Editia 2021 Startup Nation | Grila preliminara evaluare punctaj + CAEN-uri eligibile


Grila preliminara – Cf. Ed. Mai 2020 

Editia 2021 Startup Nation

Grila Evaluare STARTUP NATION EDITIA 2021

IMPORTANT* NU exista in momentul de fata o data certa privind re-lansarea PROGRAMULUI STARTUP NATION, acesta NEFIIND BUGETAT pe 2020.

Va recomandam sa aveti in vedere celelalte programe destinate IMM-urilor pentru anul acesta

Ultima versiune in vigoare pentru program este cea adoptata pe 2018 – 2019. Puteti consulta continutul acesteia aici:
StartUp Nation 2018 – Procedura StartUp Nation 2018 – Procedura ( ver. Finala – Decembrie 18.12.2018)

Pentru o analiza gratuita privind eligibilitatea inscrierii in program si sansele de succes inscrie-te aici: http://bit.ly/StartUpNation2018

Detalii pentru detalii suplimentare privind servicii de consultanta si contractare
Tel: 0720 23 95 23  ( Bucuresti/National ) sau  0722 409 556 ( Regiunea Sud-Est – jud. Galati)

________________________________________________________________

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Nr.crt. Criterii Punctaj
Domeniul de activitate – în funție de punctajul  alocat pentru fiecare cod CAEN* (maximum 20 puncte)
A 1 Producţie + CAEN 6201
2 Serviciile/industriile creative**
3 Servicii
4 Comerţ şi alte activităţi
Inovare (maximum 10 puncte)
B 1 Se angajează (sub sancțiunea nedecontării AFN) să prezinte, la data depunerii cererii derambursare,  a unui contract de furnizare produse către o întreprindere  mare sau a unui document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare  efectuate de beneficiarul Programului.  De asemenea, solicitantul folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor. 10
2 Solicitantul nu folosește pentru lansarea afacerii   un brevet de invenție (deținut de unuldintre  asociați,  achiziționat  sau  pentru  care  a obținut  drept  de  folosință)  înregistrat  la

OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.

0
Aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante (maximum 15 puncte)
C 1 6000 lei 15
2 5000 lei 10
3 4000 lei 5
Criterii aferente investiţiei (maximum 15 puncte)
D 1 Echipamente  tehnologice  şi software-uri  necesare desfăşurării activităţii în pondere maimare sau egală cu 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 15
2 Echipamente  tehnologice  şi software-uri  necesare desfăşurării activităţii în pondere maimare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 10
3 Echipamente  tehnologice  şi software-uri  necesare desfăşurării activităţii în pondere maimare sau egală cu 40% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 5
Criterii aferente asociaților/acționarilor (maximum 10 puncte)
E 1 Nici  unul  dintre  acționarii/asociații  solicitantului  nu  a  avut  calitatea  de  asociat  într-osocietate comercială până la data depunerii planului de afaceri. 10
2 Acționarii/asociații   solicitantului   au   mai  avut   calitatea   de   asociat   într-o   societatecomercială până la data depunerii planului de afaceri. 0
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul întreprinderii(maximum 5 puncte)
F 1 Punctaj  suplimentar  pentru minimum  un loc de muncă permanent  (cu normă întreagă)creat în plus față de cel obligatoriu 5
Densitate IMM  (maximum 5 puncte)
G 1 Pentru  localitățile  (rural  sau  urban)  din  județele***  în  care  număr  de  IMM  la  niveljudețean/ 100 locuitori < 4 5
2 Pentru  localitățile  (rural  sau  urban)  din  județele***  în  care  număr  de  IMM  la  niveljudețean/ 100 locuitori >= 4 0
Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte)
H 1 Achiziția  și găzduirea  pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea  implementăriiproiectului a unui site Web de prezentare a firmei/afacerii 2
2 Achiziția  sau  închirierea  (hosting)  pe  o  perioadă  de  cel  puțin  2  ani  de  la finalizareaimplementării proiectului a unei aplicații software de contabilitate 2
3 Achiziția  sau  închirierea  (hosting)  pe  o  perioadă  de  cel  puțin  2  ani  de  la finalizareaimplementării  proiectului  a unei aplicații  de transmitere  on-line  a comenzilor  de către clienți (de exemplu: comenzi on-line B2B, magazine on-line, sistem de rezervări on-line, etc). 4
4 Achiziția  sau  închirierea  (hosting)  pe  o  perioadă  de  cel  puțin  2  ani  de  la finalizareaimplementării proiectului a unei aplicații de facturare electronică 2
Criterii cu privire la achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specificeîn scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare (maximum 10 puncte)
I 1 Echipamentele  tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii deenergie,   sau   sunt   sisteme   care   utilizează   surse   regenerabile   de   energie   pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 10
2 Echipamentele  tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii deenergie,   sau   sunt   sisteme   care   utilizează   surse   regenerabile   de   energie   pentru eficientizarea  activităţilor  pentru  care  a  solicitat  finanţare,  în  pondere  sub  50%  din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 0

Notă:

*  Punctajul    alocat  pentru  fiecare  cod  CAEN  este  prevăzut  în  anexa  nr.  2  la  prezenta

ordonanţă de urgenţă.

**   Serviciile/industriile   creative   sunt   cele   definite   conform   Hotărârii   Guvernului   nr. 859/2014.

*** Pentru evaluarea criteriului „Număr de IMM/ 100 locuitori”, municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 puncte.

Selectarea și contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm: pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut.

La punctaje egale va prevala:

– punctajul obtinut la criteriul A – „Domeniul de activitate”;

– procentul    obținut  la criteriul  ponderea  valorii  echipamentelor  tehnologice  din  valoarea totală a cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

– data şi ora înscrierii în program.”

Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare și punctajele alocate 

Clasă CAEN Producție(industrie prelucrătoare) Industriicreative

&CAEN

6201

Servicii Comerț Punctaj
0240 Activități de servicii anexe silviculturii 20
0710 Extracția minereurilor feroase 20
0729 Extracția    altor    minereuri     metalifereneferoase 20
0811 Extracția pietrei ornamentale  și a pietreipentru     construcții,     extracția     pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 20
0812 Extracția pietrisului și nisipului; extracțiaargilei și caolinului 20
0891 Extracția   mineralelor   pentru   industriachimică și îngrășămintelor naturale 20
0893 Extracția sării 20
0899 Alte activități extractive n.c.a. 20
1012 Prelucrarea    și   conservarea    cărnii   depasăre 20
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusivdin carne de pasăre) 20
         1020 Prelucrarea     și    conservarea     peștelui,crustaceelor și moluștelor 20
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor 20
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 20
1039 Prelucrarea   și  conservarea   fructelor   șilegumelor n.c.a. 20
1051 Fabricarea     produselor     lactate    și    abrânzeturilor 20
1052 Fabricarea înghețatei 20
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor șia produselor proaspete de patiserie 20
1072 Fabricarea    biscuiților    și    pișcoturilor;fabricarea   prăjiturilor   și   a   produselor conservate de patiserie 20
1073 Fabricarea  macaroanelor,   tăițeilor,  cus-cus-ului   și   a   altor   produse   făinoase similare 20
1081 Fabricarea zahărului 20
1082 Fabricarea    produselor    din    cacao,    aciocolatei și a produselor zaharoase 20
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei 20
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor 20
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 20
1086 Fabricarea       preparatelor       alimentareomogenizate și alimentelor dietetice 20
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 20
1092 Fabricarea    preparatelor    pentru    hranaanimalelor de companie 20
1107 Producția       de      băuturi      răcoritoarenealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 20
1310 Pregatirea   fibrelor   și   filarea   fibrelortextile 20
1320 Producția de țesături 20
1330 Finisarea materialelor textile 20
1391 Fabricarea  de  metraje  prin  tricotare  saucroșetare 20
1392 Fabricarea  de  articole  confecționate  dintextile   (cu   excepția   îmbrăcămintei   și lenjeriei de corp) 20
1393 Fabricarea de covoare și mochete 20
1394 Fabricarea  de  odgoane,  frânghii,  sfori  șiplase 20
1395 Fabricarea  de textile  nețesute  și articoledin  acestea,  cu  excepția  confecțiilor  de îmbrăcăminte 20
1396 Fabricarea     de     articole     tehnice     șiindustriale din textile 20
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 20
1411 Fabricarea   articolelor   de  îmbrăcămintedin piele 20
1412 Fabricarea  de  articole  de  îmbrăcămintepentru lucru 20
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte(exclusiv lenjeria de corp) 20
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 20
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminteși accesorii n.c.a. 20
1420 Fabricarea articolelor din blană 20
1431 Fabricarea  prin tricotare  sau croșetare  aciorapilor și articolelor de galanterie 20
1439 Fabricarea  prin tricotare  sau croșetare  aaltor articole de îmbrăcăminte 20
1511 Tăbăcirea  și finisarea  pieilor; preparareași vopsirea blănurilor 20
1512 Fabricarea     articolelor     de     voiaj     șimarochinărie      și     a     articolelor      de harnașament 20
1520 Fabricarea încălțămintei 20
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 20
1621 Fabricarea  de  furnire  și  a  panourilor  dinlemn 20
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 20
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie șitâmplărie, pentru construcții 20
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 20
1629 Fabricarea    altor    produse    din    lemn;fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite 20
1711 Fabricarea celulozei 20
1712 Fabricarea hârtiei și cartonului 20
1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat șia ambalajelor din hartie și carton 20
1722 Fabricarea produselor de uz gospodărescși sanitar, din hârtie sau carton 20
1723 Fabricarea articolelor de papetărie 20
1724 Fabricarea tapetului 20
1729 Fabricarea   altor   articole   din   hârtie   șicarton n.c.a. 20
1811 Tipărirea ziarelor 20
1812 Alte activități de tipărire n.c.a. 20
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 20
1814 Legătorie și servicii conexe 20
1820 Reproducerea înregistrărilor 10
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 20
2013 Fabricarea      altor      produse      chimiceanorganice, de bază 20
2014 Fabricarea      altor      produse      chimiceorganice, de bază 20
2015 Fabricarea  îngrăşămintelor  şi produselorazotoase 20
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 20
2017 Fabricarea  cauciucului  sintetic  în  formeprimare 20
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produseagrochimice 20
2030 Fabricarea  vopselelor,  lacurilor,  cerneliitipografice şi masticurilor 20
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor  şi aproduselor de întreţinere 20
2042 Fabricarea  parfumurilor  şi  a  produselorcosmetice (de toaletă) 20
2052 Fabricarea cleiurilor 20
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.Cu    excepţia    uleiurilor    şi   grăsimilor modificate chimic (biodiesel și bioetanol) 20
2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale 20
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 20
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 20
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor deaer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 20
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 20
2221 Fabricarea  plăcilor,  foliilor,  tuburilor  şiprofilelor din material plastic 20
2222 Fabricarea   articolelor   de   ambalaj   dinmaterial plastic 20
2223 Fabricarea articolelor din material plasticpentru construcţii 20
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 20
2311 Fabricarea sticlei plate 20
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 20
2313 Fabricarea articolelor din sticlă 20
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 20
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 20
2320 Fabricarea de produse refractare 20
2331 Fabricarea     plăcilor     şi     dalelor     dinceramică 20
2332 Fabricarea  cărămizilor,  ţiglelor  şi  altorproduse pentru construcţii, din argilă arsă 20
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uzgospodăresc şi ornamental 20
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 20
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolantedin ceramică 20
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 20
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 20
2351 Fabricarea cimentului 20
2352 Fabricarea varului și ipsosului 20
2361 Fabricarea  produselor  din  beton  pentruconstrucţii 20
2362 Fabricarea  produselor  din  ipsos  pentruconstrucţii 20
2363 Fabricarea betonului 20
2364 Fabricarea mortarului 20
2365 Fabricarea produselor din azbociment 20
2369 Fabricarea altor articole din beton, cimentşi ipsos 20
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 20
2391 Fabricarea de produse abrazive 20
2399 Fabricarea   altor   produse   din  mineralenemetalice, n.c.a. 20
2410 Producția  de  metale  feroase  sub  formeprimare și de feroaliaje 20
2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulareși accesorii pentru acestea, din oțel 20
2431 Tragere la rece a barelor 20
2432 Laminare la rece a benzilor înguste 20
2433 Producţia de profile obţinute la rece 20
2434 Trefilarea firelor la rece 20
2441 Producția metalelor prețioase 20
2442 Metalurgia aluminiului 20
2443 Producția plumbului, zincului și cositorului 20
2444 Metalurgia cuprului 20
2445 Producția altor metale neferoase 20
2451 Turnarea fontei 20
2452 Turnarea oţelului 20
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare 20
2454 Turnarea altor metale neferoase 20
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţicomponente ale structurilor metalice 20
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 20
2521 Producţia  de radiatoare şi cazane pentruîncălzire centrală 20
2529 Producţia    de   rezervoare,    cisterne    şicontainere metalice 20
2530 Producţia   generatoarelor   de   aburi   (cuexcepţia     cazanelor     pentru     încălzire centrală) 20
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prindeformare plastică; metalurgia pulberilor 20
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 20
2562 Operaţiuni de mecanică generală 20
2571 Fabricarea produselor de tăiat 20
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 20
2573 Fabricarea uneltelor 20
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alteproduse similare din oţel 20
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 20
2593 Fabricarea  articolelor  din  fire  metalice;fabricarea de lanţuri şi arcuri 20
2594 Fabricarea  de  şuruburi,  buloane  şi  altearticole  filetate;  fabricarea  de  nituri  şi

şaibe

20
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 20
2611 Fabricarea  subansamblurilor   electronice(module) 20
2612 Fabricarea altor componente electronice 20
2620 Fabricarea       calculatoarelor        şi       aechipamentelor periferice 20
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 20
2640 Fabricarea produselor electronice de largconsum 20
2651 Fabricarea  de  instrumente  şi  dispozitivepentru     măsură,     verificare,     control, navigaţie 20
2652 Producţia de ceasuri 20
2660 Fabricarea      de      echipamente      pentruradiologie,            electrodiagnostic            şi electroterapie 20
2670 Fabricarea    de   instrumente    optice    şiechipamente fotografice 20
2680 Fabricarea  suporţilor  magnetici  şi opticidestinaţi înregistrărilor 20
2711 Fabricarea  motoarelor,  generatoarelor  şitransformatoarelor electrice 20
2712 Fabricarea   aparatelor   de   distribuţie   şicontrol a electricităţii 20
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii 20
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 20
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şielectronice 20
2733 Fabricarea    dispozitivelor    de   conexiunepentru fire şi cabluri electrice şi electronice 20
2740 Fabricarea  de  echipamente  electrice  deiluminat 20
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 20
2752 Fabricarea     de     echipamente     casniceneelectrice 20
2790 Fabricarea altor echipamente electrice 20
2811 Fabricarea de motoare şi turbine 20
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 20
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare 20
2814 Fabricarea de articole de robinetărie 20
2815 Fabricarea       lagărelor,       angrenajelor,cutiilor    de    viteză    şi   a   elementelor mecanice de transmisie 20
2821 Fabricarea    cuptoarelor,    furnalelor    şiarzătoarelor 20
2822 Fabricarea  echipamentelor  de  ridicat  şimanipulat 20
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor debirou (exclusiv fabricarea calculatoarelor

şi a echipamentelor periferice)

20
2824 Fabricarea     maşinilor-unelte     portabileacţionate electric 20
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şifrigorifice,  exclusiv a echipamentelor  de uz casnic 20
2829 Fabricarea   altor   maşini   şi   utilaje   deutilizare generală n.c.a. 20
2830 Fabricarea  maşinilor  şi  utilajelor  pentruagricultură şi exploatări forestiere 20
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-uneltepentru prelucrarea metalului 20
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 20
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 20
2892 Fabricarea  utilajelor  pentru  extracţie  şiconstrucţii 20
2893 Fabricarea   utilajelor  pentru  prelucrareaproduselor     alimentare,     băuturilor     şi tutunului 20
2894 Fabricarea    utilajelor    pentru    industriatextilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 20
2895 Fabricarea    utilajelor    pentru    industriahârtiei şi cartonului 20
2896 Fabricarea   utilajelor  pentru  prelucrareamaselor plastice şi a cauciucului 20
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specificen.c.a. 20
2910 Fabricarea  autovehiculelor   de  transportrutier 20
2920 Producţia        de        caroserii        pentruautovehicule;   fabricarea   de  remorci   şi semiremorci 20
2931 Fabricarea  de  echipamente   electrice  şielectronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 20
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentruautovehicule    şi    pentru    motoare    de autovehicule 20
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 20
3012 Construcţia  de  ambarcaţiuni  sportive  şide agrement 20
3020 Fabricarea materialului rulant 20
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 20
3091 Fabricarea de motociclete 20
3092 Fabricarea   de  biciclete  şi  de  vehiculepentru invalizi 20
3099 Fabricarea   altor   mijloace   de  transportn.c.a. 20
3101 Fabricarea  de  mobilă  pentru  birouri  şimagazine 20
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 20
3103 Fabricarea de saltele şi somiere 20
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 20
3212 Fabricarea     bijuteriilor     şi    articolelor 20
similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea    imitaţiilor    de    bijuterii    şiarticole similare 20
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 20
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 20
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 20
3250 Fabricarea   de   dispozitive,   aparate   şiinstrumente medicale stomatologice 20
3291 Fabricarea măturilor şi periilor 20
3299 Fabricarea  altor  produse  manufacturieren.c.a. 20
3311 Repararea articolelor fabricate din metal 10
3312 Repararea maşinilor 10
3313 Repararea  echipamentelor  electronice  şioptice 10
3314 Repararea echipamentelor electrice 10
3315 Repararea    şi    întreţinerea    navelor    şibărcilor 10
3316 Repararea  şi  întreţinerea  aeronavelor  șinavelor spațiale 10
3317 Repararea        şi       întreţinerea        altorechipamentelor de transport n.c.a. 10
3319 Repararea altor echipamente 10
3320 Instalarea   maşinilor   şi   echipamentelorindustriale 10
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 10
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate 10
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 10
3812 Colectarea deşeurilor periculoase 10
3821 Tratarea      şi      eliminarea      deşeurilornepericuloase  cu  excepția  producției  de înlocuitori de combustibili și biogaz 20
3822 Tratarea      şi      eliminarea      deşeurilorpericuloase     cu     excepția     deșeurilor nucleare radioactive 20
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şia  echipamentelor  scoase  din  uz  pentru recuperarea materialelor 10
3832 Recuperarea      materialelor      reciclabilesortate 20
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare 10
4110 Dezvoltare promovare imobiliară 10
4120 Lucrări    de    construcţii     a    clădirilorrezidenţiale şi nerezidenţiale 10
4211 Lucrări   de   construcţii   a   drumurilor şiautostrăzilor 10
4212 Lucrări  de  construcţii  a  căilor ferate  desuprafaţă şi subterane 10
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri 10
4221 Lucrări    de    construcţii    a    proiectelorutilitare pentru fluide 10
4222 Lucrări           de           construcţii           aproiectelor utilitare    pentru    electricitate

şi telecomunicaţii

10
4291 Construcţii hidrotehnice 10
4299 Lucrări   de   construcţii   a   altor proiecteinginereşti n.c.a. 10
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 10
4312 Lucrări de pregătire a terenului 10
4313 Lucrări    de    foraj    şi    sondaj    pentruconstrucţii 10
4321 Lucrări de instalaţii electrice 15
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzireşi de aer condiţionat 15
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 15
4331 Lucrări de ipsoserie 15
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 15
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 15
4334 Lucrări    de    vopsitorie,    zugrăveli    şimontări de geamuri 15
4339 Alte lucrări de finisare 15
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase laconstrucţii 10
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 10
4511 Comerț  cu  autoturisme  și  autovehiculeușoare (sub 3,5 tone ) 5
4519 Comerț cu alte autovehicule 5
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 10
4531 Comerț  cu ridicata  de piese  și accesoriipentru autovehicule 5
4532 Comerț    cu    amănuntul    de    piese    șiaccesorii pentru autovehicule 5
4540 Comerț cu motociclete, piese și accesoriiaferente;      întreținerea      și      repararea motocicletelor 5
4621 Comerț     cu     ridicata     al     cerealelor,semințelor,      furajelor      și      tutunului neprelucrat cu excepția tutunului 5
4622 Comerț   cu   ridicata   al   florilor   și   alplantelor 5
4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii 5
4624 Comerț  cu  ridicata  al blănurilor,  pieilorbrute și al pieilor prelucrate 5
4631 Comerț    cu    ridicata    al    fructelor    șilegumelor 5
4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselordin carne 5
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate,ouălor,       uleiurilor       și       grăsimilor comestibile 5
4634 Comerț   cu   ridicata   al   băuturilor   cuexcepția băuturilor alcoolice 5
4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolateiși produselor zaharoase 5
4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao șicondimente 5
4638 Comerț  cu  ridicata  specializat  al  altoralimente,   inclusiv   pește,   crustacee   și moluște 5
4639 Comerț    cu   ridicata    nespecializat    deproduse alimentare, băuturi și tutun – cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului 5
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile 5
4642 Comerț  cu  ridicata  al  îmbrăcămintei  șiîncălțămintei 5
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electricede uz gospodaresc, al aparatelor de radio

și televizoarelor

5
4644 Comerț   cu   ridicata   al  produselor   dinceramică,     sticlărie     și     produse     de întreținere 5
4645 Comerț     cu     ridicata     al     produselorcosmetice și de parfumerie 5
4646 Comerț     cu     ridicata     al     produselorfarmaceutice 5
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelorși a articolelor de iluminat 5
4648 Comerț   cu   ridicata   al   ceasurilor    șibijuteriilor 5
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uzgospodăresc 5
4651 Comerț   cu   ridicata   al   calculatoarelor,echipamentelor periferice și software-lui 5
4652 Comerț   cu  ridicata   de  componente   șiechipamente        electronice        și       de telecomunicații 5
4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole,echipamentelor și furniturilor 5
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte 5
4663 Comerț  cu  ridicata  al  mașinilor  pentruindustria minieră și construcții 5
4664 Comerț  cu  ridicata  al  mașinilor  pentruindustria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat 5
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 5
4666 Comerț  cu  ridicata  al  altor  mașini  șiechipamente de birou 5
4669 Comerț  cu  ridicata  al  altor  mașini  șiechipamente 5
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnosși    a    materialelor    de    construcție    și echipamentelor sanitare 5
4674 Comerț  cu ridicata  al echipamentelor  șifurniturilor  de  fierărie  pentru  instalații sanitare și de încălzire 5
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 5
4676 Comerț   cu   ridicata   al   altor   produseintermediare 5
4677 Comerț   cu   ridicata   al   deșeurilor    șiresturilor 5
4690 Comerț cu ridicata nespecializat 5
4711 Comerț    cu    amanuntul    în    magazinenespecializate,  cu  vânzare  predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului 5
4719 Comerț    cu    amănuntul    în    magazinenespecializate,  cu  vânzare  predominantă

de produse nealimentare

5
4721 Comerț   cu   amănuntul   al   fructelor   șilegumelor     proaspete,     în     magazine specializate 5
4722 Comerț   cu  amănuntul   al  cărnii   și  alproduselor    din    carne,    în    magazine specializate 5
4723 Comerț    cu    amănuntul     al    peștelui,crustaceelor  și  moluștelor,  în  magazine specializate 5
4724 Comerț     cu     amănuntul     al     pâinii,produselor   de   patiserie   și   produselor zaharoase, în magazine specializate 5
4725 Comerț  cu  amănuntul  al  băuturilor,  înmagazine     specializate     cu     excepția băuturilor alcoolice 5
4729 Comerţ      cu      amănuntul      al      altorproduse alimentare,         în        magazine specializate 5
4730 Comerţ   cu  amănuntul   al  carburanțilorpentru      autovehicule,      în     magazine specializate 5
4741 Comerț  cu amănuntul  al calculatoarelor,unităților   periferice   și   software-lui   în magazine specializate 5
4742 Comerț  cu amănuntul  al echipamentuluipentru    telecomunicații     în    magazine specializate 5
4743 Comerț  cu amănuntul  al echipamenteloraudio/video în magazine specializate 5
4751 Comerț  cu  amănuntul   al  textilelor,   înmagazine specializate 5
4752 Comerț  cu  amănuntul  al  articolelor  defierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate 5
4753 Comerț   cu   amănuntul   al   covoarelor,carpetelor,  tapetelor  și  a  altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 5
4754 Comerț  cu  amănuntul  al  articolelor  șiaparatelor   electrocasnice,   în   magazine specializate 5
4759 Comerț   cu   amănuntul   al   mobilei,   alarticolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 5
4761 Comerț   cu   amănuntul   al   cărților,   înmagazine specializate 5
4762 Comerț   cu   amănuntul   al   ziarelor   șiarticolelor   de   papetarie,   în   magazine specializate 5
4763 Comerț   cu  amănuntul   al  discurilor   șibenzilor   magnetice   cu  sau  fără înregistrări audio/video, în magazine specializate 5
4764 Comerț  cu amănuntul  al echipamentelorsportive, în magazine specializate 5
4765 Comerţ   cu   amănuntul   al   jocurilor   şijucăriilor, în magazine specializate 5
4771 Comerț  cu  amănuntul  al  îmbrăcămintei,în magazine specializate 5
4772 Comerț cu amănuntul  al încălțămintei  șiarticolelor     din    piele,    în    magazine specializate 5
4773 Comerț   cu   amănuntul    al   produselorfarmaceutice, în magazine specializate 5
4774 Comerț    cu   amănuntul    al   articolelormedicale   și   ortopedice,   în   magazine specializate 5
4775 Comerț   cu   amănuntul    al   produselorcosmetice și de parfumerie,  în magazine specializate 5
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelorși semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate 5
4777 Comerț  cu  amănuntul   al  ceasurilor   șibijuteriilor, în magazine specializate 5
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi,în  magazine  specializate  –  cu  excepția combustibililor, armelor și muniției 5
4779 Comerț  cu  amănuntul  al  bunurilor  deocazie vândute prin magazine 5
4781 Comerț   cu   amănuntul    al   produseloralimentare, băuturilor și produselor din tutun  efectuat  prin standuri,  chioșcuri  și piete  cu  excepția  băuturilor  alcoolice  și 5
tutunului,       armelor       și       muniției,combustibililor
4782 Comerț    cu    amănuntul    al    textilelor,îmbrăcămintei   și  încălțămintei   efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 5
4789 Comerț   cu   amănuntul   prin   standuri,chioșcuri și piețe al altor produse 5
4791 Comerț  cu  amănuntul  prin  intermediulcaselor  de comenzi  sau prin Internet  cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului, armelor și muniției 5
4799 Comerț  cu  amănuntul  efectuat  în  afaramagazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului, armelor și muniției, combustibililor 5
4910 Transporturi  interurbane  de  călători  pecalea ferată 10
4931 Transporturi     urbane,     suburbane     șimetropolitane de călători 10
4932 Transporturi cu taxiuri 10
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 10
5010 Transporturi   maritime   și   costiere   depasageri 10
5030 Transporturi de pasageri pe căi navigabileinterioare 10
5110 Transporturi aeriene de pasageri 10
5122 Transporturi spațiale 10
5210 Depozitări 10
5221 Activități    de    servicii    anexe    pentrutransporturi terestre 10
5222 Activități    de    servicii    anexe    pentrutransportul pe apa 10
5223 Activități de servicii anexe transporturiloraeriene 10
5224 Manipulări 10
5229 Alte activități anexe transporturilor 10
5310 Activități      poștale      desfășurate      subobligativitatea serviciului universal 10
5320 Alte activități poștale și de curier 10
5510 Hoteluri    și   alte   facilități    de   cazaresimilare 10
5520 Facilități   de  cazare   pentru   vacanțe   șiperioade de scurtă durată 10
5530 Parcuri   pentru   rulote,   campinguri    șitabere 10
5590 Alte servicii de cazare 10
5610 Restaurante 10
5621 Activități de alimentație (catering) pentruevenimente 10
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. 10
5630 Baruri   și   alte   activități   de   servire   abăuturilor cu excepția băuturilor alcoolice

și tutunului

10
5811 Activități de editare a cărților 15
5812 Activități     de     editarea     de     ghiduri,compendii, liste de adrese și similare 15
5813 Activități de editare a ziarelor 15
5814 Activități   de   editare   a   revistelor   șiperiodicelor 15
5819 Alte activități de editare 15
5821 Activităţi     de     editare     a     jocurilorde  calculator 15
5829 Activităţi       de       editare       a       altorproduse software 15
5911 Activități  de  producție  cinematografică,video și de programe de televiziune 15
5912 Activități post-producție cinematografică,video și de programe de televiziune 15
5913 Activități    de    distribuție    a    filmelorcinematografice,  video  și a programelor de televiziune 15
5914 Proiecția de filme cinematografice 15
5920 Activități   de  realizare   a  înregistrariloraudio și activități de editare muzicală 15
6010 Activităţi  de  difuzare  a  programelor  deradio 10
6020 Activităţi  de  difuzare  a  programelor  deteleviziune 10
6110 Activităţi  de  telecomunicaţii  prin  reţelecu cablu 10
6120 Activităţi  de  telecomunicaţii  prin  reţelefără cablu (exclusiv prin satelit) 10
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 10
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii 10
6201 Activităţi   de   realizare   a   soft-ului   lacomandă (software orientat client) 15
6202 Activităţi  de  consultanţă   în  tehnologiainformaţiei 15
6203 Activităţi   de  management   (gestiune   şiexploatare) a mijloacelor de calcul 15
6209 Alte     activităţi     de     servicii     privindtehnologia informaţiei 15
6311 Prelucrarea        datelor,        administrareapaginilor web şi activităţi conexe 15
6312 Activităţi ale portalurilor web 15
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 15
6399 Alte  activităţi  de servicii  informaţionalen.c.a. 15
6511 Activități de asigurări de viață 10
6512 Alte  activități   de  asigurări   (exceptândasigurările de viață) 10
6520 Activități de reasigurare 10
6621 Activități   de   evaluare   a   riscului   deasigurare și a pagubelor 10
6622 Activități  ale  agențiilor  și  brokerilor  deasigurări 10
6629 Alte  activități  auxiliare  activităților  deasigurări și fonduri de pensii 10
6810 Cumpărarea    și    vânzarea    de    bunuriimobiliare proprii fără leasing 10
6820 Închirierea   și   subînchirierea   bunurilorimobiliare   proprii   sau   în   leasing   cu excepție leasing 10
6831 Agenții imobiliare 10
6832 Administrarea   imobilelor   pe   bază   decomision sau contract 10
6910 Activități juridice 10
6920 Activităţi    de    contabilitate    şi    auditfinanciar; consultanţă în domeniul fiscal 10
7010 Activități   ale   direcțiilor    (centralelor),birourilor administrative centralizate 10
7021 Activităţi   de   consultanţă   în   domeniulrelaţiilor publice şi al comunicării 10
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şimanagement 10
7111 Activităţi de arhitectură 15
7112 Activităţi   de   inginerie   şi   consultanţătehnică legate de acestea 15
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 15
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 20
7219 Cercetare-dezvoltare     în     alte     ştiinţenaturale şi inginerie 20
7220 Cercetare-dezvoltare  în ştiinţe  sociale  şiumaniste 20
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 15
7312 Servicii de reprezentare media 15
7320 Activităţi   de   studiere   a   pieţei   şi   desondare a opiniei publice 15
7410 Activităţi de design specializat 15
7420 Activităţi fotografice 15
7430 Activităţi   de  traducere   scrisă   şi  orală(interpreţi) 15
7490 Alte activităţi  profesionale,  ştiinţifice  şitehnice n.c.a. Cu excepţia:

– activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi, adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale,  dar neincluzând  activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;

– activităţi de brokeraj pentru brevete

15
(aranjamente     pentru     cumpărarea     şivânzarea de brevete);

– activităţi de evaluare, altele decât pentru   bunuri   imobiliare   şi   asigurări (pentru antichităţi, bijuterii, etc.);

– auditarea  facturilor  şi a rapoartelor privind mărfurile.

7500 Activităţi veterinare 15
7711 Activități   de   închiriere   și   leasing   cuautoturisme și autovehicule rutiere ușoare fără leasing 10
7712 Activități   de   închiriere   și   leasing   cuautovehicule rutiere grele fără leasing 10
7721 Activități   de   închiriere   și   leasing   cubunuri     recreaționale     și     echipament sportiv fără leasing 10
7722 Închirierea   de  casete   video   și  discuri(CD-uri, DVD-uri) 10
7729 Activități de închiriere și leasing cu altebunuri  personale  și  gospodărești  n.c.a. fără leasing 10
7731 Activități   de   închiriere   și   leasing   cumașini   și   echipamente    agricole    fără

leasing

10
7732 Activități   de   închiriere   și   leasing   cumașini și echipamente  pentru construcții fără leasing 10
7733 Activități   de   închiriere   și   leasing   cumașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) fără leasing 10
7734 Activități   de   închiriere   și   leasing   cumașini și echipamente de transport pe apă

fără leasing

10
7735 Activități   de   închiriere   și   leasing   cumașini și echipamente de transport aerian fără leasing 10
7739 Activități de închiriere și leasing cu altemașini,  echipamente  și  bunuri  tangibile fără leasing 10
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţeide muncă 10
7820 Activităţi     de    contractare,     pe    bazetemporare, a personalului 10
7830 Servicii  de  furnizare  şi  management  aforţei de muncă 10
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice 10
7912 Activităţi ale tur-operatorilor 10
7990 Alte   servicii   de   rezervare   şi asistenţăturistică 10
8010 Activități de protectie și gardă 10
8020 Activități de servicii privind sistemele de 10
securizare
8030 Activități de investigații 10
8110 Activităţi de servicii suport combinate 10
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 10
8122 Activităţi specializate de curăţenie 10
8129 Alte activităţi de curăţenie 10
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică 10
8211 Activităţi combinate de secretariat 10
8219 Activităţi  de  fotocopiere,  de  pregătire  adocumentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 10
8220 Activităţi  ale  centrelor  de  intermedieretelefonică (call center) 10
8230 Activităţi  de  organizare  a  expoziţiilor,târgurilor şi congreselor 10
8292 Activităţi de ambalare 10
8299 Alte  activităţi  de  servicii  suport  pentruîntreprinderi n.c.a. 10
8510 Învăţământ preşcolar 15
8520 Învăţământ primar 15
8531 Învăţământ secundar general 15
8532 Învăţământ      secundar,      tehnic      sauprofesional 15
8541 Învăţământ superior non-universitar 15
8542 Învăţământ superior universitar 15
8551 Învăţământ    în    domeniul    sportiv    şirecreaţional 15
8552 Învăţământ   în   domeniul   cultural   (limbistrăine,  muzică,  teatru,  dans,  arte  plastice, etc.) 15
8553 Şcoli de conducere (pilotaj) 15
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 15
8560 Activităţi    de    servicii    suport    pentruînvăţământ 15
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească 15
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală 15
8622 Activităţi       de      asistenţă       medicalăspecializată 15
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 15
8690 Alte   activităţi   referitoare   la   sănătateaumană 15
8710 Activităţi    ale    centrelor    de    îngrijiremedicală 15
8720 Activităţi    ale    centrelor    de recuperarepsihică   şi   de   dezintoxicare,    exclusiv spitale 15
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi alecăminelor   pentru   persoane    aflate   în incapacitate de a se îngriji singure 15
8790 Alte  activităţi   de  asistenţă   socială   cu 15
cazare n.c.a.
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare,pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 20
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 20
8899 Alte  activităţi  de  asistenţă  socială,  fărăcazare, n.c.a. 20
9001 Activităţi      de      interpretare      artistică(spectacole) 15
9002 Activităţi    suport    pentru    interpretareaartistică (spectacole) 15
9003 Activităţi de creaţie artistică 15
9004 Activităţi   de   gestionare   a   sălilor   despectacole 15
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 15
9102 Activități ale muzeelor 15
9103 Gestionarea     monumentelor,     clădiriloristorice  și  a  altor  obiective  de  interes turistic 15
9104 Activități     ale     grădinilor     zoologice,botanice și ale rezervațiilor naturale 15
9311 Activităţi ale bazelor sportive 15
9312 Activităţi ale cluburilor sportive 15
9313 Activităţi ale centrelor de fitness 15
9319 Alte activităţi sportive 15
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 15
9329 Alte   activităţi   recreative   şi  distractiven.c.a. 15
9511 Repararea        calculatoarelor        şi       aechipamentelor periferice 10
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 10
9521 Repararea  aparatelor  electronice  de  uzcasnic 10
9522 Repararea       dispozitivelor       de       uzgospodăresc  şi  a  echipamentelor  pentru casă şi grădină 10
9523 Repararea  încălţămintei  şi  a  articolelordin piele 10
9524 Repararea    mobilei    şi    a    furniturilorcasnice 10
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 10
9529 Repararea  articolelor  de  uz  personal  şigospodăresc n.c.a. 10
9601 Spălarea  şi curăţarea  (uscată)  articolelortextile şi a produselor din blană 10
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 10
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare 10
9604 Activităţi de întreţinere corporală 10
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 10
9700 Activități   ale   gospodăriilor   private   încalitate de angajator de personal casnic 10

Anexa nr. 3

Situaţia statistică comparativă a întreprinderilor mici şi mijlocii active pe judeţe la 100 de locuitori la 11 decembrie 2019

Nr. crt. Judeţ Total IMM

2018

Total IMM

active 2019

Populaţie DensitateIMM

(nr. IMM/100 locuitori)

2018

DensitateIMM

(nr. IMM/100 locuitori)

2019

1 Bucureşti 110422 145902 1843962 5.99 7.91
2 Ilfov 20912 30725 444241 4.71 6.92
3 Cluj 29669 43762 701258 4.23 6.24
4 Sibiu 10790 15061 399982 2.70 3.77
5 Bihor 17945 27022 568969 3.15 4.75
6 Braşov 18661 25414 550934 3.39 4.61
7 Timiş 23151 31638 696720 3.32 4.54
8 Constanța 20783 29686 681054 3.05 4.36
9 Arad 11336 15548 424075 2.67 3.67
10 Argeş 14931 20843 595764 2.51 3.50
11 Prahova 16547 24359 740483 2.23 3.29
12 Alba 7894 10865 333488 2.37 3.26
13 Mureş 12961 17677 543726 2.38 3.25
14 Bistrița Năsăud 6483 9148 282495 2.29 3.24
15 Tulcea 4655 6556 203196 2.29 3.23
16 Salaj 4888 6914 217331 2.25 3.18
17 Vâlcea 7193 10867 359814 2.00 3.02
18 Galaţi 11778 15563 520058 2.26 2.99
19 Vrancea 6293 9723 330937 1.90 2.94
20 Dolj 14195 18813 641040 2.21 2.93
21 Harghita 7142 8902 302308 2.32 2.89
22 Satu Mare 7469 9750 338181 2.21 2.88
23 Maramureş 10326 13416 468333 2.20 2.86
24 Buzău 9205 12190 431015 2.14 2.83
25 Iași 15775 22280 788659 2.00 2.83
26 Hunedoara 8671 11058 398950 2.17 2.77
27 Gorj 6074 8962 327537 1.85 2.74
28 Brăila 6142 8112 303608 2.02 2.67
29 Bacău 11129 15365 600549 1.85 2.56
30 Suceava 11385 15822 629733 1.81 2.51
31 Neamţ 8640 11227 455643 1.90 2.46
32 Covasna 3776 5029 206279 1.83 2.44
33 Olt 6604 9538 412491 1.60 2.31
34 Giurgiu 4468 6073 274570 1.63 2.21
35 Ialomiţa 4175 5588 264733 1.58 2.11
36 Călărași 4563 6137 295505 1.54 2.08
37 Dâmbovița 7241 10032 505219 1.43 1.99
38 Caraș Severin 4627 5502 282467 1.64 1.95
39 Teleorman 4983 6347 355281 1.40 1.79
40 Vaslui 4893 6923 387525 1.26 1.79
41 Mehedinţi 3255 3966 252600 1.29 1.57
42 Botoşani 4031 5299 394625 1.02 1.34
TOTAL 526061 723604