SUBMĂSURA 4.2

SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA /MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

Sesiunea 2021

 Versiune Consultativa Mai 2021

Textul de mai jos prezinta informatiile publice cu caracter informativ disponibile la data mai sus mentionata
Informatiile la zi si Textul Complet si Anexele se pot descarca de pe site-ul finantatorului

respectiv MARD / AFIR, www.afir.info,

GRILA PUNCTAJ

Nr. Crt. Principii de selecţie și criterii de selecțiePunctaj

1
Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european, etc.)Max. 18 puncte

1.1 Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european, inclusiv investiții destinate produselor alimentare care utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan” Pentru produsele alimentare care au obținut recunoașterea la nivel european, proiectele vor fi punctate în urma verificării în bazele de date ale Comisiei Europene  eAmbrosia în care produsul vizat trebuie să fie menționat ca ”înregistrat”                                                                 
Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la nivel european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care  vizează obținerea produselor alimentare în conformitate cu documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele alimentare altele decât vinurile de calitate, , cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.   În plus, solicitanții respectă mențiunile din caietul de sarcini pentru sistemul de calitate vizat, iar produsul este înregistrat în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) – produse alimentare altele decât vinul, și este menționat în baza de date e-Ambrosia ca ”depus” sau ”publicat”. La depunerea cererii de finanțare solicitantul se va angaja că, în urma implementării proiectului,  va obține un produs care participă la sisteme din domeniul calității recunoscute la nivel european.   Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare care sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru înregistrarea denumirii de specialitate tradițională garantată (STG), vor fi punctate în condițiile respectării mențiunilor din caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii, a înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN), și a menționării în baza de date e-Ambrosia ca ”depus” sau ”publicat”. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul se va angaja că, în urma implementării proiectului,vaobține un produs care participă la sisteme din domeniul calității recunoscute la nivel european.   Proiectele care vizează obținerea produselor alimentare care utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, precum și cele care vizează obținerea unor produse în curs de dobândire a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă ”produs montan” vor fi punctate  în condițiile respectării prevederilor Ordinului nr. 52 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative “produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu precizarea că zona montană aplicabilă este cea din Anexa 3 la ghidul solicitantului Pentru produsele care dețin deja mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare care se regăsesc în Registrul național al produselor montane publicat pe site-ul http://www.azm.gov.ro. Pentru produsele noi, pentru care se dorește obținerea recunoașterii dreptului de utilizare a mențiunii facultative de ”produs montan”, proiectele vor fi punctate pe baza  angajamentului din cererea de finanțare că vor obține un produs care participă la sisteme din domeniul calității recunoscute la nivel european (unde este încadrat și produsul montan). Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să dețină mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, iar acesta trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate , iar documentele care atestă acest aspect vor fi verificate la finalul primului an de monitorizare.
  10 puncte

1.2 Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național (produse tradiționale) Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru: ·       obținerea de produse tradiționale  Proiectele vor fi punctate în condițiile respectării prevederilor Ordinului nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale cu modificările și completările ulterioare și a angajamentului luat la depunerea cererii de finanțare că, ulterior implementării proiectului se va obține un produs care va fi atestat ca produs tradițional. Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să fie tradițional, iar acesta trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate, iar  documentele care atestă acest aspect vor fi verificate la finalul primului an de monitorizare .  5 puncte

1.3  Proiecte care promovează investiții destinate produselor ecologice În cazul proiectelor care propun investiții  destinate produselor ecologice, acestea se vor regăsi în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate, iar documentele care atestă acest aspect vor fi verificate la finalul primului an de monitorizare și, ulterior, pe toată durata monitorizării Solicitanţii trebuie să identifice și să prezinte în cadrul  Studiului de Fezabilitate furnizorii de materie primă ecologică/produse ecologice  și   să  demonstreze că, în urma implementării proiectului, se vor obține  produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. conform angajamentului luat la depunerea Cererii de Finanțare. Cel puțin un produs obținut în urma colectării/depozitării/procesării pe linia tehnologică deținută/propusă trebuie să fie ecologic.8 puncte

În situația în care unul din produsele menționate la criteriul 1.1 sau 1.2 îndeplinește și condițiile pentru a fi produs ecologic, proiectul va fi punctat, cumulativ,  la criteriul 1.1 și 1.3, respectiv 1.2 și 1.3.

Principiul sectorului prioritar în sensul prioritizării sectoarelor  cu deficit conform balanței comerciale (procesare carne, produse lactate, procesare cereale, colectare, depozitare/procesare legume, cartofi, procesare plante proteaginoase)Max. 20 puncte
2
2.1 Proiecte care vizează investiții de înființare/extindere/modernizare unități care procesează plante proteaginoase*Max 20 puncte

2.1.1 Proiecte care vizează investiții în vederea obținerii de produse utilizate în hrana animalelor20 puncte

2.1.2 Proiecte care vizează investiții de înființare/extindere/modernizare unități care procesează plante proteaginoase în alt scop decât cel menționat la criteriul 2.1.115  puncte

*se aplică pentru componenta separată dedicată proteaginoaselor 

2.2 Proiecte care vizează investiții de extindere și/sau modernizare ale rețelelor de colectare/unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoaseMax 20 puncte

2.2.1 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea de rețele de colectare legume, cartofi20 puncte puncte

2.2.2 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare legume, cartofi20 puncte

2.2.3 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare lapte17 puncte

2.2.4 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea unităților de abatorizare și procesare carne15 puncte

2.2.5 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare cereale12  puncte

3
Principiul maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a  autorizațiilor/avizelor care să permită demararea acestuia, precum și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediuMax 22 puncte

3.1.Proiecte însoțite la data depunerii Cererii de Finanțare de documentul final emis de ANPM înainte de începerea investiției. *Clasarea notificării nu se punctează  12

3.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea măsurilor de protecție a mediului, inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES (producere și utilizare energie regenerabilă pentru consum propriu, îmbunătățirea eficienței energetice)   a) minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului b) minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului          10 p 5 p

Pentru criteriul de selecție 3.2 punctajul va fi acordat pentru acele operațiuni care au impact major în scăderea consumului de energie și a emisiilor GES:energie regenerabilă, anveloparea clădirilor

Punctajul acordat criteriilor de selecție 3.1 și 3.2 este cumulativ
4
Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii întreprinderii și a vechimii în desfășurarea activitățiiMax 15  puncte

4.1. Proiecte depuse de solicitanții al căror  raport dintre finantarea nerambursabilă si cifra de afaceri*  este mai mic sau egal  cu 5, iar vechimea întreprinderii active** este de minim 3 ani Max 15 puncte

a)     în desfășurarea activității vizate prin proiect***,9 puncte

b)     în domeniul agro-alimentar***6 puncte

Punctajul acordat la punctele a și b este cumulativ *se va lua în considerare cifra de afaceri din anul 2019; **entitatea care, din punct de vedere economic, este activă în perioada de observare (minim utimii 3 ani înainte de depunerea cererii de finanțare), respectiv realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli și întocmește bilanț contabil; ***în cazul formelor asociative vechimea intreprinderii trebuie să fie în domeniul agro- alimentar, inclusiv activități conexe (servicii etc.)
5
Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile din PNDR 2014-2020 prin sM 4.2 și a celor similare eligibile prin sM 19.215  puncte

5.1 Solicitanti care nu au beneficiat de finanțare din fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.2 și a celei similare eligibile prin sM 19.2 Punctajul va fi acordat pentru solicitanții care nu au obținut finanțare prin intermediul sM 4.2 și a acțiunilor similare finanțate prin sM 19.2.15  puncte

6
Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor și organizațiilor de producători  10 puncte

6.1 Proiecte de investiții promovate de cooperative,grupuri sau organizații de producători10 puncte
TOTAL100 p.

2.6       Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

 • pentru microintreprinderi și  întreprinderi mici:
 •  800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei ;
 •  600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții;

– pentru întreprinderi mijlocii:

● 1.200.000 euro/ proiect pentru investiile noi permise  în cadrul fișei;

● 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții

 • pentru alte întreprinderi și forme asociative:

● 1.500.000 euro pentru investiițiile noi permise în cadrul fișei;

●  1.200.000 euro pentru celelalte investiții

Atenţie! IMM-urile sunt intreprinderile care au numarul  mediu de salariati, mai mic de 250 de angajati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans, conform Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare. Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.

Celelalte întreprinderi sunt acele întreprinderi care nu îndeplinesc cumulativ condițiile de încadrare în IMM-uri.

În cazul investițiilor colective intensitatea sprijinului poate crește cu 20 puncte procentuale.

În cazul combinării grantului cu creditul de co-finanţare PNDR, trebuie respectată rata maximă a intensității sprijinului aplicabilă proiectului/beneficiarului în cauză conform PNDR, iar sprijinul acordat prin credit intră sub incidenţa ajutorului de minimis conform Regulamentului nr. 1407/2013. In acest scop, intermediarul financiar va comunica, la momentul aprobării creditului, echivalentul subvenție brută care reprezintă valoarea calculată a sprijinului aferentă creditului de co-finanţare PNDR. În cazul în care sprijinul cumulat al grantului şi creditului (echivalentul subvenţie brută) depășește rata maximă de intensitate a sprijinului, valoarea echivalentului subvenție brută aferent creditului de co-finanţare PNDR se va deduce din valoarea grantului.

În cazul în care un beneficiar al sM 4.2 accesează un credit pentru un alt proiect de investiții în cadrul instrumentului financiar finanțat din PNDR, sprijinul acordat prin acest credit nu va fi cumulat cu sprijinul aferent investiției sprijinite prin grant (indiferent daca acesta din urmă e combinat cu credit de co-finanţare sau nu). 

Beneficiarii sub-măsurii 4.2 pot accesa credite pentru capital de lucru legate de investiţia finanţată prin sub-măsura 4.2 cu condiţia respectării intensităţii maxime prevăzute în PNDR atât la nivelul investiţiei sprijinite prin grant cât şi la nivel agregat (al investitiei sprijinite prin grant şi a creditului de capital de lucru).


Oferta Servicii de consultanta

Include urmatoarele servicii:

 • A) Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare /a planului de investiții;
  + Consultanţă pentru intocmirea si depunerea documentatiei aferenta cererii de finantare
 • B) Serviciil de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).
 • C) Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 • D) Consultanta pentru optimizare financiar-contabilia si fiscala
  + Consultanta privind Facilitatile fiscale si Oportunitatile de finantare nerambursabila in 2021

Tarife

– 5% din Valoarea Finantarii pentru contractele incheiate inainte de data inceperii depunerilor dosarelor 
sau 6% din Valoarea Finantarii ulterior acestei date
– Avans1.500 Euro la semnarea contractului + Diferenta dupa castigarea finantarii
(*~ Pentru contractele semnate pana la data de 15.07.2021 Avansul este de 1000 Euro )
—————-

Oferta nu este negociabila. NU preluam proiecte Fara plata Avansului!

Consultanta este o cheltuiala eligibila in proportie de 5% din valoarea finantarii şi face parte din cheltuielile ce pot fi contractate anterior demarării proiectelor si ulterior rambursate în cadrul acestora.

Puteti Solicita o evaluare GRATUITĂ! privind sansele de succes completand acest formular.
http://bit.ly/SolicitareConsultanta

Mentionati cat mai detaliat cum doriti sa utilizati banii.
Consultantii nostrii va vor contacta in momentul in care se publica deschiderea aplicatiilor daca sunteti eligibil!

Telefon 0722409556 / 0720.23.95.23


GHIDUL SOLICITANTULUI

SUBMĂSURA 4.2

SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA /MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

Sesiunea 2021

– depunere online –


CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1.  Contribuţia Submăsurii 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole la Domeniile de Intervenţie                                    

2. PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.2

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

2.2. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

2.3. Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

2.4. Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

2.5. Criteriile de selecţie ale proiectului

2.6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INVESTIŢII  ÎN PROCESAREA/ MARKETINGUL  PRODUSELOR AGRICOLE

 3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finanţare

3.2. Contractarea fondurilor .

3.3. Achiziţiile

3.4. Plata

4. INFORMAŢII UTILE  PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare .

4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR -www.afir.info

4.3. Dicţionar

4.4. AFIR în sprijinul dumneavoastră

5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

5.1. Anexa 1 – Model Cerere de Finanţare ………………………………………………………….. http://www.afir.info  

5.2. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conformHG 907/2016 si anexele aferente ……… www.afir.info

5.3. Anexa 3 – Lista UAT din zonele montane ……………………………………………………… http://www.afir.info

5.4. Anexa 4 – Anexa I Lista prevăzută la art. 38 din Tratatul de Funcționare a UE.…….www.afir.info

5.5 Anexa 5 – Model Contract de Finanţare…………………………………………………………. www.afir.info

5.6. Anexa 6 – Fişa Măsurii 4 și a Submăsurii 4.2…………….…………………………….……….   http://www.afir.info

5.7 Anexa 7 – Acte Normative utile …………………………………………………………………… www.afir.info

5.8. Anexa 8 – Listă UAT din zone cu constrângeri specifice………………………………………  www.afir.info

5.9 Anexa 9 – Listă UAT din zone  cu constrângeri semnificative…………………………… http://www.afir.info

5.10 Anexa 10 – Model Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”………………………………………………………………………………………… www.afir.info

5.11 Anexa 11 – Instrucţiuni privind evitarea crearii de condiţii artificiale ………..…………….  http://www.afir.info

5.12 Anexa 12 – Angajament pe proprie răspundere privind utilizarea cofinanţării….. www.afir.info

5.13 Anexa 13 –Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI) …………………………………………………………………………………………………………………………………..www.afir.info

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

1.1  CONTRIBUŢIA  SUBMĂSURII 4.2 – SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA/ MARKETINGUL  PRODUSELOR AGRICOLE LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE

Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul  produselor agricole” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 1305/ 2013, art.17, în măsura 4. Investiţii în active fizice – și contribuie la domeniile de intervenție DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale și DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă.

Încadrarea Cererii de finanțare se va face pe cele două domenii de intervenție după cum urmează:

DI 3A

 • investiţiile individuale şi /sau colective care conduc la  dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole, investiţii privind facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing; investiţii pentru modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea calității produselor.

respectiv  DI 6A

 • investiţii care vor contribui la crearea de noi unităţi de procesare a plantelor proteaginoase, actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă.

Sprijinul acordat prin această submăsură, va contribui la:

 • înfiinţarea, extinderea  și /sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor de colectare, depozitare, condiționare,  comercializare pentru plantele proteaginoase;
 • extinderea și/sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor de colectare, depozitare, condiționare, comercializare  pentru alte  tipuri  de materii prime;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese; 
 • aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES
 •  promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile     
 • creşterea numărului de locuri de muncă

De asemenea,  investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, vor beneficia de alocare distinctă, precizată în anunțul de lansare a apelului de proiecte pentru această sesiune, următoarele tipuri de proiecte:

–    Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole” (modernizare)

– Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole – investitii noi SOIA/PROTEICE (investiții noi, extindere și modernizare)

Avȃnd ȋn vedere nevoia de a asigura cofinanţarea privată de către beneficiarii PNDR necesară implementării proiectului selectat pentru finanţare, PNDR va pune la dispoziţia beneficiarilor privaţi credite de cofinanţare în condiții avantajoase în cadrul unui instrument financiar de creditare cu partajare riscului la nivel de portofoliu (credite de co-finanţare PNDR).

Creditele de co-finanţare PNDR se vor acorda de către intermediari financiari (bănci sau instituţii de credit) desemnaţi în acest scop în urma unei proceduri de selecţie şi afişaţi pe pagina web a AFIR.

Zona montană este definită conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului -”Lista UAT din zonele montane” şi se regăseşte în UAT marcate cu abrevierea ANC‐ZM.

Capitolul 2

PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.2

2.1       Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.2 sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele, grupurile și organizațiile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 •  Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 •   Grupuri și organizații de producători (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel:

 • microîntreprinderi –  care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 • întreprinderi mijlocii – care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

Atenție! Se va verifica, inclusiv, condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie.   

 • Întreprindere mare – întreprinderea care nu îndeplineste criteriile pentru a fi considerată IMM.
 • Întreprindere autonomă – întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una sau mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.
 • Întreprindere parteneră – întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).
 • Întreprindere legată – întreprinderea care deţine peste 50% din capitalul social şi /sau drepturile de vot  în structura altor întreprinderi,  în amonte sau în aval, conform prevederilor art.  44 din Legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Calculul numarului mediu de salariati şi a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileşte conform precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4.

Atenţie! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării prin FEADR care, după selectarea /contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de Finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi (întreprinderi mari), cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să desfășoare activități economice ca: persoană fizică autorizată /întreprindere individuală/întreprindere familială/ persoană juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Următoarele categorii desolicitanți /beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

 1. solicitanții /beneficiarii ,după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare;
 2. solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de finanţare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue  următoare celei în care a fost depus proiectul.

Categoriile de solicitanți /beneficiari ai măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz:

 • Beneficiarii contractelor /deciziilor de finanţare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, aflate în implementare şi finanţate prin PNDR 2007-2013, precum și beneficiari ai submăsurilor 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, până la acordarea celei de-a doua tranşe de plată.
 • Solicitanții care depun mai mult de 2 cereri de finanţare în cadrul măsurii 4;
 • Solicitanții care depun 2 cereri de finanţare pentru proiecte pe  aceeași componentă, în cadrul  sM4.2;

Atenție!  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), toate cererile de finanțare depuse la AFIR, trebuie să fie însoțite de ”Declarație privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal”,  semnată și datată de către reprezentantul legal al solicitantului.

2.2  Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra astfel:

 •  în etapa de evaluare, în baza verificărilor în ONRC, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor în bazele de date AFIR că solicitantul nu se regăseşte în una din categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/ submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare, menţionate mai sus.
 • în etapa de contractare, în baza  certificatulului care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale verificat de experții AFIR în PATRIMVEN,  şi a certificatelor  care să ateste lipsa datoriilor restante  locale prezentate la semnarea contractului.
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin  una din acțiunile /operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:
 • Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Extinderea și/ sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară);
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului; Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însușirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele dinCertificatul de Urbanism, precum şi cu cele din documentele privind dreptul de proprietate şi/sau folosinţă a imobilelor vizate de investiţie.

 • Investiția  trebuie să respecte, la momentul depunerii, Planul Urbanistic Zonal, dacă acest aspect este mentionat în certificatul de urbanism

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate cu cele din Certificatul de Urbanism,

Atenție! Certificatul de Urbanism trebuie să fie emis în vederea obținerii Autorizației de construire și nu în vederea emiterii PUZ.

 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I; ȋn ceea ce priveşte IF combinat cu grant sunt eligibile exclusiv investiţiile în scopul obținerii de produse Anexa I;

Criteriul se consideră îndeplinit dacă, prin proiectul propus se vizează prelucrarea materiei prime care face parte din Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este tot un produs inclus în Anexa I și toate aceste detalii sunt justificate în Studiul de Fezabilitate şi sunt conforme cu  prevederile acestei anexe – Anexa 4 la ghidul solicitantului. Pentru o încadrare corectă a materiilor prime și produselor finite se vor corela informațiile din Anexa I la TFUE cu informațiile de la adresa web a Autoritatii Naționale a Vămilor http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm.

 • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică prin utilizarea biomasei trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;

Criteriul se consideră îndeplinit în urma verificării  precizărilor din Studiul de Fezabilitate, dacă este cazul.

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi ulterior, prin verificarea documentului 6  prezentat în etapa de contractare.

 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei tehnico-economice

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:

 • rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv  sau, în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare  în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (pentru solicitanții  înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare) rezultatul din exploatare este pozitiv. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.
  • indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze în limitele menţionate;

Atenție! Chiar dacă este acceptată pierderea din exploatare pe anul anterior depunerii cererii de finanțare, trebuie îndeplinit criteriul de eligibilitate referitor la neîncadrarea în  firmă în dificultate.

 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare

Criteriul se consideră îndeplinit în baza verificărilor Declaraţiei privind încadrarea în categoria firma în dificultate, a situaţiilor financiare întocmite pe ultimii doi ani fiscali, a informațiilor din Certificatul Constatator, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se încadrează în graficul de rambursare a împrumutului (dacă este cazul).

 • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura  de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, iar dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însușirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate, cu cele din Certificatul de urbanism şi din Decizia etapei de încadrare emisă de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană.  

Dacă documentul de mediu prezentat nu este decizia finală emisă de APM pentru proiect, în etapa de contractare, se va verifica corelarea informațiilor din Studiul de fezabilitate și Certificatul de urbanism cu informațiile din  Acordul de mediu..

 •  Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul  sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară   

Criteriul se consideră îndeplinit în urma verificării   documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene, depuse la momentul contractării, dacă este cazul.

 •  Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Criteriul se consideră îndeplinit dacă în urma verificării situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, rezultă că profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, la curs BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat.

În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.Se verifică corelarea informațiilor din Studiu de Fezabilitate, referitoare la tipul investitiilor si la amplasament,  cu cele din Avizul de conformitate.

Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI) se regăsește în Anexa 14 la prezentul Ghid.

Atenție!

În cazul în care un solicitant are proiect/e selectat/e pe sM4.2, în altă/e sesiune/i,  va trebui  să țină cont de previziunea din proiectul/proiectele anterioare depuse, atât la nivelul indicatorilor economico-financiari, cât și la nivel de eligibilitate și selectie.

2.3       Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

În cadrul submăsurii 4.2 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României.

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pana la data depunerii ultimei cereri de plata.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi /sau necorporale[1], conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale
 2. Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare  în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare care vizează plantele proteaginoase;
 • Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare  în cazul –investițiilor de extindere și modernizare care vizează alte tipuri de produse decât plantele proteaginoase;
 • Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare;

●Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică;

 Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect ;

Cheltuieli  pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, precum  spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.; 

 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing[2] de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare;

Atenție!

Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele:

– Autocisterne,

– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),

– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),

– Rulote și autorulote alimentare;

– Remorci și semiremorci specializate;

– Mijloace de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii.

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

 •  Cheltuieli generate de  îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde*  impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

*cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în domeniul agro-alimentar, înainte să devină obligatorii pentru unitatea de procesare.

 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 • Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazin la poarta unității (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), magazin on-line, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare

În magazinele proprii, ca investiție nouă (la poarta unității) sau de modernizare (locația unității de procesare și/sau locații diferite de cea a unității de procesare) sprijinită prin proiect, pot fi comercializate atât produse proprii (majoritar cantitativ), cât și produse ale terților obținute ca urmare a prestării de servicii pe aceeași linie de procesare. Vor fi eligibile investițiile necesare comercializării produselor proprii și a produselor similare ale terților obținute pe aceeași linie de procesare, existentă/vizată prin proiect de către solicitant.

2. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de  30.000 euro:
  • înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului)
  • creare marcă înregistrată/brand

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

– cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;   

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții – montaj.

Cheltuielile de consultanță  – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții  sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.  Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare și cheltuielile de proiectare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de proiect.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.  Acestea constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada implementării proiectului.

De asemenea, în cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

În vederea asigurării rezonabilității preţurilor trebuiesc îndeplinite următoarele condiții:

 1. a)   încadrarea în limitele de preţuri din Baza de Date cu Prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată  pe pagina de internet a AFIR, pentru bunurile care se regăsesc în BDPR;
 2. prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mică  sau egală cu 15 000 Euro.
 3. Prezentarea în cadrul Studiului de Fezabilitate a declaraţiei proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri pentru lucrările prevăzute în proiect.

Beneficiarii de grant care pentru cofinanțarea investiției vor accesa sprijinul prin intermediul creditelor de co-finanţare PNDR, vor fi selectați de către intermediarii financiari (bănci sau instituţii de credit selectate) în baza criteriilor economico-financiare cuprinse în condițiile de creditare proprii pentru asigurarea viabilității economice a proiectelor de investiții finanțate.

Creditul de co-finanţare PNDR poate acoperi cheltuielile eligibile aferente componentei de cofinanțare privată a proiectului selectat pentru finanțare de către AFIR, putând acoperi aceleași elemente de cheltuieli, în următoarele condiții:

–         Valoarea cumulată a grantului şi a creditului nu poate depăşi suma totală a cheltuielilor vizate;

–         Creditele de co-finanţare PNDR nu pot prefinanţa grantul;

–         Grantul nu poate fi utilizat pentru rambursarea sprijinului primit prin creditul de co-finanţare PNDR.

2.4       Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

Atenţie! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile.

Prin submăsura 4.2 nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

 • Producția de biocombustibili și peleți pentru comercializare;
 • Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj;
 • Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 și Programul Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023,  cu modificările și completările ulterioare;.
 • Procesarea produselor pescărești;
 • Colectarea, conditionarea, procesarea, comercializarea exclusivă a  fructelor și produselor din fructe;
 • Procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului pomicol, dacă din punct de vedere cantitativ,  materia primă de bază majoritară (>50%)  utilizată provine din sectorul pomicol, indiferent de acțiunile/operațiunile eligibile propuse în proiect.
 • Investiții finanțate prin Programul Național Apicol 2017-2019 și Programul Național Apicol 2020-2022:

Achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali

Achiziția de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii;

*Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu achiziția de cap tractor;
 • construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;
 • spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
 • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale în condițiile menționate în M17;

(b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;

(c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 • costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;
 • achiziționarea de clădiri;

2.5  Criteriile de selecţie ale proiectului 

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare /prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în anunțul licitației  depunerii de proiecte.

Pentru această submăsură pragul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.

Atenție! Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta îl întruneşte şi să-l menţionaţi în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”, precum și încadrarea corectă a proiectului din punct de vedere a alocării financiare a măsurii/sub-măsurii/componentelor (alocare distinctă).

Atenție! Proiectele  al căror punctaj estimat de solicitanți va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei componente (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme..

Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie:

Nr. Crt.Principii de selecţie și criterii de selecțiePunctaj
1 .Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european, etc.)Max. 18 puncte
1.1 Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european, inclusiv investiții destinate produselor alimentare care utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan” Pentru produsele alimentare care au obținut recunoașterea la nivel european, proiectele vor fi punctate în urma verificării în bazele de date ale Comisiei Europene  eAmbrosia în care produsul vizat trebuie să fie menționat ca ”înregistrat”                                                                                                                                 Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la nivel european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care  vizează obținerea produselor alimentare în conformitate cu documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele alimentare altele decât vinurile de calitate, , cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.   În plus, solicitanții respectă mențiunile din caietul de sarcini pentru sistemul de calitate vizat, iar produsul este înregistrat în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) – produse alimentare altele decât vinul, și este menționat în baza de date e-Ambrosia ca ”depus” sau ”publicat”. La depunerea cererii de finanțare solicitantul se va angaja că, în urma implementării proiectului,  va obține un produs care participă la sisteme din domeniul calității recunoscute la nivel european.   Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare care sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru înregistrarea denumirii de specialitate tradițională garantată (STG), vor fi punctate în condițiile respectării mențiunilor din caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii, a înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN), și a menționării în baza de date e-Ambrosia ca ”depus” sau ”publicat”. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul se va angaja că, în urma implementării proiectului,vaobține un produs care participă la sisteme din domeniul calității recunoscute la nivel european.   Proiectele care vizează obținerea produselor alimentare care utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, precum și cele care vizează obținerea unor produse în curs de dobândire a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultativă ”produs montan” vor fi punctate  în condițiile respectării prevederilor Ordinului nr. 52 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative “produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu precizarea că zona montană aplicabilă este cea din Anexa 3 la ghidul solicitantului Pentru produsele care dețin deja mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare care se regăsesc în Registrul național al produselor montane publicat pe site-ul www.azm.gov.ro. Pentru produsele noi, pentru care se dorește obținerea recunoașterii dreptului de utilizare a mențiunii facultative de ”produs montan”, proiectele vor fi punctate pe baza  angajamentului din cererea de finanțare că vor obține un produs care participă la sisteme din domeniul calității recunoscute la nivel european (unde este încadrat și produsul montan). Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să dețină mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, iar acesta trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate , iar documentele care atestă acest aspect vor fi verificate la finalul primului an de monitorizare.  10 puncte
1.2 Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național (produse tradiționale) Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru: obținerea de produse tradiționale  Proiectele vor fi punctate în condițiile respectării prevederilor Ordinului nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale cu modificările și completările ulterioare și a angajamentului luat la depunerea cererii de finanțare că, ulterior implementării proiectului se va obține un produs care va fi atestat ca produs tradițional. Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să fie tradițional, iar acesta trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate, iar  documentele care atestă acest aspect vor fi verificate la finalul primului an de monitorizare .  5 puncte
 Proiecte care promovează investiții destinate produselor ecologice În cazul proiectelor care propun investiții  destinate produselor ecologice, acestea se vor regăsi în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate, iar documentele care atestă acest aspect vor fi verificate la finalul primului an de monitorizare și, ulterior, pe toată durata monitorizării Solicitanţii trebuie să identifice și să prezinte în cadrul  Studiului de Fezabilitate furnizorii de materie primă ecologică/produse ecologice  și   să  demonstreze că, în urma implementării proiectului, se vor obține  produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. conform angajamentului luat la depunerea Cererii de Finanțare. Cel puțin un produs obținut în urma colectării/depozitării/procesării pe linia tehnologică deținută/propusă trebuie să fie ecologic.8 puncte
 În situația în care unul din produsele menționate la criteriul 1.1 sau 1.2 îndeplinește și condițiile pentru a fi produs ecologic, proiectul va fi punctat, cumulativ,  la criteriul 1.1 și 1.3, respectiv 1.2 și 1.3.
2.Principiul sectorului prioritar în sensul prioritizării sectoarelor  cu deficit conform balanței comerciale (procesare carne, produse lactate, procesare cereale, colectare, depozitare/procesare legume, cartofi, procesare plante proteaginoase)Max. 20 puncte
2.1 Proiecte care vizează investiții de înființare/extindere/modernizare unități care procesează plante proteaginoase* Max 20 puncte
2.1.1 Proiecte care vizează investiții în vederea obținerii de produse utilizate în hrana animalelor20 puncte
2.1.2 Proiecte care vizează investiții de înființare/extindere/modernizare unități care procesează plante proteaginoase în alt scop decât cel menționat la criteriul 2.1.115  puncte
*se aplică pentru componenta separată dedicată proteaginoaselor 
2.2 Proiecte care vizează investiții de extindere și/sau modernizare ale rețelelor de colectare/unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase Max 20 puncte
2.2.1 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea de rețele de colectare legume, cartofi20 puncte puncte
2.2.2 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare legume, cartofi20 puncte
2.2.3 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare lapte17 puncte
2.2.4 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea unităților de abatorizare și procesare carne15 puncte
2.2.5 Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare cereale12  puncte
3Principiul maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a  autorizațiilor/avizelor care să permită demararea acestuia, precum și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediuMax 22 puncte
3.1.Proiecte însoțite la data depunerii Cererii de Finanțare de documentul final emis de ANPM înainte de începerea investiției. *Clasarea notificării nu se punctează  12
3.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea măsurilor de protecție a mediului, inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES (producere și utilizare energie regenerabilă pentru consum propriu, îmbunătățirea eficienței energetice)   a) minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului b) minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului          10 p 5 p
 Pentru criteriul de selecție 3.2 punctajul va fi acordat pentru acele operațiuni care au impact major în scăderea consumului de energie și a emisiilor GES:energie regenerabilă, anveloparea clădirilor
 Punctajul acordat criteriilor de selecție 3.1 și 3.2 este cumulativ
4Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii întreprinderii și a vechimii în desfășurarea activitățiiMax 15  puncte
4.1. Proiecte depuse de solicitanții al căror  raport dintre finantarea nerambursabilă si cifra de afaceri*  este mai mic sau egal  cu 5, iar vechimea întreprinderii active** este de minim 3 ani  Max 15 puncte
în desfășurarea activității vizate prin proiect***,9 puncte
în domeniul agro-alimentar***6 puncte
 Punctajul acordat la punctele a și b este cumulativ *se va lua în considerare cifra de afaceri din anul 2019; **entitatea care, din punct de vedere economic, este activă în perioada de observare (minim utimii 3 ani înainte de depunerea cererii de finanțare), respectiv realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli și întocmește bilanț contabil; ***în cazul formelor asociative vechimea intreprinderii trebuie să fie în domeniul agro- alimentar, inclusiv activități conexe (servicii etc.)
 5Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile din PNDR 2014-2020 prin sM 4.2 și a celor similare eligibile prin sM 19.215  puncte
 5.1 Solicitanti care nu au beneficiat de finanțare din fonduri europene pentru dezvoltarea activității eligibile prin sM 4.2 și a celei similare eligibile prin sM 19.2 Punctajul va fi acordat pentru solicitanții care nu au obținut finanțare prin intermediul sM 4.2 și a acțiunilor similare finanțate prin sM 19.2.15  puncte
6Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor și organizațiilor de producători  10 puncte
 6.1 Proiecte de investiții promovate de cooperative,grupuri sau organizații de producători10 puncte
TOTAL100 p.

2.6       Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

 • pentru microintreprinderi și  întreprinderi mici:
 •  800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei ;
 •  600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții;

– pentru întreprinderi mijlocii:

● 1.200.000 euro/ proiect pentru investiile noi permise  în cadrul fișei;

● 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții

 • pentru alte întreprinderi și forme asociative:

● 1.500.000 euro pentru investiițiile noi permise în cadrul fișei;

●  1.200.000 euro pentru celelalte investiții

Atenţie! IMM-urile sunt intreprinderile care au numarul  mediu de salariati, mai mic de 250 de angajati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans, conform Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare. Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.

Celelalte întreprinderi sunt acele întreprinderi care nu îndeplinesc cumulativ condițiile de încadrare în IMM-uri.

În cazul investițiilor colective intensitatea sprijinului poate crește cu 20 puncte procentuale.

În cazul combinării grantului cu creditul de co-finanţare PNDR, trebuie respectată rata maximă a intensității sprijinului aplicabilă proiectului/beneficiarului în cauză conform PNDR, iar sprijinul acordat prin credit intră sub incidenţa ajutorului de minimis conform Regulamentului nr. 1407/2013. In acest scop, intermediarul financiar va comunica, la momentul aprobării creditului, echivalentul subvenție brută care reprezintă valoarea calculată a sprijinului aferentă creditului de co-finanţare PNDR. În cazul în care sprijinul cumulat al grantului şi creditului (echivalentul subvenţie brută) depășește rata maximă de intensitate a sprijinului, valoarea echivalentului subvenție brută aferent creditului de co-finanţare PNDR se va deduce din valoarea grantului.

În cazul în care un beneficiar al sM 4.2 accesează un credit pentru un alt proiect de investiții în cadrul instrumentului financiar finanțat din PNDR, sprijinul acordat prin acest credit nu va fi cumulat cu sprijinul aferent investiției sprijinite prin grant (indiferent daca acesta din urmă e combinat cu credit de co-finanţare sau nu). 

Beneficiarii sub-măsurii 4.2 pot accesa credite pentru capital de lucru legate de investiţia finanţată prin sub-măsura 4.2 cu condiţia respectării intensităţii maxime prevăzute în PNDR atât la nivelul investiţiei sprijinite prin grant cât şi la nivel agregat (al investitiei sprijinite prin grant şi a creditului de capital de lucru).

Capitolul 3

ACCESAREA fondurilor nerambursabile acordate pentru INVESTIȚII ÎN PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

Atenţie! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările ulterioare nu sunt eligibili beneficiarii care au creat  în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel unele avantaje, contrar obiectivelor legislatiei europene si nationale in vigoare.

Fiecare proiect prin care se solicită finanțare prin FEADR, este verificat în ceea ce privește eventuala creare de condiții artificiale în fiecare din etapele procedurale pe care le va parcurge acesta.  Dacă pe parcursul oricărei dintre aceste etape procedurale, se  identifică crearea de condiții artificiale, se vor aplica măsurile și corecțiile financiare corespunzătoare (  respingere CF/ debit total/ debit parțial după caz).

În acest sens, vă recomandăm să studiaţi anexa la Ghidul solicitantului – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020 pentru evitarea oricăror situaţii conflictuale cu organismele de control.

 În acest sens, vă recomandăm să studiaţi anexa la Ghidul solicitantului – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020 pentru evitarea oricăror situaţii conflictuale cu organismele de control.

3.1 Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanţare

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet http://www.afir.info.

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format electronic, pe  adresa de internet  http://www.afir.info.

NOTĂ

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de finanțare, precum și conținutul  acestora. Se vor completa numai informaţiile  solicitate (nu se vor adauga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc  în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus). Completarea  celor două anexe la cererea de finanţare este obligatorie.

Atenţie! Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanţare fac parte integrantă din aceasta. Depunerea se va realiza numai în sistem electronic.

La depunerea proiectului solicitanții completează in Cererea de finantare câmpul aferent punctajului estimativ (autoevaluare/ pre-scoring).

3.1.1    COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE

ATENTIE!

În conformitate cu prevederile naționale și cu cele comunitare în vigoare, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) încurajează semnarea electronică a documentelor în format electronic, transmise de către solicitanți și beneficiari ai fondurilor nerambursabile acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR).

Ca si avantaje pentru utilizarea semnării electronice calificate, ar fi de mentionat faptul că, pentru documentele semnate electronic, AFIR nu va mai solicita listarea şi ulterior scanarea documentului, acest document fiind original în forma încărcată online.

            Astfel, solicitanții care dispun de semnatură electronică pot depune Cererea de finanțare și documentele anexe întocmite în nume propriu aferente cererii de finantare  semnate electroniccu o semnătură bazată pe certificat digital calificat (de ex în cazul documentelor word emise de solicitant, acestea se pot exporta direct în PDF și semna electronic fără listare, în cazul documentelor emise de alte instituții/entitățti acestea se vor scana ca până acum. Solicitanții care nu dețin semnătură electronică procedează la fel ca și până acum, pentru varianta cu semnatură olografă.

            În sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014, semnătura electronică calificată se bazează pe un certificat emis de un furnizor de servicii care se află în lista oficială a Uniunii Europene și care se regăsește  la  https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/. În platforma online documentele trebuie să fie semnate de solicitant pe PC/laptop cu Adobe Reader, iar semnătura trebuie să fie creată cu ajutorul unui dispozitiv criptografic(toke) conectat la calculatorul/laptopul semnatarului.

 Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

Atenţie! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1305/2013  privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului  (UE) nr. 807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 , cu modificările și completările ulterioare, şi, respectiv, ale Hotărârii  Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitantul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei corespunzătoare  din  Planul financiar din cadrul Cererii de finanţare.

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de finanţare, are posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnarii Contractului de finanţare FEADR  pe parcursul implementării, o singură dată și atunci când are avizul favorabil din partea Autorităţii Contractante pentru o achiziţie.

Avansul pentru care nu s-au prezentat documente justificative se recuperează la ultima tranşă de plată.

3.1.2    DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Dosarul Cererii de finanţare cuprinde Cererea de finanţare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de finanţare), care vor fi scanate și depuse on-line.

Pentru a depune Cereri de finanțare on-line, solicitanții care nu au cont pe site-ul http://www.afir.info, trebuie să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza pentru încarcarea Cererilor de finanțare în format electronic.

Depunerea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (evaluare-prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective.

Pașii care trebuie parcurși pentru încărcarea Cererilor de finanțare în portalul AFIR sunt următorii:

I. Accesarea site-ului AFIR

Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser(ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) și accesarea adresei http://www.afir.info. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.

II. Autentificare

Pentru logare există, un câmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:  și deconectare . De asemenea, se găsește și un buton dedicat optiunii de Înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor . După înregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare și va trebui să urmeze instrucțiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

III. Pregătire documente pentru  încărcare

După autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, în care utilizatorul va urma pașii următori:

1. Completare date de identificare ale solicitantului:

    – Denumire solicitant

    – Titlul proiectului

    – CUI/CIF solicitant

    – Adresa de e-mail reprezentant legal al proiectului

2. Completarea Sesiunii  și a sub-măsurii pe care se dorește depunerea proiectului

În vederea depunerii proiectului, solicitantul va selecta din lista disponibilă  sesiunea,  licitaţia şi sub-măsura corespunzătoare. După selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de încărcare Cerere de Finanțare și anexe tehnico-administrative.

IV. Încărcarea Cererii de finanțare, a anexelor tehnice și administrative.

Sunt disponibile următoarele secţiuni :

 1. Încărcarea formularului Cerere de finanțare

La încărcarea Cererii de finanțare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

 1. formularul Cererii de Finanţare trebuie să fie redactat electronic.
  1. se va utiliza ultima versiune de Cerere de finanțare, publicată pentru sesiunea respectivă.
  1. denumirea fisierelor nu trebuie sa contina caracterele speciale “~ ” # % & * : < > ? / \ { | }”
  1. Este obligatorie completarea câmpurilor:
   1. CIF/CUI solicitant
   1. Statut juridic solicitant
   1. Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect:
   1. BI/CI/Pașaport
    1. Serie
    1. Număr
   1. Data eliberării
   1. Data valabilității
   1. E-mail reprezentant legal
   1. Amplasare proiect Regiune –Județ
   1. Obiectiv investiție: Județ/ Localitate/ Oraș/ Comună/ Sat
   1. În funcție de informațiile privind amplasarea proiectului– Regiune – Județ şi tipul de investiţie, cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj, se va stabili Oficiul Județean/ Centrul regional la care se va lansa fluxul de Depunere Cerere de Finanțare, în SPCDR.
  1.  Încărcarea formularului Cererii de finantare completat  şi scanat.

Solicitanții care optează în Anexa 1 pentru utilizarea semnăturii electronice, nu mai încarcă cererea de finanțare scanată.

 • Încărcare documente anexate Cererii de finanțare

Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron. Validări privind formatul fișierelor ce urmează a fi încărcate:

 1. Fișierele trebuie să fie în format .pdf  scanate o rezoluție de minim 200dpi.

 Solicitanții care optează în Anexa1 pentru semnatură electronică vor semna electronic și anexele Cererii de finanțare întocmite în nume propriu.

 • Încărcare Alte documente

În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea de a încărca și alte documente justificative ale proiectului. După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor regăsi în Sistemul de gestiune a documentelor, în  folder-ul proiectului, concomitent cu startarea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Şef SAFPD, pentru desemnarea expertului  care va verifica Cererea de Finanţare.

Alocarea bonurilor de ordine se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

Atenție!  Pentru a preveni  respingerea  Cererii de finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în completarea Cererii de finanțare, solicitantul are responsabilitatea încărcării unei cereri de finanțare în care informația să fie completă și conformă cu realitatea.

După depunerea proiectelor, pentru solicitanți, sunt disponibile numai acțiunile „Vizualizare”, „Statusuri”.

Pentru Cererile de finanțare a căror încărcare on-line prin intermediului portalului AFIR se realizează după ora 14.00, termenul privind verificarea condiţiilor de admitere se derulează din ziua următoare. În ultima zi de depunere a  licitaţiei (etapei) lunare, încărcarea online se realizează până la ora 16.00.

Cererea de finantare și toată documentația aferentă nu trebuie să fie semnate și ștampilate pe fiecare pagină. Solicitantul își asumă veridicitatea documentelor, iar dacă la prezentarea acestora în original se constată neconcordanțe care afectează condițiile de eligibilitate sau selectie, proiectul va fi declarat neeligibil.

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare.

Atenție! Este strict interzisă utilizarea roboților sau scripturilor care colectează în mod automat resursele, folosirea programelor care imită caracteristicile unui utilizator uman sau care ofera un avantaj nedrept, și/ sau folosirea de click-bots sau script-uri care execută click-uri în mod automat sau reproduc în alt mod comportamentul uman.

Este strict interzisă utilizarea simultană de locații multiple/ ip-uri multiple pentru același User.

3.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Verificarea cererilor de finanţare se face la:

 • OJFIR pentru proiecte fără C+M;
  • CRFIR pentru proiecte cu C+M;

Încadrarea Cererii de finanţare în funcţie de prescoring

Cererea de finanţare poate fi încărcată în sistemul AFIR și este admisă pentru verificarea eligibilității și a criteriilor de selecţie, în cazul în care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu pragul de calitate  al lunii în care a depus Cererea de finanțare;

Cererile  de finanţare al căror punctaj (scor) rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât nivelul pragului de calitate aferent lunii în care au fost depuse, devin neconforme.

1. Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

 • verificarea eligibilităţii solicitantului;
 • verificarea criteriilor de eligibilitate;
 • verificarea bugetului indicativ al proiectului;
 • verificarea Studiului de Fezabilitate și a tuturor documentelor anexate.

Atenţie! Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată de către AFIR că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în sistem on-line, iar raspunsul va fi transmis on line.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:

 1. în cazul în care documentul tehnic (Studiul de fezabilitate) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de finanţare.
 2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR  și instituţiile respective.
 3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect.
 4. Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanțare. Se acceptă orice informații si alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii Cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanțare.

Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa.

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se va preciza care sunt echipamentele, utilajele / montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanţare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4.2 „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanţare”, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

2. Verificarea pe teren a cererilor de finanţare

 • Verificarea pe teren se realizează de către entitatile care instrumentează cererea de finanţare, respectivOJFIR – pentru Cererile de finanţare fără construcţii montaj;
 • CRFIR   – pentru cererile de finanţare cu construcţii montaj;

doar dacăpentru verificarea anumitor criterii de eligibilitate, expertul consideră oportună verificarea acestora pe teren.

3. Verificarea criteriilor de selecție

În urma acestor verificări pot exista trei situaţii:

 • proiectul este neeligibil;
 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul de calitate lunar.
 • proiectul este neconform dacă are un punctaj < pragul de calitate lunar
 • proiectul este neconform dacă solicitantul l-a încadrat greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei componente.

3. Selecţia proiectelor

Alocarea financiară publică a sesiunii aferentă perioadei de depunere continuă, criteriile de selectie, punctajele de selectțe, criteriile de departajare şi pragul minim sunt realizate la initiativa AM PNDR cu consultarea prelabila a Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune continua se face un ANUNŢ DE LANSARE A LICITAŢIEI în care se vor prezenta: alocarea corespunzatoare componentelor, intervalul de depunere a proiectelor (cererilor de finanțare), pragul minim, pragurile de calitate lunare, precum și criteriile de repartizare a fondurilor neutilizate din cadrul unei componente către  componentele  supralicitate.

 La depunerea proiectului solicitanții completează in Cererea de finantare câmpul aferent punctajului estimativ (autoevaluare/ pre-scoring).

Depunerea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (evaluare-prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii continue de depunere aferente componentei (alocare distinctă) se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în anunțul de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat  (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent etpei respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 150% din nivelul alocării sesiunii aferente componentei(alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când sesiunea  ramâne deschisă independent   de atingerea plafonului de150%  din nivelul alocării sesiunii.

În situația în care o etapă lunară/trimestrială s-a închis după a  5 zi calendaristică (depunerile sunt mai mari de 150% din alocarea sesiunii respective), se va proceda la evaluarea și selecția intermediară a proiectelor, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020, în vigoare.

Dacă în cadrul unei componente, valoarea publică a proiectelor depuse, sau după caz, a celor selectate este mai mică decât alocarea sesiunii respective, acestea se redistribuie la cealaltă componentă, dacă aceasta este supralicitată. În funcție de valoarea fondurilor neutilizate, redistribuirea se poate realiza în 2 pași: după finalizarea depunerii proiectelor aferente ultimei etape în cadrul componentei respective și, după caz, după publicarea ultimului Raport de selecție/raport de contestații pentru componenta respectivă din cadrul sesiunii.

Atenție! Proiectele  al căror punctaj estimat de solicitanți va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei componente (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme.

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocarii disponibile pentru selecţia lunară/trimestrială ce reprezintă diferenţa dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin Rapoartele de Selecţie/contestații intermediare/ lunare/trimestriale anterioare, valoarea publică totală a contestațiilor depuse aferente rapoartelor de selectie intermediare/lunare/trimestriale publicate, după caz.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de:

– valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

– dimensiunea întreprinderii, în sensul prioritizării solicitanților care se încadrează în categoria microîntreprinderi;

– forma de organizare, în sensul prioritizării formelor asociative (cooperative, grupuri și organizații de producători.

După publicarea raportului de selecţie intermediar/lunar pe pagina de internet AFIR, solicitanții pot depune on-line contestaţii cu privire la rezultatul selecției în termenele specificate în Regulamentul de organizare și funcționare a procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020, aprobat, în vigoare, postat pe site-ul AFIR http://www.afir.info.

Atenție! Contestaţiile se semnează de către solicitant și se depun online.

Urmare soluționării contestațiilor comisia de contestații va proceda astfel:

 1. pentru contestațiile depuse aferente unui Raport de selecție Intermediar Comisia va selecta proiectele cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent Raportului de selecție Intermediar respectiv, cu aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în ghidul solicitantului aferent submăsurii. Proiectele eligibile neselectate vor rămâne ăn așteptare și vor intra în competiție cu proiectele din Raportul de selecție lunar/trimestrial al etapei respective, după caz.
 2. pentru contestațiile depuse aferente unui Raport de selecție lunar/trimestrial/final Comisia va selecta proiectele cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare afferent etapei respective, cu aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în ghidul solicitantului aferent submăsurii sau mai mare sau egal cu pragul de calitate lunar/trimestrial aferent etapei respective în situația în care valoarea publică totală a proiectele selectate din raportul de selecție lunar/trimestrial aferent este mai mică decât alocarea disponibilă pentru selecția etapei stabilită conform art.7 alin.(2) din Regulamentul de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014‐2020 (PNDR), după caz. Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în așteptare şi vor intra în competiție cu proiectele depuse în cadrul aceleiași sesiuni continue de depunere a proiectelor, după caz.

Atentie!

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de finanțare.

Procesul de Selectie și procesul de verificare a contestațiilor se desfasoară potrivit „Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)”, publicat pe site-ul www.madr.ro si www.afir.info.  

Solicitanții vor putea să redepună o singură dată proiectul în cadrul unei luni calendaristice aferente unei sesiuni continue numai după retragerea în prealabil a acestuia. Solicitanţii pot să-și retragă în orice moment cererile de finanţare, dacă autoritatea competentă nu i-a anunțat în prealabil cu privire la eventualele erori pe care le conține cererea de finanţare sau nu a trimis o notificare cu privire la un control la fața locului.  Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare!

De asemenea, solicitanţii care au fost declaraţi neconformi vor putea sa mai redepună proiectul o singura dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

3.2 Contractarea fondurilor

După  aprobarea Raportului de Selecție /Raportului de Contestații în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, AFIR notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie prin documentul „Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanţare”.

Atenție!

În vederea încheierii Contractului de finanțare, AFIR informează toți solicitanții selectați pentru contractare că sunt obligați să dețină semnătură electronică la momentul contractării.

Atenție! În vederea încheierii Contractului de finanţare, în termen de maxim  4 luni/7 luni (după caz) de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de finanțare, solicitantul  va  depune la sediul OJFIR (cazul proiector fără C+M) /CRFIR (cazul proiectelor cu C+M) următoarele documente, cu caracter obligatoriu:  

 1. Dosarul original după care s-a scanat, pentru conformitatea documentelor încărcate online. Solicitanții care au optat pentru utilizarea semnăturii electronice, vor prezenta în dosarul pe suport de hârtie doar  documentele care au fost scanate și cele originale emise de alte entități pentru conformitate. Nu se vor depune Cererea de finanțare și documentele originale emise de solicitant, care au fost convertite în PDF și semnate electronic  la depunerea proiectului. .

În cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului de finanțare și/sau între documentele încărcate on-line și documentele depuse pe suport de hârtie care pot afecta criteriile de selecție sau condițiile de eligibilitate, cererea de finanțare se va declara neeligibilă/neselectată pentru finanțare, cu consecința neîncheierii Contractului de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat.

2. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a investiţiei prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie) acordat în vederea implementării proiectului.

Atât extrasul de cont cât și contractul de credit vor menționa valoarea totală a cofinanțării private. În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site http://www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată și va viza justificarea modului de utilizare a sumei din extrasul de cont reprezentând dovada cofinanțării private, respectiv că suma din soldul contului beneficiarului, conform extrasului emis cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii primei cereri de plată și suma cheltuielilor aferente proiectului realizate până la acel moment, acoperă 50% din valoarea cofinanțării private.

3.  Adresă  emisă de bancă/trezorerie  cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea şi  adresa băncii/trezoreriei şi, codul IBAN al contului de  operațiuni cu AFIR).

4. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante locale, valabile la data încheierii contractului, emise primăriile pe raza cărora solicitanții îşi au sediul social și punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) .

  5. Graficul de eşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale)

6. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.

7. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare dintre AFIR și MS publicat pe pagina de internet www.afir.info.

8.  Acord de mediu  emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (dacă Decizia etapei de încadrare, prezentată la depunerea Cererii de  finanțare, nu este document final)

În cazul proiectelor care necesită Acordul de mediu, documentele se depun în termen de maximum 7 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selecţia proiectului și înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai poate fi semnat.

9.  Nota de constatare privind condiţiile de mediu   

Atenție! Din documentele menționate anterior, cele  care vor fi necesare pentru îndeplinirea criteriilor de selecție aferente Principiului maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a  autorizațiilor/avizelor care să permită demararea acestuia, precum și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu, vor fi încărcate în sistemul informatic în momentul depunerii Cererii de finanțare.

Atenţie! În urma depunerii la AFIR a Cererii de finantare și a documentelor anexe solicitate  pe suport de hartie, în vederea contractării, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

 Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de către beneficiar este de 4 luni sau de  7 luni pentru proiectele care necesită emiterea Acordului  de  mediu.

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenul  precizat în Notificarea de selectie sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite pe care nu le achită până la termenul precizat pentru contractare,  Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare.

Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării documentelor obligatorii, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului de finanțare. În acest sens, beneficiarul proiectului selectat pentru finanțare va primi pe adresa de e-mail  contractul de finanţare, semnat electronic de Autoritatea Contractantă, urmând ca acesta să îl semneze și, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea pe e-mail a contractului de finanţare însoţit de anexe şi documentele ataşate, să transmită Autorităţii Contractante, prin intermediul platformei informatice, contractul de finanţare însoţit de anexe şi documentele ataşate, semnate electronic de către reprezentantul legal.

Pentru stabilirea valorii în lei la încheierea contractului de finanțare se va utiliza cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie Contractul de Finanţare.

Important! Bugetul indicativ din cererea de finanţare aprobat în urma evaluării Cererii de Finanțare  devine anexa la Contractul de finanțare.

Proiectul tehnic (dacă este cazul) va fi avizat de AFIR după verificarea, respectiv avizarea procedurii de achiziții servicii și înaintea demarării procedurii de achiziții de lucrări.

Atenţie!  Durata de execuţie a Contractului de finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj.

Durata de execuţie  a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi stabilite prin fişa măsurii/submăsurii.

Duratele  de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit.

Prelungirea duratei maxime de execuţie a contractelor de finanţare, se efectuează cu încadrarea în termenul de plată de 31.12.2025, prevăzut de Regulamentul UE 2220/2020, ținând cont de stadiul de realizare şi specificitatea investiţiilor aferente fiecărui proiect, precum și de evitarea riscului de dezangajare.

Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot  suspenda  la cererea beneficiarului, în situații de forță majoră/ circumstanțe excepționale/ stare de urgență instituită pe teritoriul României sau în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora. Pentru oricare dintre aceste situații, beneficiarul are obligația de a notifica Autoritatea Contractantă si de a fundamenta solicitarea de suspendare cu documente justificative.

DURATA DE VALABILITATE ŞI DURATA DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Durata de valabilitate a Contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă.

În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia publica se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani.

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit măsurilor/submăsurilor PNDR 2014-2020, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani, de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:

 1. încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 – 2020, sau nerespectarea criteriilor în baza cărora proiectul a fost declarat eligibil si selectat;
 2. o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
 3. o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;
 4. realizarea unei cheltuieli/activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.

Atenţie! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice substantial investiţia realizată prin proiect pe perioada de  valabilitate a Contractului de finanţare.

Precizări referitoare la acordarea avansului

Beneficiarul poate solicita avans de până la maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă, la data depunerii Cererii de finanţare sau după semnarea contractului de finanțare, pe parcursul implementării proiectului, o singură dată , în condiţiile prevăzute în Instrucţiunile de plată anexă la Contractul de finanţare.

Avansul se acordă la solicitarea beneficiarului după semnarea Contractului de finanțare, conform prevederilor art.45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului  1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,  şi a legislaţiei naţionale în vigoare.

Beneficiarul poate primi avansul după semnarea Contractului de finanţare şi numai după avizarea unei achiziţii de către AFIR. În cazul beneficiarilor privați care derulează achiziții directe utilizând Baza de date cu prețuri de referință AFIR, avansul se acordă pe baza contractului de vânzare-cumpărare a bunului/echipamentului respectiv, prezentat de beneficiarul privat la momentul solicitării avansului.

Pentru a beneficia de avans, beneficiarul este obligat să depună o garanţie financiară, care să acopere  avansul în procent de 100%, eliberată de către o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în Registrul Special al Băncii Naţionale a României conform legislației în vigoare sau poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației  în vigoare. Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.

Beneficiarul trebuie să justifice valoarea avansului acordat, pe bază de documente justificative conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiunile de plată, până la expirarea duratei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2(1) din contract, respectiv la ultima tranşă de plată.

Garanția  aferentă avansului trebuie   să producă efecte pe întreaga perioadă cuprinsă între momentul acordării avansului și momentul expirarii duratei de execuţie

a contractului de finanțare.

La momentul  finalizării proiectului şi  în urma stabilirii că valoarea cheltuielilor autorizate la plată depăşeşte valoarea avansului acordat, garanţia poate fi eliberată.   La cerere, Autoritatea Contractantă va notifica instituţia emitentă a garanţiei cu privire la finalizarea proiectului, justificarea utilizării integrale a avansului acordat beneficiarului şi faptul că garanţia poate fi eliberată.

Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate la termenele stabilite prin contractul de finanţare,  înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru care nu s-a obţinut prelungirea acesteia, se recuperează de Autoritatea Contractantă prin executarea garanţiei, cu perceperea de dobânzi şi penalităţi calculate şi datorate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării integrale a acestuia. În cazul în care beneficiarul nu prezintă Autorităţii Contractante dovada prelungirii termenului de valabilitate a garanției cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea valabilitații acesteia, Autoritatea Contractantă va proceda de îndată la executarea garanţiei.

Beneficiarul care a încasat avans de la Autoritatea Contractantă şi solicită prelungirea perioadei maxime de execuţie a  contractului de finanţare, este obligat să depuna la Autoritatea Contractantă și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, sau a  poliţei de asigurare care să acopere noul termen de execuţie solicitat.

Atenție!

AFIR efectuează plaţi în contul beneficiarilor, deschis la o instituție bancară sau la Trezoreria Statului.

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare

 • Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de finantare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.
 • Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale PNDR și/sau legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.
 • Beneficiarul poate efectua modificări financiare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcționalitatea investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără majorarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de finanţare prin act adiţional.

Atenţie!

Solicitările de modificare a contractului se încarcă şi se transmit exclusiv din contul fiecărui beneficiar deschis în cadrul portalului www.afir.info.

Important!

Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la măsura/sub-măsura din PNDR 2014-2020/ schema de ajutor pentru care depune proiectul în cadrul PNDR 2014 – 2020 în vederea selectării pentru finanțare să cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în contractul de finanțare înainte de semnarea acestuia.

Dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul transmiterii proprietăţii sau a oricăruia dintre atributele acesteia ), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului sau în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau în cazul nerespectării de către beneficiar a obligațiilor asumate prin contractul de finanțare  sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexate/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă va proceda la  încetarea valabilităţii Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire.

Anterior încetării Contractului de Finantare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

3.3 ACHIZIȚIILE

Beneficiarul are posibilitatea să deruleze  procedura de achiziţii servicii atât înainte cât şi după, data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie răspundere.

Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri şi execuţie lucrări se poate face începând cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, servicii (managementul proiectului) şi execuţie lucrări va începe după semnarea Contractului de Finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR cu privire la achizitia derulată.

Avizarea dosarelor de achiziții se va realiza  ulterior semnării Contractului de finanțare cu A.F.I.R.

Intreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fără montaj și de execuție lucrări (construcții, modernizări) în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR se va derula on-line pe site-ul http://www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor de publicare disponibile pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atât pentru beneficiari cât și pentru ofertanți,

condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-ul www.afir.info.

Atenție!

Trebuie să aveți în vedere ca derularea /finalizarea, inclusiv avizarea din partea AFIR a procedurii de achiziții să se realizeze înainte de îndeplinirea termenului de depunere a primei tranșe de plată, respectiv 6/12 luni de la încheierea contractului de finanțare.

Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta, proiectare, studii teren, întocmirea Studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție necesare întocmirii Cererii de finanțare se vor derula, după cum urmează :

 • Contractele  < =15.000 EURO, fără TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă, conform Bugetului indicativ.
 • Contractele > 15.000 EURO,fără TVA, conform Bugetului indicativ pentru servicii de consultanță și servicii pentru întocmirea studiilor de fezabilitate derulate anterior încheierii contractului de finanțare cu AFIR, procedura de achiziții se va derula on line cu respectarea prevederilor Manualului de achiziții pentru beneficiarii privati ai PNDR postat pe  site-ul AFIR.

Atenție! Pentru stabilirea procedurii de adjudecare a contractelor de achiziții, se va ține cont de valoarea liniei/liniilor bugetare, nu de valoarea individuală a contractelor.

Exemplu : dacă pe linia bugetara este prinsă o valoare de 35.000 euro si se intenționează încheierea a 2 contracte (unul de 10.000 euro si unul de 25.000 euro), pentru ambele contracte se va realiza selecție de oferte.

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj, nu poate demara execuţia lucrărilor fără avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic ce se va realiza  după incheierea Contractului de Finanțare.

Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte / conform bazei  de date cu  prețuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță sau alte servicii, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziție.

Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție.

Atenţie! Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi/sau proiectare, publicate pe pagina  oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. Aceste documente au  un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte.

Atenţie!  La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/ contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale.

Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar neambursabil care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.

În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineste prin:

 1. Conflictul de interese intre beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanti:

Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii legali ai acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare:

 1. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;
  1. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
  1. sunt în relație de rudenie până la gradul II sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.
 2. Conflictul de interese intre ofertanti:

Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor,reprezentanții legali, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):

 1. Dețin  pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG 66/2011);
  1. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;
  1. Sunt în relație de rudenie până la gradul II sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private -anexă la contractul de finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.

Pe parcursul derulării  procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

 1. Nediscriminarea;
 2. Tratamentul egal;
 3. Recunoaşterea reciprocă;
 4. Transparenţa;
 5. Proporţionalitatea;
 6. Eficienţa utilizării fondurilor;
 7. Asumarea răspunderii.

Atenţie! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare de 15.000 euro,  înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile  Manualului de achiziţii postat pe pagina de internet  AFIR la momentul demarării procedurii.

3.4 PLATA

Beneficiarul va depune Declaraţia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de plata AP 0.1 în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie.

În cazul în care beneficiază de avans de maxim 50% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul poate depune Declaratia de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de plata AP 0.1  în maxim 30 de zile după primirea avizului  favorabil din partea AFIR asupra unei  achiziții și numai dupa semnarea contractului de finanțare.

Beneficiarul trebuie să depună AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări) la prima tranșă de plată în care solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări atât pentru lucrarile de bază cât si pentru lucrările cu caracter provizoriu  (acolo unde este cazul)

În cazul investiţiilor care presupun achizitii simple Beneficiarul este obligat să depună o transa de plata în maxim de  6 luni de la data semnării Contractului de Finanţare.

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj este obligat să depună o tranșă de plată în termen de maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Termenul de 6 luni, respectiv 12 luni prevăzut pentru depunerea primei tranșe de plată poate fi prelungit cu maxim 6 luni, cu  condiția achitării penalităților prevăzute în contract. 

În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie sa depuna si Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata distincta pentru TVA.

În cazul în care beneficiarul nu depune Declaraţia de eşalonare în termenul prevăzut, aceasta se va depune cel tarziu o dată cu prima tranşă a Dosarului Cererii de plată.

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de finanţare) pe pagina de internet a AFIR http://www.afir.info.

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de Plată conforme.

Conform prevederilor art 63 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, în cazul în care suma solicitată de Beneficiar prin Cererea de plată depășește cu mai mult de 10% suma stabilită în urma verificării Dosarului cererii de plată, Beneficiarului i se va aplica o sancțiune egală cu valoarea diferenţei dintre suma solicitată şi suma stabilită.

Capitolul 4

INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare

Vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al cererii de Finanţare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMĂSURII 4.2 din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie si primirea Notificării de selecție se vor  bifa căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL CONTRACTĂRII. Documentele justificative necesare la momentul depunerii cererii de finanţare vor fi încărcate on-line.

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea  de finanţare:

 1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE  (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie)

Important!

– numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.

– devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei.

– se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului.

– se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică și capitolul 5 – Alte cheltuieli  prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.

– părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.

– în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia finanțată din FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile” și  va prezenta obligatoriu Certificatul de Urbanism pentru acestea.

– Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ oră.

– În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

Atenție! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și/sau Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

1.d) ANEXA C  format PDF inteligent

1e) Anexa B  – format PDF inteligent

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii financiare.

Pot aparea următoarele situatii:

 1. În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.
 2. În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanţare  Bilanţul – formularul 10,  anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere – formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară, prin care dovedeşte  că nu a înregistrat venituri din exploatare
 3. În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară  Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si  intreprinderi familiale:

Declarație privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului  înregistrată la Administraţia Financiară ;

3. a) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:

     a1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII, contract de concesiune sau alt document încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile  Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere  tipul de investiţie propusă prin proiect;

     a2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, contract de concesiune sau alt document încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect.

Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA EMISĂ DE CONCEDENT şi trebuie să conţină:

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este cazul respectarea graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

– suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

Atenţie! Pentru construcțiile definitive solicitantul  trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească)/drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare , pentru terenul pe care urmează a se realiza investiția.

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.

a3) DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru Cererile de Finanţare care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora.

AFIR  va obține Extrasul de Carte Funciara aferent imobilului ( teren/clădire) pe baza datelor cadastrale înscrise de către solicitant în Cererea de Finanţare în secţiunea dedicată.

a4) ACORDUL CREDITORULUI PRIVIND EXECUȚIA INVESTIȚIEI  ŞI GRAFICUL DE RAMBURSARE A CREDITULUI

Atenţie! se va depune în situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit)

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism trebuie să precizeze că documentația de urbanism în baza căruia este emis, este faza  PUZ și nu trebuie însoţit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare.

5. DOCUMENT EMIS DE APM PENTRU PROIECT

5.1 CLASAREA NOTIFICĂRII/DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE, emisă de APM județean pentru proiect

5.2 ACORD DE MEDIU emis de APM județean, dacă este cazul.

Atenție! Pentru proiectele ce vizează investiții care necesită emiterea documentelor 5.1 și 5.2, acesta se va prezenta la contractare, cu excepția situației în care se vizează îndeplinirea criteriilor de selecție aferente Principiului maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a  autorizațiilor/avizelor care să permită demararea acestuia, precum și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu, caz în care va fi încărcat în sistemul informatic în momentul depunerii Cererii de finanțare.

6. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

6.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o instituţie financiară  (extras de cont și/ sau contract de credit).

6.2   DOCUMENT DE LA  BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);

7. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

7.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE LOCALE emise de primăriile pe raza cărora solicitanții au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.

7.2 Graficul de eşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale).

8. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

8.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet http://www.afir.info.

8.2 DOCUMENT EMIS DE  DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet http://www.afir.info  

Atenție!

Documentele acestui punct  vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii acestora .

Formatul documentelor  poate fi vizualizat  pe pagina de internet http://www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.

9. Pentru unitățile care se modernizează:

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare, pentru unitățile care se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.

 9.3 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în funcţiune – se va depune la momentul încheierii contractului.

Atenție! În cazul în care solicitantul prezintă autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie eliberate/ vizate cu cel mult un an în urmă faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii acestora la momentul contractării.

10.  STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare și Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004  cu modificările și completările ulterioare.

11.1: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE

 (produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologicecu completările și modificările ulterioare   (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent)

11.2  (pentru investitii  în vederea obținerii unui produs nou):

a) FISA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR SI PRODUCATOR IN AGRICULTURA ECOLOGICA

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECTIE SI CERTIFICARE (la ultima plată)

Pentru investiţiile noi sau modernizari ale activitatii existente cu producerea de produse noi ecologice, solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate că materia primă  colectată pentru obținerea produsului vizat este ecologică şi că, în urma procesarii se vor obține  produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru se va verifica la Cererile de plată şi în perioada de monitorizare.

12.   ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL

emis de MADR , în conformitate cu Ordinul nr. 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale, cu modificările și completările ulterioare (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent – solicitat la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou- solicitat la finalul primului an de monitorizare).

13. DECIZIE de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative “produs montan” emisăde Agenția Națională a Zonei Montane, în conformitate cu Ordinul nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative “produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent –solicitat la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou-solicitat la finalul primului an de monitorizare)

14. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european.

15. DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA  FIRME ÎN DIFICULTATE

16. Aviz de conformitate proiect cu obiectivele STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării

17.  ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ- )

Atenţie! Evaluarea Cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţiilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc)

4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR – http://www.afir.info

Dosarul CERERII DE FINANŢARE:

 • Cererea de Finanţare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul  beneficiar o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării);
 • Studiul de Fezabilitate – Anexa 2;
 • Contractul de FinanţareAnexa 6 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile);

Dosarul CERERII DE PLATĂ:

 • Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului);
 • Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc);
 • Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată);
 • Declaraţia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli – achiziţii de bunuri/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute);
 • Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare);
 • Alte documente al căror format nu este elaborat de AFIR şi nu pot fi furnizate de AFIR (Lista completă a documentelor este prezentată în Instrucţiunile de completare a Cererii de Plată, publicate pe pagina de internet a AFIR http://www.afir.info – Investiţii PNDR – sM4.2);

De asemenea, în pagina de internet a AFIR, http://www.afir.info, puteţi consulta şi descărca:

 • Lista UAT din zonele montane  – Anexa 3 (document care prezintă delimitarea zonei montane la nivel de unitate administrativ-teritorială)
 • Anexa I Lista prevăzută la art. 38 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene –Anexa 4
 • Fişa Măsurii 4 –Investiții în active fizice și a subMăsurii 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole –Anexa 7 ;
 • Actele normative utile (Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR) –Anexa 8.
 • Anexa 12 – Instrucţiuni privind evitarea crearii de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020

Toate formularele prezentate al căror format este elaborat de AFIR pot fi consultate și descărcate direct de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info – Investiţii PNDR – sM4.2 investiţii în  exploataţii agricole) sau pot fi solicitate de la sediile AFIR din ţară.

4.3 DICȚIONAR

 • Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
 • Cererea de finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;
 • Comercializarea produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se desfășoară în spații separate, rezervate acestei activități;
 • Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile europene nerambursabile) și valoarea eligibilă a proiectului.

Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar și nebancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar și nebancar.

 • Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;
 • Condiționareactivități de presortare, sortare, calibrare, tăiere, fasonare (tăiere frunze, tulpini și rădăcini – în cazul leguminoaselor și rădăcinoaselor), spălare-zvântare, curățare, ceruire, lustruire, legare, ambalarea, uscarea (a nu se confunda cu deshidratarea care este considerată procesare), depozitarea produselor agricole în condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosferă), răcire, spargere, decojire, separare miez de coaja, sortare miez, și alte operațiuni de pregătire a produselor agricole în vederea păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în stare proaspătă sau pentru industrializare;
 • Derulare proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.
 • Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru FEADR;
 • Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;
 • Fişa submăsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;
 • Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a submăsurii 4.2 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;
 • Implementare proiect reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea Contractului până la data depunerii ultimei tranșe de plată;
 • Investiţie nouă – înfiinţarea unei unități noi pe un nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii de procesare, inclusiv colectare, depozitare, condiționare, comercializare pentru plantele proteaginoase, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente, care cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii.
 • Întreprindere activă -entitatea care, din punct de vedere economic, este activă în perioada de observare, respectiv realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli și întocmește bilanț contabil;
 • Întreprinderi in dificultate: în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr 651/2014 cu modificările și completările ulterioare, înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

(a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de  mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la cel mult șapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.

(b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la cel mult șapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.

(c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.

(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;

și

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

 • Modernizarea/extinderea cuprinde lucrările de construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor aferente unităţilor în funcţiune, fără modificarea destinaţiei iniţiale, cu menținerea activității conform codului/codurilor CAEN pentru care deține autorizaţii de funcţionare valabile/diversificarea activităţii în domeniul agro-alimentar desfăşurată anterior depunerii proiectului cu noi coduri CAEN în același domeniu/ extinderea activității existente prin înfiinţarea de noi unităţi în cadrul aceluiași/aceloraşi cod/uri CAEN;
 • Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de Finanţare cu AFIR;
 • Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 înseamnă orice  operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
 • Rețea locală de colectare – formă de organizare logistică pentru procurarea de la producătorii agricoli, în vederea pregătirii pentru vânzare/procesare, a produselor agricole, de pe raza  judeţului şi a judeţelor limitrofe față de amplasamentul investitiei;
 • Reprezentantul legal – este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuala cu AFIR, conform legislatiei în vigoare;
 • Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;
 • Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;
 • Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;
 • Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;
 • AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;
 • CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);
 • OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);
 • FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.
 • MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 •    PNDR – reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României din FEADR care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie;
 • ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
 • DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
 • DSP – Direcția de Sănătate Publică.

„/” – în accepțiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuație echivalentul conjucției „sau” (se va intrepreta ca inlocuitor al cuvantului „sau”) pentru a indica alternative sau mai multe opțiuni (exemplu: „modernizare/ extindere” este echivalent cu „modernizare sau extindere”); în enunțarea numărului actelor normative bara oblică este echivalentă cu prepoziția „din” (Legea 544/ 2001 este echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în enunțarea unităților de măsură, este echivalentă cu prepoziția „pe” (kilometri/oră este echivalent cu kilometri pe oră


[1] Investiţii corporale – active fizice şi circulante (clădiri, mijloace de transport, utilaje etc.)

  Investiţii necorporale – active necorporale sub forma de fond de comerţ, brevete etc., cheltuieli (în sensul contabil al cuvântului) de publicitate, cu studii etc.

[2] Este considerată cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.