FEMEIA MANAGER ANTREPRENOR 2020

  Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 2020

DRAFT MARTIE 2020!

Proiect procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

 1. Obiectivul programului

Obiectivul principal al schemei de minimis prevazută în cadrul programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Schema de minimis urmăreşte:

 • îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei;

 • stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;

 • dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;

 • dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

 • creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 1. Descrierea Programului

  1. Programul se va derula în 3 etape, astfel:

Etapa I – Organizarea unei Conferinţe naţionale dedicate femeilor antreprenor din România pentru maxim 400 de participante femei, care au deja o afacere şi femei care doresc să-şi deschidă o afacere, având ca tematică asistenţa oferită IMM-urilor de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, competitivitatea acestora şi cultura antreprenorială;

Etapa a II-a – Organizarea a 4 workshop-uri pentru maxim 160 de participante femei care deţin afaceri, având ca tematică adaptarea stilului de leadership în funcţie de persoană, abilitatea de comunicare, relaţionarea în afaceri, modalităţi de a motiva echipa, delegarea eficientă a sarcinilor. Etapa a III-a – organizarea a 4 evenimente internaţionale de tip business to business pentru maxim 80 de participante femei având ca obiectiv creşterea abilităţilor IMM conduse de femei în

formarea de parteneriate externe.

  1. Locaţiile şi perioadele de desfăşurare exacte ale Conferinţei naţionale, workshop-urilor, respectiv evenimentelor internaţionale, se vor publica pe pagina de web a ministerului cu minim 5 zile înainte de desfăşurarea efectivă a acestora.

    

    1. (1) Toate evenimentele din cadrul celor trei etape menţionate la pct. 2.1 vor fi organizate de Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA). În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul AIMMAIPE Bucureşti se constituie unitatea de programare, selecţie, evaluare şi contractare (UPSEC), ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE. În cadrul MEEMA se va constitui Unitatea de Implementare a Programului (UIP), a cărei componenţă şi atribuţii vor fi stabilite şi aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Bucureşti cu sprijinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, direct şi/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectaţi printr-o procedură competitivă, deschisă, transparentă, necondiţionată, nediscriminatorie şi suficient promovată, în condiţiile legii.

   (2) În vederea desfăşurării evenimentelor, Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Bucureşti, în calitate de organizator, poate coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european.

    1. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului se pot suporta următoarele: editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, mese rotunde, workshopuri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentelor, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării și cazării aplicantelor la Etapa a II-a – workshop-uri pentru femei care deţin afaceri, cheltuieli aferente deplasării şi cazării pe perioada desfăşurării conferinţelor internaţionale, pentru participante, speakeri, organizatori, reprezentanţii agenţiei organizatoare şi ai ministerului, precum şi alte cheltuieli necesare organizării evenimentelor din cadrul programului. Cheltuielile aferente transportului şi cazării în ţară şi în străinătate pentru reprezentanţii agenţiei organizatoare şi ai ministerului vor fi decontate conform legislaţiei aplicabile instituţiilor publice.

   1. Bugetul schemei de minimis si modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

   Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României până la 31 decembrie 2027, iar plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2027.

   Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020, aprobat prin Legea nr.5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020 este de 1.000.000 lei.

   Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru perioada 2021-2027 este de 1.000.000 lei/anual.

   Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 160 de beneficiari în anul 2020.

   1. Beneficiari de ajutor de minimis în cadrul Programului

    1. La Etapa I – Conferinţa naţională dedicată femeilor antreprenor din România pot participa:

   1. femeile care au cetăţenie română şi care la data depunerii formularelor de înscriere au vârsta peste 18 ani şi au cel puţin studii medii definitivate.

   2. operatorii economici: IMM-urile (societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale), care îndeplinesc cumulativ, la momentul înscrierii on- line, criteriile de eligibilitate menţionate la pct. 4.5 din prezenta procedură;

    1. La Etapa a II-a – 4 workshop-uri pentru femei care deţin afaceri, pot participa maxim 160 reprezentante ale operatorilor economici menţionaţi la pct. 4.1 (2), care au participat la conferinţa naţională şi au fost selectate conform pct. 7.4 din prezenta procedură;

    2. La Etapa a III-a – 4 evenimente internaţionale pentru femei vorbitoare de limbă engleză care deţin afaceri. Pot participa maxim 80 reprezentante ale operatorilor economici menţionaţi la pct.

    1. (2), care au participat la conferinţa naţională, precum şi la workshop şi au fost selectate conform pct. 7.5 din prezenta procedură;

    1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

   1. o întreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

   2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

   3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

   4. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

   Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

    1. Pot participa la etapele II şi III în cadrul Programului reprezentantele IMM-urior (societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale), IMM- uri care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate la momentul înscrierii on-line:

   1. sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6 din 09.02.2011 şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor1, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare sau sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare);

   2. sunt înregistrate la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei de înscriere on-line în Program;

   3. cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II) care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;

   4. au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

   5. nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

   1 Microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

   1. ajutorul de minimis acordat prin prezenta schemă de minimis nu poate să depăşească plafonul de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit si indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

   În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele maxime de minimis, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

   În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileste dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

   În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea si anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

   Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20122 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

   Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

   Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.

   2 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 “Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali”).

   Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

   1. nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/AIMMAIPE sau a unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente;

   2. au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani);

   3. au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare);

   4. nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

    1. În cadrul programului nu sunt eligibile următoarele activităţi ale IMM-urilor aplicante:

     • intermedieri financiare şi asigurări:

   • 641 Intermediere monetară

   • 642 Activităţi ale holdingurilor

   • 643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

   • 649 Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

   • 651 Activităţi de asigurări

   • 652 Activităţi de reasigurare

   • 653 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

   • 661 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii

   • 662 Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii

   • 663 Activităţi de administrare a fondurilor

     • tranzacţii imobiliare:

   • 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

   • 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

   • 683 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

   • 920 activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

     • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:

   • 110 Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)

   • 1200 Fabricarea produselor din tutun

   • 2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei

   • 2051 Fabricarea explozivilor

   • 4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

   • 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

   • 4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

     • producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis, respectiv:

   1. activităţi de pescuit şi acvacultură, activităţi reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/20133:

   • 031 Pescuitul

   • 032 Acvacultura

   1. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013:

   • 011 Cultivarea plantelor nepermanente

   • 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

   • 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire

   • 014 Creşterea animalelor

   • 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

   • 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

   • 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

   1. activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

   1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

   2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

   Prin “prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

   Prin “comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu exceptia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

   1. activităţi legate de export, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

   2. ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

   3 Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

   1. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)

   • 051 Extracţia cărbunelui superior

   • 052 Extracţia cărbunelui inferior

   • 061 Extracţia petrolului brut

   • 062 Extracţia gazelor naturale

   • 0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

   • 0892 Extracţia turbei

   • 091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

   • 099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

   1. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

   În cazul în care o întreprindere îsi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

   Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

   1. Tipurile de ajutor financiar de minimis

    1. Se asigură participarea gratuită la conferinţa naţională pentru participantele selectate în urma înscrierii în program.

    2. Pentru participarea la workshop-uri se asigură participarea gratuită şi vor fi suportate cheltuielile de transport și cazare pentru participante în limita sumei de maxim 200 lei/beneficiar. În cazul în care suma cheltuită cu transportul intern depăşeşte 200 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autovehicul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 200 lei. Cheltuielile privind transportul intern vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile de la închiderea evenimentului, personal sau prin curier, la AIMMAIPE Bucureşti. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, biletele de transport şi bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, trebuie să fie emise astfel: pentru transport se consideră documente în termen documentele datate cu maximum 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului şi

   maximum 2 (două) zile după finalizarea acestuia. Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiare, în cuantum de maximum 400 lei/beneficiar pentru maxim două nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

    1. Pentru participarea la conferinţele internaţionale se asigură participarea gratuită şi vor fi suportate cheltuielile de transport extern, precum şi cheltuielile de cazare ale participantelor pe perioada desfăşurării evenimentului, în limita sumei de 2000 lei. În cazul în care suma cheltuită cu transportul extern depăşeşte 2000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autovehicul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul extern vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile de la închiderea evenimentului, personal sau prin curier, la AIMMAIPE Bucureşti. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, biletele de transport şi bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, trebuie să fie emise astfel: pentru transport se consideră documente în termen documentele datate cu maximum 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului şi maximum 2 (două) zile după finalizarea acestuia;

   Pentru deplasările externe vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiar, în cuantum de maximum 2100 lei/beneficiar pentru maxim trei nopţi de cazare, dar nu mai mult de 700 lei/noapte/persoană.

   Cheltuielile aferente deplasărilor externe (diurnă, transport şi cazare) ale reprezentanţilor AIMMAIPE Bucureşti şi MEEMA vor fi decontate conform legislaţiei aplicabile instituţiilor publice.

   În afara, cheltuielilor tip ajutor financiar de minimis în cadrul programului se suportă şi chetuielile menţionate la pct.2.4 din prezenta procedură.

   Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua publicării procedurii în Monitorul Oficial al României pentru anul 2020.

   1. Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare

   Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Bucureşti (AIMMAIPE Bucureşti), administrează, gestionează şi derulează programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.

    1. Înscrierea în program, şi completarea formularului de înscriere pentru participarea la program se fac on-line pe pagina web a MMEMA.

    2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web instituţiei cu minim 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

   6.3 Pentru participarea la program fiecare solicitantă va completa şi transmite on-line formularului de înscriere (Anexa nr 1) începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora

    1. a ultimei zile de înscriere. Aplicaţia va fi închisă cu o 1 zi înainte de Etapa I -Conferinţa naţională dedicată femeilor antreprenor din România.

    1. După salvarea şi trimiterea datelor aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.

    2. Formularul de înscriere, corect şi integral completat, va fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei. În situaţia în care vor fi mai multe înregistrări pentru aceeaşi persoană, va fi luată în considerare doar prima înregistrare.

    3. Calcularea punctajului formularului de înscriere se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicante a secţiunilor lege din aplicaţia software conform Anexei nr. 1 la procedura programului.

   6.7.(1) În conformitate cu punctajul obţinut în urma evaluării online a formularului de înscriere, Direcţia Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM-uri din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va face publică pe pagina web a instituţiei, lista cu solicitanţii înscrişi. Selecţia participantelor la cele trei etape ale programului se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea formularului de înscriere. La punctaje egale va prevala:

     • nivelul de studii;

     • calitatea de asociat/acţionar majoritar într-o IMM;

     • experienţa profesională pe o funcţie de conducere sau antreprenor;

   clienţi internaţionali sau a desfăşurat activităţi de promovare internaţională;

     • a participat la activităţi/evenimente internaţionale, in calitate de participant sau organizator, chiar şi în mediul online;

     • data şi ora înscrierii în program.

   După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare aplicant, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic. Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu semnătura reprezentantului legal/împuternicitului cu menţiunea “conform cu originalul”.

   1. Selecţia beneficiarilor

    1. Verificarea formularelor de înscriere se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform (Anexei nr.1) la procedura programului.

    2. Selecţia celor maxim 400 participante la conferinţa naţională se face de către UPSEC în ordinea RUE, prin verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de la punctul 4.1 şi, după caz,

   4.5 din prezenta procedură. Dacă în urma verificării de către UPSEC se constată neîndeplinirea criteriilor de selecţie solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii.

    1. (1) După finalizarea verificării solicitanţilor acceptaţi de principiu în cadrul programului va fi afişată pe site-ul MEEMA lista cu solicitanţii acceptaţi în program pentru participarea la conferinţa naţională, precum şi lista cu solicitanţii respinşi.

   (2) Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Documentele neîncărcate în aplicaţie sau incomplet încărcate pot fi solicitate prin clarificări. Completările solicitate se transmit la AIMMAIPE Bucureşti în maxim 3 zile de la înştiinţare. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate la clarificări conduce la respingere în cadrul programului.

    1. Selecţia celor maxim 160 participante la cele 4 workshop-uri se face prin verificarea de către UPSEC în ordinea RUE a următoarelor criterii:

   1. a participat la conferinţa naţională organizată în cadrul prezentului program;

   2. are calitatea de reprezentant al unui IMM în condiţiile punctului 4.5 lit. c) din prezenta procedură;

    1. Selecţia celor maxim 80 participante la cele 4 conferinţe internaţionale se face de către UPSEC prin verificarea în ordinea RUE a următoarelor criterii:

   1. a participat la conferinţă în cadrul prezentului program;

   2. a participat la un workshop în cadrul prezentului program;

   3. cunoaşte limba engleză scris şi vorbit.

    1. (1) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

   1. Solicitantul poate formula o contestaţie, în termen de 3 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.

   2. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

   • datele de identificare a operatorului economic;

   • obiectul contestaţiei;

   • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

   • dovezile pe care se întemeiază;

   • semnătura reprezentantului legal şi ştampila.

   1. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul AIMMAIPE Bucureşti o comisie de contestaţie, formată din membrii care nu au participat la verificarea documentaţiei.

   2. Termenul de soluţionare este de 3 zile calendaristice de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin e-mail/poştă, cu confirmare de primire.

   1. Decontarea cheltuielilor cu transportul intern pentru etapa a II-a şi a cheltuielilor cu transportul extern şi cazarea beneficiarilor pentru etapa a III-a.

    1. (1) Participanţii vor depune la AIMMAIPE Bucureşti cererea-tip de finanţare (anexa nr. 2) însoţită de documentele justificative menţionate la punctul 8.2 din prezenta procedură, în maximum 3 zile de la închiderea evenimentului la care au participat.

   (2) În vederea implementării si monitorizarii Programului, în cadrul AIMMAIPE Bucureşti se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite.

    1. Decontarea cheltuielilor legate de transport se va face pe baza unei cereri-tip de finanţare (anexa nr. 2), pe care solicitantul trebuie să o depună la sediul AIMMAIPE împreună cu următoarele documente justificative:

     • pentru cheltuielile legate de cazare sunt considerate documente justificative: factura eliberată de către unitatea de cazare şi instrumentul care atestă efectuarea plăţii;

     • pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz/bilet de avion, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat.

     • copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală, sau copia cererii de deschidere/extrasului contului deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     • angajamentul beneficiarului (anexa nr. 6) de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2021, către Unitatea monitorizare, control şi raportare din cadrul AIMMAIPE;

   Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul AIMMAIPE Bucureşti o Unitate de plată, denumită în continuare UP, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite.

   Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei directorului executiv al AIMMAIPE, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială solicitanţii îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare a Programului, AIMMAIPE poate refuza plata AFN.

   AIMMAIPE nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans.

    1. Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: un original şi o fotocopie certificată; cele 2 exemplare ale dosarelor vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi depuse la sediul AIMMAIPE Bucureşti.

   Destinatar:

     • AIMMAIPE Bucureşti – Strada Poterași, nr. 11, Sector 4;

   UPSEC – pentru Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 2020.

   Expeditor:

     • denumirea completă a firmei solicitante;

     • nr. de înregistrare în registrul comerţului;

     • CUI/codul de înregistrare fiscală;

     • suma decontată;

     • adresa solicitantului, inclusiv judeţul;

     • numărul de înregistrare.

    1. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor în baza unui proces-verbal. Acestea vor fi ridicate de către operatorii economici de la sediul AIMMAIPE Bucureşti, după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumelor decontate.

    2. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de către beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

    3. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

   Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 248/24.09.2015.

    1. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul ministerului şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

    2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

    3. MEEMA, prin AIMMAIPE, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de

   200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

    1. Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MEEMA – AIMMAIPE, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.

    2. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.

    3. Pe baza unei cereri scrise, MEEMA va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    4. Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile ce se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    5. Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

    6. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    7. În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoare ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

    8. Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

    9. Furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    10. Furnizorul are obligaţia de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAs), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.

    11. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a încărca în RegAs contractele de finanţare şi contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

   1. Confidenţialitate

    1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, MEEMA şi AIMMAIPE având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    2. MEEMA şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de minimis acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

   2. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis

    1. Beneficiarul ajutorului de minimis va da o declaraţie, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE, publicat în L nr. 352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.

    2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina web a MEEMA.

    3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

    4. Furnizorul de ajutor de minimis, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.

     1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

     2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat4, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

     3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    1. Operatorii economici beneficiari vor fi notificaţi cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 Tratatului CE privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/2013.

    2. MEEMA-AIMMAIPE Bucureşti va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate.

   Această evidenţă va fi păstrată la MEEMA -AIMMAIPE Bucureşti timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.

    1. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine MEEMA -DAPIMM, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/minimis.

   1. Precizări

   Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul AIMMAPE, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 01 martie 2021.

   Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de Ministru şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

   4 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007