Draft ‘ Model ACORD DE FINANTARE – StartUp Nation R S U N

ACORD DE FINANŢARE

Nr. …………… din …………..

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat nr………….. /2017, privind aprobarea schemei de minimis aferentă Programului Start-up Nation, se încheie prezentul acord de finanţare între:

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ………………………..denumit în continuare OTIMMC, cu sediul în ……………………., str. ……………… nr. ………, sectorul ………, telefon …………., fax ……….., e-mail: ____________, reprezentat prin ordonator terţiar de credite, Sef de Oficiu …………………….. şi Coordonatorul Unitatătii Programare , Selecţie, Evaluare şi Contractare(UPSEC)……………………….., în calitate de administrator de Program,

şi

……………………………………, cu sediul în ………………………….., telefon …………, fax ………………, înregistrată sub nr. …….. la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ………….., cont curent nr. ……………, reprezentată legal prin …………………, având funcţia de …………………., în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.

Precizari prealabile

În prezentul Acord de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

– Termenul „an” / „zi” reprezinta an/ zi calendaristic/a dacă nu se specifică altfel;

– Durata de implementare a proiectului este calculata de la intrarea in vigoare a acordului de finantare pana la data depunerii ultimei cereri de rambursare/plata dar nu mai tarziu de data ……

In termen de 1 an de la data intrarii in vigoare a acordului de finantare, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile.

– Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului acord, ale O.U.G. nr. 10/2017, promulgată prin Legea nr. ___/2017 şi ale Ordinului nr. ____/2017.

I. Obiectul acordului

ART. 1

Obiectul acordului îl reprezintă ajutorul de minimis acordat, în baza cererii tip de acord de principiu la finantare şi a documentaţiei anexe, din bugetul de stat, prin Programul Start-up Nation, denumit în continuare Program, implementat de catre Ministerul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat(MMACA) prin intermediul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) ……..in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii aprobata prin legea nr. …./….

ART. 2

Beneficiarul poate primi ajutorul de minimis nerambursabil în valoare de maxim 200000 lei, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de minimis, care constituie anexă la prezentul acord şi care face parte integrantă din acesta.

Valoarea contractului de finanţare este de……………………. lei, valoare aprobata prin Notificarea anexă la prezentul contract, astfel

Transa 1 aferenta anului ……. in valoare de ……………….. lei;

– Transa 2 aferenta anului …….. in valoare de ………………………lei

Transa 3 aferenta anului ……. in valoare de ……………….. lei

Transele se vor corela cu graficul de rambursare precizat la pct 6.2 din cadrul Planului de afaceri.

Beneficiarul va putea efectua cheltuielile aferente transelor precizate mai sus dupa intrarea in vigoarea a prezentului acord, si anume, dupa semnarea actului aditional prin care se acorda suma de ……………………. lei, suma aprobata de principiu pentru anul ……..

Nicio cheltuiala efectuata/factura fiscala emisa/contract semnat, cu exceptia contractului de consultanta inainte de intrarea in vigoare a acordului de finantare nu este eligibila.

II. Durata acordului

ART. 3

Acordul se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data intrarii in vigoare. Prezentul acord intră în vigoare ……………………………………………………………………………………………………………… (se completează de OTIMMC)

Acordul se desfăşoară pe parcursul a două perioade succesive

– o perioadă de implementare maxim 12 luni calculate de la data intrarii in vigoare a Acordului de finantare pana la depunerea ultimei cereri de rambursare/plata dar nu mai tarziu de data prevazuta in schema de ajutor de minimis;

– o perioadă de 3 ani de monitorizare;

Cele două perioade succesive de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de 4 ani în care se desfăşoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

ART. 4

Termenul-limită pentru efectuarea activităţilor prevăzute în Notificarea anexa la prezentul acord de finanţare şi de depunere a ultimei cereri de plată/rambursare, pentru toate activităţile este ………………………….

III. Finanţare

ART. 5

(1) Prin Program, beneficiarul eligibil primeşte ajutor de minimis de maximum 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (inclusiv TVA pentru firme neplătitoare), dar nu mai mult de 200.000 lei.

(2) Valoarea acordului de finanţare este de……………………. lei, reprezentând…………..% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin Notificarea anexă la prezentul acord.

(3) În situatia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare/plată este mai mare decât ce s-a aprobat prin notificarea anexată prezentului acord, atunci valoarea AFN acordată este cea stabilită în prezentul acord.

(4) În situatia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare/plată este mai mică decât ce s-a aprobat prin notificarea anexată prezentului acord, atunci valoarea AFN acordată este calculată prin aplicarea procentului stabilit in prezentul contract.

IV. Modalităţile de plată

ART. 6

Beneficiarii programului vor deschide conturi curente la la institutia de credit parteneră/Trezorerie Statului, dupa caz, pentru derularea operatiunilor de incasari si plati. Aportul propriu in numerar al beneficiarului(unde este cazul) va fi varsat in contul curent deschis la institutia partenera.

Sumele reprezentând ajutor de minimis vor fi eliberate după achitarea integrală a tuturor cheltuielilor, în cazul cererii de rambursare sau după verificarea cererii de plată si a documentelor aferente inclusiv certificarea livrării bunurilor/prestării serviciilor receptionate.

La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale si software-ul necesar desfăsurării activitătii.

Caracterul inovativ se va demonstra la prima cerere de rambursare/cerere de plată prin dovada de la producator / furnizor ca bunurile achizitionate în proportie de minim 25% din valoarea planului de afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de 3 ani.

ART. 7

Cheltuielile efectuate/facturile emise/contracte semnate înaintea intrarii in vigoare a prezentului acord nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor de consultantă pentru elaborarea planului de afaceri în limita a maxim 8000 lei.

Pentru fundamentarea plătii ajutorului fiananciar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul OTIMMC – originalul şi o copie certificată a dosarului de eliberare a ajutorului de minimis, conform schemei de ajutor de minimis.

ART. 8

In urma cererii de rambursare depusa de catre beneficiar, virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar se face după primirea de către instituţia de credit a acordului de utilizare a ajutorului de minimis in contul deschis la institutia de credit partenera.

In cazul cererii de plata, virarea efectiva a sumei care constituie ajutor de minimis se va face in contul de trezorerie al beneficiarului.

V. Drepturi şi obligaţii

ART. 9

Administratorul:

a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile acordului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;

b) nu poate acorda plata ajutorului de minimis parţială per echipament sau în avans;

c) va refuza plata ajutorului de minimis în situaţia constatării nerespectării prevederilor schemei de finanţare;

d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în prezentul acord şi în schema de ajutor de minimis pe o perioadă 3 ani, începând cu anul următor finalizarii implementarii proiectului, pentru activele corporale si necorporale achizitionate, respectiv 2 ani din momentul finalizării implementării proiectului, pentru locurile de muncă create în cadrul programului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis. OTIMMC va efectua cel putin o vizită de monitorizare în perioada celor 3 ani aferenti acestei etape.

Reprezentanţii O.T.I.M.M.C. ………. si reprezentantii institutiei partenere au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului.

ART. 10

Beneficiarul:

a) este obligat să asigure implementarea proiectului în conformitate cu prevederile schemei de minimis. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finantatoare pentru Programul Start-up Nation pentru implementarea proiectului său.

b) este obligat să respecte obligatiile asumate pentru care a obtinut punctaj în Planul de Afaceri completat on-line, prevederile prezentului acord de finantare precum si cele ale schemei de ajutor de minimis.

c) este obligat să pună la dispoziţia Unităţii Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC), Unităţii de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) şi Unităţii de Plată (UP) din cadrul OTIMMC si Unitătii de certificare din cadrul institutiei partenere, toate documentele prevăzute schema de ajutor de minimis. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;

d) este obligat să raporteze efectele participării la program pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării ajutorului de minimis prin completarea şi transmiterea formularului de raportare tehnică (Anexa nr.7 la procedura de implementare a Programului). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1 – 30 iunie a anului următor finalizării implementării proiectului.

e) este obligat ca pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor finalizarii implementarii, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului.  În caz contrar se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocaţiei financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile aferente;

f) este obligat să achiziţioneze numai active noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;

g) este obligat să coreleze cheltuielile efectuate cu fluxul activitătilor/subactivitătilor care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul depunerii primei cereri de plată sau rambursare, pentru care se solicită finanţare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”;

h) este obligat să achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislatia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: minim trei cereri de ofertă si dovada transmiterii acestora, ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii si după caz, documentul din care să rezulte autorizarea activitătii de productie/servicii/comert a furnizorului.

i) este obligat să asigure în favoarea Oficiilor Teritorale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către OTIMMC. Această asigurare poate fi facută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către OTIMMC, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situatia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul OTIMMC, în favoarea institutiei partenere până la rambursarea acestuia.

j) trebuie să deschidă cont curent pentru derularea operatiunilor de încasări şi plăti, inclusiv utilizarea sumelor aferente ajutorului de minimis, la institutia de credit parteneră/Trezoreria Statului pentru implementarea programului;

k) nu poate schimba la achiziţionare activele sau destinaţia acestora, pentru care a primit notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare;

l) este obligat să nu înstrăineze şi să nu schimbe destinaţia bunurilor achiziţionate prin Program, să le menţină în stare de funcţionare şi să le păstreze în proprietatea societăţii pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, respectiv 3 ani, începând cu anul următor finalizarii implementarii. În caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocaţiei financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile aferente.

m) este o obligat ca pentru o perioadă de minimum 2 ani din momentul finalizarii implementarii proiectului să menţină numărul si tipul locurilor de muncă pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri. În cazul în care, în perioada mentionată, locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca în termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul si tipul acestora pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între somer, absolvent începând cu anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislatiei;

n) pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului – dovada creării acestora se va face pînă la momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare, cu contractele individuale de muncă înregistrate cu normă întreagă, încheiat pe perioadă nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal şi Raport pe salariat din REVISAL. Menţinerea locurilor de muncă nou create prin proiect si a tipului acestora pe parcursul anului de implementare şi în perioada de monitorizare se va verifica de către O.T.I.M.M.C. ……..în cadrul vizitelor de monitorizare;

o) Nivelul de salarizare pentru locurile de muncă nou create prin program pentru salarii solicitate prin cererile de rambursare/plată, trebuie mentinut pe toată durata obligativitătii mentinerii acestora, respectiv 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;

p) schimbarea adresei sediului social /punctului de lucru unde se va implementa proiectul se va face doar cu înstiintarea prealabilă a Administratorului de Program.

VI. Răspunderea contractuală

ART. 11

Administratorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării acordului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

ART. 12

În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

ART. 13

Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

ART. 14

Reprezentanţii Ministerului sau ai O.T.I.M.M.C. au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor Ministerului/OTIMMC/institutiei partenere asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.

ART. 15

În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Ministerului/ OTIMMC/institutiei partenere, sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă ori au schimbat destinaţia alocaţiei financiare nerambursabile, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile aferente, calculate la data constatării.

ART. 16

Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului. Acordul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului şi succesorilor acestuia.

ART. 17

Beneficiarul este obligat ca la prima cerere de rambursare/plata sa deconteze integral activele corporale si software-ul necesar desfasurarii activitatii.

VII. Conflict de interese

ART. 18

Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Ministerul şi/sau OTIMMC poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor legături de rudenie până la gradul II si afini până la gradul II între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plată o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.

VIII. Clauza de confidenţialitate

ART. 19

În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

ART. 20

Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.

ART. 21

Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

ART. 22

Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 20 şi 21.

IX. Modificarea acordului

ART. 23

Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din acord.

ART. 24

Valoarea totală a acordului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor acordului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.

X. Încetarea acordului

ART. 25

Acordul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

ART. 26

Acordul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:

a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Acord sau prevăzute în schema de ajutor de minimis.

b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciara sau faliment sau isi suspendă activitatea la ONRC, în această situatie beneficiarul fiind obligat să instiinteze OTIMMC in termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul aparitiei situatiilor inserate.

c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în acord sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

e) nu transmite/depune la OTIMMC până la data de ……………… cererea-tip de eliberare a ajutorului de minimis prevăzută în anexa nr. 11 la procedură;

f) nu transmite/depune la OTIMMC până la data de ……………. cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, prevăzută în anexa nr. 10 la procedură.

ART. 27

(1) Rezilierea acordului din motive precizate la art. 26 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul oricărui Program finantat de la bugetul de stat/fonduri structurale administrate de MMACA, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea acordului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii pânã la data recuperării sau a rambursării.

(2) Acordul va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care beneficiarul nu creează si mentine numărul si tipul locurilor de muncă pentru care a primit accept la finantare, obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului acord, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate(cu exceptia codului CAEN 7711) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului acord, aşa cum este stabilită la art.3.

XI. Cesiune

ART.28

Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor

ART. 29

Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti.

ART. 30

Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

XIII. Forţa majoră

ART. 31

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

ART. 32

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

ART. 33

Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

ART. 34

Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

XIV. Dispoziţii finale

ART. 35

Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

ART. 36

Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul Ministrului nr. …………….. , O.U.G. nr. 10/2017

Prezentul acord face parte integrantă şi este Anexă la schema de ajutor de minimis.

Prezentul acord a fost încheiat în 3 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de Program şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.

Prezentul acord s-a încheiat azi, …………… la sediul OTIMMC……………

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi

Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,

………………………………………………………….

Beneficiar,

………………………………………………………………….

Ordonator terţiar de credite,

……………………………

(numele şi prenumele în clar,

semnătura şi ştampila)

Reprezentant legal/funcţia,

………………………………………

(numele şi prenumele în clar şi

semnătura)

Control financiar preventiv propriu,

…………………………………………..

(numele şi prenumele în clar,

semnătura şi ştampila)

Compartiment economic, juridic

resurse umane şi administrativ,

………………………………………….

(numele şi prenumele în clar,

semnătura şi ştampila)

Coordonator UPSEC

…………………………………….

(numele şi prenumele în clar,

semnătura şi ştampila)

Anexa la acordul de finanţare

Numărul Notificării……………………………..

Data…………………………………..

 

NOTIFICARE PRIVIND

ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE

DESTINATAR:

Denumirea agentului economic………………………………………………………………….

Data înregistrării …………………………………………….……………………………………

Nr. de ordine în Registrul Comerţului ……………………………………………….……………

Codul unic de înregistrare …………………………………………………………………………

Sediul/Adresa………………………………………………………………………………………

Tel/Fax……………………………………………………………….……………………………..

Vă notificăm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi cheltuieli aferente acestora:

Nr. Crt.

Element de investiţie

/ Cheltuieli operationale

Denumire

Număr

Bucăţi

Valoarea totală fara TVA – lei

Valoarea TVA

nedeductibil

Valoarea TVA

deductibil

Valoare eligibila

Codul de clasificare si durata de amortizare (ani)

ACTIVE CORPORALE 1

1

Echipamente tehnologice*, inclusiv echipamente IT

2

Autoutilitare si autovehicule cu destinatie specială, cu excepţia vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare

3

Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale

4

Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie

5

Instalaţii de încălzire sau climatizare

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1

ACTIVE CORPORALE 2

6

Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ

7

Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, Kart, ATV, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor,

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI

8

Salarii, utilităti, chirii,

9

Pagină web pentru prezentarea si promovarea activităţii inclusive cheltuieli de promovare on-line si cheltuieli înregistrare fără hosting.

10

brevete de inventie, francize, etichetare ecologică

12

Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale

13

Consultanţă

14

Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe si software pentru comerţul on-line

15

Comisionul de garantare datorat FNGCIMM

SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI

TOTAL GENERAL

Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L529/2013. Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 Euro, echivalentul în lei.

Completarea a mai multor câmpuri aferente aceluiasi element de investitie se va face de către OTIMMC prin inserarea de linii suplimentare.

Valoarea totală a ajutorului de minimis aprobat de principiu este de ……………………………lei reprezentând …………..% din total valoare cheltuili eligibile.

Coordonator UPSEC …………………………….. Semnătura…………………………………….