PROGRAMUL TIMM 2016

Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016

 1. Obiectivul Programului

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016, denumit în continuare Program, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private inclusiv din Uniunea Europeană, care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.

Programul urmăreşte:

– dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale între IMM, bănci, fonduri de garantare şi IMM din Uniunea Europeană;

– dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial prin organizarea de ateliere de lucru în cadrul evenimentului cu experţi de la Comisia Europeană;

– dezvoltarea abilităţilor inovative şi consolidarea unui mediu economic competitiv;

– creşterea numărului de noi locuri de muncă şi a beneficiilor aduse economiei naţionale;

Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2016. Săptămâna Europeană a IMM-urilor este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna Europeană a IMM-urilor încurajează şi ajută IMM-urile să-şi atingă potenţialul maxim, fiind una din măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din UE şi statele sale membre.

Săptămâna Europeană a IMM-urilor urmăreşte să:

Informeze: să difuzeze informaţii în legătură cu asistenţa oferită de UE şi autorităţile naţionale întreprinderilor mici şi mijlocii

Ofere asistenţă: să creeze un parteneriat EU-IMM, subliniind pe de o parte faptul că Europa este mai puternică dacă există IMM-uri competitive, iar pe de altă parte faptul că UE este gata să le susţină şi să le ofere consiliere.

Inspire: să motiveze IMM-urile existente să-şi lărgească orizonturile şi să-şi dezvolte şi extindă activitatea

Împărtăşească: să difuzeze idei şi să împărtăşească experienţa în domeniul antreprenoriatului cu alţi antreprenori

Încurajeze: să încerce să convingă tinerii că antreprenoriatul este o opţiune profesională atractivă

 1. Descrierea Programului

2.1. Programul constă în organizarea la Bucureşti a celei de-a VIII-a ediţii naţionale a Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016, pe o periodă de minim 5 zile.

2.2. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, direct şi/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii,

2.3. Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:

 • organizarea unei expoziţii structurată pe secţiuni concomitente dedicate:

– instituţiilor şi agenţilor economici care furnizează facilitati, produse şi servicii de asistenţă pentru IMM;

– promovării produselor şi serviciilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii româneşti;

– promovării meşteşugurilor şi artizanatului naţional şi european;

– promovării IT, inventică şi creaţie ştiinţifică;

– promovarea educaţiei antreprenoriale;

– promovării produselor şi serviciilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii din Uniunea Europeană;

 • organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a competenţelor antreprenoriale, îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, promovării produselor şi serviciilor româneşti, precum şi stimulării şi susţinerii internaţionalizării IMM;

 • diseminarea de materiale informative referitoare la iniţierea şi dezvoltarea afacerilor.

2.4. În vederea desfăşurării evenimentului, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, în calitate de organizator, va coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european.

2.5. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele: publicitate tv si radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări, închiriere spaţii, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării IMM româneşti şi din Uniunea Europeană, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.

3. Bugetul Programului

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Legea nr. 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 3.000.000 lei.

4.Tipurile de ajutor financiar de minimis

4.1 Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în program.

4.2. Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz). Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depaşi pentru târg 2500 lei pentru beneficiarii din România şi 5000 lei pentru beneficiarii din Uniunea Europeană. În limita acestor sume beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte plafonul maxim diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în ultima zi de târg sau în maxim 20 zile lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier la OTIMMC Ploieşti.

4.3 Beneficiarii de ajutor de minimis in cadrul Programului

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare sau legislaţiei ţării din care provine, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

a) sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare sau conform legislaţiei ţării din care provin;

b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu modificările şi completările ulterioare sau conform legislaţiei ţării din care provin);

c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii sau alte forme de organizare conform legislaţiei ţării din care provin.

5. Criterii de eligibilitate

Pot beneficia de prevederile Programului aplicanţii care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii :

Operatorii economici:

a) au capital social integral privat;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;

c) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior;

f) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma evaluării au fost selectaţi să participe la eveniment;

g) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate mai sus, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

6. În cadrul programului nu sunt eligibile:

– societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal (cod CAEN 69); selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 78); activităţi de studii de piaţă şi de sondaj (cod CAEN 7320);

– activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/20002;

– activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;

– activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

a) când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

Prin „comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

– activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

– ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

– agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

-ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate enumerate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

7. Modalitatea de derulare a programului

7.1. Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la târg se face completând formularul de înscriere în program (Anexa nr. 1), accesând site-ul http://www.aippimm.ro.

7.2. Data de la care este activă completarea formularului de înscriere, precum şi perioada de înscriere se comunică pe site-ul www.aippimm.ro cu cel puţin (cinci) 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

7.3. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru participare la târg, operatorul economic va completa şi va transmite formularul de preselecţie (Anexa nr.1 la prezenta Procedură), începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii.

7.4. Formularul de înscriere corect şi integral completat, va putea fi transmis o singură dată.

7.5. (1) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 7.3, se va publica pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii înscrişi în Program. Solicitanţii din lista afişată pe site-ul www.aippimm.ro vor transmite în termen de (şapte) 7 zile lucrătoare de la data publicării listei, la OTIMMC Ploieşti, Cererea-tip de participare la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (Anexa nr. 2 la prezenta procedură) însoţită de următoarele documente justificative:

a) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr.346/2004, cu modificările şi completările ulterioare) conform Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5 la prezenta Procedură;

b) copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate a reprezentantului legal al societăţii solicitante;

c) împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la târg (Anexa 2);

d) fotografii cu minim 3 (trei) produse/servicii realizate/comercializate de către solicitant;

e) formularul de înscriere completat (Anexa 1);

f) Anexa 8, OPIS, Secţiunea A, semnat şi ştampilat.

(2) Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare, 1 original şi 2 fotocopii certificate într-un plic sigilat. Pe plicul sigilatat se vor menţiona în mod obligatoriu următoarele informaţii:

Destinatar:

– OTIMMC Ploieşti- Str Trei Ierarhi, Nr. 9-11, etaj 2, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, Cod Postal 100010;

– Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

Expeditor:

– numărul de înregistrare;

– denumirea completă a solicitantului;

– numărul de înregistrare la ORC şi CUI/codul de înregistrare fiscală;

-adresa solicitantului, inclusiv judeţul.

(3) Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu ştampilă şi semnătura reprezentantului legal/împuternicitului cu menţiunea „conform cu originalul”.

(4) Plicul va fi depus la sediul OTIMMC Ploieşti şi va fi înregistrată depunerea la OTIMMC.

(5) Toată corespondenţa între solicitant şi OTIMMC va purta menţiunea “completare la dosarul cu nr. …… “ şi va fi transmisă la OTIMMC de către solicitant. Toată corespondenţa între OTIMMC şi solicitanţi în cadrul programului va purta semnătura Şefului de Oficiu şi ştampila Oficiului teritorial;

7.6 Pentru întreprinderile mici şi mijlocii din Uniunea Europeană înscrierea se face la structurile cu profil de sprijinire IMM din ţara respectivă în urma încheierii unui acord de parteneriat/protocol. Numărul maxim de IMM din afara României ce pot participa la târg este de 200, dar nu mai mult de 20 IMM /ţară;

7.7 Solicitanţii vor transmite la structurile cu profil de sprijinire IMM din ţara respectivă următoarele documente:

a) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi(Anexa la acordul de parteneriat);

b) copia certificată a documentului de identitate a reprezentantului legal al societăţii solicitante;

c) împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la târg (Anexa 2);

d) fotografii cu minim 3 (trei) produse/servicii realizate/comercializate de către solicitant;

e) formularul de înscriere completat (Anexa la acordul de parteneriat).

Evaluarea şi selecţia beneficiarilor

8.1 Evaluarea şi selecţia aplicanţilor se va face de către UPSEC din cadrul OTIMMC Ploieşti.

8.2 În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul O.T.I.M.M.C. se constituie: Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia Şefului O.T.I.M.M.C.

8.3 UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C. va evalua în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea si înregistrarea documentaţiei, Cererea tip de participare la târg şi documentele menţionate la pct.7.5. După finalizarea evaluării, UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C. va transmite aplicanţilor prin fax , e-mail, poştă scrisoare de respingere în cazul în care se constată că :

– Documentaţia depusă este incompletă şi/sau incorectă,

– Solicitanţii au declarat în formularul de înscriere informaţii care nu sunt corecte/reale,

– Solicitanţii nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură,

– Activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializează/produce nu fac obiectul prezentului program conform punctului 1.3 din prezenta procedură.

Pentru solicitanţii acceptaţi de principiu de către UPSEC, OTIMMC va transmite scrisoarea de înştiinţare privind participarea la târg în limita locurilor disponibile/în afara locurilor disponibile.

8.4 Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin structura guvernamentală din domeniul IMM va publica pe site-ul www.aippimm.ro lista cu aplicanţii admişi şi respinşi pentru participare la târg.

8.5 OTIMMC va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

9. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor

(1) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii;

(2) Astfel, solicitantul se poate adresa O.T.I.M.M.C, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere;

(3) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 • operatorului economic;

 • obiectul contestaţiei;

 • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

 • dovezile pe care se întemeiază;

 • semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.

(4) Termenul de soluţionare este de 5 zile de la data primirii contestaţiei;

(5) Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax/e-mail/poştă.

(6) Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul O.T.I.M.M.C. o Comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.

(7) Numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de credite al O.T.I.M.M.C.

10. Decontarea cheltuielilor cu transportul beneficiarilor

10.1 Participanţii vor depune la OTIMMC Ploieşti cererea-tip de decontare (Anexa 6) însoţită de documentele justificative menţionate în Anexa 7 Secţiunea B, în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea Târgului. Pentru întreprinderile mici şi mijlocii din Uniunea Europeană decontarea se face conform condiţiilor stipulate în acordul de parteneriat cu structura care trimite participanţii la târg.

10.2. Decontarea cheltuielilor legate de transport pe perioada celor 5 zile de participare la târg, se va face pe baza unei Cererii-tip de decontare (Anexa nr. 6 la prezenta Procedură), pe care solicitantul trebuie să o depună la sediul O.T.I.M.M.C Ploieşti, împreună cu urmatoarele documente justificative:

– documentele justificative prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă;

– pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil în termen /bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi dar nu mai mult de 2500 lei, respectiv 5000 lei pentru societăţile externe. Conform prevederilor HG nr. 1860/2006, cu modificările si completările ulterioare se va rambursa contravaloarea a 7,5 L carburant la 100 km parcurşi doar pentru proprietarul autoturismului (persoana fizică sau firmă), chiar dacă se deplasează în acelaşi scop mai multe persoane care sunt pasageri în autoturism. Conform noilor prevederi ale Codului Fiscal, bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, transportului sunt acele documente emise astfel:

 • Pentru transport se consideră documente în termen, documentele emise cu maxim 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului şi maxim 2 (două) zile după finalizarea acestuia.

– copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, sau copia cererii de deschidere / extrasului contului deschis la băncile comerciale din România sau Uniunea Europeană pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată;

– angajamentul beneficiarului (Anexa 8) de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2016, către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul O.T.I.M.M.C., conform, Formularului de raportare la prezenta Procedură;

– opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a AFN, Anexa 7 Secţiunea B, semnat şi ştampilat.

10.3 Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 (trei) exemplare:

– un original şi două fotocopii certificate; cele 3 exemplare ale dosarelor, vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi depuse la sediile O.T.I.M.M.C.

Destinatar:

– O.T.I.M.M.C. – Ploieşti- Str Trei Ierarhi, Nr. 9-11, etaj 2, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, Cod Postal 100010;

– UPSEC – pentru „Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii “.

Expeditor:

– denumirea completă a firmei solicitante;

– nr. de înregistrare în registrul comerţului;

– CUI/codul de înregistrare fiscală;

– suma decontată;

– adresa solicitantului, inclusiv judeţul;

– numărul de înregistrare.

10.4 Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor în baza unui proces verbal. Acestea vor fi ridicate de către operatorii economici de la sediul O.T.I.M.M.C, după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumelor decontate.

10.5 Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de catre beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

10.6 Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77 / 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015.

10.7 Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral la adresa www.aippimm.ro.

10.8 Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 din data de 28.06.2007.

10.9 Ministerul, prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

10.10 Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.

10.11 Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.

10.12 Pe baza unei cereri scrise, ministerul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

11. Confidenţialitate

11.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

11.2. Ministerul şi O.T.I.M.M.C. sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul cheltuielilor decontate, aşezarea geografică (localitatea şi judeţul).

12. Precizări

Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea decontării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 30 iunie 2017.

1 REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art 2 alin 2 – “Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali”).

2 Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură

ANEXĂ
Sursa : AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU IMM-URI.
http://www.aippimm.ro/