PROGRAMUL PENTRU SUSTINEREA MESTESUGURILOR SI ARTIZANATULUI 2017

Programul constă în organizarea Târgului Național pentru Artizanat si Meșteșuguri 2017, pe durata a 3 zile, in perioada 8 – 10 Decembrie 2017, la Centrul Expozitional ROMEXPO Bucuresti, Pavilion B1.

În cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești și/sau de artizanat) De asemenea, beneficiarii prezenți la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii și meșteșugarii vor explica și demonstra practic cum se pregătesc și se obțin produsele lor: covoare țesute manual, covoare înnodate, confecționarea iilor, tapiserii, ștergare; împletituri – sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, țesut, broderie, dantelărie, ceramică tradițională și decorativă, iconografie, confecționarea de păpuși folclorice, încondeierea ouălor, confecționarea măștilor, prepararea culorilor vegetale și vopsirea materialelor tradițional, confecționarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului și mic mobilier artizanal, creație bijuterii, etc. Atelierele de lucru menționate și altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiția populară atât în ceea ce privește modul de prelucrarea a materialelor folosite cât și în produsul final.

Pentru detalii despre inscriere si documentele in format editabil contactati-ne pe email va rugam.

Pe Larg
—————

PO-IP.03
Revizia 1
PROCEDURA
de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

1. Obiectivul schemei de minimis
1.1. Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM (DAPIMM) și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
Prezenta schema nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352 / 1 din 24.12.2013.
Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale.
Obiective specifice
1.2. Programul urmărește, prin organizarea unui târg național pentru artizanat și meșteșuguri 2017, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone prin:
a) câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii;
b) stimularea cererii interne de servicii și produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;
c) creșterea vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia;
d) îmbunătățirea accesului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații;
e) dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale;
f) promovarea serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiționale și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă;
1.3. În cadrul Programului, înțelesul unor termeni este definit astfel:
(1) produsele și serviciile meșteșugărești, de mică industrie și artizanale – sunt produsele și serviciile executate de meșteșugari și artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuția manuală a meșteșugarului sau artizanului rămâne componentă substanțială a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că:
– sunt produse fără restricții privind cantitatea și folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;
– natura specială a produselor meșteșugărești și artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiționale, simbolice și semnificative din punct de vedere comunitar și religios;
– cuprind o arie largă de obiecte și activități, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele și ornamentele tradiționale, precum și ale creației populare din diferite genuri;
– produse și servicii cu valoare artistică, dar și utilitară, care păstrează specificul execuției manuale și tradiționale.
(2) produsele de artă populară – sunt produsele realizate de creatorii și meșterii populari, care păstrează caracterul autentic și specificul etnic și/sau cultural al unei anumite zone.
(3) întreprindere unică -include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.
(4) ajutor de minimis – reprezintă ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfășoară o activitate economică care nu depășesc valoarea de 200.000 euro într-o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.
1.4. Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2017, care va avea loc în cursul lunii noiembrie. Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2016 este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa și de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, național și local. Acest eveniment pune la dispoziția IMM-urilor o gamă largă de informații, sfaturi, ajutor și idei în scopul dezvoltării activităților acestora. Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2017 încurajează și ajută IMM-urile să-și atingă potențialul maxim.
2. Descrierea Programului
2.1 Programul constă în organizarea Târgului Național pentru Artizanat si Meșteșuguri 2017, pe durata a 3 zile.
2.2 Perioada de desfășurare a Târgului precum și locația vor fi afișate pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea evenimentului.
2.3 În cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești și/sau de artizanat) și vor putea desfășura activități economice în condițiile legislației în vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenți la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii și meșteșugarii vor explica și demonstra practic cum se pregătesc și se obțin produsele lor: covoare țesute manual, covoare înnodate, confecționarea iilor, tapiserii, ștergare; împletituri – sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, țesut, broderie, dantelărie, ceramică tradițională și decorativă, iconografie, confecționarea de păpuși folclorice, încondeierea ouălor, confecționarea măștilor, prepararea culorilor vegetale și vopsirea materialelor tradițional, confecționarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului și mic mobilier artizanal, creație bijuterii, etc. Atelierele de lucru menționate și altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiția populară atât în ceea ce privește modul de prelucrarea a materialelor folosite cât și în produsul final.
2.4 (1) Acțiunile desfășurate în cadrul Programului sunt:
• organizarea unui târg național al meșteșugarilor și artizanilor sub forma unei expoziții cu vânzare;
• organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru și prezentări în scopul promovării produselor și serviciilor realizate de către artizani și meșteșugari, câștigării de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii, creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și a îmbunătățirii competențelor antreprenoriale, obținerii vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia, promovării serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii simple și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiționale;
diseminarea de materiale informative;
(2) Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri 2017 va fi organizat de Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) Ploieşti, cu sprijinul Unității de Implementare a Proiectului, a cărei componență și atribuții va fi stabilită și aprobată prin ordin al ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Ploieşti, direct şi/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectați printr-o procedură competitivă, deschisă, transparentă, necondiționată nediscriminatorie și suficient promovată, în condiţiile legii.
(3) În vederea desfăşurării evenimentului, Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Ploieşti, în calitate de organizator, va coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european.

2.5 Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele: publicitate tv şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminarii, mese rotunde, workshop-uri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării IMM, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.

3. Bugetul schemei de minimis
Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul oficial al României până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.
Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 3.560.000 lei.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 890.000 lei.
Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 890.000 lei/anual.
Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 450 de beneficiari, din care 150 de beneficiari în anul 2017.
4.Tipurile de ajutor financiar de minimis
4.1 Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanții selectați în urma înscrierii în program.
4.2 Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari și pentru produsele acestora (după caz) precum și cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfășurării evenimentului.
Se acordă finanțare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat și nu pot fi transportate în același mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depași 2000 lei pentru târg. În limita acestor sume beneficiarul își poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depășește 2000 lei diferența va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier la AIMMAIPE de care aparține. În cadrul prezentului Program, TVA este cheltuială neeligibilă.
Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiar, în cuantum de maxim 1600 lei/beneficiar pentru patru nopți de cazare), dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

4.3 Beneficiarii de ajutor de minimis in cadrul Programului
Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, societățile cooperative, inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și asociațiile profesionale sau fundațiile, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:
a) sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației republicată sau în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit dispozițiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;
b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerțului și autorizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, care desfășoară activități în domeniul meșteșugurilor, în special al celor tradiționale și în domeniul artei populare și artizanatului;
c) sunt constituite ca asociații profesionale sau fundații și au ca scop promovarea meșteșugurilor și a meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual, a produselor și serviciilor cu specific tradițional, inclusiv din domeniul artei populare și artizanatului.

5. Criterii de eligibilitate
Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice autorizate și operatorii economici, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii :
Operatorii economici care:
a) au capital social integral privat;
b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale, care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate;
c) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250 în anul fiscal anterior;
d) au ca obiect de activitate producerea și comercializarea produselor care păstrează specificul execuției manuale și artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operații executate manual sau au ca scop promovarea meșteșugurilor, a meseriilor, a produselor și a serviciilor cu specific tradițional;
e) sunt înregistrați și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
f) au completat formularul de înscriere (Anexa nr. 1) în cadrul Programului, iar în urma evaluării au fost selectați să participe la eveniment;
g) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru o întreprindere unică, așa cum este acesta definită de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește plafoanele de minimis menționate mai sus, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane.
În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.
În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
Pentru fuziunile și/sau a achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență.
Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

6. În cadrul Programului nu sunt eligibile:
1) – societățile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58, 181, 182)
2) – societățile bancare, societățile de asigurare și reasigurare, societățile de administrare a fondurilor financiare de investiții, societățile de valori mobiliare, activități de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activități auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal (cod CAEN 69); selecția și plasarea forței de muncă (cod CAEN 78); activități de studii de piață și de sondaj (cod CAEN 7320);
3) – activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului2;
4) – activități legate de producția primară a produselor agricole, așa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
5) – activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole, așa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:
a) când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piață de operatorii economici respectivi;
b) când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
Prin „prelucrarea produselor agricole” se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.
Prin „comercializarea produselor agricole” se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;
6) – activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
7) – ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
8) – operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
9) -ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.
În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate enumerate mai sus, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
De asemenea, nu pot beneficia de prevederile programului operatorii economici care produc sau comercializează produse/servicii, altele decât cele descrise la pct. 1 subpct. 1.3, cu excepția societăților cooperative meșteșugărești mixte, care în afara altor tipuri de activități au și activități de meșteșug și artizanat.

7. Modalitatea de derulare a programului
Ministerul, prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (DAPIMM) și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Ploieşti (AIMMAIPE Ploiești), administrează, gestionează și derulează direct programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat la nivel național și la nivel local și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.
7.1. Înscrierea în program și solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul Național se face completând formularul de înscriere în program (Anexa nr. 1), accesând site-ul: http://www.aippimm.ro.
7.2. Data de la care este activă completarea formularului de înscriere se comunică pe site-ul: http://www.aippimm.ro cu cel puțin (cinci) 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
7.3. În vederea obținerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat 2017, operatorul economic va completa și va transmite formularul de înscriere în program (Anexa nr.1), începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii.
7.4. Formularul de înscriere corect și integral completat, va putea fi transmis o singură dată. Actele care se vor atașa la înscriere sunt următoarele :
a) Cererea tip de participare la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat (Anexa nr. 2);
b) Certificatul constatator, în original, inclusiv on-line, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data eliberării), în care să se menţioneze în mod obligatoriu următoarele informaţii: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, acţionarii, asociaţii, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare autorizate, sediul social, punctele de lucru şi alte sedii secundare, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, sedii şi/sau activităţi autorizate conform art.15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice,înregistrarea fiscală a acestora, situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare,insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii), emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, să se specifice acest lucru în certificatul constatator.
c) Declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis primite;
d) Declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii pentru anul fiscal 2015 și anul 2016 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale și numărul mediu anual de salariați, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare și calculate potrivit Anexei nr. 5 conform Anexei nr. 4;
e) Declaraţie pe proprie răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
f) Copia certificată a buletinului de identitate/cărții de identitate al/a reprezentantului legal al societății solicitante;
g) Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat (Anexa nr. 2);
h) Fotografii cu minim 3 (trei) produse artizanale/meșteșugărești realizate/comercializate de către solicitant;
i) Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al solicitantului că nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/Consiliului Concurenței sau a altui furnizor de ajutor de stat/minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată.
7.5. După perioada prevăzută la pct. 7 subpct. 7.3, Ministerul -DAPIMM va face publică pe site-ul instituției, la adresa http://www.aippimm.ro, lista cu solicitanții înscriși în Program.

8. Verificarea și selecția beneficiarilor
8.1 Verificarea și selecția aplicanților se va face de către Unitatea Programare, Selectie, Evaluare și Contractare, denumită în continuare U.P.S.E.C. din cadrul AIMMAIPE Ploiești.
8.2 În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul AIMMAIPE Ploiești se constituie: UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin decizia Directorului executiv al AIMMAIPE.
8.3 UPSEC din cadrul AIMMAIPE Ploiești va verifica în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site a listei cu solicitanții înscriși în program, documentația încărcata online. După finalizarea verificării, UPSEC din cadrul AIMMAIPE Ploiești va transmite aplicanților prin fax, e-mail, poștă scrisoare de respingere în cazul în care se constată că :
– Documentația încărcată este incorectă,
– Solicitanții au declarat în formularul de înscriere informații care nu sunt corecte/reale,
– Solicitanții nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură,
– Activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializează/produce nu face/fac obiectul prezentului program conform punctului pct. 1 subpct. 1.3 din prezenta procedură.
Pentru solicitanții acceptați de principiu de către UPSEC, AIMMAIPE Ploiești va transmite scrisoarea de înștiințare privind acceptarea participării la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat 2017, în limita locurilor disponibile/în afara locurilor disponibile.
8.4. În cadrul Direcției și AIMMAIPE se va constitui o echipă de implementare prin ordin al ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
8.5. Ministerul va publica pe site-ul http://www.aippimm.ro lista cu aplicanții admiși și respinși pentru participare la târgul național.
8.6. AIMMAIPE va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului și caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, menționând titlul acestuia, și la referința de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
8.7 Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării pe baza ratei de referință publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Echivalentul în euro al valorii facilității acordate în fiecare an va fi stabilit la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data adoptării hotărârii prin care se aprobă facilitatea fiscală de către furnizorul schemei.
9. Primirea și soluționarea contestațiilor
9.1. În conformitate cu dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situații.
9.2. Astfel, solicitantul se poate adresa AIMMAIPE Ploiești, formulând o contestație, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.
9.3. Contestația se formulează în scris și va cuprinde:
datele operatorului economic;
obiectul contestației;
motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;
dovezile pe care se întemeiază;
semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia.
9.4. Termenul de soluționare este de 5 zile de la data primirii contestației.
9.5. Comunicarea soluționării contestației se va face prin fax/e-mail/poștă.
9.6. Pentru soluționarea contestațiilor, se va constitui în cadrul AIMMAIPE Ploiești o comisie de soluționare a contestațiilor formată din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.
9.7. Numărul de persoane, atribuțiile și responsabilitățile comisiei de soluționare a contestațiilor, vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de credite al AIMMAIPE.

10. Decontarea cheltuielilor cu transportul beneficiarilor
10.1 Participanții vor depune la AIMMAIPE de care aparțin (conform listei prevăzute în Anexa nr. 6) cererea-tip de decontare (Anexa nr. 7) însoțită de documentele justificative menționate în Anexa nr. 8 Secțiunea B, în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea Târgului.
10.2. Decontarea cheltuielilor legate de transport se va face pe baza unei Cereri-tip de decontare (Anexa nr. 7), pe care solicitantul trebuie să o depună la sediul AIMMAIPE, împreună cu următoarele documente justificative:
– documentele justificative prevăzute în Anexa nr. 3, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă;
– pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil în termen /bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcție de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși dar nu mai mult de 2000 lei pentru Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat 2017. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare se va rambursa contravaloarea a 7,5 l carburant la 100 km parcurși doar pentru proprietarul autoturismului (persoana fizică sau firmă), chiar dacă se deplasează în același scop mai multe persoane care sunt pasageri în autoturism. Conform noilor prevederi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, sunt acele documente emise astfel:
Pentru transport se consideră documente în termen documentele emise cu maxim 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului și maxim 2 (două) zile după finalizarea acestuia.
– copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, sau copia cererii de deschidere / extrasului contului deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare;
– angajamentul beneficiarului (Anexa nr. 9) de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2016, către Unitatea monitorizare, control și raportare din cadrul AIMMAIPE, conform formularului de raportare prevazut în Anexa la Angajamentul din Anexa nr. 9;
– opisul cu documentele care însoțesc cererea-tip de eliberare a ajutorului financiar nerambursabil, denumit în continuare AFN, Anexa nr. 8, semnat.
Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul AIMMAIPE o Unitate de Plată, denumită în continuare UP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE.
Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei directorului executiv al AIMMAIPE, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al programului, Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi/sau AIMMAIPE poate refuza plata AFN.
AIMMAIPE nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans.

10.3 Întreaga documentație va fi depusă în 2 exemplare:
– un original și o fotocopie certificată; cele 2 exemplare ale dosarelor, vor fi puse într-un plic sigilat și vor fi depuse la sediile AIMMAIPE
Destinatar:
– AIMMAIPE – adresa
– UPSEC – pentru „Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 2017”.
Expeditor:
– denumirea completă a firmei solicitante;
– nr. de înregistrare în registrul comerțului;
– CUI/codul de înregistrare fiscală;
– suma decontată;
– adresa solicitantului, inclusiv județul;
– numărul de înregistrare.
10.4 Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor în baza unui proces verbal. Acestea vor fi ridicate de către operatorii economici de la sediile AIMMAIPE, după verificarea conformității copiilor și virarea efectivă a sumelor decontate.
10.5 Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de catre beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.
10.6 Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
10.7 Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral la adresa http://www.aippimm.ro și în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.
10.8 Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se face în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr.175/2007.
10.9 Ministerul prin AIMMAIPE, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare nu depășește la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce își desfășoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terților sau contra cost.
10.10 Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MMACA-DAPIMM, păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.
10.11 Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.
10.12 Pe baza unei cereri scrise, Ministerul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
10.13 Furnizorul are obligația de supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare și de a dispune măsurile ce se impun în cazul încalcării condițiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislația naționala sau europeana aplicabilă la momentul respectiv.
10.14. Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.
10.15 În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și după caz, să facă verificări la fața locului.
10.16 În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoare ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
10.17 Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
10.18 Furnizorul va informa Consiliul Concurentei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.
10.19 Furnizorul are obligația de a încărca masura de ajutor de minimis în Registrul electronic al Ajutoarelor de Stat (RegAs), în termen de maxim 5 zile lucratoare de la intrarea ei in vigoare.
10.20 Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a încarca în RegAs contractele de finanțare și contractele de subvenție, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligații de rambursare și rambusări efective aferente acestora, etc, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăților, după caz.
11. Confidențialitate
11.1. Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii UPSEC având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.
11.2. Ministerul și AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, suma și/sau scopul cheltuielilor decontate, așezarea geografică (localitatea și județul).

12. Precizări
Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea decontării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul AIMMAIPE, la dispoziția operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceștia, până cel târziu la data de 30 iunie 2018.
13. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA 1 la procedură
PS-04.03.01
FORMULAR DE ÎNSCRIERE *

Denumirea completă a solicitantului
Adresa solicitantului
Județul
Telefon
Fax
Adresă de e-mail
Numele reprezentatului legal
Funcția reprezentatului legal
Cod unic de înregistrare (dupa caz)
Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (după caz)
Nr. de înregistrare la Registrul asociaților și fundațiilor (după caz)
Certificat de înmatriculare/de înregistrare (după caz)
 Încarcă Browse
Actul constitutiv (după caz)
Încarcă Browse
Statutul (după caz)
Încarcă Browse
Cererea de participare la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului
Declarație pe proprie raspundere privind ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis
Declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii pentru anul fiscal 2014 și anul 2015
Declaraţie pe proprie răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
Copia certificată a buletinului de identitate/cărții de identitate al/a reprezentantului legal al societății solicitante;
Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat
AIMMAIPE de care aparține
Categoria solicitantului
Microîntreprindere
Întreprindere mică
Întreprindere mijlocie
Societate cooperativă
Societate mestesugărească mixtă
Întreprindere familială
Întreprindere individuală
PFA
Asociație profesională
Fundație
Codul CAEN principal al firmei:
Obiectul de activitate pe care se accesează Programul:
Obiectivul general/scopul asociației – fundației
Tipul de meșteșug/artizanat:
Tipuri de cheltuieli٭: Transport solicitant  Transport produse  Cazare 
Suma solicitată pentru decontare cheltuieli (fără TVA):
Valoarea TVA:
Atașează minim 3 (trei) fotografii cu produse artizanale/meșteșugărești realizate/comercializate care vor fi prezentate la Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri

Aplicația informatică va permite încărcarea tuturor documentelor solicitate în cadrul procedurii de implementare a programului conform art.7.4.

ANEXA 2 la procedură
PS-04.03.02
CERERE-TIP DE PARTICIPARE LA
TÂRGUL NAȚIONAL PENTRU MEȘTEȘUGURI ȘI ARTIZANAT
(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română)

SECȚIUNEA A Date solicitant
Operatori economici
Subscrisa…………………………………………având datele de identificare menționate în Formularul de înscriere (Anexa nr. 1 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. /2017) reprezentantă legal prin dl/dna…………………………………….., având calitatea de ………………………………., solicit participarea în condițiile prevederilor Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului (Program), la Târgul Regional pentru Artizanat și Meșteșuguri 2017.
Cont bancar2……………………………………..deschis la Banca…………………………………………………..
Nr RUE …………………………………………………………

Nr. cont ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului/nr. …..în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:…………………………………………………………………………
Forma juridică: ………………………………………………….
Forma de proprietate 100% privată DA NU
Capitalul social: …………………… lei deținut de
– persoane fizice …………………… %
– persoane juridice …………………. %

Numărul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior) …………………………………………….
Cifra de afaceri anuală netă (conform ultimei situații financiare anuale aprobate) ……………………… lei

Precizați numărul de persoane care participă la târgul regional pentru artizanat și meșteșuguri din partea solicitantului…….și completați datele de mai jos pentru toți însoțitorii.

Dl/Dna………………………………, având funcția de……………….identificat cu BI/CI Seria…..Nr……..

SECȚIUNEA B Categoria solicitantului

Bifați categoria în care vă încadrați:

Microîntreprindere  Întreprindere familială 
Întreprindere mică  Întreprindere individuală 
Întreprindere mijlocie  Persoană fizică autorizată 
Societate cooperativă  Societate meșteșugărească mixtă  Asociații profesionale 
Fundații/Asociații 

Codul CAEN principal al firmei este ………………………………………………………………………..
Obiectul de activitate pe care se accesează Programul este………………………………………………………….
Obiectivul general / scopul asociației – fundației: ……………………………………………………………………..
Tipul de meșteșug practicat……………………………………………………………………………………………………..

Descrieți produsele/serviciile meșteșugărești de mică industrie și artizanale/produse de artă populară, pe care dumneavoastră le realizați/societatea dumneavoastră le dezvoltă prin activitatea desfășurată, respectând definiția de la punctul 1 subpct. 1.3 din Procedura aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr… /2017.

Menționați produsele de meșteșug/artizanat cu care participați la târgul regional pentru artizanat și meșteșuguri.
Organizați ateliere de lucru în timpul Târgului? Da  Nu 

SECȚIUNEA C Tipul activităților pentru care se solicită finanțarea:

Decontare transport solicitant
(de la adresa solicitantului menționată în formularul de înscriere până la târg și retur).
Specificați mijlocul de transport cu care vă deplasați:
Pentru autoturism vă rugăm să menționați numărul de înmatriculare:
Vă rugăm să menționați traseul:

Decontare transport pentru produsele meșteșugărești/artizanale ale solicitantului
(în cazul în care produsele necesită transport separat)
(de la adresa solicitantului menționată în formularul de înscriere până la târg și retur).
Specificați mijlocul de transport cu care transportați produsele:
Mentionați numărul de înmatriculare:
Vă rugăm să menționați traseul:

Decontare cazare în ……………….pe perioada Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare nu va depași 1600 lei pe perioada târgului.
Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport nu va depași 2000 lei. În limita sumei de 2000 lei beneficiarul își poate deconta una din cheltuieli (transportul și transportul produselor) sau ambele cheltuielile menționate. Se acordă finanțare pentru transportul produselor în vederea prezentării acestora la Târg, în cazul în care acestea necesită un transport separat și nu pot fi transportate în același mijloc de transport cu solicitantul.
În cazul în care suma totală cheltuită cu cazarea depășește 1600 lei, diferența va fi suportată de către beneficiar.
În cazul în care suma totală cheltuită cu transportul depășește 2000 lei, diferența va fi suportată de către beneficiar.
În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși dar nu mai mult de 2000 lei. TVA este cheltuiala neeligibilă și nu se decontează.

SECȚIUNEA D Declarație pe propria răspundere

Operatori economici
Subsemnatul(a) …………………………………, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria …….. nr. ………………………., eliberat(ă) de ……………………………. la data de …………………., cu domiciliul în localitatea………………….., str. ………………………………………. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., sectorul/județul ……………., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ………………………………………., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete.
Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la nivelul întrepreniderii unice, în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs :
nu am beneficiat de ajutoare de stat și de ajutoare de minimis;
am beneficiat de ajutoare de stat și de ajutoare de minimis:
Nr.
crt.
Anul acordării ajutorului
Forma ajutorului
Instituția finanțatoare
Programul prin care a beneficiat de finanțare
Cuantumul ajutorului acordat

TOTAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis.
Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că întreprinderea nu are activitățile suspendate sau alte situații similare reglementate de lege.
Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.

Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alți furnizori de ajutor de stat pe aceleași costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme;
Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale;

NOTĂ!
Solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanții oficilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație pot discuta cu solicitanții toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de participare la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat care sunt completate în mod corect, orice modificare a conținutului acestora față de varianta transmisă și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând după sine respingerea finanțării.

Semnătura autorizată solicitantului 
Numele ……………………………………
Semnătura …………………………………
Data semnării ……………………………..

ANEXA 3 la procedură
PS-04.03.03
Activitățile de susținere a meșteșugurilor și artizanatului
și cheltuielile eligibile aferente, care constituie obiectul finanțării

Nr.
Crt.

Activitatea eligibilă

Cheltuieli eligibile

Valoarea maximă a finanțării pe activități

Documente justificative în original și copie certificată pentru decont (fotocopie cu semnătura și cu mențiunea „conform cu originalul” în cazul persoanelor fizice/fotocopie cu semnătura solicitantului, cu mențiunea „conform cu originalul”)
1.
Transport persoane
Autoturism, microbuz, autocar, tren
cheltuieli legate de transport;

2000 lei cumulat cu pct.2
bon fiscal pentru combustibil în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz, în funcție de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat. În cazul în care acesta se deplasează cu autoturismul personal sau al firmei va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși conform prevederilor Horărârii Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare; foaie de parcurs după caz.
2.
Transport produse

cheltuieli legate de transportul produselor care vor fi prezentate la Târg
2000 lei cumulat cu pct.1
bon fiscal pentru combustibil în termen; se va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1860/2006, cu modificările si completările ulterioare; foaie de parcurs, după caz; aviz însoțire marfă.
3.
Cazare

cheltuieli legate de cazare
1600 lei
factura unității de cazare, pentru fiecare participant în parte; dovada plații;

ANEXA nr. 4 la procedură
PS-04.03.04
DECLARAȚIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

I. Datele de identificare ale întreprinderii
Denumirea întreprinderii ________________________________________________________
Adresa sediului social___________________________________________________________
Cod unic de înregistrare__________________________________________________________
Numele și funcția ______________________________________________________________
(Președintele Consiliului de Administrație, Director general sau echivalent)
II. Tipul întreprinderii
Indicați, după caz, tipul întreprinderii:
 Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără
anexa nr. 5 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului aprobată prin ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. /2017 (procedură).
 Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum și a fișelor adiționale care se
vor atașa la declarație.
 Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum și a fișelor adiționale care se
vor atașa la declarație.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii3
Exercițiul financiar de referință4
Numărul mediu anual de salariați
Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)
Active totale (mii lei/mii €)

Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
 Nu
 Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)

Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.
Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic5
Numele………………………………………………….. Funcția:……………………………………….
Semnătura ………………………………………………
Data semnării:…………………………..……

ANEXA nr. 5 la procedură
PS-04.03.05
CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate

Secțiunile care trebuie incluse, după caz:
– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);
– secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
Perioada de referință – anul 2016

Numărul mediu anual de salariați
Cifra de afaceri anuală netă
( mii lei/ mii €)
Total active
(mii lei/ mii €)
1. Datele6 întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B7 )

2. Datele cumulate1 în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) – dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)

TOTAL

Datele incluse în secțiunea „Total” din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din Anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis.

Secțiunea A

ÎNTREPRINDERI PARTENERE
Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată „fișa de parteneriat” (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

Date de identificare și date financiare preliminare
Tabelul A.1
Întreprinderea parteneră – Date de identificare
Numărul mediu anual de salariați
Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei/mii €)
Active totale
( mii lei/mii €)
Numele sau denumirea întreprinderii
Adresa sediului social
Cod unic de înregistrare
Numele și prenumele Președintelui Consiliului de administrație, Directorului General sau echivalentului acestuia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Total:

NOTĂ:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza „fișei de parteneriat”, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
Datele introduse în secțiunea „Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați „fișe privind legătura dintre întreprinderi” pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

FIȘA DE PARTENERIAT
1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii __________________________________________________________
Adresa sediului social ____________________________________________________________
Codul unic de înregistrare _________________________________________________________
Numele, prenumele și funcția_______________________________________________________
Președintelui Consiliului de administrație, Directorului general sau echivalent
2. Date referitoare la întreprinderea legată
Perioada de referință – anul 2016

Numărul mediu anual de salariați1
Cifra de afaceri
anuală netă
(mii lei/mii €)
Active totale2
(mii lei/ mii €)
Total

NOTĂ:
Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fișa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporțional
a) Indicați exact proporția deținută8 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
Tabelul de parteneriat – A.2
Procent
Numărul mediu anual de salariați
Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)
Active totale3 (mii lei/ mii €)
Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
Secțiunea B

ÎNTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii:
 Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

 Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare9.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
Tabelul B1

Numărul mediu anual de salariați10
Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei/ mii €)
Active totale
(mii lei/ mii €)
Total

Datele introduse în secțiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
Întreprinderea legată
(denumire/date de identificare)
Adresa sediului social
Cod unic de înregistrare
Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, directorui general sau echivalentului acestuia
A.

B.

C.

D.

E.

NOTĂ:
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o „fișă de parteneriat” trebuie adăugate la secțiunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o „fișă privind legătura dintre întreprinderi” și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2.

Tabelul B2
Întreprinderea numărul:
Numărul mediu anual de salariați
Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei/ mii €)
Active totale
(mii lei/ mii €)
1. *)

2. *)

3. *)

4. *)

5. *)

Total

*) Atașați câte o „fișă privind legătura dintre întreprinderi” pentru fiecare întreprindere.

NOTĂ
Datele rezultate în secțiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate)

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic11

Numele…………………………………………………..
Funcția:……………………………………….
Semnătura ………………………………………………
Data semnării:…………………………..……

FIȘA
privind legătura dintre întreprinderi nr. ………….. din tabelul B2, secțiunea B
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii __________________________________________________________
Adresa sediului social _____________________________________________________________
Codul unic de înregistrare __________________________________________________________
Numele, prenumele și funcția _______________________________________________________
(președinte consiliului de administrație, director general sau echivalent )

2.Date referitoare la întreprindere

Perioada de referință

Numărul mediu anual de salariați12
Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei/ mii €)
Active totale
(mii lei/ mii €)
Total

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B.

NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și „fișa de parteneriat” trebuie introduse în secțiunea A.

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic13

Numele…………………………………………………..
Funcția:……………………………………….
Semnătura ………………………………………………
Data semnării:…………………………..……

ANEXA nr. 6 la procedură
PS-04.03.06

Lista agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovarea exportului (AIMMAIPE)
Nr. crt.
AIMMAIPE (Județe arondate)
ADRESA
TELEFON/ FAX
1.
BRAȘOV
Brașov
Covasna
Sibiu
Str. Turnului, nr.5, sc. B, et.1, Brașov, C.P. 500152

0268-548.018 tel.
0268-548.017 fax
http://www.aippimm.ro
oficiubrasov@imm.gov.ro
2.
CLUJ-NAPOCA
Bihor
Bistrița Năsăud
Cluj
Maramureș
Satu Mare
Sălaj
Str. Horea nr. 13,
Cluj-Napoca, C.P. 400174

0264-487.224 tel.
0264-487.244 fax
http://www.aippimm.ro
oficiucluj@imm.gov.ro

3.
CONSTANȚA
Brăila
Buzău
Constanța
Galați
Tulcea
Vrancea
Bd. Tomis, nr. 79-81, et. 6, Constanța, C.P. 900669

0241-661.253 tel.
0241-661.254 fax
http://www.aippimm.ro
oficiuconstanta@imm.gov.ro
4.
CRAIOVA
Dolj
Gorj
Mehedinți
Olt
Vâlcea
Str. Ștefan cel Mare, nr. 93, et. 1, Craiova, C.P. 200129

0251-510.785 tel./fax
http://www.aippimm.ro
oficiucraiova@imm.gov.ro

5.
IAȘI
Bacău
Botoșani
Iași
Neamț
Suceava
Vaslui
Str. Elena Doamna, nr. 61 A, et. 2, Iași, C.P. 700398

0232- 46 43 43 tel./fax
http://www.aippimm.ro
oficiuiasi@imm.gov.ro
6.
PLOIEȘTI
Argeș
București
Călărași
Dâmbovița
Giurgiu
Ialomița
Ilfov
Prahova
Teleorman
Ploiești, Str. Trei Ierarhi, Nr. 9-11, judet Prahova
C.P. 100010
0244-522.085 tel.
0244-544.054 fax
http://www.aippimm.ro
oficiuploiesti@imm.gov.ro
7.
TÂRGU MUREȘ
Harghita
Mureș
Alba
Strada Cuza Voda nr. 22, Târgu Mureș, C.P. 540027

0265-311.660 tel.
0265-260.818 fax
http://www.aippimm.ro
oficiutargumures@imm.gov.ro

8.
TIMIȘOARA
Arad
Caraș-Severin
Hunedoara
Timiș

Bd. Eroilor de la Tisa,
nr. 22, Timișoara,
C.P. 300575

0256-292.739 tel.
0256-292.767 fax
http://www.aippimm.ro
otimmctimisoara@imm.gov.ro

ANEXA nr. 7 la procedură
PS-04.03.07

CERERE-TIP DE DECONTARE
( Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
Operatori economici
Subscrisa…………………………………………………….având datele de identificare menționate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ………..……………………………………., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria……nr………………eliberat la data de………………………………………, cu domiciliul în localitatea ………………………str………………………………nr…….bl…….sc….……ap……sectorul/județul……………………………., cod poștal ………………solicit decontarea sumei de ……………..reprezentând cheltuieli eligibile în condițiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. ………….. / 2017
Datele de identificare ale operatorului economic:
Denumirea operatorului economic ………………………………………………………………………
Data înregistrării ………………………………..…………………………………………………….
Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerțului ………………………………… …………………..
Codul unic de înregistrare ……………………………………………………………………………..
Sediul/Adresa………………………………………………………………………………………….
Telefon……………………….Fax……………………………………..E-mail……………………….
Nr. cont (5070)1 în care se solicită transferarea sumei decontate (RO) …………………….., deschis la Trezoreria…………………………………………….
Cont bancar2……………………………………..deschis la Banca…………………………………………………..
Nr RUE …………………………………………………………
Anexez la prezenta documentele justificative prevăzute în OPIS, Anexa nr. 8 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. ………….. / 2017.

Semnătură
Funcția
Data întocmirii
FORMULARUL DE DECONT14 –

Denumirea operatorului economic ……………………….

Nr. Crt
Denumirea activității15
Codul de clasificare16
Factura
Instrumente de plată17
Valoare solicitată
Valoare aprobatăUnitatea programare, selecție, evaluare și contractare18

Nr. Factură
Data facturii
Valoare factură cu TVA
Felul documentului
Nr.
Data
Valoare cu TVA

Valoare factură fără TVA

1

2

3

TOTAL

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic3

Numele: ………………………….
Funcția: ………………………… .
Semnătura ………………………..
Data semnării: ……………………

Viza UPSEC5

Coordonator
Verificator
Verificator
Numele și prenumele

Semnătura

Data

Aprobat (lei)

ANEXA nr. 8 la procedură

OPIS
– Documente care însoțesc Cererea-tip de decontare

a. formularul de decont prevăzut în Anexa nr. 7 la procedură;

b. documentele justificative prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă, în original și 2 fotocopii certificate; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către Unitatea programare, selecție, evaluare și contractare, prin semnătura reprezentantului Unității programare, selecție, evaluare și contractare;

c. copia cererii de deschidere/extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d. copia cererii de deschidere/extrasul de cont bancar (pentru participanti PFA, Intreprindere Individuala)

e. angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2015, către UMCR din cadrul AIMMAIPE, conform anexei nr. 9 la procedură;

f. opisul cu documentele care însoțesc cererea-tip de eliberare a AFN, întocmit conform prezentei secțiuni, semnat.

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic19
Numele…………………………………………………..
Funcția (operatorul economic):………………………………
Semnătura ………………………………………………
Data semnării:…………………………..……

ANEXA nr. 9 la Procedură
PS-04.03.09

ANGAJAMENT
                                                 
 
       Subsemnatul(a) ……………………… domiciliat(ă) în ………………………., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ………….. nr. …………………. eliberat de ……………………….. la data de …………………….., reprezentant legal/împuternicit al. …………………. cu sediul în …………………….., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri, organizat în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului către Unitatea Monitorizare, Control și Raportare din cadrul Agenției pentru pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovarea exportului……….. pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul următor participării la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat, prin completarea și transmiterea prin poștă sau prin fax a formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul angajament.

Numele și funcția semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea ……………………………………………………..

Data întocmirii……………………..
Semnătura…………………………….

ANEXĂ LA ANGAJAMENT
FORMULAR DE RAPORTARE20
PROGRAMUL NAȚIONAL MULTIANUAL PENTRU SUSȚINEREA MEȘTEȘUGURILOR ȘI ARTIZANATULUI
(Se completează toate rubricile în limba română)
 
Perioada pentru raportare: anul ……………

Datele de identificare a solicitantului:
Denumirea solicitantului ……………………………………………………..
Adresa ……………………………………………………………………………….
Telefon/fax …………………………
E-mail ……………………………….
Cod poștal…………………………..
Data înregistrării operatorului economic……………………………..
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului (după caz) ………………
Codul unic de înregistrare (după caz) ……………………………………………….
Am participat la târgul organizat de către Agenția pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovarea exportului (AIMMAIPE)……………, iar decontarea s-a efectuat pe baza Cererii-tip de decontare nr. ……………. din data de …………..
Date de raportare tehnică:
– Cifra de afaceri …………………………………………………….. lei
– Profitul brut ………………………………………………………….. lei
– Numărul mediu scriptic anual de personal ………… ………………
– Număr de locuri de muncă nou-create ………..,
– În perioada considerată ați încheiat contracte cu noi parteneri?

NU
DA
– În perioada considerată ați exportat pe noi piețe?

NU
DA în următoarele țări: ………………………………………………………………………………………..

Subsemnatul/Subsemnata ……………………., identificat/identificată cu B.I./C.I. seria ………….. nr. ……….., eliberat de …………. la data de ……………………, cu domiciliul în localitatea ……………………….., str. ……………….. nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ….., sectorul/județul …………., în calitate de reprezentant legal al societății …………………………………………………………, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezentul formular sunt corecte și complete.
Semnătura autorizată Funcția……………………………… Data semnării …………….