„ElectricUp” – program de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA – 100.000 Euro Grant 100% Nerambursabil


Noiembrie 2020 – Ghidului de finanțare „ElectricUp”,
Programul se adreseaza întreprinderilor mici și mijlocii și domeniul HORECA, privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Oferta Servicii de consultanta
– 3,5% din Valoarea Finantarii pentru contractele incheiate inainte de data inceperii depunerilor dosarelor sau 5% ulterior
– Avans1.250 Euro la semnarea contractului + diferenta dupa castigarea finantarii
(*3.000 RON pentru contractele semnate pana la data de 30.11.2020 )
Puteti Solicita o evaluare GRATUITĂ! privind sansele de succes.
Telefon 0722409556

Mai jos puteti descarca Ghidul oficial de pe site-ul ministerului Energiei

Descarcă proiectul de ghid al Programului
Descarcă OUG nr. 159/2020
Contact: electric.up@energie.gov.ro

Ghid de finanţare pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

INTRODUCERE

Acest ghid include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de înscriere, evaluare şi selecţie a proiectelor şi informaţii generale privind implementarea și monitorizarea acestora.

Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare nerambursabilă să fie selectată, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea acesteia să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de finanţare a proiectelor de investiţii prin programul de finanțare a Intreprinderilor Mici și Mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HoReCa.

CAP. I – Dispoziţii generale

ART. 1 – Rolul ghidului de finanţare
 1. Ghidul de finanţare a programului , denumit în continuare Ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea programului de finanțare a Intreprinderilor Mici și Mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național (denumit în continuare SEN), precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.
 1. Ghidul conţine dispoziţii privind:
 1. obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorii de performanţă ai programului;
 2. condiţiile de validare a operatorilor economici;
 3. criterii de eligibilitate a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
 4. implementarea şi monitorizarea proiectului finanțat.
ART. 2 – Obiectul, scopul, obiectivul programului şi indicatorii de performanţă
 1. Obiectul programului îl reprezintă finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere cuprinsă între 27 kWp-100 kWp, sisteme care folosesc sursele regenerabile de energie, nepoluante, precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.
 1. Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie electrică, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Programul nu încurajează livrarea surplusului de energie în rețeaua națională de energie electrică, rezultat din utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice, decât sub forma unei alternative pentru care optează fiecare operator economic, în cazul depășirii capacităților de producere de energie electrică pentru consumul propriu.

 1. Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producereaenergieielectrice

dinsurseregenerabilecuoputereinstalatăcuprinsăîntre27kWp-100kWppentru asigurarea consumului propriu și dezvoltarea electro-mobilității reale la nivel național prin creșterea numărului

staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
 1. Indicatoriideperformanţăai programului sunt:

reducerea cantității totale de gaze cu efect de seră (kg CO₂ echivalent), prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioadademonitorizareaproiectului;

atingerea țintei cu titlul indicativ de până la 6.500 puncte de reîncărcare și/sau realimentare

cu toate tipurile de combustibili alternativi conform Obiectivelor de politică națională din

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România și înființarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili alternativi, cu modificările și completările ulterioare, pentru a susține creșterea accelerată a numărului de puncte de reîncărcare.

 1. Proiectele vor fi departajate prin Coeficientul de Performanță al Proiectului (CPP), calculat

prin aplicația informatică conform specificațiilor din Anexa1laghid.

ART. 3 – Caracterul programului şi aria geografică de aplicare

Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.

ART. 4 – Sursa de finanţare pentru derularea programului
 1. Sumele necesare implementării programului se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform art. 10 alin. (1) lit. d) din OrdonanțadeurgențăaGuvernuluinr.115/2011privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012 cu modificările și completările ulterioare.
 1. Suma necesară implementării programului este de maximum 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare.
ART. 5 – Cuantumul finanţării
 1. Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.
 1. În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice.
ART. 6 – Cheltuieli eligibile în cadrul programului
 1. Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27

kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice;

invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;

 1. cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 2. cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă

a proiectului;

 1. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1;
 2. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare figura 2;
 3. stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din

cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional.

 1. Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.
 1. Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.
 1. Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.
ART. 7 – Definiţii şi acronime
 1. În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
 1. Analizaconformităţiidocumentelor– procedură prin care se verifică existenţa tuturor

documentelor obligatorii care trebuie depuse şi valabilitatea acestora;

 1. AutoritateMinisterulEconomiei,EnergieișiMediuluideAfaceri;
 2. Aplicaţieinformatică– aplicație administrată şi pusă la dispoziţie gratuit de către Autoritate, având rolul de a gestiona bugetul programului, de depunere, de stocare şi verificare a informaţiilor privind solicitanții înscrişi și monitorizareaimplementăriiprogramului;
 3. Aviztehnicderacordare(ATR)– avizul valabil pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator de rețea, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere, întocmit conform reglementărilor tehnice în vigoare emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv OrdinulANREnr.59/2013pentruaprobareaRegulamentuluiprivind

racordareautilizatorilorlarețeleleelectricedeinterespubliccumodificărileșicompletărileulterioare;

 1. Auditorenergeticpentruclădiri1– persoană fizică atestată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care are dreptul să elaboreze rapoarte de audit energetic și/sau certificate de performanță energetică pentru

1 Auditorulenergeticpentruclădirieste eligibil exclusiv pentru proiectele de fotovoltaice pentru domeniul HoReCa.

clădiri/unități de clădire, în conformitate cu metodologia specifică adoptată la nivel național aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației. Auditorul energetic pentru clădiri este specialistul care își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor Legiinr.372/2005,privindperformanța energeticăaclădirilor,cumodificărileşicompletărileulterioare;

 1. Auditorenergeticpentruindustrie2– persoana fizică sau juridică atestată/autorizată în condițiile legii care are dreptul să realizeze audit energetic la consumatori. Auditorii energetici persoane fizice își desfășoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau angajați ai unor persoane juridice, conform prevederilor Legiinr.121/2014,privindeficiențaenergetică,cumodificărileşi completărileulterioare.
 2. Beneficiar– solicitantul eligibil care a încheiat contractul de finanţare nerambursabilă cu

Autoritatea;

 1. Cererededecontare– formular completat și depus de beneficiar prin intermediul aplicației informatice, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile; modelul de formular al cererii de decontare este prevăzut în Anexa5laprezentulghid;
 2. Cereredefinanţarenerambursabilă– formular completat şi depus de solicitant prin intermediul aplicației informatice; modelul de formular al cererii de finanțare nerambursabilă este prevăzut în Anexanr.3laprezentulghid;

î)Cereredeînscriere– formular completat şi depus prin intermediul aplicației informatice, în cadrul sesiunii de înscriere, în vederea înscrierii în program; modelul cererii de înscriere este prevăzut în Anexanr.2laprezentulghid;

 1. Certificatderacordare– document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, întocmit conform OrdinuluiANREnr.5/2014pentruaprobareaConţinutului-cadrualcertificatelor deracordare,cumodificărileşicompletărileulterioare, care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform prevederilor OrdinulANREnr.59/2013,cu modificărileșicompletărileulterioare;
 2. Cheltuielieligibile– cheltuieli efectuate de către Beneficiar cu achiziţia de produse şi/sau lucrări și servicii necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate de Autoritate, detaliate la art.6;
 3. Coeficientuldeperformanțăalproiectului(CPP)valoarea determinată de aplicația informatică, conform specificațiilor de la Anexa1laprezentulghid;
 4. Contractdefinanţarenerambursabilăactul juridic încheiat între Beneficiar şi Autoritate prin care se aprobă spre finanţare un proiect, în scopul atingerii obiectivelor programului şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor (Anexanr.4la prezentul ghid);
 5. Curentelectricalternativ– curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);
 6. Curentelectriccontinuu– curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a

electronilor este într-un singur sens;

 1. Dosardedecontare– dosar depus de către Beneficiar prin intermediul aplicației informatice, care cuprinde cererea de decontare definită, însoţită de documentele justificative;
 2. Dosardefinanţare– dosar depus de către solicitant la Autoritate prin intermediul aplicației informatice, care cuprinde cererea de finanțare definită, însoțită de documentele justificative;
 3. Instalatorales– firma de specialitate selectată de operatorul economic pentru instalarea sistemului fotovoltaic care este atestată ANRE și are angajați instalatori pentru sisteme fotovoltaice conform COR 741103;
 4. Invertor– aparat care converteşte curentul continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ care apoi este livrat în reţeaua electrică, și care indeplinește cerințele tehnice specificate în OrdineleANREnr.228/2018șinr.132/2020;

ș) Întreprinderimicişimijlocii,inclusivmicroîntreprinderi(„IMM-uri”)– întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 de milioane euro;

 1. Managerenergetic– persoana fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată în condițiile Legiinr.121/2014privindeficiențaenergetică,cumodificărileșicompletările ulterioare, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea și gestionarea proceselor energetice ale unui consumator;

ț)Panou(modul)solarfotovoltaic– blocul constructiv de bază al unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;

 1. Punctcomundecuplare(PCC)– punct al unei reţele electrice, cel mai apropiat din punct de vedere electric de un utilizator, la care sunt sau pot fi conectaţi şi alţi utilizatori, reprezentat, de regulă, de punctul de delimitare ori de punctul de măsurare, astfel cum este stabilit în ATR;
 2. Punctdereîncărcare(PR)permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric sau electric hibrid plug-in, la o putere de minim 22 kW curent, echipat cu cel puţin o priză sau conector de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SREN62196-2:2017;
 3. Punctdereîncărcareaccesibilpublicului(PRap)punct de reîncărcare care furnizează energie electrică şi care oferă utilizatorilor un acces nediscriminatoriu; accesul nediscriminatoriu poate include diverse forme de autentificare, utilizare şi plată;
 4. Puteredevârfpeakpowerreprezintă puterea de ieşire a unei celule fotovoltaice/modul

fotovoltaic la temperaturi de operare de 25℃ în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 waţi pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus şi celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu faţa direct

spre soare, incidentă razelor perpendicular] – unitatea de măsură – Wp (watt peak);

 1. Putereelectrică(P)puterea electrică (P – măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea

curentului electric (U – măsurată în volţi) şi intensitatea curentului electric (I – măsurată în amperi);

 1. Raportuldeperformanță(RP)– calculat și asumat de instalatorul de tip A, conform IEC 61724-1:2017(E),IEC61724-2:2016(E),IEC61724-3:2016(E).

aa)Semnăturaelectronică– Semnarea documentelor cu ajutorul unui certificat digital calificat.

ab)Sistemdepanourifotovoltaice– complex de instalaţii, echipamente şi elemente, care împreună sunt destinate producerii și stocării de energie electrică utilizând energia solară;

ac)Solicitanteligibil– persoana juridică care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate şi depune prin intermediul aplicației informatice la Autoritate documentele obligatorii prevăzute în ghid, pentru una sau mai multe locații;

ad)Staţiedereîncărcare– este elementul central al infrastructurii de reîncărcare autovehicule electrice şi electrice hibrid plug-in care furnizează energia electrică necesară reîncărcării prin intermediul a unuia sau a mai multe punctedereîncărcare;

ae) UnitateHoReCa– persoană juridică română, care desfășoară activități sub codurile CAEN

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și

perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.

 1. În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
 1. termenul de „zi“sau „zile“reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
 2. cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
 1. În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
c)MEEMAMinisterulEconomiei,EnergieișiMediuluideAfaceri;
d)ANREAutoritateaNaţionalădeReglementareînDomeniulEnergiei;
e)ATRaviztehnicderacordare;
f)CPPCoeficientuldePerformanțăalProiectului;
g)CUI/CIF– cod unic de inregistrare/cod de identificare fiscală;
h)HoReCa– industria ospitalității definită la Art.7, alin.1, lit. ae;
i)IMM– întreprinderi mici și mijlocii;
j)PCC– punct comun de cuplare;
k)SEN– sistemul energetic național;
l)TVA– taxa pe valoarea adăugată.
ART. 8 – Etapele programului
 1. Programul de finanțare se aplică pe perioada 2021- 2027, în mai multe cicluri de finanțare.
 1. Un ciclu de finanțare are următoarele etapele:
 1. publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.roa informaţiilor necesare demarării programului;
 2. înscriereasolicitanţilorși validarea înscrierii acestora;
 3. depunerea, evaluarea proiectelor și atribuireaCPP;
 4. solicitarea de informații suplimentare și clarificări;
 5. analiza și aprobarea proiectelor;
 6. publicarea listei proiectelor eligibile și respinse pe pagina de internet energie.gov.ro;
 7. depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor;
 8. publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet energie.gov.ro;
 9. încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
 10. publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;

î) acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;

 1. implementarea proiectelor de către Beneficiari;
 2. decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;
 3. monitorizareaimplementăriiproiectuluila Beneficiari;
 4. monitorizareadurabilitățiiproiectuluila Beneficiari.
 1. Grafic indicativ de timp privind desfășurarea etapelor Programului pentru ciclul 1 de

finanțare:

 1. Autoritatea va publica toate informațiile utile cu minim 5 zile anterior deschiderii sesiunii de înscriere în Program;
 2. Sesiunea de înscriere se desfășoară pe parcursul a 2 luni (60 de zile);
 3. Fiecare solicitant va obține parola de pe platforma informatică și în mod automat confirmarea înscrierii și numărul unic asociat înscrierii;
 4. Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura timp de minim 2 luni (60 de zile), ulterior

demarării sesiunii de înscriere;

 1. Analiza și validarea proiectelor se desfășoară pe parcursul a minim 2 luni (60 de zile), lista proiectelor validate și respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorității la sfârșitul acestei perioade;
 2. Contestațiile se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea listelor, iar soluționarea acestora se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la depunere;
 3. Sesiunea pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă se va deschide în maxim o lună (30 de zile) de la soluționarea ultimei contestații;
 4. În termen de 3 luni (90 de zile) de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluțiunea contractului de finanțare;
 5. Fiecare operator economic poate depune o solicitare de avans de maxim 30% din suma solicitată, ca anexă a contractului de finanțare nerambursabilă, în maxim 2 luni (60 de zile) de la semnareaacestuia; solicitarea se poate face începând din faza de depunere a proiectelor încondițiile prevăzuteînghid;

î)Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea contractuluide finanțare, termen în care Beneficiarul încarcă în aplicația informatică certificatul de racordare și încheie toate formalităţile privind recepţia și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și a stației de reîncărcare, încarcă facturile și solicită serviciile unui auditor energetic/manager energetic pentru întocmirea raportului de monitorizareaimplementării;

 1. Perioada de monitorizare a durabilității unui proiect se consideră 5 ani după încheierea perioadei de implementare. Raportul de durabilitate se completează on-line pe platforma informatică în fiecare an.
ART. 9 – Reguli generale privind gestionarea informaţiilor
 1. Pentru derularea programului, prin Ordin al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de

Afaceri, se aprobă:

 1. sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării, care se publică pe pagina

de internet energie.gov.ro;

 1. modelul grilelor de verificare şi evaluare a conformităţii dosarelor de finanţare şi criteriilor

de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;

 1. comisia de analiză, de soluționare a contestațiilor și de implementare și monitorizare.
 1. Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanțării și documentele

relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice.

CAP. II – Proceduri de înscriere, evaluare, analiză și aprobare, contractare,

implementareşi monitorizareîn cadrulprogramului

ART. 10 – Publicarea pe pagina de internet
 1. Autoritatea va publica pe pagina de internet www.energie.gov.ro, informaţiile necesare privind demararea programului și perioada de organizare a sesiunii de înscriere, cu minim 5 zile înainte de deschiderea sesiunii.
 1. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.
 1. Operatorii economici au obligația de a urmări informațiile referitoare la Program pe pagina de internet energie.gov.ro, pe toată perioada de înscriere, până la semnarea cererii de finanțare, precum și pe perioada de implementare și monitorizare.
Înscrierea și validarea operatorilor economici în Program

ART.11Criteriideeligibilitatepentruvalidareaoperatoriloreconomici

Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-urișioperatorieconomicidindomeniuluiHoReCa, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. este persoană juridică conform prevederile Legiinr.346/2004privindstimulareaînființăriiși dezvoltăriiîntreprinderilormicișimijlocii,cumodificărileșicompletărileulterioare;
 2. în cazul operatorilor economici din domeniului HoReCa, desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin HotărâreaGuvernuluinr.656/1997,cu modificărileșicompletărileulterioare;
 3. deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un auditenergeticprivindconsumul estimatpentru12luniconsecutive;
 4. are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către

bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;

 1. are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
 2. nu este sub incidenţa Legiinr.85/2014privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
 3. nu este declarant a fi într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației financiare;
 4. se angajează că va întocmi, prin instalatorulales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 5. se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorulales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;

î)ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului(UE)nr.1.407/2013alComisieidin18decembrie2013privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

 1. valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului(UE)nr.1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul(UE) nr.360/2012al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică;
 2. în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul(UE)nr.1.407/2013al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.
ART. 12 Înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora
 1. Solicitanții, IMM-uri și operatori economici din domeniul HoReCa se înscriu în Program prin completarea cererii de înscriere în aplicația informatică, conform formularului prevăzut în Anexanr. 2laghid;
 1. Cererea de înscriere se semneazăelectronicde către reprezentantul legal sau de către

împuternicitul acestuia;

 1. În cazul în care cererea de înscriere este semnată de către persoana împuternicită de reprezentantul legal, se va atașa imputernicirea notarială, scanată sau semnată digital;
 1. Datele introduse de solicitant se validează automat de către aplicația informatică;
 1. În urma validării, solicitantului i se generează automat un număr de identificare (profil, user

și parolă).

ART. 13 – Depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP
 1. Depunerea proiectelor se efectuează prin intermediul aplicației informatice în sesiunea de depunere.
 1. Proiectele vor indeplini criteriile de eligibilitate şi cerinţele tehnice ale componentelor

sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare din prezentul ghid;

 1. Procedura de depunere a proiectului constă în:
 1. completarea, de către solicitant, a câmpurilor obligatorii generate de platforma informatică;
 2. prezentarea proiectului în format .csv, prin încărcarea simulării proiectului realizată în PVGIS pe platforma informatică, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și specificațiilor tehnice prevăzute la art.14.
 1. Solicitantul va semnaelectronicdepunerea proiectului;
 1. Proiectul depus prin intermediul aplicației informatice, va primi o recipisă electronică care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei/sesiunii de depunere, pe care vor fi menționate coeficientul de performanță al proiectului (CPP) și numărul de ordine eliberat de aplicația informatică;
 1. În cazul în care se constată neclarităţi în documentele depuse, acestea prezintă neconcordanţe sau au fost depuse într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţă operatorilor economici motivele invalidării, prin intermediul platformei informatice, iar aceştia, în termen de 15 zile lucrătoare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele în forma corectă şi/sau a clarificărilor, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii.
 1. Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
 1. nerespectarea termenului prevăzut la alin.(1);
 2. lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori depășirea perioadei de valabilitate;
 3. neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate sau cerințe tehnice;
 4. solicitarea pentru instalare doar a sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, fără stația/staţiile de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
 5. solicitarea pentru instalare doar a stației/staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, fără sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp.
Criterii de eligibilitate a proiectului

ART.14– Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare

 1. Este eligibil proiectul care are ca scop instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie va fi livrat în reţeaua naţională de distribuţie, și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fără acces public.
 1. Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 kWp – 100 kWp.
 1. Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:
 1. sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și

maximum 100 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalată de minim 300 Wp;

 1. invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp;
 2. conexiuni – curent continuu şi/sau curent alternativ;
 3. structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată, conform unor documentații de expertiză tehnică structurală, unde este cazul;
 4. tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă.
 1. Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO17065.
 1. Schema electrică cu protecţiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice impuse de reglementările ANREînvigoare.
 1. Cerinţe tehnice minime ale panourilor fotovoltaice:
 1. puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp]: 300 Wp; +/- 5 W
 2. eficienţă panou: minimum 18%;
 3. grad protecţie: minimum IP65;
 4. rezistenţă factori externi: în conformitate cu standardul IEC 61215;
 5. interval de temperatură funcţionare: – 40°C – 85°C;

f) NOCT: 45°C+/-2°C;

 1. tensiunea la putere maximă a modulului UM [V]: ≥ 30V;
 2. standarde minime obligatorii pentru module: SR EN 61215 şi SR EN 61730;

JE 61215, IEC 61730

 1. garanţie panou: minimum 10 ani pentru fiecare modul şi garanție de productivitate 25 de ani;

î) garanţie eficientă: peste 90% în 10 ani şi peste 80%

în 25 de ani;

j)condiţii de măsură:– masă aer AM = 1,5;

(Standard Test Conditions – STC)radiaţie solară E = 1.000 W/m2; temperatura celulei TC = 25 °C.
 1. Cerinţe tehnice minime ale invertorului/invertoarelor:
a)puterea nominală instalată însumată:minimum 27 kW; maxim 100 kW
b)MPPTda;
c)ieşire:230/400 Vac, 50 Hz;
d)eficienţă:minimum 96%;
e)interval de temperatură funcţionare:– 25°C – 60°C
f)umiditate:cel puțin 95%;
g)certificări conform:SR EN 62109, SR EN 61000, SR EN 50438;


IEC 62109, IEC 6100, IEC 50438, EN 50178,


EN 50438, CEI 016, CEI 021, IEC 61727
h)garanţie invertorminimum 5 ani.
 1. Invertorul poate fi şi hibrid, minimum 80%.
 1. Invertorul este capabil să comunice informaţiile măsurate printr-un modul protocol

compatibil cu cerinţele de telecitire ale operatorului reţelei de distribuţie a energiei electrice.

 1. Alte cerinţe tehnice pe care trebuie să le îndeplinească invertoarele sunt cele prevăzute în

OrdineleANREnr.228/2018șinr.132/2020.

 1. Cerinţele tehnice minime ale racordului electric:
 1. toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la reţea şi vor respecta cerinţele operatorului de distribuţie;
 2. ieşirea în sistem se va face printr-o protecţie redundantă şi un contor specific în sarcina operatorului de distribuţie.
 1. Cerinţele tehnice minime ale modulului de comunicaţie:
a)protocol:Mod Bus liber;
b)date transmise:energie zilnică, curent;
c)garanţie:minimum 5 ani;
d)certificare:SR EN 60950/SR EN 62368, SR EN 55032;
e)comunicaţie:reţea mobilă


(inclusiv abonament SIM)/WAN/LAN;
f)memorie:capacitate de stocare compatibilă cu


volumul datelor înregistrate;
g)management SIM:resetare de la distanţă în caz de deficienţă


de comunicaţie;
 1. management SMS: platforma de resetare şi de status sistem;
 2. interval de temperatură funcţionare: -20°C – +55°C.
 1. Echipamentele folosite trebuie să aibă capabilitatea de centralizarea datelor în format criptat sau nemodificabil pe platforma producătorului acestora și în memoria tampon (buffer). Platforma trebuie să permită accesul autorității finanțatoare prin intermediul credențialelor proprii, adică posibilitatea atașării contului autorității la interfața platformei producătorului echipamentelor fotovoltaice finanțate.
 1. Platforma producătorului de echipamente fotovoltaice, trebuie să dispună de opțiunea configurării raportărilor periodice (ex: zilnice, săptămânale, lunare) din care să reiasă producția totală, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei și alte informații relevante pe baza cărora se poate analiza randamentul finanțării pe perioada de monitorizare.
 1. Nu vor fi acceptate rapoartele transmise manual, în format nesecurizat sau asupra cărora exista suspiciunea alterarii datelor precum și:
 • descărcarea acestora de pe echipament sau de pe platorma producătorului și expedierea/încărcarea manuală;
 • forwardarea emailurilor de raportare primite de la echipament sau de la platforma producatorului;
 • rapoarte provenite de pe platforme de centralizare dezvoltate în regie proprie sau independente de producătorul echipamentelor;
 • echipamente de monitorizare și raportare care permit alterarea datelor;
 • echipamente care nu dețin certificari si omologari la nivel european;
 • echipamente care rulează firmware customizat sau alterat;
 • rapoarte ce provin din pagina producatorului, fără un certificat SSL valid și emis de către o autoritate de certificare recunoscută.
 1. Cerințele tehnice minime ale sistemului de stocare energie:
a)Acumulatori:tip Deep Cycle cu gel, NiMh sau Litiu;
b)Cicluri de descărcare la 50%:minim 750;
c)Durata de viață:minim 10 ani la 20°C;
d)Necesită întreținere:nu;
e)Acumultorii se pot monta:atât vertical, cât și orizontal;
f)Sistemul va fi prevăzut cu:modul de monitorizare și vizualizare


a încărcării.
 1. Cerințe tehnice minime pentru punctul de reîncărcare:
 1. stațiile de reîncărcare vor avea factori de protecție minim IP54;
 2. stațiile de reîncărcare, atât normale cât și rapide, trebuie să aibă protocol de comunicare certificat minim OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate în orice rețea prin platforme informatice specifice;
 3. se asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare solicitate și al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător.
 1. Cerințele tehnice pentru staţiile de reîncărcare de pe domeniul public sau privat, cu acces public permanent:
 1. interfața de operare a utilizatorului (display-ul) trebuie să fie în limba română și cel puțin în alte 2 limbi de circulație internațională și să fie amplasată la maxim 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități;
 2. stațiile de reîncărcare rapidă trebuie să fie pregătite pentru sezonul rece, fiind prevăzute cu sisteme de ventilare forțată a aerului cald la conectori, pentru a evita condensul, înghețul (degradarea timpurie și imposibilitatea de folosire a stațiilor);
 3. ecranul trebuie să fie certificat antivandal, cu minim IK10.
 4. standardul SR EN 62196-2:2017 pentru staţiile cu putere normală, SR EN 62196-3:2015 pentru

staţiile cu putere ridicată de minim 50 KW și SR EN 61851-23/DIN 70121 pentru minim 75 KW;

 1. factorul de putere al stațiilor de reîncărcare rapidă – minim 0,98;
 2. eficiența stațiilor de reîncărcare rapidă – minim 95%;
 3. garanția pentru lucrări și produsele finanțate este de 5 ani.
 4. prevede semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare cu următorul panou de informare: figura2.
ART. 15 – Validarea proiectului
 1. În vederea aprobării solicitanților validați, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia în aplicația informatică.
 1. Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în

continuare comisiadeanaliză.

 1. Comisiadeanalizăverifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi înaintează Președintelui comisiei centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre finanțare și centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
 1. Prin decizie, Președintele comisiei, aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre finanțare și centralizatorul privind proiectele propuse spre respingere.
 1. Deciziile Comisiei de analiză cuprinzând listele proiectelor acceptate și listele proiectelor respinse, se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul Autorităţii, www.energie.gov.ro, cu menționarea coeficientului de performanță a proiectului (CCP), a puterii însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant și a numărului de ordine al depunerii.
 1. Autoritatea publică pe pagina proprie de internet, www.energie.gov.ro, lista proiectelor selectate cu menționarea coeficientului de performanță a proiectului (CCP), a puterii însumate a

punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant și a numărului de ordine al depunerii.

ART. 16 – Contestarea rezultatului
 1. Împotriva deciziei Comisiei de analiză solicitanţii pot depune o singură contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a deciziilor prevăzute la art.15alin. (5).
 1. Contestaţia se înregistrează în aplicația informatică în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei proiectelor propuse spre respingere.
 1. La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte din aplicația informatică a Autorităţii un număr unic de înregistrare.
 1. Contestaţia trebuie să cuprindă:
 1. obiectul contestaţiei;
 2. motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.
 1. Soluţionarea contestaţiilor este efectuată în cadrul Comisieidesoluţionareacontestaţiilor,

în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii.

 1. Rezultatele soluţionării contestaţiilor se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
 1. Împotriva deciziei de respingere a contestaţiei, solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legiicontenciosului administrativnr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 1. Până la soluţionarea contestaţiei, sumele rezervate finanţării contestatarilor rămân

indisponibilizate acestora.

Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă şi obținerea ATR

ART.17Programareaînvedereaîncheieriicontractului

Pentru încheierea contractelor, Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor validați contractele de finanțare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele vor fi contrasemnatedeAutoritateînformatelectronic.

ART. 18 – Contractul de finanțare
 1. Modelul contractului de finanțare este prevăzut în Anexanr.4laprezentulghid.
 1. Până la momentul perfectării contractului de finanțare, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional.
 1. Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnăriiacestuiade către ambele părţi şi este valabil până la stingerea tuturor obligaţiilor asumate.
 1. Lista operatorilor validaţi care au încheiat contracte de finanțare cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro.
ART. 19 – Documente necesare Beneficiarilor în vederea finanțării

Documentele pe care le depune Beneficiarul sunt:

 1. cererea de finanţare, conform Anexeinr.3laprezentulghidcu semnăturăelectronică;
 2. certificatul de înregistrare fiscală, valabil la data înscrierii, scanat;
 3. împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, scanată;
 4. actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, scanat;
 5. documentele doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul (extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, după caz, valabil pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului), scanate. În cazul în care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se implementează proiectul, documentele doveditoare ale calității de administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi însoțite de extrasul de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii) al respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului. În situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va depune un document emis de unitatea administrativ-teritorială, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective, scanat;
 6. certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, emis în SPV;
 7. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;
 8. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat;
 9. extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin doi angajați ai instalatorului ales, scanat;

î) atestatul ANRE, scanat;

 1. raport de audit energetic în baza facturilor anterioare și/sau de tip proiectiv, pentru validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, în baza facturilor plătite, a dimensionării sistemului fotovoltaic, inclusiv proiecție producție/ consum propriu energie electrică folosind instrumentul PVGIS, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiația solară PVGIS Sarah, în format CSV, realizat de un instalator ales, atestat ANRE, auditor energetic și/sau manager energetic acreditați de ANRE sau MEEMA, având în vedere raportuldeperformanță (performance ratio);
 2. solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin suma solicitată;
 3. în situația prevăzută la litera k), Beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghid.
ART. 20 – Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
 1. Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor eligibili în termen de 10 zile, contractele de finanţare nerambursabilă prin intermediul aplicaţieiinformatice. Contractele poartă semnătura electronicăa Autorităţii.
 1. În termenul prevăzut la alin. (1), solicitantul eligibil semneazăînaplicaţiainformatică contractuldefinanţarenerambursabilă.
ART. 21 – Obţinerea ATR şi prezentarea acestuia
 1. În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligaţia

de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică;

 1. Neprezentarea ATRși neintroducerea acestui document în aplicaţia informatică în termenul prevăzut la alin. (1) se consideră renunţare la finanţare și atrage rezoluțiunea contractului de finanțare.
Implementarea proiectului

ART.21Dispoziţiigeneralepentruimplementareaproiectului

 1. Implementarea proiectului se realizează de către Beneficiar prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice și prin instalarea stațiilor de reîncărcare, cu îndeplinirea formalităţilor specifice obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor.
 2. Implementarea proiectului se realizează în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care Beneficiarul depune certificatul de racordare şi încheie toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii.
 1. În maximum 5 zile de la termenul prevăzut la alin. (2), Beneficiarul scanează şi introduce în aplicaţia informatică documentele antemenționate.
ART. 22 – Documentele privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, precum și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, emiterea facturilor şi plata contribuţiei proprii

Documentele aferente formalităţilor, potrivit art.21alin.(2),sunt:

 1. facturi emise Beneficiarului, în original;
 2. declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie emise de către producătorul echipamentelor conform Art. 19 lit. c) din OrdinuluiANRE69/2020, care să conţină inclusiv seriile componentelor principale (panouri fotovoltaice, contoare, invertor/invertoare, puncte de încărcare) ale sistemului de panouri fotovoltaice, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in;
 3. certificatul de racordare.
 4. procesul-verbal de recepţie însoţit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului, conform specificațiilor tehnice din prezentul ghid.
ART. 23 – Reguli privind întocmirea facturii
 1. Factura trebuie să cuprindă atributele de identificare ale Beneficiarului.
 1. Factura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 1. să fie completată integral, conform prevederilor legale;
 2. să fie emisă după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă și înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate;
 3. să conţină denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora,

denumirea serviciilor prestate.

Decontarea sumelor solicitate de către operatorii economici

ART.24Mecanismuldedecontare

 1. Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se realizează prin depunerea cererii de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative prevăzute în prezentul ghid.
 1. Dosarul de decontare se depune şi se înregistrează la Autoritate până în ultima zi a duratei

de valabilitate a contractului de finantare.

 1. Autoritatea analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora şi stabileşte cheltuielile eligibile şi sumele ce pot fi finanţate, conform prevederilor prezentului ghid.
 2. Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de trezorerie, în măsura în care cererile de decontare şi documentele anexate acestora sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul aferent ciclului de finanțare.
 1. Termenul de decontare este 30 de zile de la depunerea completă a dosarului de decontare.
 1. În situaţia în care nu se respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată.
 1. Autoritatea poate deconta în avans până la 30% din valoarea contractului dacă operatorul economic face dovada plății către instalatorulalesa unei sume cel puțin egală cu avansul solicitat.
 1. În acest caz termenul de decontare este de 30 de zile de la data depunerii dovezii plății.
 1. În cazul în care nu se poate efectua recepția sistemului conform art.22, sumele decontate în avans vor fi restituite integral.
ART. 25 – Conţinutul dosarului de decontare

Dosarul de decontare conţine următoarele:

 1. cererea de decontare semnată electronic;
 1. dosarul de finanţare al Beneficiarului, care cuprinde următoarele documente:
 1. documentele menţionate la art.22şi art.23, în forma solicitată prin ghid;
 2. ATR, scanat;
 3. certificat de racordare, scanat.
Monitorizarea Beneficiarilor ART. 26 – Dispoziţii generale
 1. Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către Autoritate pe o perioadă de 5 ani de la data obţinerii de către Beneficiar a certificatului de racordare.
 1. Beneficiarul va păstra 5 ani de la finalizarea proiectului în formă fizică dosarul cu toate documentele încărcate electronic în dosarul transmis prin intermediul aplicației electronice, în original sau în copie conform cu originalul, după cum este cazul.
 1. Beneficiarii au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
 1. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun

proprietar;

 1. să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice și punctele de reîncărcare achiziționate și instalate prin program minim 10 ani;
 2. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
 3. în perioada de monitorizare, Beneficiarul va întocmi şi va transmite anual în format electronic, de la finalizarea proiectului, un raport referitor la funcţionalitatea sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, derularea activităţilor și un audit energetic. Acesta va viza inclusiv raportul de funcționare a sistemului, cu obligativitatea menținerii în funcțiune optimă pe întreaga durată de monitorizare cu o curbă de depreciere de maxim 15%, iar în situația instalării unor sisteme de stocare, cu o curbă de depreciere a acestora de maxim 40%.
 4. să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin program, în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare achiziţionat în cadrul programului;
 5. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice și să se asigure că modulele de comunicare ale sistemului de panouri și ale punctelor de încărcare comunică fără dificultăți cu platforma informatică dezvoltată de Autoritate;
 6. să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
 1. Autoritatea analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea

obiectivelor din Program prin:

 1. Verificare documentară: Rapoarte de progres și de audit energetic transmise de beneficiar;
 2. Verificarea datelor introduse în platforma informatică la dispoziția Autorității;
 3. Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de

implementare a proiectului, cât şi pe perioada de monitorizare a durabilității proiectului.

 1. Rapoarte de progres transmise anual cu scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
 1. Rapoartele de progres vor conține suplimentar specificațiilor tehnice prevăzute în Program, următoarele tipuri de date și informații:
 1. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,
 2. date privind stadiul activităților din Proiect,
 3. modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau

achiziționate în cadrul proiectului,

 1. date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în Program,
 2. date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului/Programului,
 3. date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de Autoritate relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional,
 4. informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de

remediere întreprinse sau necesare.

 1. Autoritatea verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:
 1. colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;
 2. analizării gradului de realizare a indicatorilor;
 3. analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la graficul de activităţi stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
 4. identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.
 1. Vizita Autorității de monitorizare pe parcursul implementării proiectului:
 1. are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de Finanţare;
 2. facilitează contactul dintre reprezentanţii Autorității şi beneficiari în scopul comunicării

problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;

 1. urmăreşte:
 • să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare;
 • să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora,

precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;

 • să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici.
 1. Analizarea durabilităţii proiectului se realizează de Autoritate pe baza Rapoartelor de progres întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fondurile acordate se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea implementării acestora, nu au fost afectate de nici o modificare, respectiv:
 1. o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale prevăzute în Program și asumate prin Contractul de finanțare,
 2. încetarea sau delocalizarea unei activități în afara zonei eligibile.
 3. Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului are ca scop verificarea la fata locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului.
 1. Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a Autorității sau reprezentanților cu competențe delegate, împuterniciți de către aceasta, toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului si rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării.
ART. 27 – Dispoziţii conexe

Obligaţiile prevăzute la art.29vor fi preluate de către terţii dobânditori ai imobilului pe care a fost implementat proiectul, odată cu cesionarea contractului de finanţare nerambursabilă de către Beneficiar, pe toată perioada de valabilitate a acestuia.

CAP. III – Reguli şi proceduri aplicate de Autoritate în cadrul programului

ART. 28 – Reguli şi proceduri generale aplicate în cadrul programului
 1. Autoritatea nu plăteşte/nu finanţează dosarele de decontare/finanţare care nu respectă condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute în ghid, Beneficiarul asumându-şi responsabilitatea privind conformitatea documentelor înscrise în aplicaţia informatică cu cele depuse la Autoritate prin cererea de decontare.
 1. Analiza cererii de decontare constă în efectuarea conformităţii documentelor prezentate de către Beneficiar şi introduse în aplicaţia informatică şi stabilirea eligibilităţii cheltuielilor.
 1. În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare, notifică Beneficiarul în vederea remedierii deficienţei respective. În termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării, Beneficiarul are obligaţia să remedieze deficienţa semnalată de Autoritate, sub sancţiunea neefectuării plăţii cheltuielilor aferente deficienţelor sau recuperării sumelor deja plătite.
 1. După introducerea în aplicaţia informatică a tuturor informaţiilor şi documentelor prevăzute în ghid, acestea nu se mai pot modifica şi/sau completa. Corectarea erorilor de redactare se poate face doar prin solicitare prin aplicația informatică şi cu aprobare din partea Autorității.
 1. Sumele rezervate în aplicaţia informatică, aferente solicitanţilor respinşi, devin disponibile în ciclul următor de finanțare.
 1. Operatorul economic validat transmite toate documentele solicitate conform ghidului prin

intermediul aplicaţiei informatice.

 1. În situaţia în care aplicaţia informatică este indisponibilă, toate termenele prevăzute în ghidul de finanţare care depind de funcţionarea ei se prelungesc corespunzător cu perioada în care aceasta nu a funcţionat.
 1. Autoritatea nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea de către Beneficiar a

termenelor şi condiţiilor stipulate în prezentul ghid.

 1. Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi pe întreaga perioadă de valabilitate a contractelor de finanţare orice informaţie sau document relevant în legătură cu finanţarea acordată.
 1. Beneficiarul va comunica Autorității seria contoarelor de măsurare a energiei electrice produse și a invertoarelor, precum şi datele privind producţia de energie electrică pentru sistemul de panouri fotovoltaice instalat.
 1. Metodologia specifică de analiză, selectare şi finanţare în cadrul programului, în aplicarea

prevederilor prezentului ghid, se stabileşte prin proceduri interne în cadrul Autorităţii.

CAP. IV – Dispoziţii finale

ART. 29 – Transmiterea obligaţiilor către terţi
 1. Obligaţiile rezultate din participarea persoanei juridice în program se consideră asumate de succesorii în drepturi ai acesteia şi de terţii dobânditori ai imobilului pe care se implementează sistemul de panouri fotovoltaice, în sensul preluării acestor obligaţii conform prevederilor prezentului ghid şi contractului de finanţare nerambursabilă. Astfel, Beneficiarul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa terţilor dobânditori obligaţiile respective.
 1. Prevederea alin. (1) operează pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanţare nerambursabilă.
 1. În situaţia în care, în aplicarea prevederilor alin. (1) în perioada de implementare, succesorii în drepturi ai acesteia şi terţii dobânditori nu preiau obligaţiile Beneficiarilor, aceştia nu mai pot beneficia de finanţarea acordată prin program.
 1. Dacă situaţia prevăzută la alin. (3) intervine după efectuarea plăţilor, în baza dosarelor de

decontare, Autoritatea poate recupera de la Beneficiari sumele finanţate.

ART. 30 – Păstrarea documentelor
 1. Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
 1. Documentele depuse de către Beneficiar al cărui dosar de validare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera copii ale documentelor depuse.
ART. 31 – Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul(UE) 2016/679al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 1. Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor juridice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează şi să le gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia.
 1. Prin depunerea cererii de finanţare, precum şi prin încheierea contractului de finanţare nerambursabilă Beneficiarul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea, de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora de către Autoritate către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. De asemenea, prin depunerea cererii de validare, Beneficiarul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate.
ART. 32 – Reguli de publicitate
 1. Orice demers publicitar efectuat de către Beneficiar, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin Programul pentru finanțareaîntreprinderilormicișimijlociișipersoanelorjuridiceromânecareauînscrisăca activitateprincipalăsausecundară,conformcodurilorCAENunadinactivitățile corespunzătoaredomeniuluiHoReCa,pentruinstalareasistemelordepanourifotovoltaicepentruproducereadeenergie electricăcu
o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și cel puțin o staţiie de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, derulat de Autoritate, și vor folosi următoarele machete:

Figura1

Figura2

 1. Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta şi suma finanţată prin program.
 1. Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat de către Beneficiar în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat de Autoritate.
 1. Autoritatea poate solicita instalarea pe cheltuiala Beneficiarului de noi panouri indicatoare

în cazul în care stația de încărcare nu funcționează la parametrii optimi.

ART. 33 – Publicarea informaţiilor relevante
 1. Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro.
 1. Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la

program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate.

ART. 34 – Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor

Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice) terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii.

Aceste decalări nu exonerează Autoritatea de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.

ART. 35 – Raportul ghidului cu alte acte normative

Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legiinr.287/2009privindCodulcivil,

republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

ART. 36 – Anexe

Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul ghid.

ANEXA 1 la ghid

Calcululcoeficientuldeperformanțăalproiectului(CPP)

FSPVFactoruldeStocarePV 5pct.

FCPVFactoruldeCofinanțarePV(instalarea a minim 120 kWp) 5pct.3 CalculFM:Consum(12)6×PAEPVFM=45pct.

Consum(12)5×PAEPVFM=38pct.

Consum(12)4×PAEPVFM=28pct.

Consum(12)3×PAEPVFM=17pct.

Consum(12)2×PAEPVFM=11pct.

Consum(12)0,8×PAEPVFM=7pct.

Consum(12)0,6×PAEPVFM=3pct.

Consum(12)0,4×PAEPVFM=2pct.

Consum(12)0,2×PAEPVFM=1pct.

Consum(12)0,1×PAEPVFM=0pct.

4 PAEPVestimat pentru un an, pentru capacitatea solicitată de PV spre instalare, folosind instrumentul Uniunii Europene disponibil la adresa https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/, utilizând PVGIS SARAH.

5 CalculFUSEîn funcție de modul de utilizare:

Pe domeniul public/privat, cu acces public permanent, de cel peste 22 kWFUSE=5pct.
Pe domeniul public/privat, cu acces public permanent, de 22 kWFUSE=3pct.
Pe domeniul privat, fără acces public, cu consum propriuFUSE=1pct.

Proiectul propus:

Indicați puterea instalată a sistemului solicitat:

[între27kWpși100kWp]

kWh 

Indicați raportul de performanță:

[calculatșiasumatdeinstalatorulacreditatdeANREsaufurnizoruldesoluție,conformIEC61724-1:2017(E),IEC61724-2:2016(E)și/sauIEC61724-3:2016(E)]

PAEPVestimat pentru un an, pentru capacitatea solicitată de PV spre instalare, folosind instrumentul Uniunii Europene disponibil la adresa https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/, utilizând PVGIS SARAH.

Seîncarcăraportul.csvdescărcatșinealteratdinhttps://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/

Indicați puterea instalată a punctelor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi

electrice hibrid plug-in:

[potfiinstalatelaalegereun numărpuncteACșiDC]

ACkWh
DCkWh

Indicați modul de utilizare:

[selectațioopțiune]

 1. Pe domeniul public/privat, cu acces public permanent, SE de minim 50 kW +5 pct.
 2. Pe domeniul public/privat, cu acces public permanent +3 pct.
 3. Pe domeniul privat, fără acces public, cu consum propriu +1 pct.
 4. Pe domeniul privat, fără acces public, fără consum propriu +0 pct.

kWhStocare:Indicați puterea

5pct.

*Dacă sistemul poate furniza cel puțin 30 minute în limitele parametrilor de exploatare recomandate de producător

6 Consum(12) = Consum anual calculat pe baza facturilor pentru 12 luni consecutive alese de solicitant din perioada 1.01.2019 – 30.09.2020 sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;

De zz.ll.aaaa

la

[Primaziacoperită dinprimafactură

dinseriadefacturi]

Până

la

zz.ll.aaaa

[Ultimazi acoperitădinultimafactură

dinseriadefacturi]

luna123456789101112

kWh

Consumanual
lei
sau consum estimat printr-un audit realizat conformprevederilorghidului.

Primulecranalaplicațieiinformatice:

După creerea unui cont nou sau conectarea la aplicație cu un cont existent, Solicitantul își va calcula Coeficientuldeperformanțăalproiectului(CPP) prin intermediul aplicației informatice, care va cumula detaliile de mai sus cu ajutorul InstalatoruluiacreditatANRE, Manageruluienergeticși/sau Auditorului energetic7.

7 Instalatorul acreditat ANRE, Managerul energetic și/sau Auditorului energetic certifică și răspund prin semnătură digitală de corectitudinea informațiilor furnizate

ANEXA 2 la ghid

ÎNSCRIEREAOPERATORULUIECONOMICÎNPROGRAM

Nr. [ ] din [ / / ] GeneratedeAplicațiaInformatică

Denumirea completă a operatorului […………………………………………….] tip [S.R.L./S.A./…]

Declar că sunt:

 • IMM
 • persoanelor juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HoReCa

Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul […………………….] cu nr. de ordine [……/……/………….], cod de identificare fiscală [……………………………….]

cont nr. [_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _] deschis la Trezoreria […………………….]

Adresa sediului social: localitatea […………………………………..], str. […………………………]

nr. […..], bl. […..], sc. […..], et. […..], ap. […..], judeţul/sectorul [………………………………]

cod poştal [_ _ _ _ _ _], telefon (fix şi mobil) [………………………..], fax [……………………….] e-mail […………@…………… . ……], website […………………………………………………….]

reprezentat/reprezentată legal de [……………………….], în calitate de [………………………..]

Responsabil de proiect […………………………………………………………], telefon (fix şi mobil)

[………………………..], fax [……………………….] e-mail [……………….@…………… . ……]

sau

AutorizațieANRE Nr. [……………………….] din [……/……/………….]

MEEMA Nr. [……………………….] din [……/……/………….]

sau

Adresa sediului social: localitatea […………………………………..], str. […………………………]

nr. […..], bl. […..], sc. […..], et. […..], ap. […..], judeţul/sectorul [………………………………]

cod poştal [_ _ _ _ _ _], telefon (fix şi mobil) [………………………..], fax [……………………….] e-mail […………@…………… . ……], website […………………………………………………….]

reprezentat/reprezentată legal de [……………………….], în calitate de [………………………..]

Responsabil de proiect […………………………………………………………], telefon (fix şi mobil)

[………………………..], fax [……………………….] e-mail [……………….@…………… . ……]

Solicităm înscrierea în cadrul Programului privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a persoanelor juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN una din activitățile corespunzătoare domeniului HoReCa, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național,

precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, şi perfectarea contractului de finanțare în vederea decontării cu MEEMA, denumit în continuare program.

În cadrul programului, societatea noastră, prin instalatorulalesacreditat de către ANRE, intenţionează să elaboreze documentaţia tehnică, să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice conform criteriilor tehnice stabilite prin ghidul de finanţare, precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe

propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

 1. societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, radiere, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată 
 2. societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. a) şi nici pentru orice altă situaţie similară 
 3. avem /nu avem deschis cont la Trezoreria Statului, însă ne angajăm ca, în situaţia validării societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare şi să prezentăm actul doveditor, în copie 
 4. societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă 
 5. societatea pe care o reprezint se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare 
 6. societatea pe care o reprezint se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, precum și a cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW, cu minim 2 puncte de încărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare printr-un instalator ales, acreditat de către ANRE și are angajați instalatori pentru sisteme fotovoltaice conform COR 741103 
 7. declar că sunt de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate 

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legiinr.286/2009privindCodulpenal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii 

Îmi asum în calitatea de beneficiar răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte 

Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de înscriere sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către MEEMA în cadrul programului 

Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de înscriere orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice și fizice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai MEEMA cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint 

Prin semnarea prezentei cereri de înscriere confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia 

Semnătura electronică Data Informatică[……………………….] [……/……/………….]
Generată de Aplicația


Generată de Aplicația


Generată de Aplicația
Semnătura electronică instalator Data Informatică[……………………….] [……/……/………….]
Semnătura electronică manager energetic Data Informatică[……………………….] [……/……/………….]
Semnătura electronică auditor energetic[……………………….]
Data[……/……/………….]GeneratădeAplicația
InformaticăEsteobligatoriecelpuținosemnăturăaunuiinstalator,managerenergeticsauauditorenergetic.

ANEXA 3 la ghid

CEREREDEFINANŢARENERAMBURSABILĂ

Nr. [……………………….] din [……/……/………….] GeneratedeAplicațiaInformatică

 1. Date de identificare a solicitantului

GeneratedeAplicațiaInformatică.

Se actualizează datele?

Locația […..] la care se implementează proiectul:

AplicațiaInformaticăvaalocaunnumărfiecăreilocațiiaaplicantului.

GPS

Lat. [………………………..] Long. [………………………..]

Localitatea [………………………], Județul […………………..], Str. [………………..], Nr. [……]

AplicațiaInformaticăvagenerauncâmppentruselectareaunuisatîncazulselectăriidenumirii

uneicomune

Descriere suplimentare pentru a permite identificarea […………………………………………………………………………………………………….. …. ]

Nr. cărţii funciare […………..], nr. cadastral […………], nr. topo […………] din […/…../…….]

Sistemul de panouri fotovoltaice se va monta: pe imobilul construcţie

 1. pe teren

Cerere pentru obținere ATR [……………………….] din [……/……/………….] către [……………………….] AplicațiaInformaticăvapermiteolistădrop-downsincronizatăculistaANRE.

 1. Finanţare solicitată

Subsemnatul/Subsemnata, Prenume […………………………..] Nume

[……………………………….] AplicațiaInformatică va permite selectareadatelor anterior

introduse.

Persoanănouă?Încazdebifare,sedeschidefereastradeactualizareareprezentanților

Beneficiarului.

în numele beneficiarului, solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de […………………………..] lei, reprezentând cofinanţare în procent de maximum 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrică de AplicațiaInformaticăvatransmite

valoareaintrodusă anterior. și a cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule

electrice şi electrice hibrid plug-in, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanţare.

Coeficientul de performanță al proiectului (CPP) este calculat prin aplicația mea este:

prin cumularea următoarelor valori introduce de Beneficiar cu ajutorul:

 1. InstalatoruluiautorizatdeANRE,
 2. Manageruluienergeticși/sau
 3. Auditoruluienergetic,

care certifică și răspund prin semnătură digitală de corectitudinea informațiilor furnizate.

-+++

AplicațiaInformaticăvaverificadacăinstalareasevafacelaunasaulamaimultelocațiiindicatedeBeneficiar,solicitândindicareaputeriiinstalate,raportuluideperformanțășiproducțieideenergieanualepentrufiecarelocațieînparte,darfărăadepășicumulat100kWp.

 1. Declaraţie pe propria răspundere

În calitate de beneficiar, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

 1. imobilul în/pe care se realizează investiţia nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică 
 1. sunt de acord ca reprezentanţii Autorității sau ai instituţiilor desemnate sau alte instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanţării nerambursabile primite 
 2. cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Program în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua națională de energie electrică, nu fac obiectul unui alt program de finanţare 
 1. nu am fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
 1. în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniul meu a sistemului de panouri fotovoltaice achiziţionat în cadrul programului, voi aduce la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţiiinvestiţieifinanţateprin program pe o perioadă de 10 ani, și voi notifica Autoritatea prin aplicația informativă privind orice modificare 
 1. sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora, de către Autoritate, către terţe instituţii sau persoane juridice și fizice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici 
 1. mă angajez să permit accesul reprezentanţilor Autorităţii pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată și a tuturor declarațiilor transmise 
 1. mă angajez că voi asigura contribuţia proprie şi cheltuielile neeligibile pentru realizarea

proiectului 

 1. sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanţarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare 
 1. am depus o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru oricare dintre locațiile

din prezenta cerere 

 1. mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate

de sistemul de panouri fotovoltaice și verificare curbei de consum 

 1. proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceloraşi imobile (teren şi clădire) şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare 
 • Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legiinr.286/2009privindCodulpenal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete
 • Am luat cunoştinţă că neprezentarea documentelor aşa cum sunt solicitate prin ghidul de finanţare, neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la neînscrierea mea în program sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului.
 • Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

Societatea AplicațiaInformaticăpreianumeleBeneficiarului

Prin reprezentant legal/împuternicit,

AplicațiaInformaticăpreiaprenumeleșinumelepersoaneidefinitelasecțiuneaII

Semnătură electronică

[………………………………………………………………………………………………………… ]

Data [……/……/………….] GeneratădeAplicațiaInformatică

EstenevoiedeDeclaraţiepepropriarăspundereacoproprietarilor?

 • Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate ghidului de finanțare al programului, și certific și răspund în solidar prin semnătură digitală de corectitudinea informațiilor furnizate de Beneficiar.
 • Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legiinr.286/2009privindCodulpenal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete
Semnătura electronică instalator Data Informatică[……………………….] [……/……/………….]
Generată de Aplicația


Generată de Aplicația
Semnătura electronică manager energetic Data Informatică[……………………….] [……/……/………….]
Semnătura electronică auditor energetic[……………………….]
Data[……/……/………….]GeneratădeAplicația
InformaticăEsteobligatoriecelpuținosemnăturăaunuiinstalator,managerenergeticsauauditorenergeticcarecertificășirăspundedecorectitudineadatelor.

ANEXA 4 la ghid

CONTRACTDEFINANŢARENERAMBURSABILĂ

Nr. [………………] din [……/……/…………] Generatede AplicațiaInformatică

1. Părțile

MinisterulEconomiei,EnergieișiMediuluideAfaceri, cu sediul în municipiul

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202 E, sector 6, cod poştal [_ _ _ _ _ _], cod de

identificare fiscală [……………………………….], cont nr. [_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _] deschis la Trezoreria Statului [………………], Bucureşti,

reprezentată legal prin [……………………] Prenume[……………………….] Nume– Ministru, în calitate de finanţator/ autoritate competentă în privința gestionării și finanțării Programului ELECTRICUPpentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, denumit în continuare Autoritate,

și

[Persoana juridică] ………………., cod de identificare fiscală ……………………., înregistrată la …………………. sub nr. ……/……/………., cu sediul în localitatea

………………………………., str. …………………………………………………

nr. ………, sector/judeţul ……………………………., România, telefon ………………….., fax ………….……., poştă electronică …………………………………………….,

reprezentată legal prin ………………………………………(funcţia deţinută………………………………..…..……….), identificat prin…………………………………………., în calitate de Beneficiar al finanţării,

AplicațiaInformaticăvaautocompletadatelepentruBeneficiardefiniteanterior.

Se actualizeazădatele?

auconvenitîncheiereaprezentuluiContractdeFinanţare,înurmătoarelecondiţii:

2. Precizări prealabile

 1. În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere

altfel sau a unei prevederi contrare:

 1. cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
 2. cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 3. termenul „zi” reprezintă zi calendaristica dacă nu se specifică altfel;
 1. Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.
 2. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanţare.
 3. Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract de finanțare și se completează corespunzător cu prevederile Ghidului de finanțare al Programului, care constituie parte integrantă din Program și produce aceleași efecte juridice.

CONDITIIGENERALE

Articolul1 – Obiectul Contractului de Finanţare

 1. Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritate, pentru implementarea Proiectului nr. … (AplicațiaInformaticăvapreluacifradinlistadeproiecteaprobate),denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanţare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
 1. Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.
 1. Autoritatea se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.

Articolul 2 – Durata contractului şi perioada de monitorizare a proiectului

 1. Contractul de Finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării acestuia de către ambele Părți.
 2. Contractul de finanțare produce efecte pe perioada a 6 ani de la data semnării acestuia, respectiv 12 luni (1 an) corespunzător perioadei de implementare și 5 ani corespunzător perioadei de monitorizare, respectiv între data [z/l/a] si data [z/l/a].
 1. Contractul de Finanţare îşi încetează valabilitatea la data închiderii Programului de finanțare sau la expirarea perioadei de monitorizare a durabilității proiectului, oricare intervine ultima.

Articolul3– Valoarea contractului

 1. MEEMA acordă Beneficiarului finanţare nerambursabilă în valoare de […………………………..] lei reprezentând maximum 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în cadrul Programului de finanțare.
Valoa- rea totalăCheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaic e cu putere instalată de….Cheltuielile cu achiziţia unei stații de reîncărcare de …. kWCheltuieli cu achiziția unei baterii de stocare de ….. kW
Maxim 30%
Cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare
(Maxim 10%)
Cheltuieli de consultanță și management de proiect
(Maxim 7%)
Cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informareCheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/s emnalare pentru stația de reîncărcareTVA, dacă aceasta este nededuc tibilă.
 1. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în Programul de finanțare şi numai în limita sumei prevăzute la alin. (1).

(3)(2)(3) Sunt eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

(4)(3)În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice .

(5)(4)În cazul în care, valoarea totală amortizată după decontarea ultimei cereri de plată la sfârșitul perioadei de implementare este mai mică decât valoarea prevăzută la alin.(1), finanţarea nerambursabilă prevăzută în prezentul contract de finanțare se va reduce corespunzător acestei sume.

Articolul4– Eligibilitatea cheltuielilor

 1. Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :
  1. Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă
  2. Ghidul Programului de finanțare.
 2. Cheltuielile aferente Proiectului prevăzut în prezentul Contract de finanțare sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare şi să fie efectuate în termenii şi condiţiile prezentului Contract de Finanţare.

Articolul5– Decontarea cheltuielilor

 1. Decontarea cheltuielilor se va realiza de către Autoritate în conformitate cu

legislația în vigoare, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la Autoritate.

 1. În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de decontare, însoţite de documentele justificative, Autoritatea va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse in Cererea de decontare. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăşi 10 zile lucrătoare.
 2. După autorizarea cheltuielilor, Autoritatea va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care Autoritatea dispune de resurse în conturile sale, şi va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de decontare.
 3. Autoritatea va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile Autorității sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără a se depăşi perioada de finalizare a Programului de finanțare.
 4. În situaţia în care nu se respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată, aferentă decontării solicitate.

Articolul6 – Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului

 1. Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale aplicabile.
 2. Beneficiarul are obligaţia să respecte graficul de implementare și monitorizare și termenele prevăzute în Program.
 3. Beneficiarul are obligaţia să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată, conform cererii de finanţare aprobată de Autoritate.
 4. Beneficiarul are obligaţia să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului, precum şi orice alte cheltuieli suplimentare, atât în perioada de implementare, precum și în perioada de monitorizare, în vederea menținerii funcționalității Proiectului.
 5. Beneficiarul are următoarele obligații specifice perioadei de implementare a

Proiectului:

 1. să deschidă un cont de proiect la Trezoreria Statului,
 2. să respecte formalitățile Programului, în vederea decontării cheltuielilor, anume să depună, în original, facturile corespunzătoare achiziției bunurilor finanțate, certificatele de garanţie emise de către producătorul echipamentelor conform Art. 19 lit. c) din Ordinului ANRE 69/2020, care să conţină inclusiv seriile componentelor principale (panou fotovoltaic, invertor, contor, puncte de încărcare) ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, precum și procesul-verbal de recepţie însoţit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului, conform specificațiilor tehnice din Program;
 3. să respecte regulile privind întocmirea facturii;
 4. să depună toate diligenţele pentru a se asigura că bunurile achiziţionate sunt noi, sunt conforme cu specificaţiile tehnice şi beneficiază de condiţii de garanţie conform prevederilor Programului;
 5. respectarea condițiilor de decontare a avansului de 30% din valoarea contractului, în cazul solicitării acestuia, anume dovada plății către instalatorul atestat selectat a unei sume cel puțin egală cu avansul solicitat.
 6. Beneficiarul are următoarele obligații specifice perioadei de monitorizare a

Proiectului:

 1. să păstreze o perioadă de 10 ani de la finalizarea proiectului, în formă fizică, dosarul cu toate documentele încărcate electronic în dosarul transmis prin intermediul aplicației electronice, în original sau în copie conform cu originalul, după caz,
 2. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui

bun proprietar,

 1. să menţină funcțional sistemul de panouri fotovoltaice și punctele de reîncărcare achiziționate și instalate prin Program minim 10 ani,
 2. să întocmească și să transmită anual, în format electronic, un raport referitor la funcţionalitatea sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, derularea activităţilor și un audit energetic. Acesta va viza inclusiv raportul de funcționare a sistemului, cu obligativitatea menținerii în funcțiune optimă pe întreaga durată de monitorizare cu o curbă de depreciere de maxim 15%, iar în situația instalării unor sisteme de stocare, cu o curbă de depreciere a acestora de maxim 40%,
 3. să realizeze măsurile de informare şi publicitate, în conformitate cu specificațiile

Programului.

 1. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Autorității sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
 2. În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (7), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile menţionate la alin.(7) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către Autoritate/organismul abilitat şi de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentaţie în locul respectiv.
 3. Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Autoritate/organisme abilitate cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor publice naţionale.
 4. Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în original, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului.
 5. Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă a proiectului, utilizând conturi distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului.
 6. Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanţare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca Autoritatea să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.
 7. Beneficiarul are obligaţia de a informa Autoritatea în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care vor face obiectul confirmării Autorității:
  1. schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului principal sau secundar al

Beneficiarului, după caz;

 1. schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 2. înlocuirea reprezentantului legal.
 3. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata Contractului de finanțare. Autoritatea vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare

a executării prezentului Contract de Finanţare, cu excepţia celor care pot fi direct

imputabile acestora.

 1. Prin prezentul Contract de finanțare, Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea de către Autoritate a datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de Finanţare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale.
 2. În cazul nerespectării prevederilor alineatului (5) lit. b), c) și d), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă fiecărei acțiuni pentru care nu au fost respectate prevederile Programului, decontată în cadrul Proiectului, iar in cazul nerespectării prevederilor alineatelor (3), (4), (6) lit. a), b), c), d), e), (7), (8), (10), (11), (12), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă decontată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
 3. Beneficiarul are obligaţia de a restitui Autorității orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
 4. Beneficiarul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat Autoritatea despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

Articolul7 – Drepturile şi obligaţiile Autorității

 1. Autoritatea are obligaţia să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul Contract de finanțare şi în Program, în limita fondurilor disponibile cuprinse în bugetul anual al acesteia.
 2. Autoritatea are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
 3. Autoritatea are obligaţia să transmită prin intermediul site-ului www.energie.gov.ro formatul pentru auditul energetic anual, până în data de 31 decembrie a fiecărui an.
 4. Autoritatea are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă națională.
 5. Autoritatea are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite în Program, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
 6. Autoritatea are obligaţia de a procesa cererile de decontare și a efectua transferul

în conformitate cu prevederile Programului și a prezentului Contract de finanțare.

 1. Autoritatea are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor Programului şi prevenirii neregulilor, conform legislației naționale și comunitare.
 2. Autoritatea are dreptul de a verifica legalitatea si realitatea tuturor activităţilor aferente implementării și monitorizării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanţare, conform prevederilor Programului.
 3. În situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată cu competențe în domeniu.
 4. Autoritatea are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare.
 5. Autoritatea are obligația de a notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi prealabile şi, dacă au fost efectuate plăţi, să recupereze sumele virate către Beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală și Codului de procedură civilă, în formele actualizate.
 6. Autoritatea este exonerată de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.
 7. Autoritatea va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul platformei informatice a Programului, pe pagina electronică www.energie.gov.ro sau prin intermediul oricăror altor mijloace publice de informare.

Articolul8– Contractarea, cesiunea și transmiterea obligaţiilor din Contractul de finanțare către terţi

 1. În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
 2. Prezentul Contract de finanțare, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către Beneficiar.
 3. Oricare situație care obligă transmisiunea şi/sau transformarea obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare va fi notificată Autorității de către Beneficiar sau orice terți interesați/implicați în Proiect, urmând a se semna un nou Contract de finanțare între Autoritate și noile părți în contract.
 4. Orice acțiune contrară prevederilor alin. (3) este nulă de drept și nu poate produce efecte juridice între/față de părțile prezentului Contract de finanțare sau terți dobânditori ai unor drepturi/interese în contract.

Articolul9– Modificări şi completări

 1. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanţare, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de Finanţare și cu respectarea prevederilor Programului.
 2. În cazul în care propunerea de modificare a Contractului de finanțare aparține Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite Autorității cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de Autoritate . Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare analizei.
 3. Autoritatea răspunde solicitării de modificare a Contractului de finanțare prin act adiţional, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
 4. În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional.
 5. Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.
 6. Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contractul de finanțare, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.
 7. Prin derogare, Autoritatea va decide, conform fiecărei notificări a Beneficiarului, posibilitatea, beneficiul și procentajul/întinderea derogării.

Articolul10– Conflictul de interese

 1. Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Cod Penal al României, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Faptele constatate se vor sancționa conform legislației naționale în vigoare.

Articolul11 – Cauze exoneratoare de răspundere între Părți

 1. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data semnării Contractului de finanțare, care împiedică

executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

 1. Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
 2. Prin caz fortuit se înţelege orice eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către psrtes care îl invocă și care ar fi fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
 3. Partea care invocă forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră sau situația cazului fortuit, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia sau de la data constatării sau luării la cunoștință despre intervenția cazului fortuit. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile.
 4. Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
 5. Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin Părţilor.
 6. Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului fortuit doar prin decizia Autorității, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin Părţilor.
 7. În cazul în care forţa majoră sau cazul fortuit şi/sau efectele acestora obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finanţare.

Articolul 12 – Încetarea Contractului de Finanţare şi recuperarea sumelor plătite

 1. Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului contract, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor prezentului contract.
 2. Autoritatea poate decide rezilierea prezentului Contract de finanțare fără îndeplinirea altor formalităţi, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
  1. în situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare în cazul în care Autoritatea şi-a respectat obligaţiile legale/contractuale;
  2. în situaţia în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul nu a îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanţare;
  3. Beneficiarul încalcă prevederile art. 8;
  4. dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare, pentru aceleaşi activităţi în ultimii 3 ani;
 3. Prezentul Contract de finanțare poate înceta anterior perioadei prevăzute în Contract, prin acordul părţilor cu recuperarea proporţională a finanţării acordate, dacă este cazul.
 4. În situaţia încălcării prevederilor Articolului 6 alineatele (3), (5) lit. a), (6), (7), (8), (10), (11), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă decontată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
 5. Prezentul Contract încetează conform dispozițiilor oricărei autorități judiciare/judecătorești sau cu competențe echivalente sau similar în domeniu, în cazul constatării anumitor fapte care contravin legislației naționale în vigoare.

Articolul13– Soluţionarea litigiilor

 1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanţare.
 2. În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi

soluţionat de către instanţele româneşti competente.

Articolul14– Corespondenţa

 1. Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanţare se va face prin platforma informatică la dispoziția Autorității.
 2. În cazul în care acesta devine indisponibilă temporar sau din orice alte motive, corespondența se va realiza prin pagina următoarele adrese de e-mail:

Autoritate: ….

Beneficiar:

 1. Comunicarea pe parcursul derulării Contractului de finanțare se poate realiza prin pagina electronica a Autorității www.economie.gov.ro sau orice alte mijloace media de largă audiență.

Articolul15– Confidențialitate

 1. Autoritatea și Beneficiarul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu Proiectul și care sunt stabilite de către parti, de comun acord, ca fiind confidentiale, fara a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate in acest sens.
 2. Nu pot fi declarate confidențiale documentele, materialele, datele și informațiile folosite în scop publicitar pentru informarea si promovarea în scopul și condițiile Programului.

Articolul16– Dreptul de proprietate/ utilizare a rezultatelor si echipamentelor

Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala, atât industriala (ex. brevetele de inventie, desenele si modelele industriale, marcile), cât si dreptul de autor asupra creatiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Articolul17– DISPOZIŢII FINALE

Prezentul Contract de Finanţare este semnat electronic, în 2 exemplare, de către toate părțile și produce efecte juridice egale între părți de la obținerea ultimei semnături.

PentruAutoritatea PentruBeneficiar

Nume: ………………………….. Nume: ……………………….

Funcţie: ………………………… Funcţie: ……………………..

Semnătura (electronică): Semnătura (electronică):

Data ……………………………. Data …………………………

DirectiaJuridica Controlfinanciar

propriu preventiv

Nume/Prenume Nume/Prenume

Semnatura Semnatura

Data Data

ANEXA 5 la ghid

Cererededecontare

Nr. [……………………….]din[……/……/………….]Generatede Aplicația

Informatică

Beneficiar:……………………………………………………Adresa beneficiarului:……………………………………Contractnr.………………………………

Valoarea totală eligibilă acontractului …………………Sumasolicitată ……………………………………………

Subsemnatul/a, …………………….. (numele și prenumele reprezentantului legal) în calitate de reprezentant legal al beneficiarului finanțării acordate prin Programul de finanțare ELECTRICUPpentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in , prin prezenta cerere de plată solicit suma de ………….. lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate în vederea implementării Proiectului, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ……. din data de ………… . Plata va fi efectuată în contul bancar: ………………………………………… deschis la:

…………………………………………….. .

In calitate deBeneficiar declar următoarele:

 1. Proiectul pentru care solicit decontarea nu este finanţat prin alte instrumente naționale sau ale Comisiei Europene
 2. Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare
 3. Facturile depuse în vederea decontării respect prevederile Contractului de finanțare și ale Programului de finanțare, precum și legislația națională
 4. Declar că prezenta Cerere de plată a fost completată cunoscând prevederile art. 322, art. 323 si art. 326 din Codul penal privind falsul in înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi falsul în declaraţii.
 5. Cunosc faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat prin prezenta Cerere de plată este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat inclusiv la următoarea cerere de rambursare, cu plata dobânzilor şi penalităţilor aferente, conform prevederilor Contractului de finanțare, iar în cazul în care nu sunt prevăzute, conform prevederilor legale în vigoare.

[nume şi prenume] [funcţia] [semnătura] [ştampila]

A se completa de către MEEMA: