Update 20.10.2020
A fost promulgata legea pentru adoptarea modificarilor aduse Programului Startup Nation
Detalii aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/231969

Pentru anul acesta(2020)  puteti consulta draft-ul procedurii aici:
Editia 2020 Startup Nation | Grila preliminara evaluare punctaj + CAEN-uri eligibile
* NU exista in momentul de fata o data certa privind re-lansarea. Va recomandam sa aveti in vedere celelalte programe destinate IMM-urilor pentru anul acesta

Ultima versiune in vigoare pentru program este cea adoptata pe 2018 – 2019. Puteti consulta continutul acesteia aici:
StartUp Nation 2018 – Procedura StartUp Nation 2018 – Procedura ( ver. Finala – Decembrie 18.12.2018)

Pentru o analiza gratuita privind eligibilitatea inscrierii in program si sansele de succes
inscrie-te aici: http://bit.ly/StartUpNation2018

Detalii pentru detalii suplimentare privind servicii de consultanta si contractare
Tel: 0720 23 95 23  ( Bucuresti/National ) sau  0722 409 556 ( Regiunea Sud-Est – jud. Galati)

Pe scurt:

Programul Start–up Nation isi propune acordarea de finantari nerambursabile in valoare de 200.000 RON ( aprox. 43.000 Euro ) pentru un numar de 10.000 de firme infiintate dupa 30 ianuarie 2017.

Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 1. Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

 1. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției;

 2. (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate.

(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

 1. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

 2. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 3. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

 4. Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează până la nivelul maxim de 3137 lei brut/salariat/luna1 la care se adaugă contribuțiile aferente angajatorului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente perioadei de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare. Nivelul de salarizare pentru locurile de muncă nou create prin program pentru salarii solicitate prin cererile de rambursare/plată, trebuie menținut pe toată durata obligativității menținerii acestora, respectiv 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;

 5. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei;

 6. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize2, etichetare ecologică;

 7. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 3000 lei;

 8. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

 9. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar în valoare eligibilă de maxim 8000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.


Pentru serviciile de consultanta nu ezitati sa ne contactati.
Gasiti oferta noastra generala de servicii aici:
https://consultantaeconomica.wordpress.com/preturi-tarife-si-onorarii/


 1. Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line;

 2. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

1 Salariul mediu brut folosit la fundamentarea legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2017

2 se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;


Cine poate beneficia:

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

d) au capital social integral privat;

e) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

 1. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

h) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;

i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în continuare acord de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.

Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / OTIMMC/ alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;

m) este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.

n) să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației.

(2)Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:

 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;

   • producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi:

 1. activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/20002:

  • 031 – Pescuitul

  • 032 – Acvacultura

 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;
 3. activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

  1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

  2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin „comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

 1. activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 2. ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

 3. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)

 • 051 – Extracţia cărbunelui superior

 • 052 – Extracţia cărbunelui inferior

 • 061 – Extracţia petrolului brut

 • 062 – Extracţia gazelor naturale

 • 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

 • 0892 – Extracţia turbei

 • 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

 • 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

 1. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

(3) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plată o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.

Notă referitoare la conflictul de interese :

Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;

(4) Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestora pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis.

1 REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art 2 alin 2 – “Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali”).

2 Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

 Important!
* Pentru a atrage banii nerambursabili oferiti si a desfasura fara probleme proiectul aveti nevoie de o suma de aproximativ 3000 de Euro conform tuturor estimarilor noastre. Daca nu dispuneti de acesti bani in momentul inscrierii in program riscati sa intrati in anumite blocaje iar firma dvs. sa acumuleze datorii.
Consultati-va cu un specialist inainte de a aplica.
Ne puteti scrie la adresa office.ascon@gmail.com pentru o estimare gratuita cu privire la sansele de succes ale proiectului dvs.

Urmariti grila de punctaj de mai jos – Pentru Bucuresti, Cluj si Ilfov estimam ca numarul mimin de angajati necesari pentru castig este de 3, iar in restul tarii fiind necesare asumarea doar a 2 noi locuri de munca.

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Nr. crt. Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
2 Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014* 30
3 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii
B 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1) 10
2 Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer 5
Densitate IMM
C 1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 20
2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 5
Criterii aferente investiţiei
D 1 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 10
2 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 5
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
E 1 Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 25

** Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:

Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut.

La punctaje egale va prevala:

-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; 

-numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate (potrivit H.G. nr.784/2018)/absolvenţi după anul 2012/şomeri;

-punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);

-data şi ora înscrierii în program.

—–


Pe larg:

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  Programului Start –up Nation

 1. Obiectivul Programului

Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.108/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților.

Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene  ajutoarelor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 1. Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 a fost de 1.713.798.000 lei.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, aprobat prin Legea nr. 2/2018  a Bugetului de Stat pe anul 2018 este de 2.000.000.000 lei.

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim anual 10000 de beneficiari.

 

 1. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

 

3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

3.2. (1)Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 3. c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 4. d) au capital social integral privat;
 5. e) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 6. f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 7. g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 8. h) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
 9. i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în continuare acord de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 10. j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012[1] al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.

Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

 1. k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 2. l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 3. m) este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.
 4. n) să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației. Documentul justificativ care atestă calitatea de șomer trebuie să fie emis de AJOFM/ANOFM.

(2)Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:

 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
  • producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, precum şi:
 1. activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000[2]:
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;
 3. activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
  2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin „comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

 1. activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 2. ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 3. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN 2)
 • 051 – Extracţia cărbunelui superior
 • 052 – Extracţia cărbunelui inferior
 • 061 – Extracţia petrolului brut
 • 062 – Extracţia gazelor naturale
 • 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
 • 0892 – Extracţia turbei
 • 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
 • 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
 1. Ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

 

 (3)  Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plată o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.

Notă referitoare la conflictul de interese :

Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea  faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;

(4) Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestora pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis.

Locurile de muncă se consideră a fi create prin proiect dacă sunt create și ocupate între data semnării acordului de finantare și data plății ultimei cereri de plată/rambursare.

(5) Nu sunt eligibile în cadrul programului:

-societățile ai căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare și au înstrăinat parțial sau total părți sociale;

– societățile ai căror acționari/ asociați au semnat acord de finanțare, nu au implementat și nu au depus cerere de renunțare totală până la data limită de depunere a ultimei cereri de plată/rambursare (01 octombrie 2018);

(6) Pot aplica pentru finanțare societăților care nu au primit AFN în anii anteriori prin programul Start-up Nation și îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate ale programului.

 1. Tipurile de ajutor financiar

 

4.1  Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat denumit în continuare MMACA prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE, administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată, programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. Între MMACA şi organizaţia/organizațiile ori instituţia/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează programul. Instituţia parteneră selecţionată are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de minimis și poate acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea planurilor de afaceri.

4.2. Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

4.3.1. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 1. Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri artificiale pentru sport.

 1. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției. În categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.
 2. (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

 1. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 2. Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 3. Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 4. Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea numărului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;

 1. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 4000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web.
 2. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize[3], etichetare ecologică;
 3. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;
 4. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 5. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. Societățile, asociații/acționarii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului Start Up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.
 6. Programe software necesaredesfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software. Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfăşurării activităţii (programe software la comandă) pentru care se solicită finanţare.
 7. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.
 8. Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:

-una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

-una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

4.3.2 (1)Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele și telefoanele mobile nu se finanțează.

(2)Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.

(3) Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea,  pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localitate pentru care a obținut punctaj.

4.3.3 Activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.

4.4 În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”.

Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.

4.5. Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

4.7. Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2017-2020.

4.8. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi facută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţii

Solicitanţii care au semnat acordul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate). În cazul în care există o suspiciune privind nerespectarea principiului celor 3 E, AIMMAIPE poate solicita clarificări sau poate refuza plata.

4.10. Nu se acordă ajutor financiar pentru societățile beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din programele pentru finanțare achiziții de active corporale și necorporale derulate în anul curent de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis, precum și societăților ai căror asociați/acționari au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din programele pentru finanțare achiziții de active corporale și necorporale derulate în anul curent de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis.

O întreprindere nu poate avea în același an calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului.

O persoană fizică nu poate fi furnizor către firmele beneficiare de AFN în care este asociat/acționar/administrator.

 1. Procedura de înscriere în Program

 

5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul ministerului www.aippimm.ro. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro pe toată perioada de implementare (verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare).

5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. După confirmare aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.

5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.

5.6. (1) În momentul salvării şi trimiterii planului de afaceri online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, punctajul obținut, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului. După trimiterea planului de afaceri solicitanții au posibilitatea de descărcare a acestuia, până la data închiderii aplicației. După data închiderii aplicației aplicantul nu mai are acces la plan.

(2) După completarea și trimiterea on-line a planurilor de afaceri, nu se mai pot face  completări/modificări asupra acestuia.

(3) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut, în maxim 5 zile se va publica pe site-ul instituției, la adresa www.aippimm.ro , lista cu solicitanții acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeași societate de 2 ori. Admiterea în Program se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:

o          numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

o          numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;

o          punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);

o          data şi ora înscrierii în program. După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

5.7. În cadrul planului de afaceri se solicită completarea și încărcarea în aplicaţia electronică de înscriere a cererii tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii, și a altor documente justificative conform Anexei 1 Plan de afaceri.

5.8. (1) Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu semnătura reprezentantului legal /împuternicitului cu menţiunea „conform cu originalul”.

(2) Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.

6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor

În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui AIMMAIPE. Planurile de afaceri care intră în verificare în limita bugetului vor fi repartizate de către minister în ordinea RUE și în mod egal pentru verificare la cele 9 agenții.

6.1.(1) Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on-line se va face astfel:

 1. a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.
 2. b) verificarea planurilor de afaceri (Anexa 1 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.

(2) Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către UPSEC din cadrul AIMMAIPE şi conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, și se transmite automat de către aplicație. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro.

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicația electronică. Clarificările solicitate se trimit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Termenul de  verificare a planurilor de afaceri în limita bugetului este 31 mai al anului următor deschiderii aplicației de înscrierie și 31 octombrie al anului următor deschiderii aplicației de înscrierie pentru dosarele care pot intra la finanțare în urma eliberării de buget.

(3) Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt complete/ corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.

Dacă în urma verificărilor se constată că punctajul solicitantului este inferior celui generat de aplicaţie, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri transmisă automat de către aplicație.

6.2. În cadrul Programului se finanţează implementarea planurilor de afaceri în ordinea numarului RUE şi în limita bugetului programului, pentru solicitanții care au obţinut cel puţin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.

6.3. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

6.4. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparține, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

6.5. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 • datele de identificare ale solicitantului;
 • obiectul contestaţiei;
 • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura reprezentantului legal.

Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la punctele 6.3 -6.5.

6.6 Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al planului de afaceri pentru care s-a depus contestație.

6.7. Termenul de soluţionare este de 20 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email.

6.8 (1) După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării AIMMAIPE, beneficiarii vor semna la sediul AIMMAIPE acordul de finanţare (anexa nr.9 la prezenta Procedură). Termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 28 iunie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare pentru dosarele admise în buget și 15 noiembrie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget.

MMACA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare,  sumele reprezentând ajutor de minimis aferente acordurilor de finanțare.

(2) În vederea semnării Acordului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original:

cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;

– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;

– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;

– documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere;

– documentul emis de către ONRC din care să rezulte dacă acționarii/ asociații solicitantului au avut/nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost  declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Acordurile de finanțare în cadrul Programului Start-up Nation se încheie pe o perioadă de maxim 4 ani, începând cu data intrării în vigoare.

Acordurile de finanțare se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

 1. O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a acordului de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;
 2. Perioada de 3 ani de monitorizare.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 4 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

(3) În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează acordul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii la finantare, transmisă automat de către aplicație.

(4) Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi. Pentru solicitanții care implementează cu credit acordat de instituțiile de credit partenere se acceptă instituirea garanției de către banca parteneră până la plata AFN.

Rezilierea acordului de finanțare și recuperarea alocației financiare nerambursabile se face și în situația în care echipamentele/ bunurile achiziționate sunt mutate într-o altă locație decât cea declarată pentru implementarea proiectului (cu excepția situației în care echipamentele trebuie exploatate în locații diverse, precum utilajele pentru construcții). Acest lucru este permis doar în situația în care beneficiarul își deschide un nou punct de lucru într-o localitate dintr-un județ care are același punctaj cu cel pe care l-a primit proiectul la momentul înregistrării, și declară mutarea activității la noul punct de lucru.

(5)  În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de  28 iunie al anului următor semnării acordului de finanțare pentru dosarele admise în buget și 15 noiembrie al anului următor semnării acordului de finanțare pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul AIMMAIPE. Documentația de decont poate fi depusă în maxim 2 tranșe, respectiv prima tranșă pentru avans și a doua tranșă pentru cerere de plată/rambursare. Beneficiarii care nu solicită avans sau care se află în imposibilitatea obținerii acestei facilități pot depune cererea de plată/ rambursare într-o singură tranșă. Avansul se poate acorda conform legislației în vigoare, respectiv maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate. Cererea pentru avans (Anexa 11) se depune în maxim 3 luni de la semnarea acordului de finanțare. Nedepunerea cererii pentru avans în maxim 3 luni de la semnarea acordului de finanțare conduce la imposibilitatea obținerii acestei facilități. În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare / plată. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere. Reprezentanţii instituției partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente trebuie să respecte procentul asumat prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj.

(6)  În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9), sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.

(7)  Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente la instituţia parteneră.

6.9.  Finanţarea planurilor de afaceri se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia parteneră. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMAIPE.

6.10. Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea  privind acordul de principiu pentru finanţare (Anexa 9). În sensul programului, depunerea ultimei cereri de rambursare/plată se consideră finalizată  după primirea tuturor clarificărilor, la data plății ultimei cereri de rambursare/plată.

6.11 . (1) Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE de care aparține, însoţită de următoarele documente îndosariate în funcție de specificul cheltuielilor efectuate:

 1. formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură și documentele justificative care însoţesc formularul de decont, în original şi o copie conform cu originalul, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al beneficiarului;
 2. certificat constatator care să ateste autorizarea codului CAEN la locul implementării proiectului, până la momentul plății ultimei cereri de plată/rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) contract/polița de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea AIMMAIPE /instituție parteneră, cu mențiunea reînnoirii pe o perioadă de 3 ani (3 ani de monitorizare). Această asigurare poate fi facută şi anual; cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.

e)dovada înregistrării brevetului de invenţie sau serviciului/indicaţiei geografice/designului industrial la O.S.I.M.

f)Copia certificată a cărții de identitate a mijlocului de transport achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă, după caz;

g)pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;

h)dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, inclusiv pentru corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice (contract de vânzare-cumpărare), raportul de evaluare a activului  întocmit de expert autorizat ANEVAR și extras de carte funciară din care să reiasă destinația nonlocativă a spatiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț, corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice.

i)pentru francizecontractul cu francizorul, cu traducere autorizată în limba română  (dacă este cazul), factura fiscală, cu traducere autorizată în limba română  (dacă este cazul), dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

j)pentru licenţe şi software – factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);

k)pentru etichetare ecologică – documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;

 1. l) pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenorialestatutul sau certificatul constatator al furnizorului de cursuri cu codul CAEN autorizat pentru desfășurarea acestora, în copie certificată, factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire;

m)pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi/sau implementarea proiectului – contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă [4]; statutul (ONG, asociații, fundații etc.) sau certificatul constatator al furnizorului de consultanţă pentru întreprinderile definite conform legii nr. 346/2004, cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată,  proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.

n)pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului – dovada creării acestora se va face la data plății ultimei cereri de plată/ rambursare, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă de 8 ore/zi, cu excepția celor cărora legislația nu le permite 8 ore, încheiat pe perioada nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL şi, ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menținerii acestora cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL).

o)pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, cu excepția sumei forfetare, conform planului de afaceri, la formularul de decont, în cazul cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată, se anexează facturile în original, însoțite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/ chitanţă/ cotor filă CEC emisă de beneficiar și plătit prin bancă/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin bancă și plătit prin bancă/ dispoziţii de plată interne și externe, traduse în limba română şi legalizate, extras de cont).

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Completările solicitate se transmit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

Agentia poate dispune o singură dată returnarea către beneficiar a cererii de plată/ rambursare, însoțită de documentele prevăzute la pct. 6.11 din prezenta schemă pentru revizuire, corectare, completare și redepunere. Redepunerea se poate face în maxim 20 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a cererii de plată/ rambursare.

În sensul Programului se consideră că:

– valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;

– beneficiarii au voie să schimbe la decont numele mărcii, producătorului pentru echipamente/utilaje, în cazul în care au trecut în aplicație nume de mărci, producători, cu păstrarea denumirii și cel putin a operațiilor pe care le efectua echipamentul/utilajul inițial.

– beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea  denumirii și cel putin operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.

– beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului cu notificarea a AIMMAIPE cu condiția ca schimbarea să fie în locații similare celei pentru care a obținut punctaj.

(2) Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: 1 original şi 1 fotocopie certificată a documentelor depuse.

(3) Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis, în contul deschis la instituția parteneră.

Acordul de utilizare a ajutorului de minimis se transmite de către AIMMAIPE în urma verificării documentelor primite de la beneficiar și instituția parteneră.

 (4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după efectuarea plății, prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul AIMMAIPE.

6.12. Cele 2 exemplare ( original și copie certificata) ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse  la sediile AIMMAIPE (anexa nr. 4 la prezenta procedură).

 1. Destinatar:

–  AIMMAIPE – adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);

– UPSEC: Programul START – up Nation

 1. Expeditor:

– nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;

– denumirea completă a operatorului economic solicitant;

– nr. de înregistrare la ORC;

– CUI/codul de înregistrare fiscală;

– suma solicitată;

– adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.

6.13. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9). Nu se admit compensări între beneficiarii de AFN și furnizorii lor.

6.14. Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

6.15. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 4.3 lit. l) si n).

6.16. (1) Plata se face în maxim 2 tranşe astfel:

 1. a) avans maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate, cu excepția cheltuielilor care constituie sumă forfetară, acordat în condițiile legislației în vigoare;
 2. b) cerere plată și/sau rambursare;

Pentru solicitanții care nu optează sau nu obțin avans, decontarea se face într-o singură tranșă conform mecanismului decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile și / sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile. Dacă procentul din valoarea planului de afaceri, aferent echipamentelor tehnologice și software-ului necesar desfășurării activității este mai mic decât cel pentru care a obținut punctaj la momentul depunerii cererii de avans, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția de procent pentru care a obținut punctaj să fie îndeplinită. În cazul în care beneficiarul a primit avans, valoarea alocației financiare,  redimensionată, include și suma primită în avans.

Beneficiarul poate schimba cererea de plată în cerere de rambursare și invers fără a fi necesar acordul AIMMAIPE.

(2) Mecanismul decontării cererilor de plată este următorul:

– După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor, acceptate la plată, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont și documentele justificative aferente acestuia.

– AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicația  informatică. Banca  este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare însoțit de formularul aferent cererii de plată și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul  de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul, din care acesta va efectua plățile condiționate către furnizori, conform formularului aferent cererii de plată.

– Sumele primite de beneficiar în baza formularelor de decont nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

– În termen de maximum 10 zile lucrătoare  de la data încasării sumelor virate de către bancă, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

– Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

– Nerespectarea de către beneficiari a termenului de depunere a cererii de rambursare, constituie încălcarea acordului de finanțare, AIMMAIPE putând decide rezilierea acestuia.

(3)Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:

– După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate și efectuarea plăților, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont și documentele justificative aferente acestuia.

– AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicația  informatică. Banca  este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul  de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.

(4) Neîndeplinirea obligației beneficiarului de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată conduce la recuperarea ajutorului de minimis.

(5) Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua publicării Ordinului de aprobare a schemei de ajutor de minimis în Monitorul Oficial al României.

(6) Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituția parteneră un credit punte.

(7)Avansul nu poate fi folosit pentru cheltuielile aferente sumei forfetare.

6.17. În vederea implementării și monitorizării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui AIMMAIPE.

6.18. UMCR întocmește acordul de utilizare ajutor de minimis, în baza formularului de decont aprobat de  UPSEC si a procesului verbal de certificare încărcat în RUE de către instituția parteneră. Acordul de utilizare ajutor de minimis semnat de ordonatorul terțiar de credite va fi scanat si încărcat în RUE.

6.19. (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanţilor acordul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 10 la prezenta procedură. In situația în care aplicantul admis la finanțare renunța la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunțare totală/parțială, acesta nu va mai beneficia de finanțare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani.

(2) Beneficiarii vor primi ajutorul de minimis numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).

(3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9) numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de afaceri și criteriile de ordonare pentru punctaje egale nu se modifică.

(4) Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

6.20. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:

 1. a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.
 2. b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare.
 3. c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei eletronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.
 1. 7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de minimis

 

7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul AIMMAIPE.

7.2. Reprezentanţii AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului  AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin Program. In caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.

7.3. Verificarea la faţa locului vizează respectarea prevederilor prezentei scheme de minimis și angajamentelor din acordul de finanțare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, UMCR trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau au schimbat destinaţia acestuia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanțare (Anexa 9) sau în schema de ajutor de minimis, UMCR va propune recuperarea totală a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa MMACA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu dobânzile aferente.

7.4. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77 / 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului MMACA nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.

Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

 

7.5. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul AIMMAIPE, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor finalizării implementării proiectului, prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor acordării ultimei plăți efectuate. Formularul de raportare se va transmite letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului) şi electronic în format editabil (word/excel) la adresa de mail a AIMMAIPE (Anexa 4 la prezenta schema) şi directia.imm@imm.gov.ro.

În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru o perioadă de 3 ani.

7.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel putin o dată pe perioada celor 3 ani de monitorizare.

7.7. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut punctaj în cadrul planului de afaceri on-line.

7.8. Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor actualei proceduri conduce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

7.9. În situaţia în care, pe perioada contractuală precum şi pe durata celor 3 ani după finalizarea implementării proiectului, beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de minimis acordat prin Program.

 

 

 1. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis

 

8.1. Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie, anexa nr. 2 la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE, publicat în L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.

8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul MMACA la adresa www.aippimm.ro, și în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.

8.3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007 .

8.4. Furnizorul de ajutor de minimis, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

8.4.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

8.4.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat[5], toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

AIMMAIPE, va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri.

8.7. (1) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.

(2) Pentru realizarea acestei evidenţe, AIMMAIPE vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/minimis.

8.10. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în calitate de furnizor al măsurii de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/ actului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

 1. 9. Reguli de promovare/ publicitate a programului

Beneficiarii au obligativitatea, pe  întreaga perioadă de monitorizare a programului, începând cu data solicitării primei tranșe, de a afișa și de a  menține la loc vizibil două plăcuțe informative cu privire la programul Start-up Nation. Cele două plăcuțe informative vor fi plasate astfel:

 • una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
 • una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

Dimensiunea, conținutul și modelul plăcuței informative sunt obligatorii, în conformitate cu specificațiile ce vor fi postate pe site-ul www.aippimm.ro.

 

 

 

 1. 10. Confidenţialitate

10.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii AIMMAIPE şi UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

10.2. MMACA – prin direcția de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de minimis acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

 

 1. Precizări

Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării ajutorului de minimis în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul AIMMAIPE, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 28 aprilie a anului următor efectuării plății.

Prezenta procedură se aprobă prin Ordin al Ministrului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

[1] REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art 2 alin 2 – “Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali”).

[2] Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură

[3] se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

[4] În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi obiectul serviciilor de consultanţă furnizate.

[5] Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

_____

Lista + Puntajul codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare în cadrul Programului Start-up Nation România

nxcxax : neclasificate altundeva

Clasa

CAEN Revx2

Productie (industrie prelucratoare)

Industrii creative

Servicii

Comert

0811

Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului,

cretei si a ardeziei

x

0812

Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

x

0893

Extractia sarii

x

0899

Alte activitati extractive nxcxax

x

1011

Prelucrarea si conservarea carnii

x

1012

Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

x

1013

Fabricarea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare )

x

1020

Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

x

1031

Prelucrarea si conservarea cartofilor

x

1032

Fabricarea sucurilor de fructe si legume

x

1039

Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor nxcxax

x

1051

Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

x

1052

Fabricarea inghetatei

x

1071

Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

x

1072

Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

x

1073

Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

x

1081

Fabricarea zaharului

x

1082

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

x

1083

Prelucrarea ceaiului si cafelei

x

1084

Fabricarea condimentelor si ingredientelor

x

1085

Fabricarea de mancarururi preparate

x

1086

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

x

1089

Fabricarea altor produse alimentare nxcxa

x

1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

x

1092

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

x

1107

Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

x

1310

Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

x

1320

Productia de tesaturi

x

1330

Finisarea materialelor textile

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

x

1392

Fabricarea de articole confectionate din textile ( cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)

x

1393

Fabricarea de covoare si mochete

x

1394

Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase

x

1395

Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte

x

1396

Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

x

1399

Fabricarea altor articole textile nxcxax

x

1411

Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

x

1412

Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

x

1413

Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de corp )

x

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

x

1419

Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii nxcxa

x

1420

Fabricarea articolelor din blana

x

1431

Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

x

1439

Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

x

1511

Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

x

1512

Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

x

1520

Fabricarea incaltamintei

x

1610

Taierea si rindeluirea lemnului

x

1621

Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn

x

1622

Fabricarea parchetului asamblat in panouri

x

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

x

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

x

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale

impletite

x

1711

Fabricarea celulozei

x

1712

Fabricarea hartiei si cartonului

x

1721

Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

x

1722

Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton

x

1723

Fabricarea articolelor de papetarie

x

1724

Fabricarea tapetului

x

1729

Fabricarea altor articole din hartie si carton nxcxax

x

1811

Tiparirea ziarelor

x

1812

Alte activitati de tiparire nxcxax

x

1813

Servicii pregatitoare pentru pretiparire

x

1814

Legatorie si servicii conexe

x

1820

Reproducerea inregistrarilor

x

2012

Fabricarea colorantilor Si a pigmentilor

x

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

x

2015

Fabricarea îngraSamintelor Si produselor azotoase

x

2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2017

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2020

Fabricarea pesticidelor Si a altor produse agrochimice

x

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice Si masticurilor

x

2041

Fabricarea sapunurilor, detergentilor Si a produselor de întretinere

x

2042

Fabricarea parfumurilor Si a produselor cosmetice (de toaleta)

x

2052

Fabricarea cleiurilor

x

2059

Fabricarea altor produse chimice nxcxax

Cu exceptia uleiurilor Si grasimilor modificate chimic (biodiesel si bioetanol)

x

2060

Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

x

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de baza

x

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

x

2211

Fabricarea anvelopelor Si a camerelor de aer; reSaparea Si refacerea anvelopelor

x

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

x

2221

Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor Si profilelor din material plastic

x

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

x

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

x

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

x

2311

Fabricarea sticlei plate

x

2312

Prelucrarea Si fasonarea sticlei plate

x

2313

Fabricarea articolelor din sticla

x

2314

Fabricarea fibrelor din sticla

x

2319

Fabricarea de sticlarie tehnica

x

2320

Fabricarea de produse refractare

x

2331

Fabricarea placilor Si dalelor din ceramica

x

2332

Fabricarea caramizilor, tiglelor Si altor produse pentru constructii, din argila arsa

x

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc Si ornamental

x

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

x

2343

Fabricarea izolatorilor Si pieselor izolante din ceramica

x

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramica

x

2349

Fabricarea altor produse ceramice nxcxax

x

2351

Fabricarea cimentului

x

2352

Fabricarea varului si ipsosului

x

2361

Fabricarea produselor din beton pentru constructii

x

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

x

2363

Fabricarea betonului

2364

Fabricarea mortarului

2365

Fabricarea produselor din azbociment

x

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment Si ipsos

x

2370

Taierea, fasonarea Si finisarea pietrei

x

2391

Fabricarea de produse abrazive

x

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, nxcxax

x

2410

Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

x

2420

Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

x

2431

Tragere la rece a barelor

x

2432

Laminare la rece a benzilor înguste

x

2433

Productia de profile obtinute la rece

x

2434

Trefilarea firelor la rece

x

2441

Productia metalelor pretioase

x

2442

Metalurgia aluminiului

x

2443

Productia plumbului, zincului si cositorului

x

2444

Metalurgia cuprului

x

2445

Productia altor metale neferoase

x

2451

Turnarea fontei

x

2452

Turnarea otelului

x

2453

Turnarea metalelor neferoase uSoare

x

2454

Turnarea altor metale neferoase

x

2511

Fabricarea de constructii metalice Si parti componente ale structurilor metalice

x

2512

Fabricarea de uSi Si ferestre din metal

x

2521

Productia de radiatoare Si cazane pentru încalzire centrala

x

2529

Productia de rezervoare, cisterne Si containere metalice

x

2530

Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încalzire centrala)

2550

Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

x

2561

Tratarea Si acoperirea metalelor

x

2562

Operatiuni de mecanica generala

x

2571

Fabricarea produselor de taiat

x

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

x

2573

Fabricarea uneltelor

x

2591

Fabricarea de recipienti, containere Si alte produse similare din otel

x

2592

Fabricarea ambalajelor uSoare din metal

x

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi Si arcuri

x

2594

Fabricarea de Suruburi, buloane Si alte articole filetate; fabricarea de nituri Si Saibe

x

2599

Fabricarea altor articole din metal nxcxax

x

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

x

2612

Fabricarea altor componente electronice

x

2620

Fabricarea calculatoarelor Si a echipamentelor periferice

x

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicatii

x

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

x

2651

Fabricarea de instrumente Si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

x

2652

Productia de ceasuri

x

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic Si electroterapie

x

2670

Fabricarea de instrumente optice Si echipamente fotografice

x

2680

Fabricarea suportilor magnetici Si optici destinati înregistrarilor

x

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor Si transformatoarelor electrice

x

2712

Fabricarea aparatelor de distributie Si control a electricitatii

x

2720

Fabricarea de acumulatori Si baterii

x

2731

Fabricarea de cabluri cu fibra optica

x

2732

Fabricarea altor fire Si cabluri electrice Si electronice

x

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire Si cabluri electrice Si electronice

x

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

x

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

x

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

x

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

x

2811

Fabricarea de motoare Si turbine

x

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

x

2813

Fabricarea de pompe Si compresoare

x

2814

Fabricarea de articole de robinetarie

x

2815

Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de vitezaSi a elementelor mecanice de transmisie

x

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor Si arzatoarelor

x

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat Si manipulat

x

2823

Fabricarea maSinilor Si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor Si a echipamentelor periferice)

x

2824

Fabricarea maSinilor-unelte portabile actionate electric

x

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilatie Si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

x

2829

Fabricarea altor maSini Si utilaje de utilizare generala nxcxax

x

2830

Fabricarea maSinilor Si utilajelor pentru agricultura Si exploatari forestiere

x

2841

Fabricarea utilajelor Si a maSinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

x

2849

Fabricarea altor maSini-unelte nxcxax

x

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

x

2892

Fabricarea utilajelor pentru extractie Si constructii

x

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor Si tutunului

x

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a îmbracamintei Si a pielariei

x

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei Si cartonului

x

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice Si a cauciucului

x

2899

Fabricarea altor maSini Si utilaje specifice nxcxax

x

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

x

2920

Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci Si semiremorci

x

2931

Fabricarea de echipamente electrice Si electronice pentru autovehicule Si pentru motoare de autovehicule

x

2932

Fabricarea altor piese Si accesorii pentru autovehicule Si pentru motoare de autovehicule

x

3011

Constructia de nave Si structuri plutitoare

x

3012

Constructia de ambarcatiuni sportive Si de agrement

x

3020

Fabricarea materialului rulant

x

3091

Fabricarea de motociclete

x

3092

Fabricarea de biciclete Si de vehicule pentru invalizi

x

3099

Fabricarea altor mijloace de transport nxcxax

x

3101

Fabricarea de mobila pentru birouri Si magazine

x

3102

Fabricarea de mobila pentru bucatarii

x

3103

Fabricarea de saltele Si somiere

x

3109

Fabricarea de mobila nxcxax

x

3212

Fabricarea bijuteriilor Si articolelor similare din metale Si pietre pretioase

x

3213

Fabricarea imitatiilor de bijuterii Si articole similare

x

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

x

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

x

3240

Fabricarea jocurilor Si jucariilor

x

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate Si instrumente medicale stomatologice

x

3291

Fabricarea maturilor Si periilor

x

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere nxcxax

x

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

x

3312

Repararea maSinilor

x

3313

Repararea echipamentelor electronice Si optice

x

3314

Repararea echipamentelor electrice

x

3315

Repararea Si întretinerea navelor Si barcilor

x

3317

Repararea Si întretinerea altor echipamentelor de transport nxcxax

x

3319

Repararea altor echipamente

x

3320

Instalarea maSinilor Si echipamentelor industriale

x

3600

Captarea, tratarea Si distributia apei

x

3700

Colectarea Si epurarea apelor uzate

x

3811

Colectarea deSeurilor nepericuloase

x

3812

Colectarea deSeurilor periculoase

x

3821

Tratarea Si eliminarea deSeurilor nepericuloase

CU ExCEPTIA PRODUCTEI DE INLOCUITORI DE COMBUSTIBILI SI BIOGAZ

x

3822

Tratarea Si eliminarea deSeurilor periculoase

CU ExCEPTIA DESEURILOR NUCLEARE RADIOACTIVE

x

3831

Demontarea (dezasamblarea) maSinilor Si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

x

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

x

3900

Activitati Si servicii de decontaminare

x

4110

Dezvoltare promovare imobiliara

x

4120

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale Si nerezidentiale 

x

4211  

 Lucrari de constructii a drumurilor  Si autostrazilor                                 

x

4212  

Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata Si subterane

x

4213  

Constructia de poduri Si tuneluri 

x

4221  

 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

x

4222  

Lucrari de constructii a proiectelor  utilitare pentru electricitate Si telecomunicatii

x

4291  

Constructii hidrotehnice              

x

4299  

Lucrari de constructii a altor  proiecte inginereSti nxcxax 

x

4311

Lucrari de demolare a constructiilor

x

4312

Lucrari de pregatire a terenului

x

4313

Lucrari de foraj Si sondaj pentru constructii

x

4321

Lucrari de instalatii electrice

x

4322

Lucrari de instalatii sanitare, de încalzire Si de aer conditionat

x

4329

Alte lucrari de instalatii pentru constructii

x

4331

Lucrari de ipsoserie

x

4332

Lucrari de tâmplarie Si dulgherie

x

4333

Lucrari de pardosire Si placare a peretilor

x

4334

Lucrari de vopsitorie, zugraveli Si montari de geamuri

x

4339

Alte lucrari de finisare

x

4391

Lucrari de învelitori, Sarpante Si terase la constructii

x

4399

Alte lucrari speciale de constructii nxcxax

x

4511

Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone )

x

4519

Comert cu alte autovehicule

x

4520

Intretinerea si repararea autovehiculelor

x

4531

Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

x

4532

Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

x

4540

Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor

x

4621

Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat CU ExCEPTIA TUTUNULUI

x

4622

Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

x

4623

Comert cu ridicata al animalelor vii

x

4624

Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

x

4631

Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

x

4632

Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne

x

4633

Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

x

4634

Comert cu ridicata al bauturilor CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE

x

4636

Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

x

4637

Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment

x

4638

Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

x

4639

Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun – CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI

x

4641

Comert cu ridicata al produselor textile

x

4642

Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

x

4643

Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

x

4644

Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere

x

4645

Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

x

4646

Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

x

4647

Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

x

4648

Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

x

4649

Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

x

4651

Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui

x

4652

Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

x

4661

Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

x

4662

Comert cu ridicata al masinilor-unelte

x

4663

Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii

x

4664

Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat

x

4665

Comert cu ridicata al mobilei de birou

x

4666

Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

x

4669

Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

x

4673

Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

x

4674

Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

x

4675

Comert cu ridicata al produselor chimice

x

4676

Comert cu ridicata al altor produse intermediare

x

4677

Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

x

4690

Comert cu ridicata nespecializat

x

4711

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI

x

4719

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

x

4721

Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate

x

4722

Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate

x

4723

Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate

x

4724

Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate

x

4729

Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

x

4741

Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate

x

4742

Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

x

4743

Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate

x

4751

Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

x

4752

Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

x

4753

Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

x

4754

Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate

x

4759

Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic nxcxax, in

magazine specializate

x

4761

Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate

x

4762

Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate

x

4763

Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate

x

4764

Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

x

4765

Comert cu amanuntul al jocurilor Si    jucariilor, în magazine specializate

x

4771

Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

x

4772

Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate

x

4773

Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

x

4774

Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

x

4775

Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate

x

4776

Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate

x

4777

Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

x

4778

Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate – CU ExCEPTIA COMBUSTIBILILOR,ARMELOR SI MUNITIEI

x

4779

Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

x

4781

Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI, COMBUSTIBILILOR

x

4782

Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete

x

4789

Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

x

4791

Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI

x

4799

Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI, COMBUSTIBILILOR

x

4931

Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

x

4932

Transporturi cu taxiuri

x

4939

Alte transporturi terestre de calatori nxcxax

x

4941

Transporturi rutiere de marfuri

x

4942

Servicii de mutare

x

5210

Depozitari

x

5221

Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

x

5224

Manipulari

x

5229

Alte activitati anexe transporturilor

x

5320

Alte activitati postale si de curier

x

5510

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

x

5520

Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

x

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

x

5590

Alte servicii de cazare

x

5610

Restaurante

x

5621

Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

x

5629

Alte servicii de alimentatie nxcxa

x

5630

Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI

x

5811

Activitati de editare a cartilor

x

5812

Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

x

5813

Activitati de editare a ziarelor

x

5814

Activitati de editare a revistelor si periodicelor

x

5819

Alte activitati de editare

x

5821  

Activitati de editare a jocurilor de  calculator

x

5829  

Activitati de editare a altor produse software 

x

5911

Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

x

5912

Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

x

5913

Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

x

5914

Proiectia de filme cinematografice

x

5920

Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

x

6010  

Activitati de difuzare a programelor de radio

x

6020

Activitati de difuzare a programelor de televiziune

x

6110

Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

x

6120

Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

x

6130

Activitati de telecomunicatii prin satelit

x

6190

Alte activitati de telecomunicatii

x

6201

Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

x

6202

Activitati de consultanta în tehnologia informatiei

x

6203

Activitati de management (gestiune Si exploatare) a mijloacelor de calcul

x

6209

Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

x

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web Si activitati conexe

x

6312

Activitati ale portalurilor web

x

6391

Activitati ale agentiilor de Stiri

x

6399

Alte activitati de servicii informationale nxcxa

x

6920

Activitati de contabilitate Si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal

x

7021

Activitati de consultanta în domeniul relatiilor publice Si al comunicarii

x

7022

Activitati de consultanta pentru afaceri Si management

x

7111

Activitati de arhitectura

x

7112

Activitati de inginerie Si consultanta tehnica legate de acestea

x

7120

Activitati de testari Si analize tehnice

x

7211

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

x

7219

Cercetare-dezvoltare în alte Stiinte naturale Si inginerie

x

7220

Cercetare-dezvoltare în Stiinte sociale Si umaniste

x

7311

Activitati ale agentiilor de  publicitate

x

7312

Servicii de reprezentare media

x

7320

Activitati de studiere a pietei Si de sondare a opiniei publice

x

7410

Activitati de design specializat

x

7420

Activitati fotografice

x

7430

Activitati de traducere scrisa Si orala (interpreti)

7490

Alte activitati profesionale, Stiintifice Si tehnice nxcxax

Cu exceptia:

 • activitatilor de brokeraj pentru întreprinderi , adica aranjamente pentru cumpararea Si vânzarea de întreprinderi mici Si mijlocii, inclusiv a experientei profesionale, dar neincluzând activitatile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;

 • activitati de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpararea Si vânzarea de brevete);

 • activitati de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare Si asigurari(pentru antichitati, bijuterii etcx);

 • auditarea facturilor Si a rapoartelor privind marfurilex

x

7500

Activitati veterinare

x

7810

Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca

x

7820

Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului

x

7830

Servicii de furnizare Si management a fortei de munca

x

7911

Activitati ale agentiilor turistice

x

7912

 Activitati ale tur-operatorilor

x

7990

Alte servicii de rezervare Si  asistenta turistica

x

8110

Activitati de servicii suport combinate

x

8121

Activitati generale de curatenie a cladirilor

x

8122

Activitati specializate de curatenie

x

8129

Alte activitati de curatenie

x

8130

Activitati de întretinere peisagistica

x

8211

Activitati combinate de secretariat

x

8219

Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor Si alte activitati specializate de secretariat

x

8220

 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

x

8230

Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor Si congreselor

x

8292

Activitati de ambalare

x

8299

Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi nxcxax

x

8510

Învatamânt preScolar

x

8520

Învatamânt primar

x

8531

Învatamânt secundar general

x

8532

 Învatamânt secundar, tehnic sau profesional              

x

8541

Învatamânt superior non-universitar

x

8542

Învatamânt superior universitar

x

8551

Învatamânt în domeniul sportiv Si recreational

x

8552

Învatamânt în domeniul cultural(limbi straine, muzica, teatru, dans,  arte plastice etcx)

x

8553

Scoli de conducere (pilotaj)

x

8559

Alte forme de învatamânt nxcxax

x

8560

 Activitati de servicii suport pentru învatamânt

x

8610

 Activitati de asistenta spitaliceasca

8621

Activitati de asistenta medicala generala

x

8622

Activitati de asistenta medicala specializata

x

8623

Activitati de asistenta stomatologica

x

8690

Alte activitati referitoare la sanatatea umana

x

8710

Activitati ale centrelor de îngrijire medicala 

8720

Activitati ale centrelor de recuperare psihica Si de dezintoxicare, exclusiv spitale

x

8730

Activitati ale caminelor de batrâni Si ale caminelor pentru personae  aflate în incapacitate de a se îngriji singure

x

8790

Alte activitati de asistenta sociala cu cazare nxcxax

x

8810

Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrâni Si pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

x

8891

Activitati de îngrijire zilnica pentru copii 

x

8899

Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, nxcxax

x

9001

Activitati de interpretare artistica (spectacole)

x

9002

Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)

x

9003

Activitati de creatie artistica

x

9004

Activitati de gestionare a salilor de spectacole

x

9101

Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

x

9102

Activitati ale muzeelor

x

9103

Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

x

9104

Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale

x

9311

 Activitati ale bazelor sportive 

x

9312

 Activitati ale cluburilor sportive

x

9313

Activitati ale centrelor de fitness 

x

9319

  Alte activitati sportive 

x

9321

Bâlciuri Si parcuri de distractii  

x

9329

Alte activitati recreative Si distractive nxcxax

x

9511

Repararea calculatoarelor Si a echipamentelor periferice

x

9512

Repararea echipamentelor de comunicatii

x

9521

Repararea aparatelor electronice de uz casnic

x

9522

Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc Si a echipamentelor pentru casa Si gradina

x

9523

Repararea încaltamintei Si a articolelor din piele

x

9524

Repararea mobilei Si a furniturilor casnice

x

9525

Repararea ceasurilor Si a bijuteriilor

x

9529

Repararea articolelor de uz personal Si gospodaresc nxcxax

x

9601

Spalarea Si curatarea (uscata) articolelor textile Si a produselor din blana

x

9602

Coafura Si alte activitati de înfrumusetare

x

9603

Activitati de pompe funebre Si similare

x

9604

Activitati de întretinere corporala

x

9609

Alte activitati de servicii nxcxax

x

 40 PCT  35 PCT  30 PCT

Clasa

CAEN Revx2

Productie (industrie prelucratoare)

Industrii creative

Servicii

Comert

0811

Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului,

cretei si a ardeziei

x

0812

Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

x

0893

Extractia sarii

x

0899

Alte activitati extractive nxcxax

x

1011

Prelucrarea si conservarea carnii

x

1012

Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

x

1013

Fabricarea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare )

x

1020

Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

x

1031

Prelucrarea si conservarea cartofilor

x

1032

Fabricarea sucurilor de fructe si legume

x

1039

Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor nxcxax

x

1051

Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

x

1052

Fabricarea inghetatei

x

1071

Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

x

1072

Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

x

1073

Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

x

1081

Fabricarea zaharului

x

1082

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

x

1083

Prelucrarea ceaiului si cafelei

x

1084

Fabricarea condimentelor si ingredientelor

x

1085

Fabricarea de mancarururi preparate

x

1086

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

x

1089

Fabricarea altor produse alimentare nxcxa

x

1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

x

1092

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

x

1107

Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

x

1310

Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

x

1320

Productia de tesaturi

x

1330

Finisarea materialelor textile

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

x

1392

Fabricarea de articole confectionate din textile ( cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)

x

1393

Fabricarea de covoare si mochete

x

1394

Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase

x

1395

Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte

x

1396

Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

x

1399

Fabricarea altor articole textile nxcxax

x

1411

Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

x

1412

Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

x

1413

Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de corp )

x

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

x

1419

Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii nxcxa

x

1420

Fabricarea articolelor din blana

x

1431

Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

x

1439

Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

x

1511

Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

x

1512

Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

x

1520

Fabricarea incaltamintei

x

1610

Taierea si rindeluirea lemnului

x

1621

Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn

x

1622

Fabricarea parchetului asamblat in panouri

x

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

x

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

x

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale

impletite

x

1711

Fabricarea celulozei

x

1712

Fabricarea hartiei si cartonului

x

1721

Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

x

1722

Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton

x

1723

Fabricarea articolelor de papetarie

x

1724

Fabricarea tapetului

x

1729

Fabricarea altor articole din hartie si carton nxcxax

x

1811

Tiparirea ziarelor

x

1812

Alte activitati de tiparire nxcxax

x

1813

Servicii pregatitoare pentru pretiparire

x

1814

Legatorie si servicii conexe

x

1820

Reproducerea inregistrarilor

x

2012

Fabricarea colorantilor Si a pigmentilor

x

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

x

2015

Fabricarea îngraSamintelor Si produselor azotoase

x

2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2017

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2020

Fabricarea pesticidelor Si a altor produse agrochimice

x

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice Si masticurilor

x

2041

Fabricarea sapunurilor, detergentilor Si a produselor de întretinere

x

2042

Fabricarea parfumurilor Si a produselor cosmetice (de toaleta)

x

2052

Fabricarea cleiurilor

x

2059

Fabricarea altor produse chimice nxcxax

Cu exceptia uleiurilor Si grasimilor modificate chimic (biodiesel si bioetanol)

x

2060

Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

x

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de baza

x

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

x

2211

Fabricarea anvelopelor Si a camerelor de aer; reSaparea Si refacerea anvelopelor

x

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

x

2221

Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor Si profilelor din material plastic

x

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

x

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

x

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

x

2311

Fabricarea sticlei plate

x

2312

Prelucrarea Si fasonarea sticlei plate

x

2313

Fabricarea articolelor din sticla

x

2314

Fabricarea fibrelor din sticla

x

2319

Fabricarea de sticlarie tehnica

x

2320

Fabricarea de produse refractare

x

2331

Fabricarea placilor Si dalelor din ceramica

x

2332

Fabricarea caramizilor, tiglelor Si altor produse pentru constructii, din argila arsa

x

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc Si ornamental

x

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

x

2343

Fabricarea izolatorilor Si pieselor izolante din ceramica

x

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramica

x

2349

Fabricarea altor produse ceramice nxcxax

x

2351

Fabricarea cimentului

x

2352

Fabricarea varului si ipsosului

x

2361

Fabricarea produselor din beton pentru constructii

x

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

x

2363

Fabricarea betonului

2364

Fabricarea mortarului

2365

Fabricarea produselor din azbociment

x

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment Si ipsos

x

2370

Taierea, fasonarea Si finisarea pietrei

x

2391

Fabricarea de produse abrazive

x

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, nxcxax

x

2410

Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

x

2420

Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

x

2431

Tragere la rece a barelor

x

2432

Laminare la rece a benzilor înguste

x

2433

Productia de profile obtinute la rece

x

2434

Trefilarea firelor la rece

x

2441

Productia metalelor pretioase

x

2442

Metalurgia aluminiului

x

2443

Productia plumbului, zincului si cositorului

x

2444

Metalurgia cuprului

x

2445

Productia altor metale neferoase

x

2451

Turnarea fontei

x

2452

Turnarea otelului

x

2453

Turnarea metalelor neferoase uSoare

x

2454

Turnarea altor metale neferoase

x

2511

Fabricarea de constructii metalice Si parti componente ale structurilor metalice

x

2512

Fabricarea de uSi Si ferestre din metal

x

2521

Productia de radiatoare Si cazane pentru încalzire centrala

x

2529

Productia de rezervoare, cisterne Si containere metalice

x

2530

Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încalzire centrala)

2550

Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

x

2561

Tratarea Si acoperirea metalelor

x

2562

Operatiuni de mecanica generala

x

2571

Fabricarea produselor de taiat

x

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

x

2573

Fabricarea uneltelor

x

2591

Fabricarea de recipienti, containere Si alte produse similare din otel

x

2592

Fabricarea ambalajelor uSoare din metal

x

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi Si arcuri

x

2594

Fabricarea de Suruburi, buloane Si alte articole filetate; fabricarea de nituri Si Saibe

x

2599

Fabricarea altor articole din metal nxcxax

x

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

x

2612

Fabricarea altor componente electronice

x

2620

Fabricarea calculatoarelor Si a echipamentelor periferice

x

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicatii

x

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

x

2651

Fabricarea de instrumente Si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

x

2652

Productia de ceasuri

x

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic Si electroterapie

x

2670

Fabricarea de instrumente optice Si echipamente fotografice

x

2680

Fabricarea suportilor magnetici Si optici destinati înregistrarilor

x

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor Si transformatoarelor electrice

x

2712

Fabricarea aparatelor de distributie Si control a electricitatii

x

2720

Fabricarea de acumulatori Si baterii

x

2731

Fabricarea de cabluri cu fibra optica

x

2732

Fabricarea altor fire Si cabluri electrice Si electronice

x

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire Si cabluri electrice Si electronice

x

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

x

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

x

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

x

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

x

2811

Fabricarea de motoare Si turbine

x

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

x

2813

Fabricarea de pompe Si compresoare

x

2814

Fabricarea de articole de robinetarie

x

2815

Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de vitezaSi a elementelor mecanice de transmisie

x

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor Si arzatoarelor

x

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat Si manipulat

x

2823

Fabricarea maSinilor Si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor Si a echipamentelor periferice)

x

2824

Fabricarea maSinilor-unelte portabile actionate electric

x

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilatie Si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

x

2829

Fabricarea altor maSini Si utilaje de utilizare generala nxcxax

x

2830

Fabricarea maSinilor Si utilajelor pentru agricultura Si exploatari forestiere

x

2841

Fabricarea utilajelor Si a maSinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

x

2849

Fabricarea altor maSini-unelte nxcxax

x

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

x

2892

Fabricarea utilajelor pentru extractie Si constructii

x

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor Si tutunului

x

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a îmbracamintei Si a pielariei

x

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei Si cartonului

x

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice Si a cauciucului

x

2899

Fabricarea altor maSini Si utilaje specifice nxcxax

x

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

x

2920

Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci Si semiremorci

x

2931

Fabricarea de echipamente electrice Si electronice pentru autovehicule Si pentru motoare de autovehicule

x

2932

Fabricarea altor piese Si accesorii pentru autovehicule Si pentru motoare de autovehicule

x

3011

Constructia de nave Si structuri plutitoare

x

3012

Constructia de ambarcatiuni sportive Si de agrement

x

3020

Fabricarea materialului rulant

x

3091

Fabricarea de motociclete

x

3092

Fabricarea de biciclete Si de vehicule pentru invalizi

x

3099

Fabricarea altor mijloace de transport nxcxax

x

3101

Fabricarea de mobila pentru birouri Si magazine

x

3102

Fabricarea de mobila pentru bucatarii

x

3103

Fabricarea de saltele Si somiere

x

3109

Fabricarea de mobila nxcxax

x

3212

Fabricarea bijuteriilor Si articolelor similare din metale Si pietre pretioase

x

3213

Fabricarea imitatiilor de bijuterii Si articole similare

x

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

x

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

x

3240

Fabricarea jocurilor Si jucariilor

x

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate Si instrumente medicale stomatologice

x

3291

Fabricarea maturilor Si periilor

x

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere nxcxax

x

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

x

3312

Repararea maSinilor

x

3313

Repararea echipamentelor electronice Si optice

x

3314

Repararea echipamentelor electrice

x

3315

Repararea Si întretinerea navelor Si barcilor

x

3317

Repararea Si întretinerea altor echipamentelor de transport nxcxax

x

3319

Repararea altor echipamente

x

3320

Instalarea maSinilor Si echipamentelor industriale

x

3600

Captarea, tratarea Si distributia apei

x

3700

Colectarea Si epurarea apelor uzate

x

3811

Colectarea deSeurilor nepericuloase

x

3812

Colectarea deSeurilor periculoase

x

3821

Tratarea Si eliminarea deSeurilor nepericuloase

CU ExCEPTIA PRODUCTEI DE INLOCUITORI DE COMBUSTIBILI SI BIOGAZ

x

3822

Tratarea Si eliminarea deSeurilor periculoase

CU ExCEPTIA DESEURILOR NUCLEARE RADIOACTIVE

x

3831

Demontarea (dezasamblarea) maSinilor Si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

x

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

x

3900

Activitati Si servicii de decontaminare

x

4110

Dezvoltare promovare imobiliara

x

4120

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale Si nerezidentiale 

x

4211  

 Lucrari de constructii a drumurilor  Si autostrazilor                                 

x

4212  

Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata Si subterane

x

4213  

Constructia de poduri Si tuneluri 

x

4221  

 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

x

4222  

Lucrari de constructii a proiectelor  utilitare pentru electricitate Si telecomunicatii

x

4291  

Constructii hidrotehnice              

x

4299  

Lucrari de constructii a altor  proiecte inginereSti nxcxax 

x

4311

Lucrari de demolare a constructiilor

x

4312

Lucrari de pregatire a terenului

x

4313

Lucrari de foraj Si sondaj pentru constructii

x

4321

Lucrari de instalatii electrice

x

4322

Lucrari de instalatii sanitare, de încalzire Si de aer conditionat

x

4329

Alte lucrari de instalatii pentru constructii

x

4331

Lucrari de ipsoserie

x

4332

Lucrari de tâmplarie Si dulgherie

x

4333

Lucrari de pardosire Si placare a peretilor

x

4334

Lucrari de vopsitorie, zugraveli Si montari de geamuri

x

4339

Alte lucrari de finisare

x

4391

Lucrari de învelitori, Sarpante Si terase la constructii

x

4399

Alte lucrari speciale de constructii nxcxax

x

4511

Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone )

x

4519

Comert cu alte autovehicule

x

4520

Intretinerea si repararea autovehiculelor

x

4531

Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

x

4532

Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

x

4540

Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor

x

4621

Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat CU ExCEPTIA TUTUNULUI

x

4622

Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

x

4623

Comert cu ridicata al animalelor vii

x

4624

Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

x

4631

Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

x

4632

Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne

x

4633

Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

x

4634

Comert cu ridicata al bauturilor CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE

x

4636

Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

x

4637

Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment

x

4638

Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

x

4639

Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun – CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI

x

4641

Comert cu ridicata al produselor textile

x

4642

Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

x

4643

Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

x

4644

Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere

x

4645

Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

x

4646

Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

x

4647

Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

x

4648

Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

x

4649

Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

x

4651

Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui

x

4652

Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

x

4661

Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

x

4662

Comert cu ridicata al masinilor-unelte

x

4663

Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii

x

4664

Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat

x

4665

Comert cu ridicata al mobilei de birou

x

4666

Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

x

4669

Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

x

4673

Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

x

4674

Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

x

4675

Comert cu ridicata al produselor chimice

x

4676

Comert cu ridicata al altor produse intermediare

x

4677

Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

x

4690

Comert cu ridicata nespecializat

x

4711

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI

x

4719

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

x

4721

Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate

x

4722

Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate

x

4723

Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate

x

4724

Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate

x

4729

Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

x

4741

Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate

x

4742

Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

x

4743

Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate

x

4751

Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

x

4752

Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

x

4753

Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

x

4754

Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate

x

4759

Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic nxcxax, in

magazine specializate

x

4761

Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate

x

4762

Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate

x

4763

Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate

x

4764

Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

x

4765

Comert cu amanuntul al jocurilor Si    jucariilor, în magazine specializate

x

4771

Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

x

4772

Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate

x

4773

Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

x

4774

Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

x

4775

Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate

x

4776

Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate

x

4777

Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

x

4778

Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate – CU ExCEPTIA COMBUSTIBILILOR,ARMELOR SI MUNITIEI

x

4779

Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

x

4781

Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI, COMBUSTIBILILOR

x

4782

Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete

x

4789

Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

x

4791

Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI

x

4799

Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI, COMBUSTIBILILOR

x

4931

Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

x

4932

Transporturi cu taxiuri

x

4939

Alte transporturi terestre de calatori nxcxax

x

4941

Transporturi rutiere de marfuri

x

4942

Servicii de mutare

x

5210

Depozitari

x

5221

Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

x

5224

Manipulari

x

5229

Alte activitati anexe transporturilor

x

5320

Alte activitati postale si de curier

x

5510

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

x

5520

Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

x

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

x

5590

Alte servicii de cazare

x

5610

Restaurante

x

5621

Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

x

5629

Alte servicii de alimentatie nxcxa

x

5630

Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

CU ExCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI

x

5811

Activitati de editare a cartilor

x

5812

Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

x

5813

Activitati de editare a ziarelor

x

5814

Activitati de editare a revistelor si periodicelor

x

5819

Alte activitati de editare

x

5821  

Activitati de editare a jocurilor de  calculator

x

5829  

Activitati de editare a altor produse software 

x

5911

Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

x

5912

Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

x

5913

Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

x

5914

Proiectia de filme cinematografice

x

5920

Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

x

6010  

Activitati de difuzare a programelor de radio

x

6020

Activitati de difuzare a programelor de televiziune

x

6110

Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

x

6120

Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

x

6130

Activitati de telecomunicatii prin satelit

x

6190

Alte activitati de telecomunicatii

x

6201

Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

x

6202

Activitati de consultanta în tehnologia informatiei

x

6203

Activitati de management (gestiune Si exploatare) a mijloacelor de calcul

x

6209

Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

x

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web Si activitati conexe

x

6312

Activitati ale portalurilor web

x

6391

Activitati ale agentiilor de Stiri

x

6399

Alte activitati de servicii informationale nxcxa

x

6920

Activitati de contabilitate Si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal

x

7021

Activitati de consultanta în domeniul relatiilor publice Si al comunicarii

x

7022

Activitati de consultanta pentru afaceri Si management

x

7111

Activitati de arhitectura

x

7112

Activitati de inginerie Si consultanta tehnica legate de acestea

x

7120

Activitati de testari Si analize tehnice

x

7211

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

x

7219

Cercetare-dezvoltare în alte Stiinte naturale Si inginerie

x

7220

Cercetare-dezvoltare în Stiinte sociale Si umaniste

x

7311

Activitati ale agentiilor de  publicitate

x

7312

Servicii de reprezentare media

x

7320

Activitati de studiere a pietei Si de sondare a opiniei publice

x

7410

Activitati de design specializat

x

7420

Activitati fotografice

x

7430

Activitati de traducere scrisa Si orala (interpreti)

7490

Alte activitati profesionale, Stiintifice Si tehnice nxcxax

Cu exceptia:

 • activitatilor de brokeraj pentru întreprinderi , adica aranjamente pentru cumpararea Si vânzarea de întreprinderi mici Si mijlocii, inclusiv a experientei profesionale, dar neincluzând activitatile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;

 • activitati de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpararea Si vânzarea de brevete);

 • activitati de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare Si asigurari(pentru antichitati, bijuterii etcx);

 • auditarea facturilor Si a rapoartelor privind marfurilex

x

7500

Activitati veterinare

x

7810

Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca

x

7820

Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului

x

7830

Servicii de furnizare Si management a fortei de munca

x

7911

Activitati ale agentiilor turistice

x

7912

 Activitati ale tur-operatorilor

x

7990

Alte servicii de rezervare Si  asistenta turistica

x

8110

Activitati de servicii suport combinate

x

8121

Activitati generale de curatenie a cladirilor

x

8122

Activitati specializate de curatenie

x

8129

Alte activitati de curatenie

x

8130

Activitati de întretinere peisagistica

x

8211

Activitati combinate de secretariat

x

8219

Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor Si alte activitati specializate de secretariat

x

8220

 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

x

8230

Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor Si congreselor

x

8292

Activitati de ambalare

x

8299

Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi nxcxax

x

8510

Învatamânt preScolar

x

8520

Învatamânt primar

x

8531

Învatamânt secundar general

x

8532

 Învatamânt secundar, tehnic sau profesional              

x

8541

Învatamânt superior non-universitar

x

8542

Învatamânt superior universitar

x

8551

Învatamânt în domeniul sportiv Si recreational

x

8552

Învatamânt în domeniul cultural(limbi straine, muzica, teatru, dans,  arte plastice etcx)

x

8553

Scoli de conducere (pilotaj)

x

8559

Alte forme de învatamânt nxcxax

x

8560

 Activitati de servicii suport pentru învatamânt

x

8610

 Activitati de asistenta spitaliceasca

8621

Activitati de asistenta medicala generala

x

8622

Activitati de asistenta medicala specializata

x

8623

Activitati de asistenta stomatologica

x

8690

Alte activitati referitoare la sanatatea umana

x

8710

Activitati ale centrelor de îngrijire medicala 

8720

Activitati ale centrelor de recuperare psihica Si de dezintoxicare, exclusiv spitale

x

8730

Activitati ale caminelor de batrâni Si ale caminelor pentru personae  aflate în incapacitate de a se îngriji singure

x

8790

Alte activitati de asistenta sociala cu cazare nxcxax

x

8810

Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrâni Si pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

x

8891

Activitati de îngrijire zilnica pentru copii 

x

8899

Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, nxcxax

x

9001

Activitati de interpretare artistica (spectacole)

x

9002

Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)

x

9003

Activitati de creatie artistica

x

9004

Activitati de gestionare a salilor de spectacole

x

9101

Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

x

9102

Activitati ale muzeelor

x

9103

Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

x

9104

Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale

x

9311

 Activitati ale bazelor sportive 

x

9312

 Activitati ale cluburilor sportive

x

9313

Activitati ale centrelor de fitness 

x

9319

  Alte activitati sportive 

x

9321

Bâlciuri Si parcuri de distractii  

x

9329

Alte activitati recreative Si distractive nxcxax

x

9511

Repararea calculatoarelor Si a echipamentelor periferice

x

9512

Repararea echipamentelor de comunicatii

x

9521

Repararea aparatelor electronice de uz casnic

x

9522

Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc Si a echipamentelor pentru casa Si gradina

x

9523

Repararea încaltamintei Si a articolelor din piele

x

9524

Repararea mobilei Si a furniturilor casnice

x

9525

Repararea ceasurilor Si a bijuteriilor

x

9529

Repararea articolelor de uz personal Si gospodaresc nxcxax

x

9601

Spalarea Si curatarea (uscata) articolelor textile Si a produselor din blana

x

9602

Coafura Si alte activitati de înfrumusetare

x

9603

Activitati de pompe funebre Si similare

x

9604

Activitati de întretinere corporala

x

9609

Alte activitati de servicii nxcxax

x