Programul de internationalizare a companiilor romanesti | MMACA 2017

Programul de internationalizare a companiilor romanesti urmărește promovarea produselor și serviciilor IMM-urilor românești pe piețele externe, stimularea comunicării și a parteneriatului în afaceri, în vederea internaționalizării, dar și pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor și serviciilor.

Alocația financiară nerambursabilă este în cuantum de maximum 50.000 de lei/beneficiar/an, reprezentând maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Pentru 2017, se estimează finanțarea unui număr de minim 100 de IMM-uri românești.

In limita celor 50.000 RON se vor putea face cheltuieli pentru activitati specifice internationalizarii, insa vor fi si plafoane pe categorii de cheltuieli:

 • 30.000 RON – Participari individuale la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu. Se vor deconta taxe obligatorii, cum sunt taxele de participare, de inscriere in catalog, de asigurare fara a se limita la acestea, inchiriere spatiu expozitional, amenajare stand, utilitati necesare desfasurarii functionalitatii standului in perioada expozitiei (internet, curent, fara a se limita la acestea).
 • 15.000 RON – Taxe de participare la misiuni economice organizate in strainatate.
 • 10.000 RON – Realizarea unui site pe Internet/aplicatie pentru mobil, pentru prezentarea activitatii firmei solicitante si a produselor promovate, in limba romana si limba engleza cu obligativitatea mentinerii paginii active cel putin 1 an de la data crearii.
 • 10.000 RON – Documenare si studii de piata.
 • 10.000 RON – Cheltuieli pentru realizarea urmatoarelor activitati: materiale promotionale, panouri publicitare, video publicitar, precum si alte activitati de promovare si sustinere a internationalizarii cu obligativitatea participarii la un targ international sau la o misiune economica in strainatate.
 • 5.000 RON – Crearea identitatii vizuale a unui operator economic roman (marca, sigla, slogan).
 • 5.000 RON – Participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piete. Se acopera doar taxa de participare.

Data de la care se pot depune aplicațiile în Program este 31 iulie, începând cu orele 10.00, iar sistemul de aplicații va fi deschis până vineri 4 august, orele 20.00. Acordarea finanțării se realizează în baza criteriului “primul venit—primul servit”, în limita bugetului. Bugetul pentru anul 2017 este de 5 milioane de lei.

Pentru servicii de consultanta si asistenta la depunerea documentatie si/sau  implementarea proiectului nu ezitati sa ne contactati.
Urmati link-ul de mai jos pentru inregistrare clienti:
http://bit.ly/onepage_setupNorme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

Art.1. – Scopul prezentelor norme metodologice îl reprezintă reglementarea modului de instituire a unei scheme de ajutor de minimis, denumită în continuare schemă, pentru susținerea accesului pe piețe externe a operatorilor economici români eligibili conform art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2017, denumiți în continuare IMM-uri, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli în vederea internaționalizării.

Art. 2. – (1) Obiectivul Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, denumit în continuare Program, este stimularea mediului de afaceri prin crearea unor noi instrumente de promovare individuală a IMM-urilor românești care să faciliteze accesul acestora pe piețele externe și dezvoltarea de parteneriate în vederea internaționalizării.

(2) Programul urmărește:

 1. promovarea produselor și serviciilor IMM-urilor românești pe piețele externe;

 2. stimularea comunicării și a parteneriatului în afaceri în vederea internaționalizării;

 3. pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor și serviciilor pe piețele externe.

Art. 3. – (1) Toate activitățile din cadrul schemei, inclusiv decontarea, se derulează până la 31 decembrie 2020. Alocația financiară nerambursabilă este în cuantum de maximum 50 mii lei/beneficiar, reprezentând maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru un număr maxim de 500 de beneficiari anual, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Finanțarea în cadrul prezentei scheme se face din fonduri de la bugetul de stat.

(2) Bugetul total estimat pentru perioada 2017-2020 al schemei de minimis este de 71.000 mii lei. Numărul estimat de firme beneficiare este de 1600.

Art. 4. – (1) Noțiunea de „întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

(2)Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile prevăzute la alin. (1) .

(3) Pot beneficia de prevederile Programului, IMM-urile care îndeplinesc cumulativ, la data completării cererii-tip pentru înscriere în program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;

b) se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

d) sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

e) codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat la momentul înscrierii în Program, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

f) nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, atât pentru sediul social,

cât și pentru toate punctele de lucru, la data depunerii cererii de înscriere în Program.

g) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește plafoanele de minimis prevăzute anterior, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane.

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Pentru fuziunile și/sau achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență.

Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare prevăzute mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. .

Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoarele de stat/de minimis acordate pentru aceleași costuri eligibile.

h) nu se află în procedura de executare silită, închidere operațională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență colectivă, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității și nu îndeplinește criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lui;

i) nu este considerat în dificultate în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene;

j) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalitățile aferente;

k) produsele/serviciile care vor fi promovate corespund cu profilul acțiunii la care se solicită participarea la târg/misiune economică;

l) produsele care vor fi promovate la târg/misiune economică sunt fabricate în România.
(4) Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu:

a) activități de pescuit și acvacultură, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013: 031 – Pescuitul, 032 – Acvacultura;

b) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt prevăzute în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene;

c) activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri: când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi; când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari.

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin „comercializarea produselor agricole” se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în locuri distincte, rezervate acestei activități.

d) activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înfiintarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

f) ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate din cele prevăzute mai sus, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

Art. 5. – (1) Valoarea maximă a alocației financiare nerambursabile (AFN) este de 50.000 lei per beneficiar anual, exclusiv TVA, reprezentând maximum 90% din cheltuielile eligibile.

(2) Prin Program se finanțează următoarele tipuri de activități în vederea internaționalizării IMM-urilor, conform anexei nr. 1:

 1. participări individuale la târguri și expoziții internaționale, organizate în străinătate, cu stand propriu, altele decât cele organizate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu modificările ulterioare;

 2. participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate, altele decât cele organizate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 ,republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii Guvernului nr. 296/2007, cu modificările ulterioare;

 3. crearea identității vizuale a unui IMM – marcă și/sau siglă și/sau slogan;

 4. realizarea unui site pe Internet/aplicație pentru mobil, pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor promovate, în limba română și limba engleză/ altă limbă de circulație internațională pieței căreia i se adresează;

 5. participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în țară și/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piețe;

 6. analize și studii de piață;

 7. alte tipuri de activități de promovare și susținere a internaționalizării.

(3) Pentru a putea beneficia de activitățile prevăzute la alin. (2) lit. c)-g), un IMM trebuie să efectueze obligatoriu cel puțin una din activitățile prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b).

(4) Un IMM nu poate avea în același an calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost – bunuri/servicii – achiziționate și decontate în cadrul programului. O persoană fizică nu poate fi furnizor către firmele beneficiare de AFN în care este asociat/acționar/administrator.

Art. 6. – (1) Completarea cererii tip pentru înscriere în program, în vederea obținerii finanțării se face on-line pe site-ul http://www.aippimm.ro.

(2) Data de la care este activă înscrierea on-line se comunică pe site-ul instituției cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

(3) Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze în aplicație cu o adresă de e-mail validă. După înscriere, aplicația trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj și un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația. Aceeași adresă este folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. După confirmarea înscrierii, aplicația devine activă pentru completarea on-line a cererii tip pentru înscriere în program și încărcarea în aplicație a tuturor documentelor solicitate conform anexei nr. 2. Înscrierea în Program se poate face timp de 5 zile calendaristice. IMM-ul completează și transmite on-line cererea tip pentru înscriere în program, începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora 20.00 a ultimei zile.

(4) Acordarea finanțării se realizează în baza criteriului “primul venit- primul servit”, în limita bugetului.

(5) În aplicația on-line se completează Cererea tip pentru înscrierea în program și se încarcă documentele de eligibilitate prevăzute în secțiunea A a cererii. De asemenea, se solicită completarea pe suport de hârtie și încărcarea în aplicația electronică a cererii-tip pentru înscrierea în program, semnată pe fiecare pagină și ștampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul societății, conform anexeinr. 2.

(6) În momentul salvării și trimiterii online a cererii tip pentru înscrierea în program și a tuturor documentelor necesare, aplicația electronică generează automat un număr unic de identificare, în registrul unic electronic, denumit în continuare RUE, respectând principiul prevăzut la alin (4). Solicitantul va primi automat un mesaj de confirmare a efectuării înscrierii conținând datele completate și codul unic de identificare, mesaj care este transmis la adresa de email a solicitantului.

(7) După expirarea termenului prevăzut la alin. (3) și în conformitate cu ordinea înscrierii în RUE, în maximum două zile se publică pe site-ul http://www.aippimm.ro, lista cu toți solicitanții înscriși în limita bugetului, admiși la verificare, lista cu solicitanții înscriși în afara bugetului, precum și lista cu solicitanții respinși.

Art. 7. – (1) În scopul implementării Programului, prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat se stabilesc persoane din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat cu atribuții și responsabilități specifice.

(2) Verificarea documentelor depuse și a cererii pentru înscrierea în Program on-line se face în maximum 15 zile lucrătoare, după încheierea sesiunii de înscriere, astfel:

a) din punct de vedere administrativ și al eligibilității, solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanții care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (3), vor primi scrisori de înștiințare a respingerii din Program, conform anexei nr. 11;

b) din punct de vedere al veridicității și coerenței informațiilor înscrise în cererea pentru înscrierea în Program, inclusiv a legăturii codului CAEN pentru care aplică și profilul târgului/misiunii la care participă.

(3) În această etapă, se pot solicita clarificări, solicitantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată și ștampilată de persoana responsabilă desemnată. Pentru documentele ilizibile și/sau incomplete pot fi solicitate clarificări. Clarificările solicitate se trimit la minister în 5 zile lucrătoare de la transmitere, la adresa de email: internationalizare@imm.gov.ro. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea cererii pentru înscrierea în program.

(4) Dacă în urma analizei cererii tip pentru înscrierea în Program se constată neconcordanțe sau că informațiile declarate de solicitant în această cerere on-line nu sunt corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Scrisoare de înștiințare a respingerii cereri tip pentru înscrierea în Program.

(5) Dacă în urma analizei documentelor de eligibilitate, se constată că solicitantul îndeplinește criteriile de eligibilitate acesta este acceptat in Program si va primi Notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare. În cadrul Programului se finanțează IMM-urile respectând principiul primul venit- primul servit și în limita bugetului programului, în ordinea numărului RUE.

(6) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(7) În cazul în care au existat respingeri ale cererilor pentru înscrierea în Program, lista solicitanților admiși la verificare se completează în limita bugetului cu următoarele pozitii din lista celor înscriși în ordinea numărului de identificare din RUE.

(8) După primirea Notificării privind Acordul de Principiu pentru Finanțare în limita bugetului, beneficiarii vor semna la sediul ministerului acordul de finanțare, prevăzut în anexa nr. 6. Termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este de 10 zile lucrătoare de la transmiterea Notificării privind Acordul de Principiu pentru Finanțare.

(9) În vederea semnării acordului de finanțare, beneficiarii trebuie să prezinte în original:

 1. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

 2. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, eliberat în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

 3. certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă; în certificat trebuie să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;

 4. declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, prevăzută în anexa nr. 3;

 5. declarația pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis, prevăzută în anexa nr. 4;

 6. împuternicirea semnată de reprezentantul legal al societății solicitante și copie a cărții de identitate a împuternicitului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea tip de acord de principiu pentru înscrierea în program;

 7. calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, prevăzut în anexa nr. 5;

 8. document doveditor pentru produsul românesc promovat – declarație de producător, certificat de producător sau echivalentul acestuia.

(10) În cazul în care reprezentanții ministerului constată că nu au fost depuse documentele prevăzute la alin (9), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau acordul de finanțare nu semnează în termen din culpa solicitantului, acesta va primi Scrisoarea de înștiințare a respingerii cererii de finanțare, semnată și ștampilată de reprezentanții ministerului.

(11) Acordul de finanțare se încheie pentru sumele solicitate de beneficiar prin Cererea pentru înscrierea în program.

(12) După semnarea acordului de finanțare, în termen de maximum 45 de zile de la data finalizării activităților prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) și/sau b) dar nu mai târziu de data de 10 decembrie, a fiecărui an, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile și să depună la sediul ministerului documentația de decont aferentă Cererii de eliberare a alocației financiare nerambursabile prevăzută în anexa nr. 7. Documentația de decont se depune într-o singură tranșă. Nedepunerea formularului de decont și a tuturor documentelor justificative până la data de 10 decembrie a anului pentru care se acordă finanțarea atrage neacordarea finanțării.

(13) În situația neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexata la acordul de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, beneficiarul nu primește finanțare pentru acestea.

(14) Virarea efectivă a sumei care consituie AFN se face de către minister în contul 50.70 ”Disponibil din subventii si transferuri” deschis la Trezoreria Statului, în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume nu sunt supuse executarii silite prin poprire.

(15) Ajutorul de minimis este eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activitățile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanțare semnat între părți și notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare.

(16) Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza Cererii de eliberare a alocației financiare nerambursabile pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la sediul ministerului, însoțită de următoarele documente justificative în funcție de specificul cheltuielilor efectuate:

a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta schemă și documentele justificative care însoțesc formularul de decont, în original și 1 fotocopie certificată, în ordinea activităților completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al beneficiarului;

b) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 2 ani, începând cu anul următor acordării ajutorului de minimis, către minister, conform anexei nr. 9 la prezenta schemă.

c) achiziționarea de bunuri și servicii eligibile prevăzute la art.5, alin. (2) lit. c), d), f) și g) după caz, se va face în condiții de piață, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Astfel, aceștia au obligația să întocmească un dosar de achiziție care să cuprindă: minim trei cereri de ofertă și dovada transmiterii acestora, ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câștigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii și după caz, documentul din care să rezulte autorizarea activității furnizorului.

Nerespectarea cerintelor privind intocmirea dosarului de achizitie conduce are drept consecințăla respingerea decontării cheltuielii.

d) toate documentele justificative depuse la dosar, provenite din străinătate, vor fi traduse în limba română de un traducător autorizat;

e) pentru cursurile de pregătire desfășurate în țară și/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piețe, se depun: contractul de prestări servicii cu furnizorul de curs și dovada autorizării acestuia, factura, în original și copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire/dovada absolvirii/adeverință, după caz;

f) pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, la formularul de decont, în cazul cererii de eliberare a alocației financiare nerambursabile, se anexează instrumentele care dovedesc efectuarea plății: ordine de plată/ chitanță/ cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin bancă/dispoziții de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română și legalizate.

Solicitantului i se pot cere clarificări, fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată și ștampilată de reprezentanții ministerului. Completările solicitate se depun la minister în 5 zile lucrătoare de la transmitere. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea finanțării.

Întreaga documentație va fi depusă în 2 exemplare: 1 original și 1 fotocopie certificată.

Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după efectuarea plății.

Cele două exemplare, original și copie, ale cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile și documentele justificative aferente, conținând același număr de documente se depun la sediul ministerului într-un plic sigilat pe care se înscriu următoarele date:

I. Destinatar:

– Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat – adresă

– Programul de Internaționalizare

II. Expeditor:

– nr. de înregistrare din RUE al Programului;

– denumirea completă a operatorului economic solicitant;

– nr. de înregistrare la ORC;

– CUI/codul de înregistrare fiscală;

– suma solicitată;

– adresa beneficiarului, inclusiv județul.

(17) Nu se admit compensări între tipurile de activități cuprinse în Notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare.

(18) Beneficiarii nu pot schimba tipul cheltuielilor pentru care au semnat acordul de finanțare.

(19) Cheltuielile efectuate, inclusiv dosarul achiziției și/sau facturile emise înaintea semnării acordului de finanțare, nu sunt eligibile.

(20) Pentru plățile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua efectuării plății.

(21) În cazul în care beneficiarii eligibili renunță la finanțare pentru una sau mai multe activități pentru care ministerul a transmis solicitanților acordul de finanțare însoțit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare, aceștia au obligația de a transmite la minister personal, prin poștă sau curier, cererea-tip de renunțare la finanțarea pentru care există acord de principiu, conform anexei nr. 10 la prezenta schemă.

(22) Renunțarea la activitățile precizate la art. 5 alin (2) lit. a) și b) atrage după sine rezilierea acordului de finanțare.

(23) Beneficiarii vor primi ajutorul de minimis numai pentru activitățile și cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunțare parțială la finanțare formulată conform alin. (21) și în condițiile alin. (22).

(24) Cererea-tip de renunțare la finanțarea pentru care există acord de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare și poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

(25) Eliberarea alocației financiare nerambursabile se face în termen de maximum 45 zile calendaristice de la depunerea tuturor documentelor justificative.

Art. 8. – (1) Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului se face de către persoanele desemnate prin ordin al ministrului.

(2) Recuperarea ajutorului de minimis se efectuează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.

(3) Beneficiarii alocațiilor financiare nerambursabile au obligația de a raporta efectele participării la Program către minister, pentru o perioadă de 2 ani, începând cu anul următor acordării alocației financiare nerambursabile, prin completarea și transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta schemă. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie, pentru anul în care se realizează raportarea. Formularul de raportare se va transmite pe suport de hârtie semnat de reprezentantul legal al beneficiarului și format electronic word/excel la adresa de e-mail internationalizare@imm.gov.ro.

În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, IMM-ul nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanțare din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 9 – (1) Beneficiarul finanțării nerambursabile va da o declarație, privind ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului în curs în calitate de întreprindere unică.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul ministerului la adresa http://www.aippimm.ro, și în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(3) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.

(4) Furnizorul de ajutor de minimis, păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

(5) Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(6) Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.

(7) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.

(8) Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Ministerul va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării privind acordul de principiu pentru finanțare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului și caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, menționând titlul acestuia și la referința de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9) Ministerul acordă un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depășește la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri.

(10) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza și menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza Programului astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.

(11) IMM-urile beneficiare de ajutor în cadrul Programului, vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.

(12) Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr.175/2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat și a registrului ajutoarelor de stat/minimis.

(13) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în calitate de furnizor al măsurii de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/ actului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

Art. 10 – (1) Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii ministerului având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

(2) În cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin direcția de specialitate, persoanele desemnate prin ordin al ministrului mediului de afaceri, comerț și antreprenoriat sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, suma și/sau scopul ajutorului de minimis acordat, așezarea geografică a proiectului – localitatea și județul.

Art. 11. – Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării ajutorului de minimis în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul ministerului, la dispoziția IMM-urilor beneficiare, în vederea ridicării de către aceștia, până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.

Art. 12. – Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII PENTRU FIECARE DINTRE ACTIVITĂŢILE ELIGIBILE ŞI CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE

Nr. crt

Activitatea eligibilă

Cheltuieli eligibile

Valoarea maximă a finanţării pe activităţi- lei –

Documente justificative

în limba română

1.

Participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu

*Beneficiarul are obligaţia de a prezenta în stand însemnele României – stemă, steag – şi o inscripţie în care să menţioneze «stand realizat cu sprijinul Guvernului României, prin programul de Internationalizare a afacerilor IMM-urilor» in limba română și engleză/altă limbă de circulație internațională pieței căreia i se adresează

* însemnele menționate mai sus vor fi amplasate într-un loc vizibil și vor avea dimensiunea echivalentă formatului minim A4 

– Taxe obligatorii precum: taxe de participare, de înscriere în catalog, de asigurare a standului, alte taxe impuse de organizatorul târgului, însă fără a se limita la acestea;

  • Închiriere spaţiu expoziţional

  • Construcție/Amenajare stand

  • Dotări necesare activității de prezentare a standului; de exemplu: videoproiector;

  • Utilităţi necesare desfăşurării funcţionalităţii standului în perioada expoziţiei, precum: internet, curent, însă fără a se limita la acestea;

materiale promoționale/publicitare: elementele de grafică / pazii / supraînălțări pentru însemnele României – stemă, steag – şi o inscripţie în care să menţioneze « stand realizat cu sprijinul Guvernului României, prin programul de Internationalizare a afacerilor IMM-urilor » în limba română si engleză/ altă limbă de circulație internațională pieței căreia i se adresează;

30.000

  • Contract/act administrativ/application form sau orice act convenit cu organizatorul târgului/expoziţiei;

– Contract/act administrativ/application form sau orice act convenit cu furnizorul serviciilor de – construcție/amenajare stand / utilități dacă este altul decât organizatorul târgului/expoziţiei;

  • Ordin de deplasare/documentul curent practicat pentru deplasări în străinătate al delegatului firmei participante;

 • Documente de plată: dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, extrase de cont, dupa caz;

 • Fotografii cu standul, care să cuprindă însemnele României – stemă, steag – şi inscripţia mentionată ;

 • Fotografii panoramice, cu standurile învecinate

 • Raport deplasare care să cuprindă: număr de vizitatori specializaţi, denumirea firmelor contactate şi ţara de provenienţă, activităţi desfăşurate pe perioada evenimentului, concluzii şi acţiuni preconizate post eveniment;

 • materiale promoționale/publicitare care fac dovada prezenței expozantului la eveniment: site-ul manifestării, catalogul târgului, broșuri, stik prezentare etc.

2.

Participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate

 • Taxa de participare

15.000

 • Contractul cu organizatorul misiunii: Cameră de Comerţ, asociaţie profesională, fără a se limita la acestea

 • Programul misiunii stabilit de organizator

  • Lista de contacte realizate, cu date de identificare complete ale firmelor respective

  • Ordin de deplasare/documentul curent practicat pentru deplasări în străinătate al delegatului firmei participante

 • Documente de plată: dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, extrase de cont, după caz

  • Raport deplasare care să cuprindă: activităţi desfăşurate pe perioada evenimentului, concluzii şi acţiuni preconizate post eveniment

3.

Crearea identităţii vizuale a unui operator economic român: marcă, siglă, slogan

– Cheltuieli pentru execuţie manual, marcă, siglă, slogan

10.000

 • Contractul cu firma care realizează identitatea vizuală, selectată pe baze competitive

 • Certificatul de înregistrare/statut/act constitutiv din care reiese activitatea societății care a executat manualul/marca/slogan, dupa caz;

 • Factura fiscală

 • Documente de plată: dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, extrase de cont, dupa caz

 • Procesul Verbal de receptie semnat cu furnizorul care a executat manualul/marca/slogan, după caz;

 • Obținerea înregistrării mărcii operatorilor economici la OSIM ori la alt organism de certificare internațional;

4.

Realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi limba engleza cu obligativitatea menţinerii paginii active cel puţin 1 an de la data creării

 • Cheltuieli pentru realizare site/aplicaţie pentru mobil

10.000

 • Contract cu firma care realizează site-ul/aplicaţia, selectată pe baze competitive

 • Certificatul de înregistrare/statut/act constitutiv din care reiese activitatea societății care a executat site-ul/aplicație pentru mobil, după caz;

 • Factură fiscală

 • Documente de plată: dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, extrase de cont, după caz

 • Adresa URL – linkul paginii web

 • Print screen după pagina de pornire, certificată pentru conformitate de către reprezentantul legal al firmei beneficiare

 • Procesul Verbal de recepție semnat cu furnizorul care a executat site-ul/aplicație pentru mobil, după caz;

5.

Participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe pentru personalul firmei

 • Taxe de participare pentru salariaţii solicitantului

10.000

 • Contractul cu firma care organizează cursul, în care să se precizeze perioada de desfăşurare a cursului şi numărul de persoane participante sau contractele individuale, dupa caz;

 • extras Revisal din care reiese calitatea de angajat în cadrul societății a persoanei care participă la curs;

 • Certificatul de înregistrare/statut/act constitutiv din care reiese activitatea societății care organizează cursul sau dovada acreditării acestuia de către un organism național/ internaţional abilitat;

 • Declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de împuternicitul legal al beneficiarului privind evidenţa nominală a salariaţilor participanţi la curs;

 • Factură fiscală;

 • Documente de plată: dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, extrase de cont, după caz;

 • Copie după adeverința/diploma/certificatul de absolvire a cursului;

6.

Analize și studii de piaţă

 • Cheltuieli pentru realizarea analizei/studiului de piață

10.000

 • Contract cu firma care realizează documentarele/studiile, selectată pe baze competitive, şi dovada expertizei acesteia: referinţe studii relevante;

 • Certificatul de înregistrare/statut/act constitutiv din care reiese activitatea societății care realizează documentarul/studiul;

 • Factura fiscală;

 • Documente de plată: dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, extrase de cont, dupa caz;

 • Procesul Verbal de recepție semnat cu furnizorul care a realizat documentarele de piaţă);

 • Studiul pe suport de hârtie şi electronic;

7.

Alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării

 • Cheltuieli pentru realizarea următoarelor activităţi: materiale promoţionale, panouri publicitare, video publicitar, precum şi alte activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării în directă legătură cu participarea la târg/misiune economică

10.000

 • Comanda/contract;

 • Factura fiscala;

 • Dovada realizării;

 • Documente de plată: dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, extrase de cont, după caz.