Mestesuguri si Artizanat 2020

Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 2020

DRAFT MARTIE 2020!

Procedura Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 1. Obiectivul schemei de minimis

  1. Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), prin Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM (DAPIMM) şi Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile H.G. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 352/1 din 24 decembrie 2013.

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Obiective specifice

  1. Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2020, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:

 1. câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;

 2. stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;

 3. creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;

 4. îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;

 5. dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

 6. promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

  1. În cadrul Programului, înţelesurile unor termeni sunt următoarele:

 1. produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale – sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne o componentă substanţială a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că:

 • sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;

  • natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi:

  • artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios;

  • cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri;

  • sunt produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează specificul execuţiei manuale şi tradiţionale;

  1. produsele de artă populară – sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone;

  2. întreprindere unică – include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

  1. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

  2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

  3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

  4. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

  Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile prevăzute la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;

  1. ajutor de minimis – reprezintă ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfăşoară o activitate economică şi care nu depăşesc valoarea de 200.000 euro într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

   1. Programul este parte integrantă a Săptămânii europene a IMM-urilor 2020, care va avea loc în cursul lunii septembrie. Săptămâna europeană a IMM-urilor 2020 este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna europeană a IMM-urilor 2020 încurajează şi ajută IMM-urile să îşi atingă potenţialul maxim.

  1. Descrierea Programului

   1. Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2020 pe durata a 3 zile.

   2. Perioada de desfăşurare a târgului, precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului.

   3. În cadrul târgului naţional beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenţi la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor: covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri – sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din

  sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc. Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrare a materialelor folosite, cât şi în produsul final.

   1. (1) Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:

  • organizarea unui târg naţional al meşteşugarilor şi artizanilor sub forma unei expoziţii cu vânzare;

  • organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, promovării serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale;

  • diseminarea de materiale informative.

  1. Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2020 va fi organizat de Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) Constanța. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Constanța, direct şi/sau prin externalizare în condiţiile legii, pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectaţi printr-o procedură competitivă, deschisă, transparentă, necondiţionată, nediscriminatorie şi suficient promovată, în condiţiile legii.

  2. În vederea desfăşurării evenimentului, Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Constanța, în calitate de organizator, va coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european.

   1. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului se pot suporta următoarele: publicitate tv şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării artizanilor şi meşteşugarilor, cheltuieli pentru promovare in mediul on line si social medial, realizare content, realizare site eveniment, realizare identitate vizuala eveniment, realizare/promovare spot video eveniment, realizare grafica, inchiriere corturi/pavilioane pentru evenimente in aer liber, promovare indoor/outdoor, organizarea de spectacole artistice in incinta si pe perioada targului, organizarea de ateliere de lucru ale mestesugarilor şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.

  1. Bugetul schemei de minimis

  Schema este valabilă de la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2027, iar plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2027.

  Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020, aprobat prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, este de

   1. lei.

  Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru perioada 2021-2027 este de 890.000 lei/anual.

  Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 100 de beneficiari în anul 2020.

  1. Tipurile de ajutor financiar de minimis

   1. Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în Program.

   2. Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz), precum şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului.

  Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 2.000 lei. În limita sumei de 2000 lei beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 2.000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier, la AIMMAIPE de care aparţine. În cadrul prezentului program, TVA este cheltuială neeligibilă.

  Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiar, în cuantum de maximum 1.600 lei/beneficiar pentru maxim patru nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

   1. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

  Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

  1. sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, sau în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;

  3. sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

  1. Criterii de eligibilitate

  Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice autorizate şi operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii:

  Operatorii economici care:

  1. au capital social integral privat;

  2. realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;

  3. au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior;

  4. au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;

  5. sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

  6. au completat formularul de înscriere (anexa nr. 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;

  7. nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, şi 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

  În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate mai sus, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

  În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

  În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

  Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

  1 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 – “Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500.000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali”.)

  Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.

  Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.

  Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a

  ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

  1. În cadrul Programului nu sunt eligibile:

  1. societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58, 181, 182);

  2. societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal (cod CAEN 69); selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 78); activităţi de studii de piaţă şi de sondaj (cod CAEN 7320);

  3. activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului2;

  2 Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură.

  1. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

  2. activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

  1. când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

  2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri).

  Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

  Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

  1. activităţi legate de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

  2. ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

  3. operatorii economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

  4. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

  În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate enumerate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

  Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

  De asemenea, nu pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici care produc sau comercializează produse/servicii, altele decât cele descrise la pct. 1 subpct. 1.3, cu excepţia societăţilor cooperative meşteşugăreşti mixte, care în afara altor tipuri de activităţi au şi activităţi de meşteşug şi artizanat.

  1. Modalitatea de derulare a Programului

  MEEMA, prin Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Copnstanța (AIMMAIPE Constanța), administrează, gestionează şi derulează programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.

   1. Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2020 se face completând formularul de înscriere în Program (anexa nr. 1), accesând site-ul MEEMA.

   2. Data de la care este activă completarea formularului de înscriere se comunică pe site-ul MEEMA cu cel puţin (cinci) 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

   3. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2020, operatorul economic va completa şi va transmite formularul de înscriere în Program (anexa nr. 1) începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii.

   4. Formularul de înscriere, corect şi integral completat, va putea fi transmis o singură dată. Actele care se vor ataşa la înscriere sunt următoarele:

  1. cererea-tip de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat (anexa nr. 2);

  2. certificatul constatator, în original, inclusiv on-line, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data eliberării), în care să se menţioneze în mod obligatoriu următoarele informaţii: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, acţionarii, asociaţii, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare autorizate, sediul social, punctele de lucru şi alte sedii secundare, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, sedii şi/sau activităţi autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul

  comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii), emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, să se specifice acest lucru în certificatul constatator);

  1. declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis primite;

  2. declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2018 şi anul 2019 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi calculate potrivit anexei 4 şi anexei 5;

  3. declaraţie pe propria răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

  4. copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a reprezentantului legal al societăţii solicitante;

  5. împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat (anexa nr. 2);

  6. fotografii cu minimum 3 (trei) produse artizanale/meşteşugăreşti realizate/comercializate de către solicitant;

  7. declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al solicitantului că nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/Consiliului Concurenţei sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată.

   1. După perioada prevăzută la subpct. 7.3, MEEMA-DAPIMM va face publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.imm.gov.ro, lista cu solicitanţii înscrişi în Program.

  1. Verificarea şi selecţia beneficiarilor

   1. Verificarea şi selecţia aplicanţilor se vor face de către Unitatea programare, selecţie, evaluare şi contractare, denumită în continuare UPSEC, din cadrul AIMMAIPE Constanța.

   2. În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul AIMMAIPE Constanța se constituie: UPSEC, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE.

   3. UPSEC din cadrul AIMMAIPE Constanța va verifica, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a listei cu solicitanţii înscrişi în Program, documentaţia încărcată online. După finalizarea verificării, UPSEC din cadrul AIMMAIPE Constanța va transmite aplicanţilor, prin fax, e-mail, poştă, scrisoare de respingere în cazul în care se constată că:

  documentaţia încărcată este incorectă;

  solicitanţii au declarat în formularul de înscriere informaţii care nu sunt corecte/reale;

  solicitanţii nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură;

  activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializează/produce nu face/fac obiectul prezentului program conform pct. 1 subpct. 1.3 din prezenta procedură.

  Pentru solicitanţii acceptaţi de principiu de către UPSEC, AIMMAIPE Constanța va transmite scrisoarea de înştiinţare privind acceptarea participării la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2020, în limita locurilor disponibile/în afara locurilor disponibile.

   1. În cadrul AIMMAIPE Constanța se va constitui o echipă de implementare prin decizie a Directorului executiv.

   2. MEEMA va publica pe site-ul MEEMA lista cu aplicanţii admişi şi respinşi pentru participare la târgul naţional.

   3. AIMMAIPE va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, menţionând titlul acestuia, şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

   4. Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării pe baza ratei de referinţă publicate de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Echivalentul în euro al valorii facilităţii acordate în fiecare an va fi stabilit la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data adoptării hotărârii prin care se aprobă facilitatea fiscală de către furnizorul schemei.

  1. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor

   1. În conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

   2. Astfel, solicitantul se poate adresa AIMMAIPE Constanța, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.

   3. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

    • datele operatorului economic;

    • obiectul contestaţiei;

    • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

    • dovezile pe care se întemeiază;

    • semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia.

   1. Termenul de soluţionare este de 5 zile de la data primirii contestaţiei.

   2. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax/e-mail/poştă.

   3. Pentru soluţionarea contestaţiilor se va constitui în cadrul AIMMAIPE Constanța o comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.

   4. Numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de credite al AIMMAIPE.

  1. Decontarea cheltuielilor cu transportul beneficiarilor

   1. Participanţii vor depune la AIMMAIPE de care aparţin (conform listei prevăzute în anexa nr. 6) cererea-tip de decontare (anexa nr. 7) însoţită de documentele justificative menţionate în anexa nr. 8, în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului.

   2. Decontarea cheltuielilor legate de transport se va face pe baza unei cereri-tip de decontare (anexa nr. 7), pe care solicitantul trebuie să o depună la sediul AIMMAIPE împreună cu următoarele documente justificative:

    • documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă;

    • pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 2.000 lei pentru Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat.Conform prevederilor H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, se va rambursa contravaloarea a 7,5 l carburant la 100 km parcurşi doar pentru proprietarul autoturismului (persoană fizică sau firmă), chiar dacă se

  deplasează în acelaşi scop mai multe persoane care sunt pasageri în autoturism. Conform noilor prevederi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, sunt acele documente emise astfel: pentru transport se consideră documente în termen documentele emise cu maximum 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului şi maximum 2 (două) zile după finalizarea acestuia;

    • copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală, sau copia cererii de deschidere/extrasului contului deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    • angajamentul beneficiarului (anexa nr. 9) de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2021, către Unitatea monitorizare, control şi raportare din cadrul AIMMAIPE, conform formularului de raportare prevăzut în anexa la angajamentul din anexa nr. 9;

    • opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a ajutorului financiar nerambursabil, denumit în continuare AFN, semnat (anexa nr. 8).

  Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul AIMMAIPE o Unitate de plată, denumită în continuare UP, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE.

  Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei directorului executiv al AIMMAIPE, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială solicitanţii îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile

    1. nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile O.U.G. nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare a Programului, AIMMAIPE pot/poate refuza plata AFN.

  AIMMAIPE nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans.

   1. Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: un original şi o fotocopie certificată; cele 2 exemplare ale dosarelor vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi depuse la sediile AIMMAIPE.

  Destinatar:

     • AIMMAIPE – adresa;

     • UPSEC – pentru Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 2020.

  Expeditor:

     • denumirea completă a firmei solicitante;

     • nr. de înregistrare în registrul comerţului;

     • CUI/codul de înregistrare fiscală;

     • suma decontată;

     • adresa solicitantului, inclusiv judeţul;

     • numărul de înregistrare.

   1. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor în baza unui proces-verbal. Acestea vor fi ridicate de către operatorii economici de la sediile AIMMAIPE, după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumelor decontate.

   2. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de către beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

   3. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

   4. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral la adresa www.imm.gov.ro şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

   5. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

   6. MEEMA, prin AIMMAIPE, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

   7. Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MEEMA- AIMMAIPE, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.

   8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.

   9. Pe baza unei cereri scrise, MEEMA va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

   10. Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile ce se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

   11. Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

   12. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

   13. În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoare ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

   14. Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

   15. Furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

   16. Furnizorul are obligaţia de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAs), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.

   17. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a încărca în RegAs contractele de finanţare şi contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc. În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

  1. Confidenţialitate

   1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

   2. MEEMA şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul cheltuielilor decontate, aşezarea geografică (localitatea şi judeţul).

  2. Precizări

  Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea decontării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul AIMMAIPE, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 30 iunie 2021.

  ANEXA Nr. 1

  la schemă PS-04.03.01

  FORMULAR DE ÎNSCRIERE*

  Judeţul

  Telefon

  Fax

  Adresă de e-mail

  Numele reprezentatului legal

  Funcţia reprezentatului legal

  Cod unic de înregistrare (dupa caz)

  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (după caz)

  Nr. de înregistrare la Registrul asociaţilor şi fundaţiilor (după caz)

  Certificat de înmatriculare/de înregistrare (după caz)

  Încarcă Browse

  Actul constitutiv (după caz)

  Încarcă Browse

  Statutul (după caz)

  Încarcă Browse

  Cererea de participare la Târgul Naţional pentru Meşteşuguri şi Artizanat

  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului

  Declaraţie pe proprie raspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis

  Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2018 şi anul 2019

  Declaraţie pe proprie răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.

  Copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a reprezentantului legal al societăţii solicitante;

  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la Târgul Naţional pentru Meşteşuguri şi Artizanat

  AIMMAIPE de care aparţine

  Categoria solicitantului

  Microîntreprindere

  Întreprindere mică

  Întreprindere mijlocie

  Societate cooperativă

  Societate mestesugărească mixtă

  Întreprindere familială

  Întreprindere individuală

  PFA

  Asociaţie profesională

  Fundaţie

  Codul CAEN principal al firmei:

  Obiectul de activitate pe care se accesează Programul:

  Obiectivul general/scopul asociaţiei – fundaţiei

  Tipul de meşteşug/artizanat:

  Tipuri de cheltuieli*: Transport solicitant □ Transport produse □ Cazare □

  Suma solicitată pentru decontare cheltuieli (fără TVA):

  Valoarea TVA:

  Ataşează minim 3 (trei) fotografii cu produse artizanale/meşteşugăreşti realizate/comercializate care vor fi prezentate la Târgul Naţional pentru Artizanat şi Meşteşuguri

  Aplicaţia informatică va permite încărcarea tuturor documentelor solicitate în cadrul procedurii de implementare a programului conform art.7.4.

  ANEXA Nr. 2

  la schemă PS-04.03.02

  CERERE-TIP DE PARTICIPARE LA TÂRGUL NAŢIONAL PENTRU MEŞTEŞUGURI ŞI ARTIZANAT

  (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română)

  SECŢIUNEA A

  Date solicitant

  Operatori economici

  Subscrisa………. având datele de identificare menţionate în Formularul de înscriere (Anexa nr. 1 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr…../2020) reprezentantă legal prin dl/dna………., având calitatea de………., solicit participarea în condiţiile prevederilor Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului (Program), la Târgul Regional pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2020.

  Cont bancar2. . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . .

  2 în conturile deschise la bănci comeriale din Romania pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile O.U.G. nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Nr RUE . . . . . . . . . .

  Nr. cont ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului/nr……….. în condiţiile O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:……….

  Forma juridică: . . . . . . . . . .

  Forma de proprietate 100% privată DA |_| NU |_| Capitalul social: . . . . . . . . . . lei deţinut de

  • persoane fizice . . . . . . . . . . %

  • persoane juridice . . . . . . . . . . %

  Numărul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior) . . . . . . . . . .

  Cifra de afaceri anuală netă (conform ultimei situaţii financiare anuale aprobate) . . . . . . . .

  . . lei

  Precizaţi numărul de persoane care participă la târgul regional pentru artizanat şi meşteşuguri din partea solicitantului . . . . . . . . . . şi completaţi datele de mai jos pentru toţi însoţitorii.

  Dl/Dna . . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . . . identificat cu BI/CI Seria . . . . . . . . . .

  Nr . . . . . . . . . .

  SECŢIUNEA B

  Categoria solicitantului Bifaţi categoria în care vă încadraţi:

  Microîntreprindere |_|

  Întreprindere familială |_|

  Întreprindere mică |_|

  Întreprindere individuală |_|

  Întreprindere mijlocie

  |_|

  Persoană fizică autorizată |_|

  Societate cooperativă

  |_|

  Societate meşteşugărească mixtă |_|

  Asociaţii profesionale

  |_|

  Fundaţii/Asociaţii |_|

  Codul CAEN principal al firmei este . . . . . . . . . .

  Obiectul de activitate pe care se accesează Programul este . . . . . . . . . . Obiectivul general/scopul asociaţiei-fundaţiei:

  Tipul de meşteşug practicat . . . . . . . . . .

  Descrieţi produsele/serviciile meşteşugăreşti de mică industrie şi artizanale/produse de artă populară, pe care dumneavoastră le realizaţi/societatea dumneavoastră le dezvoltă prin activitatea desfăşurată, respectând definiţia de la punctul 1 subpct. 1.3 din Procedura aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr………../2020.

  Menţionaţi produsele de meşteşug/artizanat cu care participaţi la târgul regional pentru artizanat şi meşteşuguri.

  Organizaţi ateliere de lucru în timpul Târgului? DA |_| NU |_|

  SECŢIUNEA C

  Tipul activităţilor pentru care se solicită finanţarea:

  |_| Decontare transport solicitant

  (de la adresa solicitantului menţionată în formularul de înscriere până la târg şi retur). Specificaţi mijlocul de transport cu care vă deplasaţi:

  Pentru autoturism vă rugăm să menţionaţi numărul de înmatriculare: Vă rugăm să menţionaţi traseul:

  |_| Decontare transport pentru produsele meşteşugăreşti/artizanale ale solicitantului (în cazul în care produsele necesită transport separat)

  (de la adresa solicitantului menţionată în formularul de înscriere până la târg şi retur). Specificaţi mijlocul de transport cu care transportaţi produsele:

  Mentionaţi numărul de înmatriculare: Vă rugăm să menţionaţi traseul:

  |_| Decontare cazare în . . . . . . . . . . pe perioada Târgul Naţional pentru Meşteşuguri şi Artizanat

  Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare nu va depaşi 1600 lei pe perioada târgului.

  Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport nu va depaşi 2000 lei. În limita sumei de 2000 lei beneficiarul îşi poate deconta una din cheltuieli (transportul şi transportul produselor) sau ambele cheltuielile menţionate. Se acordă finanţare pentru transportul produselor în vederea prezentării acestora la Târg, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu solicitantul.

  În cazul în care suma totală cheltuită cu cazarea depăşeşte 1600 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar.

  În cazul în care suma totală cheltuită cu transportul depăşeşte 2000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar.

  În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi dar nu mai mult de 2000 lei. TVA este cheltuiala neeligibilă şi nu se decontează.

  SECŢIUNEA D

  Declaraţie pe propria răspundere

  Operatori economici

  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . ., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,

  eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str.

  . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul

  . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al solicitantului . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

  Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

  De asemenea, declar pe propria răspundere că la nivelul întrepreniderii unice, în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:

  |_| nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;

  |_| am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

  Nr. crt.

  Anul acordării ajutorului

  Forma ajutorului

  Instituţia finanţatoare

  Programul prin care a beneficiat de finanţare

  Cuantumul ajutorului acordat

  TOTAL

  în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art.

  107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis.

  Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.

  Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.

  Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme;

  Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale;

  NOTĂ!

  Solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii oficilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

  În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de participare la Târgul Naţional pentru Meşteşuguri şi Artizanat care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului lege acestora faţă de varianta transmisă şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând după sine respingerea finanţării.

  Semnătura autorizată solicitantului * Numele . . .

  Semnătura . . . Data semnării . . . . . . . . . .

  * Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

  ANEXA Nr. 3

  la schemă PS-04.03.03

  Activităţile de susţinere a meşteşugurilor şi artizanatului şi cheltuielile eligibile aferente, care constituie obiectul finanţării

  Nr. Crt.

  Activitatea eligibilă

  Cheltuieli eligibile

  Valoarea maximă a finanţării pe activităţi

  Documente justificative în original şi copie certificată pentru decont (fotocopie cu semnătura şi cu menţiunea “conform cu originalul” în cazul persoanelor fizice/fotocopie cu semnătura solicitantului, cu menţiunea “conform cu originalul”)

  1.

  Transport persoane Autoturism, microbuz, autocar, tren

  cheltuieli legate de transport;

  2000 lei cumulat cu pct.2

  bon fiscal pentru combustibil în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. în cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi conform prevederilor Horărârii Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare; foaie de parcurs după caz.

  2.

  Transport produse

  cheltuieli legate de transportul produselor care vor fi prezentate la târg

  2000 lei cumulat cu pct.l

  bon fiscal pentru combustibil în termen; se va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1860/2006, cu modificările si completările .ulterioare; foaie de parcursdupă caz; aviz însoţire marfă.

  3.

  Cazare

  cheltuieli legate de cazare

  1600 lei

  factura unităţii de cazare, pentru fiecare participant în parte; dovada plaţii;

  ANEXA Nr. 4

  la schemă PS-04.03.04

  DECLARAŢIE

  privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

  1. Datele de identificare ale întreprinderii Denumirea întreprinderii . . . . . . . . . . Adresa sediului social . . . . . . . . . .

  Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .

  Numele şi funcţia . . . . . . . . . . (Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)

  1. Tipul întreprinderii

  Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

  |_| Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 5 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului aprobată prin ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr……/2020 (procedură).

  Întreprindere parteneră

  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

  Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

  1. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

  1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

  Exerciţiul financiar de referinţă2

  Numărul mediu anual de salariaţi

  Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

  Active totale (mii lei/mii

  )

  2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2019.

  Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar Nu

  anterior, datele financiare au înregistrat modificări care Da (în acest caz se va determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie completa şi se va ataşa o (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, declaraţie referitoare la

  mijlocie sau mare).

  exerciţiul financiar

  anterior)

  Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic3 Numele . . . . . . . . . .

  Funcţia: . . . . . . . . . .

  Semnătura . . . . . . . . . .

  Data semnării: . . . . . . . . . .

  3 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

  ANEXA Nr. 5

  la schemă PS-04.03.05

  CALCULUL

  pentru întreprinderile partenere sau legate

  Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

  • secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);

  • secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

  Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

  Perioada de referinţă – anul 2019

  Numărul mediu anual de salariaţi

  Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

  Total active (mii lei/mii €)

  1. Datele1 întreprinderii

  solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2)

  2. Datele cumulate1 în

  mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)

  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) – dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)

  TOTAL

  1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

  2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

  Datele incluse în secţiunea “Total” din tabel trebuie introduse în tabelul “Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din Anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis.

  Secţiunea A

  ÎNTREPRINDERI PARTENERE

  Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată “fişa de parteneriat” (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

  Date de identificare şi date financiare preliminare

  Tabelul A.1

  Întreprinderea parteneră – Date de identificare

  Numărul mediu anual de salariaţi

  Cifra de afaceri anuală netă (mii

  lei/mii €)

  Active totale (mii lei/mii €)

  Numele sau denumirea întreprinderii

  Adresa sediului social

  Cod unic de înregistrare

  Numele şi prenumele Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului General sau echivalentului acestuia

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Total:

  NOTĂ:

  Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza “fişei de parteneriat”, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

  Datele introduse în secţiunea “Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul “Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).

  Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere.Dacă este necesar, adăugaţi “fişe privind legătura dintre întreprinderi” pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

  FIŞA DE PARTENERIAT

   1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii . . . . . . . . . . Adresa sediului social . . . . . . . . . . Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

  Numele, prenumele şi funcţia . . . . . . . . . . Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent

   1. Date referitoare la întreprinderea legată

  Perioada de referinţă – anul 2019

  Numărul mediu anual de salariaţi1

  Cifra de afaceri anuală netă (mii

  Active totale2

  (mii lei/mii €)

  lei/mii €)

  Total

  1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

  2 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans.

  NOTĂ:

  Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga “fişa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

   1. Calculul proporţional

  1. Indicaţi exact proporţia deţinută1 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:

  1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

  Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

  1. Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

  Tabelul de parteneriat – A.2

  Procent

  Numărul mediu anual de salariaţi

  Cifra de afaceri anuală netă

  (mii lei/mii €)

  Active totale3 (mii lei/mii €)

  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

  3 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

  Secţiunea B

  ÎNTREPRINDERI LEGATE

  2. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:

  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

  NOTĂ:

  Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare1.

  1 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

  2. Metode de calcul pentru fiecare caz

  Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

  Tabelul B1

  Numărul mediu anual de salariaţi2

  Cifra de afaceri anuală netă

  (mii lei/mii €)

  Active totale (mii lei/mii €)

  Total

  2 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

  Datele introduse în secţiunea “Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul “Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.

  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

  Întreprinderea legată (denumire/date de identificare)

  Adresa sediului social

  Cod unic de înregistrare

  Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorui general sau echivalentului acestuia

  A

  B

  C

  D.

  E.

  NOTĂ:

  Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o “fişă de parteneriat” trebuie adăugate la secţiunea A.

  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o “fişă privind legătura dintre întreprinderi” şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2.

  Tabelul B2

  Întreprinderea numărul:

  Numărul mediu anual de salariaţi

  Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

  Active totale (mii lei/mii €)

  1. *)

  2. *)

  3. *)

  4. *)

  5. *)

  Total

  *) Ataşaţi câte o “fişă privind legătura dintre întreprinderi” pentru fiecare întreprindere.

  NOTĂ

  Datele rezultate în secţiunea “Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul “Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate) Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic1

  1 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

  Numele . . . . . . . . . .

  Funcţia: . . . . . . . . . .

  Semnătura . . . . . . . . . .

  Data semnării: . . . . . . . . . .

  FIŞA

  privind legătura dintre întreprinderi nr. . . . . . . . . . . din tabelul B2, secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

  2. Date de identificare a întreprinderii

  Denumirea întreprinderii . . . . . . . . . .

  Adresa sediului social . . . . . . . . . .

  Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

  Numele, prenumele şi funcţia . . . . . . . . . . (preşedinte consiliului de administraţie, director general sau echivalent )

  2. Date referitoare la întreprindere

  Perioada de referinţă

  Numărul mediu anual de salariaţi1

  Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)

  Active totale (mii lei/mii €)

  Total

  1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

  Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

  NOTĂ:

  Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

  Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi “fişa de parteneriat” trebuie introduse în secţiunea A.

  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic2 Numele . . . . . . . . . .

  Funcţia: . . . . . . . . . .

  Semnătura . . . . . . . . . .

  Data semnării: . . . . . . . . . .

  2 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

  ANEXA Nr. 6

  la schemă PS-04.03.06

  Lista agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului (AIMMAIPE)

  Nr. Crt.

  AIMMAIPE

  (Judeţe arondate)

  ADRESA

  TELEFON/FAX

  1.

  BRAŞOV

  Braşov Covasna Sibiu

  Str. Turnului, nr.5, cladirea AJOFM, et.1, Braşov, C.P. 500152

  0268-548.018 tel.

  0268-548.017 fax

  www.imm.gov.ro.ro agentia.brasov@imm.gov.ro

  2.

  BUCUREŞTI

  Bucureşti Ilfov

  Str. Poteraşi, nr. 11, sector 4, Bucureşti,

  C.P. 040263

  www.imm.gov.ro.ro agentia.bucuresti@imm.gov.ro

  3.

  CLUJ- NAPOCA

  Bihor

  Bistriţa Năsăud Cluj

  Maramureş

  Satu Mare Sălaj

  Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca, C.P. 400174

  0264-487.224 tel.

  0264-487.244 fax

  www.imm.gov.ro.ro agentia.cluj@imm.gov.ro

  4.

  CONSTANŢA

  Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea

  Bd. Tomis, nr. 79-81, et. 3, Constanţa, C.P. 900669

  0241-661.253 tel.

  0241-661.254 fax

  www.imm.gov.ro agentia.constanta@imm.gov.ro

  5.

  CRAIOVA

  Dolj Gorj

  Mehedinţi Olt Vâlcea

  Str. Ştefan cel Mare, nr. 93, et. 1-2,

  Craiova, C.P. 200129

  0251-510.785 tel./fax www.imm.gov.ro.ro agentia.craiova@imm.gov.ro

  6.

  IAŞI

  Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui

  Bdul Tudor Vladimirescu, nr. 45A, Bl. B2, Iaşi,

  C.P. 700305

  0232- 261.101 tel./fax

  0232- 240.213 tel.

  www.imm.gov.ro.ro agentia.iasi@imm.gov.ro

  7.

  PLOIEŞTI

  Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman

  Ploieşti, bdul 1 Republicii, nr. 12, bl. 33, B1- B2, judet Prahova

  C.P. 100066

  00724240-5212.9085 tel.

  0244-544.054 fax

  www.imm.gov.ro agentia.ploiesti@imm.gov.ro

  8.

  TÂRGU MUREŞ

  Harghita Mureş Alba

  Strada Gheorghe Doja nr. 25, Târgu Mureş,

  C.P. 540342

  0265-311.660 tel.

  0265-260.818 fax

  www.imm.gov.ro oficiutargumures@imm.gov.ro

  9.

  TIMIŞOARA

  Arad

  Caraş-Severin Hunedoara Timiş

  Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timişoara,

  C.P. 300575

  0256-292.739 tel.

  0256-292.767 fax

  www.imm.gov.ro agentia.timisoara@imm.gov.ro

  ANEXA Nr. 7

  la schemă PS-04.03.07

  CERERE-TIP DE DECONTARE

  (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)

  Operatori economici

  Subscrisa………. având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna………., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria………. nr………. eliberat la data de………., cu

  domiciliul în localitatea………. str………. nr………. bl………. sc………. ap……….

  sectorul/judeţul………., cod poştal………. solicit decontarea sumei de………. reprezentând cheltuieli eligibile în condiţiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr………../2020.

  Datele de identificare ale operatorului economic:

  Denumirea operatorului economic . . . . . . . . . . Data înregistrării . . . . . . . . . .

  Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului . . . . . . . . . . Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

  Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

  Telefon . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . .

  Nr. cont (5070)1 în care se solicită transferarea sumei decontate (RO) . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria . . . . . . . . . .

  1 pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate,în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, in condiţiile O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Cont bancar2. . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . .

  2 în conturile deschise la bănci comerciale din Romania pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile O.U.G. nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Nr RUE . . . . . . . . . .

  Anexez la prezenta documentele justificative prevăzute în OPIS, Anexa nr. 8 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr………../2020.

  Semnătură Funcţia

  Data întocmirii

  – FORMULARUL DE DECONT1

  1 La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată.

  Denumirea operatorului economic . . . . . . . . . .

  Nr. Crt.

  Denumirea activităţii2

  Codul de clasificare3

  Factura

  Instrumente de plată4

  Valoare solicitată

  Valoare aprobatăUnitate a programare, selecţie, evaluare şi contractare5

  Nr.

  Factură

  Data facturii

  Valoare factură cu TVA Valoare factură fără

  Felul documentului

  Nr.

  Data

  Valoare cu TVA

  TVA

  1

  2

  3

  TOTAL

  2 Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.

  3 Unde este cazul.

  4 Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, bilet la ordin trecut prin bancă.

  5 Se va completa de Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului.

  Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic3

  3 Unde este cazul.

  Numele: . . . . . . . . . .

  Funcţia: . . . . . . . . . .

  Semnătura . . . . . . . . . .

  Data semnării: . . . . . . . . . .

  Viza UPSEC5

  5 Se va completa de Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului.

  Coordonator

  Verificator

  Verificator

  Numele şi prenumele

  Semnătura

  Data

  Aprobat (lei)

  ANEXA Nr. 8

  la schemă

  OPIS*

  – Documente care însoţesc Cererea-tip de decontare

  * Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. AIMMAIPE nu-şi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.

  formularul de decont prevăzut în Anexa nr. 7 la procedură;

  documentele justificative prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă, în original şi 2 fotocopii certificate; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către Unitatea programare, selecţie, evaluare şi contractare, prin semnătura reprezentantului Unităţii programare, selecţie, evaluare şi contractare;

  copia cererii de deschidere/extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  d. copia cererii de deschidere/extrasul de cont bancar (pentru participanti PFA, Intreprindere Individuala)

  – angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2021, către UMCR din cadrul AIMMAIPE, conform anexei nr. 9 la procedură;

  – opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a AFN, întocmit conform prezentei secţiuni, semnat.

  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic17 Numele . . . . . . . . . .

  Funcţia (operatorul economic): . . . . . . . . . .

  Semnătura . . . . . . . . . .

  Data semnării: . . . . . . . . . .

  17 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

  ANEXA Nr. 9

  la schemă PS-04.03.09

  ANGAJAMENT

  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., identificat(ă) cu B. I./C.I. seria . .

  . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . ., reprezentant legal/împuternicit al. . . . . . . . . . . cu sediul în . . . . . . . . . . ., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Târgul Naţional pentru Artizanat şi Meşteşuguri, organizat în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul Agenţiei pentru pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului . . . . . . . . . . pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul următor participării la Târgul Naţional pentru Meşteşuguri şi Artizanat, prin completarea şi transmiterea prin poştă

  sau prin fax a formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul angajament.

  Numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea . . . . . . . . . . .

  Data întocmirii . . . . . . . . . .

  Semnătura . . . . . . . . . .

  ANE

  LA ANGAJAMENT

  FORMULAR DE RAPORTARE18 PROGRAMUL NAŢIONAL MULTIANUAL PENTRU SUSŢINEREA MEŞTEŞUGURILOR ŞI ARTIZANATULUI

  (Se completează toate rubricile în limba română)

  18 Se completează pentru următorii 3 ani bugetari începând cu anul 2021. Prezentul formular de raportare se trimite la AIMMAIPE de care aparţine operatorul economic până la sfârşitul lunii iunie a anului de raportare menţionat.

  Perioada pentru raportare: anul . . . . . . . . . . Datele de identificare a solicitantului: Denumirea solicitantului . . . . . . . . . .

  Adresa . . . . . . . . . .

  Telefon/fax . . . . . . . . . .

  E-mail . . . . . . . . . .

  Cod poştal . . . . . . . . . .

  Data înregistrării operatorului economic . . . . . . . . . .

  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (după caz) . . . . . . . . . . Codul unic de înregistrare (după caz) . . . . . . . . . .

  Am participat la târgul organizat de către Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului (AIMMAIPE) . . . . . . . . . ., iar decontarea s-a efectuat pe baza Cererii-tip de decontare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

  Date de raportare tehnică:

  • Cifra de afaceri . . . . . . . . . . lei

  • Profitul brut . . . . . . . . . . lei

  • Numărul mediu scriptic anual de personal . . . . . . . . . .

  • Număr de locuri de muncă nou-create . . . . . . . . . .,

  • În perioada considerată aţi încheiat contracte cu noi parteneri? NU |_|

  DA |_|

  • În perioada considerată aţi exportat pe noi pieţe? NU |_|

  DA |_| în următoarele ţări: . . . . . . . . . . .

  Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . ., identificat/identificată cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . .

  . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .,

  sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al societăţii . . . . . . . . . ., declar

  pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

  Semnătura autorizată

  Funcţia . . . . . . . . . . Data semnării . . . . . . . . . .