EMPRETEC 2020

 – Program de Formare Comportament Antreprenorial – Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 2020

DRAFT MARTIE 2020!

PO.IP-09

Revizia 1

PROCEDURA 

de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 1. Obiectivul Programului:

Programul UNCTAD/EMPRETEC-România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEEMA și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, denumite în continuare AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare denumit în continuare UNCTAD – Geneva, fiind operaţional în 40 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

România este prima ţară din Europa în care se implementează acest Program. MEEMA s-a implicat în acest Program în calitate de partener al UNCTAD şi finanţator al programului în conformitate cu INTEROFFICE MEMORANDUM/12.09.2014, transmis de UNCTAD – Geneva. Grupul ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră

antreprenorială sau managerială.

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Programul îşi propune:

 1. identificarea întreprinzătorilor de succes;

 2. dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;

 3. dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ;

 4. dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum şi generarea de idei noi de afaceri şi de produse noi;

 5. mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;

 6. încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional;

 7. dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;

 1. sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;

 2. dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Pentru anul 2020, MEEMA continuă integrarea programului EMPRETEC în structura instituţională de sprijin a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea antreprenoriatului din România.

 1. Bugetul Programului

  1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2020 aprobat prin Legea bugetului de Stat pe anul 2020 nr. 5/2020 este de 504.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2020 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice.

  1. MEEMA administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul AIMMAIPE, a căror listă este prevăzută în anexa nr.2 şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L. 124 din data de 20 mai 2003.

  2. Pentru realizarea programului se alocă de la bugetul de stat pentru anul 2020 suma de

  1. lei, împărţită în mod egal celor 4 AIMMAIPE organizatoare: Bucureşti, Constanţa, Craiova şi Târgu Mureş care încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării workshop-urilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locaţiilor şi perioadelor de desfăşurare a acestora şi asigură cheltuielile de organizare şi promovare a workshop-urilor, precum şi onorariile trainerilor pentru susţinerea celor 4 workshop-uri. Onorariile trainerilor nu vor depăşi suma de 42000 lei/workshop.

 1. Derularea Programului

Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 4 centre EMPRETEC (EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 4 locaţii (arondate celor 4 AIMMAIPE organizatoare: Bucureşti, Constanţa, Craiova şi Târgu Mureş). Perioadele de desfăşurare a workshop-urilor şi locatiile vor fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro. În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie. Numărul maxim de beneficiari este de 30 participanţi/workshop.

În cadrul acestui program AIMMAIPE sunt arondate Centrelor EMPRETEC astfel:

   • Centrul Regional EMPRETEC Bucureşti Ilfov: AIMMAIPE Bucureşti;

   • Centrul Regional EMPRETEC Sud-Est: AIMMAIPE Constanţa;

   • Centrul Regional EMPRETEC Oltenia-Banat: AIMMAIPE Craiova;

   • Centrul Regional EMPRETEC Centru: OTIMMC Tg Mureş.

AIMMAIPE vor asigura organizarea şi desfăşurarea workshop-urilor astfel:

   • propun împreună cu trainerii locaţiile de desfăşurare a workshop-urilor astfel încât acestea să respecte standardele de calitate impuse de UNCTAD;

   • pregătesc şi organizează împreună cu trainerii interviurile participanţilor;

   • menţin legătura şi comunică cu trainerii şi participanţii în vederea lege bunei organizări şi desfăşurări ale workshop-urilor.

AIMMAIPE organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea workshop- ului din bugetul alocat prin program fiecăruia din cele 4 AIMMAIPE (editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshop-urilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshop-urilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor precum şi cazarea şi masa participanţilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferinţelor de lansare/diseminare a workshop-urilor).

Produsul de bază oferit participanţilor la Program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

În vederea implementării Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri empretec naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva, serviciile de instruire fiind contractate de către AIMMAIPE organizatoare.

AIMMAIPE responsabile de desfăşurarea celor 4 workshop-uri vor comunica MEEMA locaţiile şi perioada de desfăşurare a acestora pentru a fi publicate pe site-ul ministerului.

Înregistrarea formularelor de participare la workshop-urile organizate în cadrul primului stadiu al Programului se face on-line pe site-ul MEEMA. Se consideră că, prin înscrierea la Program, aplicantul este de acord cu furnizarea în favoarea MEEMA a anumitor date cu caracter personal (de exemplu: CNP, adresă de domiciliu, etc), date care vor fi securizate în cadrul Registrului Unic Electronic al Programului.

MEEMA, AIMMAIPE, precum şi participanţii la Program nu vor permite sau facilita folosirea de către terţi a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo şi material de training. În acest scop, paricipanţii la Program vor completa angajamentul prevăzut în anexa nr. 3.

 1. Beneficiarii Programului

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în program prevăzut în anexa nr. 1, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt cetăţeni români sau cetăţeni străini vorbitori de limbă română;

 2. au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;

 3. se înscriu la activităţile prevăzute în Program, prin completarea formularului de înscriere;

 4. participă pentru prima dată la un atelier EMPRETEC;

 5. declară pe propria răspundere că vor participa continuu la toate activităţile workshop-ului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs sub sancţiunea interzicerii aplicării la programele naţionale derulate de către MEEMA o perioadă de 3 ani.

 6. declară pe propria răspundere că sunt apţi din punct de vedere medical pentru efort.

 1. Selecţia participanţilor în cadrul programului

Pentru workshop-urile organizate în cadrul Programului, verificarea participanţilor se va face în ordinea înscrierii în program, după cum urmează:

Etapa I – verificarea condiţiilor de eligibilitate conform pct. 4, de către AIMMAIPE; Etapa II – interviu organizat de către traineri certificaţi UNCTAD.

Aplicanţii vor fi notificaţi prin telefon şi email de rezultatul evaluării: admis sau respins, în urma parcurgerii etapei I şi II;

În cazul respingerii aplicanţii vor fi informaţi asupra motivelor de respingere de către trainerii certificaţi UNCTAD sau AIMMAIPE, după caz. Lista solicitanţilor admişi şi a celor respinşi însoţită de motivele de respingere vor fi transmise către AIMMAIPE organizator de către trainerii certificaţi UNCTAD cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea workshop-ului, în vederea publicării pe site-ul MEEMA.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la echipele de verificare, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

Solicitantul poate formula o contestaţie la AIMMAIPE în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 • datele de identificare ale solicitantului;

 • obiectul contestaţiei;

 • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

 • dovezile pe care se întemeiază;

 • semnătura reprezentantului legal.

 1. Confidenţialitate

Formularele şi documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, personalul MEEMA, AIMMAIPE sau UNCTAD implicat în implementare având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

MEEMA şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, inclusiv pe internet, informaţiile referitoare la numele beneficiarului şi activitatea la care participă.

Documentele, depuse de către beneficiari în vederea participării în cadrul Programului, vor fi păstrate la sediul AIMMAIPE.

 1. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor:

  1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului, se vor face de către Unitatea de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) din cadrul AIMMAIPE.

  2. Participanţii la activităţile din cadrul Programului, vor completa şi vor transmite către AIMMAIPE – UMCR formularul de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 4. Transmiterea formularului de raportare tehnică este obligatorie pentru toţi beneficiarii din cadrul prezentului program, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2020.

  3. Pe baza rezultatelor monitorizării derulării Programului şi a evaluării rezultatelor acestuia se va îmbunătăţi şi diversifica programa workshop-urilor.

  4. Reprezentanţii MEEMA şi cei ai AIMMAIPE au dreptul să verifice veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, documentelor şi activităţilor făcute în cadrul Programului.

  5. Rapoartele de evaluare a cursanţilor, întocmite de traineri şi de AIMMAIPE vor fi transmise de AIMMAIPE către MEEMA.

 2. Anexe

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.