FONDURILE STRUCTURALE – Prezentare Generala

FONDURILE STRUCTURALE sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale:

Din această perspectivă, FEDER, FSE, Fondul de coeziune şi celelalte instrumente financiare existente ale Comunităţii contribuie, fiecare în mod adecvat, contribuie cumulativ la realizarea următoarelor trei obiective:

 

(I) obiectivul de convergenţă care urmăreşte accelerarea convergenţei statelor membre şi a regiunilor cel mai puţin dezvoltate prin îmbunătăţirea condiţiilor de creştere economică şi de ocupare a forţei de muncă prin sporirea şi îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în capitalul fizic şi uman, dezvoltarea inovaţiei şi a societăţii cunoaşterii, adaptabilitatea la schimbările economice şi sociale, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi a eficienţei administrative. Acest obiectiv constituie prioritatea fondurilor;

(II) obiectivul de concurenţă regională şi ocuparea forţei de muncă care urmăreşte, în afara regiunilor cel mai puţin dezvoltate, consolidarea concurenţei şi a atractivităţii regiunilor, precum şi a ocupării forţei de muncă, anticipând schimbările economice şi sociale, inclusiv a cele legate de deschiderea comercială, prin sporirea şi îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în capitalul uman, inovaţia şi promovarea societăţii cunoaşterii, spiritul întreprinzător, protejarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător, îmbunătăţirea accesibilităţii, adaptabilitatea lucrătorilor şi a întreprinderilor, precum şi dezvoltarea pieţelor de muncă inclusive;

(III) obiectivul de cooperare teritorială europeană care urmăreşte consolidarea cooperării la nivel transfrontalier prin iniţiative comune locale şi regionale, consolidarea cooperării transnaţionale prin măsuri favorabile dezvoltării teritoriale integrate legate de priorităţile Comunităţii şi consolidarea cooperării interregionale şi a schimbului de experienţă la nivelul teritorial adecvat.

 

 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – este fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi la conversia economică şi socială pentru zone care se confruntă cu dificultăţi structurale.

Măsuri eligibile

  • Investiţii productive care permit crearea sau menţinerea de locuri de muncă permanente;
  • Investiţii in infrastructura, cu diferite scopuri în funcţie de Obiectivul de intervenţie;
  • Dezvoltări indigene: dezvoltare locală şi a IMM-urilor.

 

Fondul Social European (FSE) – este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare a resurselor umane.

Contribuie la:

  • promovarea oportunităţilor pentru angajarea forţei de muncă – şomeri şi grupuri dezavantajate, prin creşterea mobilităţii lor şi facilitarea adaptării lor la schimbările industriale;
  • implementarea Strategiei Europene pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Măsuri eligibile

 

  • Asistenţă pentru persoane: instruire educaţională şi vocaţională, ajutor pentru angajare, educaţie superioară în ştiinţă şi cercetare, informare asupra unor noi surse de locuri de muncă;
  • Asistenţă pentru structuri şi sisteme: îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi instruire, modernizarea serviciilor de angajare a forţei de muncă, dezvoltarea de sisteme care să anticipeze nevoile de calificare;
  •        Măsuri însoţitoare: conştientizare, servicii, etc.

 

 

 

Fondul de Coeziune (FS) – finanţează proiecte de mari dimensiuni în domeniile transporturi şi protecţia mediului.

 

În temeiul celor trei obiective menţionate, intervenţia din fonduri, în funcţie de natura acestora, ţine seama, pe de o parte, de particularităţile economice şi sociale şi, pe de altă parte, de particularităţile teritoriale. Aceasta susţine, în mod adecvat, dezvoltarea urbană durabilă, în special în cadrul dezvoltării regionale şi al revitalizării zonelor rurale şi a zonelor dependente de pescuit prin intermediul diversificării economice. Aceasta susţine, de asemenea, zonele afectate de probleme geografice sau naturale care agravează problemele de dezvoltare, mai ales în regiunile ultraperiferice, zonele septentrionale cu densitate foarte scăzută a populaţiei, anumite insule si anumite state membre insulare şi zonele de munte.

 

 

Convergenţă:

(1) Regiunile eligibile pentru finanţarea din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergenţă sunt regiunile care corespund nivelului 2 din nomenclatura comună a unităţilor teritoriale de statistică (denumită în continuare „NUTS 2” – CE nr. 1059/2003), al căror produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor, măsurat în paritate a puterii de cumpărare şi calculat pe baza datelor comunitare pentru perioada 2000-2002, este mai mic de 75% din PIB-ul mediu din Uniunea Europeană cu 25 de membri pentru aceeaşi perioadă de referinţă.

(2) Statele membre eligibile pentru finanţarea din Fondul de coeziune sunt cele al căror venit intern brut (VIB), măsurat în paritate a puterii de cumpărare şi calculat pe baza datelor comunitare pentru perioada 2001-2003, este mai mic de 90% din VIB-ul mediu din Uniunea Europeană cu 25 de membri şi care au pus în aplicare un program care urmăreşte să îndeplinească condiţiile de convergenţă economică menţionate la articolul 104 din tratat.

(3) Imediat după intrarea în vigoare a regulamentului de implementare, Comisia adoptă lista regiunilor care îndeplinesc criteriile menţionate la alineatul (1) şi a statelor membre care îndeplinesc criteriile menţionate la alineatul (2). Lista respectivă este valabilă numai de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

 

Susţinere tranzitorie:

(1) Regiunile de nivel NUTS 2 care ar fi fost eligibile în temeiul obiectivului de convergenţă în temeiul articolului 5 alineatul (1), în cazul în care pragul de eligibilitate ar fi rămas la 75% din PIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 25 de membri, măsurat şi calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), sunt eligibile, pe o bază tranzitorie şi specifică, pentru o finanţare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergenţă.

(2) Regiunile de nivel NUTS 2 incluse în totalitate în obiectivul nr. 1 în 2006 în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al căror PIB nominal pe cap de locuitor, măsurat şi calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), depăşeşte PIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 15 de membri, sunt eligibile, pe o bază tranzitorie şi specifică, pentru o finanţare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de concurenţă regională şi ocuparea forţei de muncă.

Dat fiind că, pe baza cifrelor revizuite pentru perioada 1997-1999, Ciprul ar fi trebuit să fie eligibil pentru obiectivul nr.1 pe perioada 2004-2006, acesta va beneficia de finanţarea tranzitorie aplicabilă regiunilor menţionate la primul paragraf pe perioada 2007-2013.

(3) Statele membre eligibile pentru o finanţare din Fondul de coeziune în 2006 şi care ar fi fost eligibile în cazul în care pragul de eligibilitate ar fi rămas la 90% din VIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 15 de membri, dar care nu mai sunt eligibile deoarece nivelul VIB-ului nominal pe cap de locuitor depăşeşte 90% din VIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 25 de membri, măsurat şi calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), sunt eligibile, pe o bază tranzitorie şi specifică, pentru o finanţare din Fondul de coeziune în temeiul obiectivului de convergenţă.

(4) Imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia adoptă lista de regiuni care îndeplinesc criteriile menţionate la alineatele (1) şi (2) şi a statelor membre care îndeplinesc criteriile menţionate la alineatul (3). Lista respectivă este valabilă de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.