Text : Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID19 ..84

G U V E R N U L R O M Â N I E I


Update: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020 aduce o serie de modificari – detalii aici:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/231244

Versiunea PDF aici:
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUG-3.pdf

Text MOF
http://www.imm.gov.ro/adaugare_fisiere_imm/2020/08/OUG-130-2020.pdf

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile ,aferente Programului Operațional Competitivitate 2014–2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene

Ținând cont că IMM-urile, așa cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, s-au confruntat pe perioada declarării stării de urgență cu probleme determinate fie de lipsa consumatorilor caz în care activitățile IMM-urilor au fost puternic afectate prin scăderea cifrei de afaceri și personalul angajat a fost trimis în șomaj tehnic, fie că activitățile desfășurate de IMM-uri au fost interzise prin ordonanțe militare pe perioada declarării stării de urgență și pe perioada stării de alertă situație în care personalul angajat al IMM- urilor a fost trimis în șomaj tehnic, iar toate aceste măsuri au condus la un blocaj al activităților economice la nivel național,

Deoarece IMM-urile dețin o pondere importantă în activitatea economică la nivel național, numărul total al acestora fiind de 723.595 companii cu o pondere însemnată pentru microîntreprinderi de 666.356 companii, respectiv o pondere relativ medie de 48.230 întreprinderi mici, precum și 9.009 întreprinderi mijlocii care desfășoară activități în diferite domenii de activitate, iar pentru reluarea urgentă a activității curente au nevoie de capital de lucru astfel cum acesta este definit prin Regulamentul CE nr. 460/2020, care urmează a fi utilizat pentru finanțarea activităților curente ale IMM-urilor,

Având în vedere faptul că ajutorul de stat se poate acorda doar până la data de 31.12.2020,

Întrucât IMM-urile dețin o parte însemnată din forța de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate, respectiv un număr total de 2.564.484 contracte din care 886.803 contracte încheiate de microîntreprinderi, 860.996 contracte încheiate de întreprinderi mici și 816.685 contracte încheiate de întreprinderile mijlocii, astfel încât nevoia de sprijin a acestora fie prin granturi pentru capital de lucru, fie prin granturi de investiții este o nevoie reală cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României,

Având în vedere că măsurile de sprijin pentru reluarea activităților economice la nivel național influențează direct capacitatea operațională a IMM-urilor de a relua activitățile pe o piață de consum și producție grav afectată de criza coronavirusului COVID-19, iar prin neluarea acestor măsuri de sprijin IMM-urile se pot confrunta cu grave dificultăți în desfășurarea activităților curente și de investiții cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar și asupra creșterii ratei șomajului în România,

Deoarece o parte din IMM-uri au nevoie de grant pentru capital de lucru necesar pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă,

mărfuri, materiale consumabile dar și pentru achiziționarea echipamentelor de protecție medicală necesare propriilor salariați, iar în lipsa capitalului de lucru reluarea activității curente va fi dificil de realizat,

Întrucât o parte din IMM-uri ca urmare a crizei COVID-19 trebuie să își realoce activitatea prin crearea unor capacități de producții noi, prin desfășurarea unor activități noi sau prin implementarea unor proiecte de investiții noi, iar pentru aceasta au nevoie de granturi pentru investiții de mică valoare astfel încât să se creeze capacități de producție mici și să se poată obține produse și servicii noi adaptate la cerințele consumatorilor,

Luând în considerare că există un risc substanțial de recesiune economică în anul 2020, iar în acest context multe segmente ale economiei europene sunt blocate din cauza COVID-19 și lanțurile de aprovizionare și schimburile comerciale globale sunt profund afectate, fiind necesare măsuri de sprijin pentru deblocarea și restartarea activităților economice,

Având în vedere faptul că în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgență, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă o prioritate a programului de relansare economică a Guvernului României, nu ar putea beneficia de condiții de finanțare adecvată pentru proiectele de relansare a activităților, de investiții sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente ale întreprinderilor grav afectate de pandemia de Sars-Cov2,

Ținând cont de faptul că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic de relansare, în condițiile în care sectorul întreprinderilor mici și mijlocii are o contribuție importantă la creșterea economică națională și crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele îmbunătățirea accesului la finanțare,

Prezentul act normativ va asigura temeiul juridic pentru modificarea Programului Operațional Competitivitate în sensul stabilirii valorilor sumelor forfetare, numărul mare de IMM-uri afectate și impactul implicit asupra economiei, precum și faptul că semnarea contractelor pentru acordarea ajutorului de stat are ca dată limită, 31 decembrie 2020, considerăm necesară adoptarea de urgență a măsurilor de sprijin pentru capitalul de lucru și investițional propus. Neadoptarea prezentului proiect de cat normativ determină imposibilitatea acordării în cadrul Programului Operațional Competitivitate a unui sprijin financiar în cuantum de 1 miliard de euro pentru IMM-urile afectate în contextul pandemiei de Sars-Cov2,

Întrucât prin neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru IMM-uri ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României,

Având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CapitolulIDispozițiigenerale

Art.(1)Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente

Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, pentru IMM-urile a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

 1. Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se referă la:
 1. microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
 2. granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
 3. granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor, necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producție noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.
 4. IMM-urile sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și c), iar persoanele fizice autorizate și cabinetele medicale individuale pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. 2 lit. a).

Art.2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) administrator și beneficiar de finanțare europeană- Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale, în baza contractului de finanțare încheiat cu MFE prin AM POC, în calitate de furnizor. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu prezenta schemă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare semnate cu AMPOC;

 1. beneficiarii ajutorului de stat – întreprinderi mici și mijlocii (IMM)/microîntreprinderi/persoane fizice autorizate (PFA)/Cabinet Medical Individual (CMI) care primește ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiții productive, prin încheierea unui contract de finanțare cu administratorul de schemă;
 2. cabinet medical individual – unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală – medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat. În cabinetul medical individual își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;
 3. capital de lucru – diferența dintre activele curente și datoriile curente ale unei întreprinderi;
 4. grant pentru capital de lucru – grant direct acordat beneficiarilor de ajutor de stat sub formă de sumă forfetată reprezentând 15% din cifra de afaceri pentru anul 2019;
 5. întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) – acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați şi care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 milioane de Euro, fie active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane Euro;
 6. întreprindere mijlocie – întreprinderea care are între 50 și 249 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
 7. întreprindere mică – întreprinderea care are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 8. micro-întreprindere – întreprinderea care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 9. microgrant pentru capital de lucru – grant direct în valoare de 2.000 euro acordat beneficiarilor de ajutor de stat, considerați vulnerabili la riscul de răspândire a virusului COVID-19, sub formă de sumă forfetată;
 10. persoană fizică autorizată – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă.

Art.3(1)Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art.1 alin.(2) se acordă în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 pentru care Ministerul Fondurilor Europene (MFE) îndeplinește funcția de Autoritate de Management (AM) și furnizor de ajutor de stat.

 1. Pentru formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art.1 alin.(2), MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS îndeplinesc funcția de administrator de schemă de ajutor de stat în condițiile prevăzute în contractele de finanțare încheiate între MFE pe de o parte și MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS pe de altă parte.
 2. Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să asigure creditele de angajament și bugetare pentru finanțarea acestor forme de sprijin împreună cu alte tipuri de cheltuieli necesare pentru implementarea acestora, începând cu anul 2020.

CapitolulII–Microgranturiacordatedinfonduriexternenerambursabile

Art.4-(1)Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură

dată, sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 , cu modificările ulterioare și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

(2) Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014- 2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.

Art.5(1)Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă;

 1. Persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la anexanr.1;
 2. Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/ direcția de sănătate publică județeană după caz;

(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se face pe perioada implementării proiectelor, pe bază de eșantion, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA și CMI.

Art.6(1)Microgranturile prevăzute la art.4 alin.(1) din prezenta ordonanță de urgență se acordă, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 1. au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA

/cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;

 1. au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b) și c);
 2. își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Art.7(1)Beneficiarii de microgranturi prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

 1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 4. cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.
 8. Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.
 9. Beneficiarii de microgranturi vor depune declarație pe proprie răspundere prin care vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat. Art.8Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cu respectarea criteriilor de eligibilitate

care vor fi stabilite în ghidul solicitantului.

Art.9(1) Pentru microgranturi mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:

 1. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, în baza Acordului de parteneriat încheiat între aceștia vor depune Fișa de Fundamentare pentru proiectul propus la finanțare / finanțat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (F1), conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 2020, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;
 2. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
 3. MFE și MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS vor încheia contractul de finanțare în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității, precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară;
 4. MEEMA va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de microgranturi. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de microgranturi;
 5. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor din Ghidul Solicitantului și a contractului de finanțare încheiat;
 6. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE va încheia contracte de acordare ale ajutorului de stat cu beneficiarii selectați, care stau la baza efectuării plăților către beneficiari și pe seama cărora se derulează mecanismul de rambursare;
 7. MEMMA solicită MFP deschiderea de credite bugetare aferente cofinanțării de la bugetul de stat în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. MEEMA în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile pe seama convențiilor bancare în termen de maxim 7 zile calendaristice efectuează plățile din cofinanțarea bugetului de stat în conturile bancare indicate de beneficiari finali de microgranturi;
 8. Beneficiarul de finanțare depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AMPOC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant;
 9. Băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat şi transmite prin aplicaţia electronică ordinele de plată lunar către MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarului întocmit lunar, până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna precedentă;
 10. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS va depune la MFE cereri de rambursare efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și solicită rambursarea sumelor la CE prin declarații de cheltuieli lunare;

l)MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea activități timp de 6 luni, pe baza raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.

(2) Microgranturile se acordă după regimul de sumă forfetară prevăzut de Regulamentele Comisiei Europene cu condiția depunerii raportului de progres în termenul prevăzut la etapa 9 din mecanismul financiar de acordare a microgranturilor.

CapitolulIII–Granturipentrucapitaldelucruacordatebeneficiarilor

Art.10– (1) Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru în înțelesul

prezentei ordonanțe de urgență se înțelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 , cu modificările ulterioare și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

 1. Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
 2. Verificarea încadrării în categoria IMM-urilor se face pe bază de eșantion pe perioada implementării proiectelor, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între

  5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

  1. pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între

  13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

  1. Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include coparticiparea beneficiarilor la constituirea capitalului de lucru, în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.
  2. Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de

  42.500.000 euro de la beneficiari.

  1. Valoarea contractelor încheiate pentru schema de sprijin aferentă granturilor pentru capital de lucru se supune regulilor privind supracontractarea prevăzută de OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

  Art.12Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr.2.

  Art.13 Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
  2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
  3. dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
  4. mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

  Art.14Beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțare din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

  1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;
  2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
  3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
  4. cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;
  5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
  6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
  7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.
  1. Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării metodologiei de stabilire a sumei forfetare.
  2. Beneficiarii vor depune declarație pe proprie răspundere prin care vor asuma faptul că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

  Art.15 Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

  Art.16(1) Pentru granturi destinate capitalului de lucru mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:

  1. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, în baza Acordului de parteneriat încheiat între aceștia vor depune Fișa de Fundamentare pentru proiectul propus la finanțare / finanțat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (F1), conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 2020, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;
  2. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
  3. MFE și MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS vor încheia contractul de finanțare în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară;
  4. MEEMA va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de capital de lucru. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi de capital de lucru;
  5. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor din Ghidul Solicitantului și a contractului de finanțare încheiat;
  6. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE va încheia contracte de acordare ale ajutorului de stat cu beneficiarii selectați care stau la baza efectuării plăților către beneficiari și pe seama cărora se derulează mecanismele de acordare a prefinanțărilor, cererii de plată sau cererilor de rambursare;
  7. MEMMA solicita MFP deschiderea de credite bugetare aferente cofinanțării de la bugetul de stat pe baza listelor finale de proiecte aprobate , în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. MEEMA în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maxim

  7 zile calendaristice, efectuează plățile din cofinanțarea bugetului de stat în conturile bancare indicate de beneficiari finali de granturi;

  1. Beneficiarul de finanțare depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la banca în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AMPOC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru; sumele ramase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate;
  2. Băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat şi transmit prin aplicaţia electronică ordinele de plată către MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarilor, până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna precedentă;
  3. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, va depune la MFE cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și solicită rambursarea sumelor prin declarații de cheltuieli lunare;
  4. MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea sau suplimentarea numărului de angajați timp de 6 luni, pe baza raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani;

  (2) Granturile pentru capital de lucru se acordă după regimul de sumă forfetară, potrivit Regulamentelor Comisiei Europene cu condiția depunerii raportului de progres în termenul prevăzut la etapa 9 din mecanismul financiar de acordare al granturilor pentru capital de lucru.

  Capitolul IV – Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

  Art.17– (1) Prin granturi pentru investiții în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care au ca sursă de finanțare fondurile externe nerambursabile, cofinanțări de la bugetul de stat, precum și cofinanțări proprii ale beneficiarilor în cadrul POC 2014-2020, destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

  a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;

  1. realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
  2. reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.
  3. Verificarea încadrării beneficiarilor în categoria IMM se face pe eșantion, pe perioada implementării proiectelor, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

  Art.18(1) Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

  1. Granturile pentru investiții prevăzute la alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.
  2. Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie.
  3. Valoarea contractelor încheiate pentru schema de sprijin aferentă granturilor pentru investiții se supune regulilor privind supracontractarea prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

  Art.19(1) Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

  1. Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
  2. Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
  3. Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
  4. Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
  5. Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
  6. Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
  7. Servicii de reparații și întreținere;
  8. Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
  9. Confecții metalice/lemn/mobilier;
  10. Confecții textile/pielărie;
  11. Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
  12. Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
  13. Servicii de educație: creșe și grădinițe;
  14. Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
  15. Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
  16. Tehnologia informației și inteligență artificială;
  17. Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
  18. Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.
  1. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexanr.3.
  2. Investițiile incluse la finanțare în domeniile menționate la alin.(1) pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

  Art.20 Granturile pentru investiții se acordă, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat IMM-urilor.

  Art.21 Granturile pentru investiții prevăzute la art.17 din prezenta ordonanță de urgență se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
  2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
  3. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  4. realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
  5. dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
  6. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

  Art.22(1) Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute la anexanr.4și includ:

  1. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR);
  2. Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
  3. Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;
  4. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS;
  1. Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României.
  2. Bugetul total destinat granturilor pentru investiții, fără cofinanțarea proprie a beneficiarilor se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României după cum urmează:
  1. 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea BI ca regiune mai dezvoltată;
  2. 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
  1. În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați.
  2. Contractele de acordare a ajutorului de stat se pot încheia la nivelul bugetului alocat cu luarea în considerare a procentului de supracontractare la nivelul POC 2014-2020 prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015. Art.23(1)Beneficiarii de granturi pentru investiții prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
  1. cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
  2. cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
  3. cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.
  1. Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin.(1) lit. a) și c).
  2. Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente și extinderea unităților de producție/servicii categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).
  3. Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
  1. cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
  2. cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
  3. cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.
  4. ) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:
  1. cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
  2. cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
  3. orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de activitate menționate la art.19 alin.(1) și (2) din prezenta ordonanță de urgență.

  Art.24Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura: cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului finanțării.

  Art.25Contractelor de acordare a ajutorului de stat încheiate cu beneficiarii de granturi pentru investiții le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind mecanismul cererilor de plată și/sau după caz mecanismul cererilor de prefinanțare sau al cererilor de rambursare cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.

  Art.26(1) Pentru granturile destinate investițiilor mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:

  1. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, în baza Acordului de parteneriat încheiat între aceștia vor depune Fișa de Fundamentare pentru proiectul propus la finanțare / finanțat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (F1), conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 2020, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;
  2. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aprobat conform legii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;
  3. MFE și MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS vor încheia contractul de finanțare în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară cu respectarea procedurilor legale ale AMPOC;
  4. MEEMA va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de investiții. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi pentru investiții;
  5. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor din Ghidul Solicitantului și a contractului de finanțare încheiat;

  f) MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE va încheia contracte de acordare ale ajutorului de stat cu beneficiarii selectați care stau la baza efectuării plăților către beneficiari, pe seama cărora se derulează mecanismele de acordare a prefinanțărilor, cererii de plată sau cererilor de rambursare;

  1. MEMMA solicita MFP deschiderea de credite bugetare aferente cofinanțării de la bugetul de stat în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație pe baza cererilor de plată/rambursare solicitate de beneficiari. MEEMA în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci, transferă fondurile în contul de disponibil al băncilor. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maxim 7 zile calendaristice, efectuează plățile din cofinanțarea bugetului de stat în conturile bancare indicate de beneficiari finali de granturi pentru investiții;
  2. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE asigură verificarea procedurilor de achiziție publică, procedurilor de monitorizare a proiectelor, de avizare a cheltuielilor pentru care se efectuează plăți către beneficiari, de evaluare a conformității administrative și a eligibilității, de evaluare tehnică și financiară, de încheiere a contractelor de acordare a ajutorului de stat precum și alte etape necesare în derularea proiectelor;
  3. Băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat, a cererilor de rambursare și a cererilor de plată avizate de MECCMA în parteneriat cu AIMMAIPE, la propunerea de avizare a băncilor şi transmite prin aplicaţia electronică cererile de prefinanțare/plată/rambursare împreună cu ordinele de plată operate de către bănci, lunar către MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarului, până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna precedentă. Autorizarea de cheltuieli de către AMPOC, are loc pe bază de eșantion;
  4. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS va depune MFE cerere de plată/prefinanțare/rambursare a cheltuielilor efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și solicită rambursarea sumelor la CE prin declarații de cheltuieli lunare;
  5. MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind îndeplinirea indicatorilor pentru care i s-a acordat ajutorul de stat conform planului de afaceri și a prevederilor din contractul de acordare a ajutorului de stat, pe baza interogării bazelor de date sau a raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pe perioada de durabilitate a proiectului care nu poate depăși o perioadă de 3 ani.
  1. MFE-AMPOC va efectua verificări privind cererile de prefinanțare/rambursare/plată depuse în cadrul contractelor de finanțare al ajutorului de stat, pe bază de eșantion, stabilit prin grija AM POC.
  2. Contractelor de finanțare/contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru finanțarea investițiilor le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind mecanismul cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare potrivit legii.
  3. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE, prin excepție de la prevederile art.15 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, poate solicita prefinanțări în limita de 30% din valoarea contractului de finanțare pentru a asigura necesarul de plăți către beneficiarii finali de fonduri. Justificarea prefinanțărilor acordate se face conform legii și contractului de finanțare. MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE transferă prefinanțările către bănci în baza solicitărilor de fonduri. Băncile asigură plățile către beneficiari din prefinanțare numai pe bază de documente justificative și numai în condițiile prevăzute de contractele de acordare a ajutoarelor de stat pentru investiții.
  4. Băncile sunt obligate să asigure efectuarea plăților pentru beneficiarii de granturi pentru investiții numai condiționat de asigurarea cofinanțării potrivit contractului de ajutor de stat încheiat. Cofinanțarea se asigură de către beneficiar odată cu efectuarea plăților în cadrul contractului de acordare a ajutorului de stat.
  5. Băncile pot acorda credite punte pentru finanțarea proiectelor destinate investițiilor cu compensarea ulterioară a plăților pentru cheltuieli asigurate din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat. Toate obligațiile contractuale în situația acordării de credite punte rămân valabile pentru toate părțile contractuale astfel cum acestea au fost stabilite pe bază de contracte încheiate. Comisioanele, taxele, dobânzile, precum și alte cheltuieli generate de acordarea creditului punte rămân în sarcina exclusivă a beneficiarului.

  Capitolul V

  Măsuri în domeniul fondurilor nerambursate

  Art.27Pe perioada stării de alertă, prin excepție de la art.27 alin.(3) din Legea 55/2020, instituțiile și autoritățile publice, autoritățile de management, organismele intermediare și alți beneficiari de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor necesare implementării proiectelor.

  Capitolul VI – Dispoziții finale

  Art.28 (1)Prin excepție de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, întocmește după caz, cereri de prefinanțare/plata/rambursare in baza raportului de implementare MEEMA întocmește raportul de implementare pe baza documentelor primite, inclusiv cele de la bănci și le transmite către MFE – AMPOC prin sistemul informatic MySMIS 2014+, lunar.

  1. Prin excepție de la prevederile art. 20 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, MEEMA solicită prin mecanismul cererilor de plată către AM POC în baza listelor finale de proiecte aprobate sumele necesare aferente fondurilor externe nerambursabile.
  2. MFE verifica si aproba raportul de implementare, autorizează cheltuielile, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA in parteneriat cu AIMMAIPE si STS.

  Art.29(1) Prin excepție de la prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, MEEMA solicită prin mecanismul cererilor de plată către AMPOC, în baza listelor finale de proiecte aprobate sumele necesare aferente fondurilor externe nerambursabile.

  1. AMPOC pe baza cererii de plată înaintate de MEEMA întocmește cererea de fonduri către Autoritatea de Certificare (AC) în vederea transferării fondurilor externe nerambursabile în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe seama MFE – AMPOC.
  2. În baza cererii de plată, AMPOC autorizează și transferă fondurile externe nerambursabile în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului de către titularul de cont MEEMA.
  3. Pe baza convențiilor bancare încheiate cu băncile, MEEMA transferă în termen de maxim 7 zile calendaristice fondurile externe nerambursabile pe baza necesarului de fonduri transmise de bănci, în contul de disponibil al băncilor. Băncile în baza convențiilor bancare în termen de maxim 7 zile calendaristice efectuează plățile din fonduri externe nerambursabile în conturile bancare indicate de beneficiari finali de microgranturi, granturi pentru capital de lucru sau granturi pentru investiții, după caz.
  PRIM MINISTRU LUDOVIC ORBAN