Procedura FINALA – Masura 1 – Microgranturi – OUG 130 / 2020 / Ghid si Formulare – Granturi de 2000 Euro pentru IMM-uri ca urmare a COVID 19 ,.84

3 Octombrie 2020

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Formularele de mai jos se descarca direct de pe site-ul Ministerului pentru Mediul de AFACERI

Consultanta pentru accesarea acestor granturi NU este eligibila
Va rugam așadar sa aveți in vedere faptul ca daca ne solicitați servicii de asistenta si consultanta acestea vor fi plătite de dvs. si NU vor fi decontate din proiect.

FișierDimensiune fișierDescărcări
doc Procedura MICROGRANTURI COVID19 v 29sept2020173 KB2282
doc Anexa 1 Formular inscriereM169 KB1138
doc Anexa 2 Contract de finantareM188 KB598
doc Anexa 3 AdeverintaCMIPFAcovid22 KB610
doc Anexa 4 listaAIMMAIPE52 KB566
doc Anexa 5 DeclaratieIMM53 KB581
doc Anexa 6 Calcul intreprinderi109 KB652
doc Anexa 7 Declaratie ajutor de stat45 KB591
doc Anexa 8 Raport de progresM125 KB525
doc Anexa 9 ModelImputernicireM122 KB558

Anexă

Procedura de implementare a măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

 1. Obiectivul măsurii

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 din prezenta procedură, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Schema este implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezenta procedură se detaliază implementarea măsurii Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile din schema de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

2. Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat

Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023.

Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 este în valoare totală de 100.000.000 euro, din care  85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat. Cursul valutar utilizat este Inforeuro valabil pentru luna septembrie 2020.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 50.000 de beneficiari.

 • Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul măsurii

3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

3.2.(1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020;

c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz (Anexa 3).

(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA și CMI. Eșantionul prevăzut la art 5 alin (2) din O.U.G. nr. 130/2020 se realizează prin metoda cu probabilități de selectare egală, respectiv eșantionarea aleatorie simplă realizată cu funcția disponibilă în cadrul MS Excel =RAND() : număr aleatoriu între 0 și 1, preluat dintr-o distribuție uniformă.

În condițiile în care rata de eroare este de peste 2% din eșantion, se mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

(3)Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;

b) respectă condiția de la art. 6, lit b) din Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 3.2 alin (1), lit. b) și c) din prezenta procedură;

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;

d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

j)  nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;

Notă referitoare la conflictul de interese :

Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea  faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;

4. Tipurile de ajutor financiar

4.1  Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEEMA în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE (Anexa 4), administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată, proiectele, măsurile și programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate. Între MEEMA şi organizaţia/organizațiile ori instituţia/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează programul. Instituţia parteneră selecţionată are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de stat și poate acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea proiectelor.

4.2. Prin prezenta măsură se finanțează în ordinea depunerii cererii de finanțare, în următoarele condiții:

 • Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – maxim 2000 euro/beneficiar, la cursul InfoRegio valabil în luna înscrierii, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

4.3.1. (1) Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare;
 4. cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

(2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face după depunerea decontului pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

(3) Beneficiarii de microgranturi vor da o declarație pe proprie răspundere în aplicația de înscriere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

(4) Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achiziţiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare .

(5) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

(6) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului;

(7) Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.

4.3.2 Codul CAEN pentru care aplicatul solicită finanțare trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii în cadrul etapei 2 descrise la art. 5.1 alin. (2) lit. b).

5. Procedura de înscriere în cadrul Măsurii 1– Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

5.1. (1) Înscrierea în cadrul măsurii 1-Microgranturi, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro  Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office (FO).

(2) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

a) Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.

b) Etapa 2 de înscriere în cadrul măsurii 1– Microgranturi în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere conform Anexei nr 1 la prezenta procedură.

5.2. (1) Data de la care este activă prima etapă  de creare profil, user și parolă se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu zis.

(2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul măsurii 1-Microgranturi  se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

(3) Aplicația electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user și parolă va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul tuturor măsurilor instituite prin Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

(4) Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii 1-Microgranturi va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile lucrătoare de la demararea înscrierii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

5.3. (1) Pentru participarea la măsura 1-Microgranturi fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă, generând prin această acțiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentația transmisă și vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării și încărcării de documente diverse aferente plății și/sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. Aplicația va trimite, pe toată perioada de implementare și monitorizare a măsurii, automat, pe adresa de e-mail a solicitantului, mesaje de avertizare asupra corespondenței cu MEEMA/AIMMAIPE, corespondență prin care aplicanții vor fi informați asupra acțiunilor ulterioare înscrierii, precum contract aprobat, clarificări, mesaje de încărcare documente, raport de progres, etc.

(2)  Aplicanții care nu au depus situațiile financiare contabile aferente anului 2019 pînă la data înscrierii vor primi decizie de respingere.

5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj  de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se va regăsi în front office (FO).

(2)După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face  completări/modificări asupra acestuia.

(3)  După trimiterea formularului aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe site-ul MEEMA a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face conform principiului ”primul venit-primul servit”. După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

5.5. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul solicitate atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile măsurii 1 –Microgranturi.

5.6. Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.

6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor

În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul MEEMA/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului terţiar de credite. Formularele și documentația care intră în verificare în limita bugetului va fi repartizată de către minister în ordinea RUE și în mod egal pentru verificare la MEEMA și cele 9 agenții.

6.1.(1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi decizie de respingere din Proiect.

(2) Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program publicate pe site-ul ministerului, precum și cele trimise pe adresa de corespondență. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicația electronică. Clarificările solicitate se trimit în aplicația electronică de înscriere, în 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

(3) Dacă în urma analizei documentației înscrise integral se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.

6.2. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

6.3. Solicitantul se poate adresa MEEMA/AIMMAIPE de care aparține, prin intermediul aplicației electronice, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.

6.4. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 • datele de identificare ale solicitantului;
 • obiectul contestaţiei;
 • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura reprezentantului legal.

Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.3 si 6.4, se adresează AIMMAIPE de care aparține aplicantul și se depune, cu semnătură electronică, în aplicația electronică de înscriere.

6.5 Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.

6.6. Termenul de soluţionare este de 5 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email/front office.

6.7 (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de finanțare (Anexa nr. 2) care se va regăsi în front office și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 5 zile de la primire. După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte aferente cererii de finantare, la instituţia parteneră pentru care au optat în cererea de finanțare, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea proiectului pe perioada de derulare a acestuia. În cadrul prezentei măsuri aplicanții pot opta pentru instituția de credit parteneră o singură dată și nu pot schimba opțiunea exprimată la înscriere pe parcursul implementării măsurii. Aplicanții la măsura 1 Microgranturi din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG  nr. 130 / 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”.

(2) MEEMA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de finanțare. 

(3) În termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat. În cazul în care MEEMA/AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.7.(3), sau nu semnează contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi decizie de respingere, transmisă automat de către aplicație.

(4) Contractul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul de stat acordat va fi recuperat, împreună cu dobânzile accesorii aferente, şi în cazul în care beneficiarul a plătit, din contul proiectului, cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1 alin.(1).

(5)  Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii 1 vor fi  verificate pe bază de eșantion de către reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE.

(6) Eșantionul de 1% prevăzut la art. 7 alin (2) din O.U.G. nr. 130/2020 se realizează prin metoda cu probabilități de selectare egală, respectiv eșantionarea aleatorie simplă realizată cu funcția disponibilă în cadrul MS Excel =RAND() : număr aleatoriu între 0 și 1, preluat dintr-o distribuție uniformă. În condițiile în care rata de eroare este de peste 2% din eșantion, se mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

(7) Toate plățile din cadrul prezentei măsuri se efectuează numai prin transfer bancar.

6.8.  Finanţarea beneficiarilor contractați se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia/instituțiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea mesajului privind semnarea contractului de finanțare din partea AIMMAIPE și în contul deschis de beneficiar la instituția parteneră. Institutia financiara partenera va vira sumele aprobate în conturile distincte deschise de beneficiari in termen de maximum 7 zile de la disponibilitatea fondurilor in contul de tranzit sau de la semnarea contractului de finantare nerambursabila intre Minister si beneficiar (care din ele este ultima), în baza contractelor de finanțare ale acestora semnate cu AIMMAIPE și va încarca în aplicație dovada plății;

6.9 Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie 2020.

6.10. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:

a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.

b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare.

c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei eletronice în ultima zi  a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.

7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de stat

7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UIP din cadrul MEEMA/AIMMAIPE.

7.2. Reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului  MEEMA/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.

7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contractul de finanțare (Anexa 2) sau în legislația măsurii, UIP din cadrul MEEMA/AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEEMA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.

7.4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.

Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

7.5.UIP din cadrul MEEMA/AIMMAIPE monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare. Menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării se va verifica automat de către aplicația electronică prin interogarea bazei de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului/ Administratia Nationala de Administrare Fiscala.

7.6. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin schemă, cu accesorii calculate de la data acordării și până la rambursarea integrală a ajutorului de stat.

8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat

8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MEEMA și în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.

8.2.1. MFE în calitatea de furnizor de ajutor de stat publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției şi asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.

8.2.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

8.3. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

8.4.1. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

8.4.2. Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat[1], toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor.

8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei.

8.7. (1) Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza schemei, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul măsurii.

(2)Pentru realizarea acestei evidenţe, AIMMAIPE vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului măsurii, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat.

8.10. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MFE prin AMPOC, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/ actului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații de către MEEMA/AIMMAIPE, în calitate de administratori ai măsurii de ajutor de stat.

8.11. Ajutorul de stat va fi recuperat integral și în situația în care, ca urmare a verificărilor effectuate după semnarea contractelor de finanțare, se constată că beneficiarul nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este prevăzut în OUG 130 / 2020 și ghidul solicitantului.

10. Confidenţialitate

10.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul măsurii sunt confidenţiale, membrii MEEMA/AIMMAIPE şi UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

10.2. MEEMA – prin direcția de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de stat acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

11. Informare și Publicitate

11.1 Măsurile de informare și comunicare privind operațiunile finanțate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 și Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obținute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.

11.2. Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.

11.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare și comunicare în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menționate și în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanțare și cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință aplicarea unor corecții financiare.

12. Precizări

Prezenta procedură și anexele se vor aproba prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de Afaceri și se vor publica în Monitorul Oficial al României.


[1] Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007