reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie

Reducerea discrepanţelor de gen pe piaţa muncii şi prevenirea tendinţei de discriminare salarială a femeilor

 

 

5. Programul Operaţional Regional

 

Obiectiv strategic general:

Diminuarea disparităţilor de dezvoltare dintre regiuni, precum şi în interiorul regiunilor (între diferitele zone, mediul urban-rural, centrele urbane şi arealele adiacente), concomitent cu stimularea dezvoltării unor centre urbane cu potenţial de polarizare a dezvoltării regionale

 

Prioritatea I: Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale

M 1.1 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelelor de transport şi a utilităţilor publice conexe

M 1.2 Sprijinirea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi servicii sociale

M 1.3 R eabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale

 

Prioritatea II: Sprijinirea dezvoltării economiilor regionale şi locale

M 2.1 Crearea/Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

M 2.2 Sprijinirea activităţilor locale de afaceri cu caracter inovativ

M 2.3 Sprijinirea serviciilor inovative pentru afaceri

 

Prioritatea III: Dezvoltarea turismului regional şi local

M3.1.Reabilitarea zonelor turistice, renovarea patrimoniului istoric şi cultural, protejarea/reabilitarea patrimoniului natural

M 3.2. Sprijinirea activităţilor turistice generatoare de venituri

 

Prioritatea IV: Sprijinirea dezvoltării urbane

M 4.1. Sprijinirea programelor integrate de regenerare urbană

M 4.2. Îmbunătăţirea infrastructurii urbane de transport, a utilităţilor publice conexe şi a serviciilor publice urbane

M 4.3. Reabilitarea arealelor dezafectate in situ pentru dezvoltarea de noi activităţi

 

Prioritatea V: Asistenţă tehnică

6. Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.