POR 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale.

1)Informații despre axa prioritară și prioritatea de investiții

1.1.Axa prioritară

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

1.2.Care este obiectivul specific al priorităţii de investiţii

Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

1.3.Care sunt regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul priorității de investiții?

In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor putea solicita finanţări şi implementa proiecte în toate regiunile de dezvoltare din România.

1.4.Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții?

In conformitate cu Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, acestea se clasează astfel:

 1. în grupa A – monumente istorice de valoare naţională şi universală
 2. în grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local

Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local pot fi localizate în mediul urban precum şi în mediu rural.

Actuala listă a monumentelor istorice este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial şi legal.

Lista monumentelor istorice actualizată poate fi consultată pe site-ul www. http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice.

Cadrul legal pentru monitorizarea monumentele istorice de valoare mondială din România este reprezentat de HG nr.493/2004 pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, Anexa A. Această listă se regăseşte în literatura de specialitate şi ca Lista patrimoniului mondial UNESCO din România. Acest document poate fi consultat pe site-ul http://www.cultura.ro

POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în:

 • patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural
 • patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural
 • patrimoniul cultural local din mediul urban.

In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Complementar, PNDR va finanța obiectivele de patrimoniu cultural local din mediul rural.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

În conformitate cu art.36, alin.(1), pct.h) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligaţi să asigure efectuarea oricăror lucrări, conform prevederilor legale.

1.5.Indicatorii priorității de investiție

Indicatori de realizare comuni și specifici ai programului fac obiectul monitorizării performanţelor programului şi pentru această prioritate de investiţii aceştia sunt:

 • Obiective de patrimoniu cultural restaurate;
 • Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin.

1.6.Indicatorii de proiect

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect și se referă la:

 • Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate;
 • Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenţia asupra obiectivul de patrimoniu care beneficiază de sprijin.

Prin vizitator se înţelege o persoana care efectuează o vizită în cadrul unui obiectiv de patrimoniu.

Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul acestei secțiuni.

1.7.Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte

In cadrul prezentului apel de proiecte:

 • pentru regiunea București-Ilfov rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS);
 • pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.

În cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul îşi va majora cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate – a se vedea secţiunea 3 din prezentul ghid.

2)Informații despre apelul de proiecte

2.1.Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Pentru axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, prin prezentul Ghid specific se lansează apelul de proiecte, având la bază principiul competitivităţii, cu termen limită de depunere a cererilor de finantare.

Proiectele pot fi depuse doar în perioada de 6 luni menționată în cadrul subsecțiunii 2.2. din prezentul document. Selecția proiectelor se va realiza conform prevederilor de mai jos.

Cererile de finanțare depuse în primele trei luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 70 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 51 și 69 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Cererile de finanțare depuse în următoarea lună (i.e. luna 4 de depunere), vor parcurge etapele de verificare preliminară și evaluare tehnică și financiară. Proiectele care au obținut cel puțin 70 de puncte (pragul de calitate) vor fi contractate dacă se încadrează în alocarea financiară rămasă disponibilă.

Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 51 și 69 de puncte (provenind din ambele tranșe), vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

La punctaj egal departajarea se va face, în ordine după criteriul 2, apoi 1 din Anexa 2 – Grila de evaluarea tehnică şi financiară 5.1.

Proiectele care obțin 50 de puncte sau mai puţin sunt respinse.

Etapele de mai sus vor fi parcurse până la consumarea întregii alocări financiare disponibile pentru acest apel sau până la expirarea termenului limită de depunere a cererilor de finanţare, pragul de calitate fiind 70 de puncte.

În cazul în care, termenul limită de depunere a cererilor de finanţare a expirat şi alocarea financiară pentru acest apel nu a fost consumată, se vor contracta în ordinea descrescătoare a punctajului, proiectele menţinute în competiţie pe toată perioada de depunere care au obţinut între 51 și 69 de puncte.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune mai multe cereri de finanțare pentru obiective de patrimoniu diferite, dar o singură cerere de finanţate pentru un singur obiectiv de patrimoniu.

În cazul respingerii cererii de finanțare (în urma verificării preliminare sau a evaluării tehnice și financiare), aceasta nu poate fi redepusă. În situaţia retragerii cererii de finanţare de către solicitant aceasta nu mai poate fi redepusă.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI/AM vor publica lunar pe site-ul programului situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

2.2.Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Data și ora deschidere apel de proiecte: 25.03.2016, ora 16:00

Data şi ora începere depunere de proiecte: 25.05.2016, ora 12:00

Data și ora închidere depunere de proiecte: 25.11.2016, ora 12:00

2.3.Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare se vor depune la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională din regiunea în care se va implementa proiectului.

Cererea de finanțare se va transmite/depune la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, într-un singur exemplar în format tipărit, original, într-un singur colet sigilat. De asemenea, în coletul anterior menționat se va include și un CD cu forma scanată a cererii de finanțare, inclusiv anexele acesteia, în format PDF.

Scanarea cererii de finanțare și a anexelor acesteia se va realiza numai după semnarea de către reprezentantul legal/ persoana împuternicită special în conformitate cu secțiunea 7.5 a Ghidului solicitantului-Condiții generale de accesare a fondurilor (cu modificările și completările ulterioare).

Exemplarul electronic al cererii de finanțare (în format PDF editabil), inclusiv anexele acesteia se vor scana astfel încât documentele electronice rezultate să fie scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

2.4.Care este valoarea eligibilă minimă a unui proiect?

 • valoarea maximă a proiectului – 5 milioane euro
  • în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro.
 • valoarea minimă a proiectului – 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Valoarea totală a investiției cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și valoarea cheltuielilor neeligibile realizate prin proiect. Valoarea maximă totală nu poate fi majorată în timpul implementării proiectului, orice depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului.

Valoarea neeligibilă a proiectului reprezintă valoarea cheltuielilor cuprinse în proiect şi considerate neeligibile la data încheierii contractului de finantare. Valoarea cheltuielilor efectuate de beneficiar după perioada de implementare a proiectului nu măreşte valoarea neeligibilă a proiectului.

Valoarea minimă totală poate suferi modificări în timpul implementării proiectului fără a afecta eligibilitatea proiectului.

Valoarea în lei a proiectului se va calcula la cursul inforeuro de 4,43 lei/euro.

2.5.Care este alocarea apelului de proiecte?

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR+BS) este de 270,83 milioane euro *, din care 233,57 milioane euro FEDR şi 37,26 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat.

Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională astfel:

Regiunea de dezvoltare

Nord Est

Sud Est

Sud Muntenia

Sud Vest Oltenia

Vest

Nord Vest

Centru

București Ilfov

Alocarea

42,86

36,37

38,53

29,30

28,81

35,07

33,83

26,06

*Alocarea apelului de proiecte include rezerva de performanță.

2.6.Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt menţionaţi în Anexa 10.1 din Ghidul general şi pot fi:

 • Unităţi administrativ-teritoriale
 • Autorităţi ale administraţiei publice centrale
 • Unitățile de cult
 • ONG-uri
 • Parteneriate între aceste entități, respectiv:
  • Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;
  • Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru acele obiective de patrimoniu care sunt localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

2.7.Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?

In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Pot fi finanţate obiectivele de patrimoniu care se regăsesc în Lista patrimoniului mondial, Anexa A conform HG nr.493/2004 pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea patrimoniului mondial şi Lista monumentelor istorice, actualizată prin Ordinul ministrului culturii aflat în vigoare la data depunerii cererii de finanţare privind clasarea ca obiectiv de patrimoniu/monument istoric.

Vor avea prioritate la finanțare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creșterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate.

3)Ajutor de stat / Proiecte generatoare de venituri nete

Ţinând seama de specificul activităţilor care urmează a fi finanţate în cadrul priorităţii de intervenţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, activităţi care nu au caracter economic, această prioritate de investiţii nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la ajutorul de stat.

Proiectele finanţare în cadrul acestei priorităţi de investiţii pot fi însă proiecte generatoare de venit dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului: „Prezentul articol se aplică operațiunilor care generează venituri nete ulterior finalizării lor. În sensul prezentului articol, „venituri nete” înseamnă intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare. Economiile la costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete cu excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare.

În cazul în care costul de investiție nu este integral eligibil pentru cofinanțare, veniturile nete menționate la primul paragraf sunt alocate în mod proporțional părților eligibile și celor neeligibile din costul de investiție.”.

Solicitanţii vor completa Anexa analiza şi previziunea financiară – Machete financiare 5.1 (conform model pentru diferite tipuri de solicitanţi), inclusiv model de calcul proiecte generatoare de venit – metoda „funding gap”, anexă la Cererea de finanţare pentru a se stabili dacă proiectul propus spre finanţare este generator de venituri. In situaţia unui proiect generator de venituri solicitantul va întocmi bugetul ţinând cont de aceste venituri.

4)Criterii de eligibilitate și selecție

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de la data depunerii cererii de finanţare şi pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului precum și pe perioada de 5 ani de la data plății finale în cadrul proiectului.

Pentru aplicarea și obținerea finanțării în cadrul POR 2014-2020, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate.

În cadrul subsecțiunilor următoare sunt enumerate criteriile de eligibilitate generale detaliate în cadrul Ghidului general, precum și criteriile suplimentare la acestea pentru prezentul apel de proiecte.

Cererea de finanţare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare şi incluse în grila de verificare a eligibilităţii, prevăzută în Anexa nr.1 Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii din Ghidul specific.

4.1.Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului Ghid specific, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ toate criteriile enumerate mai jos:

4.1.1.Tipul solicitantului

 1. Unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucureşti definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Autoritate a administraţiei publice centrale definite conform Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Unităţi de cult din cadrul cultelor recunoscute în România,

In conformitate cu prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (republicată), cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Organizaţii neguvernamentale (Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial)

Asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

 1. Unitate administrativ-teritorială lider al unui parteneriat cu :
  • unităţi administrativ-teritoriale
  • autoritate a administraţiei publice centrale
  • unităţi de cult
  • ONG (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial)

sau

Autoritate a administraţiei publice centrale lider al unui parteneriat cu :

  • unităţi administrativ-teritoriale
  • unităţi de cult
  • ONG (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial)

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică şi partenerului, după cum este indicat în cadrul acestui capitol.

Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor.

In scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat – conform modelului orientativ din Ghidul specific – Model F 5.1

4.1.2.Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentante în Declarația de eligibilitate

Situaţiile relevante pentru acest apel de proiecte vor face obiectul Declaraţiei de eligibilitate (Model B 5.1) din Ghidul specific care se va anexa la Cererea de finanţare şi care va fi completată de solicitant / solicitant şi de fiecare dintre parteneri, dacă este cazul

4.1.3.Drepturi asupra obiectivului de patrimoniu şi/sau teren la data depunerii cererii de finanţare şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale, pentru care poate fi acordat dreptul de investiţie

Solicitantul de finanțare/partenerii trebuie să demonstreze, după caz:

 1. Dreptul de proprietate publică/privată
 2. Dreptul de administrare
 3. Dreptul de concesiune

Solicitantul deţine dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra obiectivului de patrimoniu şi/sau al terenului ce face obiectul proiectului, conform legislaţiei în vigoare.

Dreptul de administrare / concesiunea se vor dovedi pentru o perioadă care să acopere durata de la data depunerii cererii de finanţare şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale.

Această durată include evaluarea şi selecţia cererii de finanţare, durata de implementare a proiectului şi minim 5 ani de la data plăţii finale.

În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art.866 şi urm.Cod civil, şi nu la dreptul de administrare aferent altor instituţii de drept.

În cazul concesiunii, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de a face investiţii asupra obiectivului de patrimoniu, pe o perioadă egală cu cea pentru care se face dovada concesiunii. Dovada va fi făcută prin prezentarea unei copii a contractului de concesiune încheiat conform OG nr.21/2006 privind regimul consesionării monumentelor istorice.

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de valabilitate a acestuia sunt afectate condițiile privind drepturile asupra obiectivului de patrimoniu şi/sau teren eligibile în cadrul acestei priorităţi de investiţii, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

Obiectivul de patrimoniu şi/sau teren, în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
 • să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
 • nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Pentru obiectivele de patrimoniu „liber de orice sarcini” se interpretează în conformitate cu lit.h, art.1 din HG nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

4.1.4.Solicitantul / solicitantul împreună cu partenerul, dacă este cazul, face/fac dovada capacităţii de finanţare

Solicitantul va dovedi prin Cererea de finanţare, capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi cheltuielilor neeligibile ale proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Solicitantul va anexa la formularul cererii de finanţare: Declaraţia de angajament (Modelul C 5.1) din Ghidul specific.

4.1.5.Solicitantul cu statut de ONG (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial), trebuie să desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului şi să aibă o vechime în acest domeniu de activitate de cel puţin 6 luni, la data depunerii cererii de finanţare

Activitatea relevantă trebuie să fie prevăzută în statut, iar vechimea se calculează din momentul înscrierii organizaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Prin protejare se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea,inventarierea, clasarea, evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea,consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale (conform prevederilor alin.3, art.2 a Legii nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice) .

Criteriul menţionat mai sus trebuie respectat şi de ONG-ul membru al unui parteneriat.

4.2.Eligibilitatea proiectului

4.2.1.Proiectul precum şi activităţile sale se încadrează în obiectivul specific corespunzător priorităţii de investiţii 5.1 al axei prioritare 5 a POR, respectiv:

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul;
 • Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
 • Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

În conformitate cu art.23, alin.(1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

În conformitate cu art.24, alin.(4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificare tehnică a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în construcţii.

Aspecte cu privire la acţiunile pe care solicitantul trebuie să le întreprindă precum şi avizele/acordurile necesare a fi obţinute sunt detaliate în Anexa 5 – Etapizare procedură de intervenţii asupra monumentelor istorice din Ghidul specific.

Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul atingerii obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi implementării în condiţii optime a proiectului.

In ceea ce priveşte activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu obiect al proiectului propus spre finanţare aceasta este obligatoriu a se realiza prin proiect, la finalul implementării proiectului. Aspecte cu privire la acestă activitate sunt detaliate în Anexa 4 – Cost estimativ digitizare la prezentul Ghid specific.

Activitatea de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul se poate realiza în moduri diferite şi este necesar a se anexa documente justificative (anunţ presă, publicare pe pagină web, etc). Se recomandă ca informarea publică să cuprindă şi aspecte tehnice (a se vedea Anexa 6 – Fişa cadru de prezentare proiect la prezentul Ghid specific).

Scopul şi realizarea activităţilor propuse în proiect trebuie să contribuie la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele creşterii numărului de vizitatori, ca urmare a investiţiei realizate și de a contribui la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate.

Nu vor fi finanţare proiecte care presupun doar activităţi de tipul:

 • dotări interioare pentru obiectivul de patrimoniu;
 • restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea acestuia;
 • activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu.

Proiectele propuse spre finanţare trebuie să includă execuţie de lucrări – dacă proiectele nu includ execuţie de lucrări care se supun autorizării cu documentaţie tehnico-economică conform HG nr.28/2008 acestea vor fi respinse de la finanţare.

Nu vor fi finanţate proiecte care presupun exclusiv activităţi de reabilitare a infrastructurii rutiere şi/sau a zonelor pietonale, a pieţelor indiferent de încadrarea acestora în Lista monumentelor istorice cu ordin de clasare al ministrului culturii (aceste proiecte vor fi respinse de la finanţare).

Nu sunt eligibile proiectele care au in vedere exclusiv restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice de tipul monumentelor de for public (statuilor).

Nu este activitate eligibilă extinderea unui monument istoric (proiectele care conţin acest gen de activitate vor fi respinse de la finanţare).

Nu sunt eligibile activităţile care au în vedere funcţiuni de locuire şi masă care se realizează în cadrul obiectivului de patrimoniu (proiectele care conţin acest gen de activitate vor fi respinse de la finanţare).

Nu sunt eligibile activităţile care au în vedere restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor administrative în care se desfăşoară activităţi în folosul comunităţii (de exemplu licee, primării, spitale) indiferent de încadrarea acestora în Lista monumentelor istorice cu ordin de clasare al ministrului culturii (aceste proiecte vor fi respinse de la finanţare).

Nu sunt eligibile proiectele începute, nefinalizate şi/sau finalizate din punct de vedere fizic.

4.2.2.Obiectivul propus pentru finanţare este inclus pe lista patrimoniului cultural mondial (Hotărârea Guvernului nr.493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, anexa A), lista patrimoniului cultural naţional sau lista patrimoniului cultural local din mediul urban (Ordinul ministrului aflat în vigoare la data depunerii cererii de finanţare privind clasarea ca obiectiv de patrimoniu/monument istoric emis de Ministerul Culturii)

Obiectivul de patrimoniu trebuie să facă parte din:

 • Patrimoniu cultural mondial UNESCO;
 • Patrimoniu cultural naţional;
 • Patrimoniu cultural local din mediul urban.

Obiectivul de patrimoniu trebuie să fie înscris cu cod distinct în Lista monumentelor istorice; se vor finanţa doar monumente (înscrise cu „m”), ansambluri sau situri identificate în clar (cod LMI .01; cod LMI .02; cod LMI .03, etc), în caz contrar proiectul va fi respins la finanţare.

Solicitantul trebuie să anexeze la cererea de finanţare Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, document întocmit în conformitate cu Ordinul nr.2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia, emis de Ministerul Culturii şi Cultelor.

4.2.3.Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (restaurare, consolidare, protecţie sau conservare) realizate asupra aceluiaşi obiectiv de patrimoniu/ aceluiaşi segment de obiectiv de patrimoniu şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

Cerinţa de mai sus va face obiectul Declaraţiei de eligibilitate (Model B 5.1) din Ghidul specific care se va anexa la cererea de finanţare şi care va fi completată de solicitant / solicitant şi de fiecare dintre parteneri, dacă este cazul.

Momentul de la care se calculează cei 5 ani pentru respectarea criteriului de eligibilitate este recepţia finală a lucrărilor.

4.2.4.Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea și plata cheltuielilor în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.

4.2.5.Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau parţial în circuitul public

Pentru ca proiectul să fie considerat eligibil, obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat/protejat/conservat, după realizarea investiţiei, trebuie să fie redat publicului vizitator.

Solicitantul / solicitantul şi fiecare dintre parteneri, dacă este cazul, va completa şi semna Declaraţia de angajament (Model C 5.1) din Ghidul specific şi o va anexa la Cererea de finanţare.

Respectarea acestei condiţii va fi monitorizată pe durata de implementare a proiectului, dacă este cazul, precum și pe perioada de 5 ani de la data plății finale în cadrul proiectului.

4.2.6.Valoarea maximă a proiectului

Valoarea maximă a proiectului privind conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural este de 5 milioane euro şi în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro. În ceea ce priveşte valoarea minimă a proiectului, acesta este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Valoarea maximă a proiectului reprezintă valoarea totală a proiectului şi cuprinde suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile inclusiv a TVA aferentă (TVA-ul este considerată cheltuială eligibilă în măsura în care solicitantul nu este înregistrat ca plătitor de TVA).

4.2.7.Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, gen și nediscriminarea

Solicitantul / solicitantul şi fiecare dintre parteneri, dacă este cazul, va completa şi semna Declaraţia de angajament (Model C 5.1) din Ghidul specific şi o va anexa la cererea de finanţare.

4.3.Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

 • Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020,
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
 • Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
 • Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

 1. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare;
 2. să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
 3. să fie în conformitate cu prevederile programului;
 4. să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar;
 5. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
 6. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
 7. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
 8. să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
  1. Amenajarea terenului – Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea terenului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.
  2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.
 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe terenul ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

 1. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanţate în cadrul Capitolului 4. „Cheltuieli pentru investitia de baza” şi detaliate dupa cum urmeaza:

 1. Studii de teren – Se includ cheltuielile pentru studii de cercetare arheologică, geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care este amplasat obiectivul de investiţie.
 2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii – se includ cheltuielile pentru:
 1. obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 2. obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 3. obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 4. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
 5. obţinerea acordului de mediu;
 6. obţinerea avizului P.S.I.;
 7. alte avize, acorduri şi autorizaţii.
 1. Proiectare şi inginerie – Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, expertiză tehnică, etc.)
 2. Consultanţă – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
 1. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;
 2. plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului
 3. serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul
 1. Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
 1. asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
 2. plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
 1. Cheltuieli pentru investiţia de bază
  1. Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie aferent obiectivului de patrimoniu:
   • Cheltuieli pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea obiectivului de patrimoniu;
   • Cheltuieli pentru restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor;
   • Cheltuieli pentru restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
   • Cheltuieli pentru utilităţile generale obiectivului de patrimoniu (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, ventilare, climatizare, PSI, siguranţă la foc, antiefracţie, telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului de patrimoniu).

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

 1. Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi făra montaj, dotări) aferente obiectivului de patrimoniu. Se cuprind cheltuielile pentru:
  • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
  • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
  • Achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora;
  • Achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic;
  • Dotările care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotări care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

 1. Construcţii, instalaţii şi dotări aferente investiţieii conexe investiţiei de bază

In cadrul proiectului, proiectantul poate delimita un obiect conex obiectivului de patrimoniu cuprinzând lucrări şi dotări pentru: iluminat arhitectural interior şi exterior, împrejmuire, parcare, amenajare peisagistică, construcţie/reabilitare clădiri conexe, alei/cale de acces care se execută pe terenul obiectivului de investiţie. Cheltuielile aferente obiectului conex obiectivului de patrimoniu sunt eligibile în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4, punctul 4.1, punctul 4.2 şi Cap. 5, punctul 5.1.1.

Observație: Imobilul sau terenul vizat de investiţia propusă prin proiect, identificat la nivel de nr. topo /nr.cadastral, trebuie să fie un teritoriu compact/parcele limitrofe.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect.

 1. Alte cheltuieli
  1. Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/ desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic; costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor.

 1. Comisioane, cote si taxe

Se cuprind, după caz: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

 1. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Capitolul 1, Capitolul 2 şi Capitolul 4.
 • Cheltuieli de informare și publicitate
  1. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate
 • Cheltuielile de publicitate şi informare, activităţi obligatorii în conformitate cu Manualul de identitate vizuala sunt eligibile în limita maxima de 10.000 lei (inclusiv TVA).

  1. Cheltuieli de promovare a obiectivului de patrimoniu

  Se includ cheltuielile pentru activităţi de marketing şi promovare turistică a obiectivului de patrimoniu, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul, care sunt eligibile în limita maximă de 10.000 lei (inclusiv TVA).

  1. Cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu

  Se includ cheltuielile pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu care sunt eligibile în limita maximă de 67.500 lei (inclusiv TVA).

  1. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – Sunt eligibile în limita maximă a 5.000 lei (inclusiv TVA) trimestrial (aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv).

  In cazul în care, beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă ca cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate şi sunt:

  • sunt necesare pentru realizarea proiectului
  • sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului
  • sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente, cu modificarile şi completarile ulterioare)
  • sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi
  • cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibile
  • sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR». Beneficiarul va aplica menţiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare
  • pentru operațiunile specifice proiectului este se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în funcţie de tipul beneficiarului şi codul SMIS al proiectului
  • cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate)
  • beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanţării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.
  • beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută;

  Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

  Limitele procentuale prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplică la valoarea cheltuielilor incluse în bugetul proiectului la data semnarii contractului de finantare.

  Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

  Cheltuielile neeligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

  1. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
  2. cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finanțate prin proiect
  3. cheltuielile privind costuri administrative
  4. cheltuielile de personal
  5. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor
  6. contributia in natura
  7. amortizarea
  8. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
  9. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004
  10. dotările de natura obiectelor de inventar
  11. achiziţia de terenuri
  12. achiziţionarea de obiecte de epocă (arme, tunuri, costume, etc) sau restaurarea acestora

  Solicitantul va dovedi prin cererea de finanţare, capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

  Solicitantul va anexa la formularul cererii de finanţare: Declaraţia de angajament (Modelul C 5.1) din Ghidul specific.

  În etapa de contractare solicitantul va transmite Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului proiectului, inclusiv a cheltuielilor neeligibile şi conexe aferente proiectului.

  Solicitantul trebuie să aibă în vedere faptul că eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi.

  5)Criterii de evaluare tehnică și financiară

  Aspectele generale ale procesului de evaluare tehnică şi financiară – criterii, procesul general, clarificări, vizita la fața locului sunt menţionate în Ghidul general, secţiunile 6.3 şi 8.2

  Modalitatea de punctare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detalitată în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară – a se vedea Anexa 2 – Grila de verificare tehnică şi financiară la prezentul Ghid specific.

  Criteriile de evaluare se referă la:

  • Contribuția proiectului la dezvoltarea locală, impactul economic preconizat, respectiv rolul obiectivului de patrimoniu în dezvoltarea economică a arealului în care este localizat, precum şi concordanţa cu documentele strategice
  • Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului specific al priorităţii de investiţii 5.1/POR
  • Concentrare strategică a investiţiilor
  • Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
  • Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea
  • Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR precum şi din alte surse de finanțare

  Solicitantul va oferi informaţii relevante despre proiect în formatul cererii de finanţare şi în celelalte documente suport (de exemplu Planul de marketing)

  1. Verificarea conformității și calității documentaţiei tehnice

  În vederea verificării documentației tehnico-economice depuse ca și anexă la formularul cererii de finanțare evaluatorii vor utiliza 2 grile:

  1. Grila de evaluare tehnică și financiară (Anexa 2);

  2. Grila de verificare a conformităţii DALI intervenții asupra monumentelor istorice (Anexa 3 DALI)

  3. Grila de verificare a conformităţii PT intervenții asupra monumentelor istorice (Anexa 3 PT), în situaţia în care solicitantul depune şi proiectul tehnic.

  1. Completarea Grilei de evaluare tehnică și financiară;

  În cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară sunt incluse criterii fundamentale referitoare la documentația tehnico-economică:

  • Calitatea documentaţiei tehnico-economice

  • Maturitatea proiectului.

  Evaluatorii independenți vor evalua documentaţia şi vor justifica detaliat acordarea punctajelor pentru cele 2 criterii.

  2. Completarea Grilei de verificare a a conformităţii D.A.L.I. intervenții asupra monumentelor istorice

  Evaluatorii independenți vor analiza conformitatea documentaţiei tehnice bafând în mod corespunzător în grilă.

  Proiectul va fi respins în cazul bifării cu NU la oricare din punctele 9, 15.1 şi 21.

  În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se va respinge, se vor cere clarificări și se vor formula recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice. Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare.

  3. Completarea Grilei de verificare a a conformităţii PT intervenții asupra monumentelor istorice

  Evaluatorii independenți vor analiza conformitatea proiectului tehnic bafând în mod corespunzător în grilă.

  Proiectul va fi respins în cazul bifării cu NU la oricare din punctele 8, 36 şi 37

  În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se va respinge, se vor cere clarificări și se vor formula recomandări de îmbunătățire a proiectului tehnic. Proiectul se va puncta în baza proiectului tehnic anexat la depunerea cererii de finanțare.

  II. In ceea ce priveşte bugetul proiectului evaluatorii independeţi vor verifica dacă:

  – Bugetul este complet şi corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate

  – Bugetul este calculat cu 2 zecimale

  – Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului specific

  – Bugetul este corelat cu devizul general

  – Se va verifica şi rezonabilitatea costurilor având în vedere OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente, cu modificarile şi completarile ulterioare

  1. In ceea ce priveşte sustenabilitatea proiectului evaluatorii independenţi vor verifica datele introduse de solicitant în Machetele financiare 5.1 (conform model pentru diferite tipuri de solicitanţi), inclusiv model de calcul proiecte generatoare de venit – metoda „funding gap” document anexat la Ghidul specific, respectiv Anexa analiza şi previziunea financiară.

  In situaţia în care fluxul de numerar total cumulat înregistrează valori negative în cel puţin un an proiectul este respins la finanţare.

  Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 51 de puncte.

  6)Completarea cererii de finanțare

  Completarea cererii de finanțare se realizează în conformitate cu secțiunea 7 din Ghidul general.

  Modelul standard al cererii de finanțare este constituit în Anexa 10.6 din Ghidul general.

  Pentru acest apel de proiecte se va utiliza modelul specific – Anexa Formularul cererii de finanţare 5.1 din cadrul prezentului Ghid specific.

  În cazul necompletării secţiunilor aplicabile din cererea de finanţare, cererea de finanţare va fi respinsă, neintrând în procesul de evaluare şi selecţie.

  Anexele specifice cererii de finanţare pentru acest apel de proiect sunt:

  • Opisul Cererii de finanţare (Model A 5.1)
  • Declaraţia de eligibilitate (Model B 5.1)
  • Declaraţia de angajament (Model C 5.1)
  • Notă privind încadrarea în standardele de cost ( Model D 5.1)
  • Plan de marketing (Model E 5.1)
  • Anexa analiza şi previziunea financiară – Machete financiare 5.1 (conform model pentru diferite tipuri de solicitanţi), inclusiv model de calcul proiecte generatoare de venit – metoda „funding gap”
  • Acordul de parteneriat (Model F 5.1) – dacă este cazul

  Cererea de finanţare va fi însoţită, de anexe modele standard din cadrul Ghidului general:

  • Declaraţie privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare (Model G din Ghidul general)
  • Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (Model H din Ghidul general)
  • Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (Model J din Ghidul general)
  • Tabel centralizator numere cadastrale şi obiective de investiţie (Model K din Ghidul general)
  • Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului (Model L din Ghidul general)

  Pentru toate proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte sunt solicitate documente obligatorii privind solicitantul şi proiectul.

  Momentele solicitării acestora sunt:

  6.1 la data depunerii cererii de finanțare

  6.2 la etapa de contractare

  6.1.La data depunerii cererii de finanțare

  1. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii, în original

  In cazul în care Cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens, actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: ordin, decizie, hotărâre etc).

  Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal, alte declarații în nume personal care angajează organizatia în relația cu terții precum şi pentru certificarea aplicaţiei nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită. Nerespectarea acestei prevederi va conduce la respingerea cererii de finanțare.

  1. Documentele statutare, în copie conformă cu originalul, ale solicitantului şi ale fiecărui partener, unde este cazul
   • pentru unităţi administrativ teritoriale se va anexa hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului / hotărârea consiliului judeţean privind alegerea preşedintelui
   • pentru unităţi de cult: statutul sau codul canonic şi actul de înfiinţare a unităţii de cult / adeverinţă de funcţionare, conform reglementărilor specifice fiecărui cult recunoscut în România
   • pentru ONG-uri (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial): actul constitutiv actualizat, statutul, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor respectiv Hotărârea judecătorească de înfiinţare
  1. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului , în copie conformă cu originalul

  In situaţia în care proiectul se implementează în parteneriat, se va anexa în mod obligatoriu Acordul privind implementarea proiectului în parteneriat (Model F 5.1) din Ghidul specific, încheiat între actorii respectivi.

  1. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și partenerilor (dacă este cazul), în copie conformă cu originalul

  Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare o copie după un act de identitate. Aceeași observație se aplică și partenerilor în cazul în care proiectul este implementat în parteneriat.

  1. Declaraţia de eligibilitate, în original

  Conform Model B 5.1 – Declaraţie de eligibilitate.

  In cazul parteneriatelor, această Declaraţie de eligibilitate se va semna de lider şi de fiecare dintre parteneri

  1. Declarație privind neductibilitatea TVA, în original

  Conform Model J din Ghidul general

  In cazul parteneriatelor, această Declaraţie privind neductibilitatea se va semna de lider şi de fiecare dintre parteneri

  1. Copie conformă cu originalul, după documentele care atestă faptul că obiectivul de patrimoniu asupra căruia se realizează investiţia este în proprietatea/ administrarea/concesiunea solicitantului şi/sau a partenerului, unde este cazul. In situaţia în care investiţia se realizează şi asupra terenului – copie conformă cu originalul după documentele care atestă că solicitantul şi/sau partenerul au în proprietate/concesiune terenul
   • Unităţi administrativ teritoriale sau Autorităţi ale administraţiei publice centrale
  • În calitate de proprietar: Documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (Extras de Carte funciară / intabulare)
  • În calitate de administrator asupra bunurilor aparţinând domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: HG, HCJ, HCL sau alt document legal prin care se demonstrează că solicitantul este administrator al imobilului obiect al proiectului, care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menţionate la secţiunea 4.1.3 şi Extrasul de Carte funciară / intabulare
   • Unităţi de cult, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
  • In calitate de proprietar: Documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (Extras de Carte funciară / intabulare)
  • În calitate de concesionar: Contract de concesiune, care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menţionate la secţiunea 4.1.3 şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrări de construcţii şi Extrasul de Carte funciară /intabulare

  Se vor avea în vedere următoarele:

   • Documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (Extras de Carte funciară din care să rezulte intabularea), emis cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii proiectului;

  Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – Model K la cererea de finanțare din cadrul Ghidului general, în situaţia în care investiţia propusă în proiect cuprinde mai multe nr.cadastrale;

   • Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale;
   • Plan de situație a imobilului pentru realizarea investiţiei elaborat de proiectant conform Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. Planul de situaţie trebuie să dovedească din punct de vedere grafic încadrarea investiţiei în limitele parcelelor deţinute de solicitant.
  1. Documentaţia tehnico-economică, respectiv DALI sau DALI şi PT, dacă este cazul

  În funcţie de tipul de investiţie documentele ce se vor anexa la cererea de finanţare pot fi diferite.

  Dacă prin proiect se vor realiza şi investiţii pentru clădiri conexe noi aferente obiectivului de patrimoniu, pentru acestea se va întocmi o documentaţie tehnico-economică care să cuprindă atât elemente specifice din DALI cât şi elemente specifice din SF (conform Ordinului nr.276/2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008).

  Pentru proiectele care propun realizarea de lucrări de construcție, la cererea de finanțare se va anexa documentația tehnico-economică, în conformitate cu HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru proiecte de investiții și lucrări de intervenții.

  Documentaţia tehnică economică se depune doar în format electronic, scanată (format PDF), pe CD. Planşele se pot depune scanat, în format PDF sau în formatul în care au fost elaborate electronic însoţite de declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului şi viza proiectantului cu privire la conformitatea acestora.

  Solicitantul va anexa Declarația pe proprie răspundere a solicitantului și viza de conformitate a proiectantului cu privire la conformitatea planșelor, cu formatul original al acestora. Pentru această declarație nu există un format standard, dar trebuie să conțină informațiile privind identificarea documentelor pentru care se atestă conformitatea cu originalul; Declaraţia se va depune în original.

  Notă: Documentaţia tehnico-economică nu trebuie să fi fost elaborată/revizuită/completată/actualizată cu mai mult de 2 ani de la momentul depunerii cererii de finanţare. Devizul general nu a fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare.

  Pentru finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură în cadrul POR 2014-2020 este suficientă depunerea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI).

  Cu toate acestea, fiind vorba de un context competițional al proiectelor, pentru dovedirea maturității pregătirii proiectului se pot anexa inclusiv documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a proiectului. Aceste documente pot fi legate de existenţa lansării procedurii EIA (scrisoarea solicitantului înregistrată la Direcţia Judeţeană/Regională de Protecţia Mediului), a proiectului tehnic, de Autorizația de construire. Proiectele în această situaţie vor obţine punctaj suplimentar în ceea ce priveşte maturitatea proiectului.

  În situația în care solicitantul va depune proiectul tehnic acesta va fi însoțit de Devizul general actualizat întocmit conform HG28/2008, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se realizeze în baza acestuia.

  Pentru a fi luate în considerare aceste documente trebuie să fie întocmite corect, să fie corelate complet cu documentele anexate cererii de finantare şi să fie emise în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  1. Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici

  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia.

  Această hotărâre va include în anexă Descrierea investitiei din DALI, întocmită conform HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

  • Pentru unităţile administrativ-teritoriale se vor anexa hotărârile organelor de conducere: consiliul local, consiliul judeţean
  • Pentru autorităţi ale administraţiei publice centrale se vor anexa hotărâri de guvern
  • Pentru unităţi de cult : Hotărârea organelor de conducere
  • Pentru ONG-uri: Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor / Consiliului Director
  1. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare – a se vedea structura devizului general din cadrul HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

  În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, inclusiv lucrări aferente spaţiilor/clădirilor conexe acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. Se vor realiza devize pe obiecte (obiectiv de patrimoniu şi spaţii/clădiri conexe).

  Se va anexa o Lista de lucrări și/sau servicii și/sau echipamente, pe categorii de lucrări cu încadrarea acestora în secțiunea cheltuielilor eligibile/neeligibile (conform Modelului H anexă la Ghidul general) şi o listă de dotări, dacă este cazul, evidenţiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/neeligibile), informaţiile fiind corelate cu bugetul proiectului.

  În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), devizul va fi actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.

  Fundamentarea rezonabilității costurilor

  Încadrarea în standarde de cost – Preţurile unitare de referinţă ale lucrărilor /activităţilor prevăzute propuse prin proiect se încadreaza în standardele de cost aferente, conform legislatiei naționale in vigoare. Pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc.). În acest sens, se va atașa la documentația tehnico-economică o notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost şi /sau documente justificative pentru costuri; se recomandă utilizarea Modelului D 5.1 Notă privind încadrarea în standardele de cost, anexă la ghidul specific

  Documentele justificative se includ pe CD-ul ce conține documentația tehnico-economică.

  Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta putând menţiona/anexa documentele care au stat la baza fixarii preţurilor unitare din listele de cantităţi/echipamente.

  În documentaţia tehnică se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizării de produse de construcţii pentru care există documente de atestare a conformităţii – certificat de conformitate/declaraţie de performanţă, în concordanţă cu cerinţele şi nivelurile minimale de performanţă prevăzute de actele normative şi referinţele tehnice în vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice şi caietele de sarcini.

  1. Avizul Ministerului Culturii pentru documentaţia tehnico-economică depusă, în copie

  Intervenţiile asupra monumentelor istorice se pot realiza numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii (art.23,alin(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată).

  În situaţia în care se va depune DALI şi PT se vor anexa ambele avize, pentru fiecare tip de documentaţie tehnico-economică. Lipsa unui aviz sau existenţa unui aviz nefavorabil va determina respingerea proiectului.

  1. Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, în copie

  Document întocmit în conformitate cu Ordinul nr.2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia, emis de Ministerul Culturii şi Cultelor.

  1. Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii cu identificarea/marcarea nr. crt/codului LMI/denumirea/localitatea/adresa/datarea, în copie

  Pentru dovedirea faptului că obiectivul de patrimoniu, obiect al proiectului propus spre finanţare este clasat şi se află în Lista monumentelor istorice actualizată.

  Este suficientă anexarea paginii/paginilor relevante din document, dacă se poate identifica MO în care a fost publicat Ordinul de clasare.

  1. Certificatul de urbanism, în copie

  Certificatul de urbanism anexat la dosarul cererii de finanţare trebuie să fie cel eliberat pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii acesteia, în caz contrar cererea de finanţare va fi respinsă ca neconformă administrativ.

  Certificatul de urbanism va fi însoţit de avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă – canal, telecomunicaţii etc.), actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie obţinute până la data depunerii proiectului. Existenţa şi respectarea prevederilor cuprinse în acestea face parte din analiza conformităţii documentaţiei tehnice (Anexa 3 DALI); lipsa unuia dintre acestea nu constituie motiv de respingere a cererii de finanţare.

  Pentru dovedirea maturității pregătirii proiectului se pot anexa la cererea de finanţare și alte documente suplimentare (acolo unde este cazul) care să demonstreze gradul de maturitate al proiectului, de exemplu: scrisoarea solicitantului înregistrată la Direcţia Judeţeană/Regională de Protecţia Mediului pentru lansarea procedurii EIA , a proiectului tehnic, Autorizația de construire

  1. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în copie

  În conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează:

  a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

  b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;

  c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului.

  La cererea de finanțare se anexează documentul emis în urma parcurgerii etapei de la litera a) mai sus menționată.

  1. Declaraţie de angajament, în original

  Conform Declaraţia de angajament (Model C 5.1)

  In cazul parteneriatelor, această Declaraţie de angajament se va semna de lider şi fiecare dintre parteneri.

  1. Planul de marketing

  Planul de marketing are scopul de a prezenta modul de valorificare a obiectivului propus spre finanţare şi contribuţia acestuia la dezvoltarea locală.

  Documentul mai sus menţionat trebuie întocmit conform Anexei Plan de marketing (Model E 5.1) prezentată în prezentul Ghid.

  1. Anexa analiza şi previziunea financiară – Machete financiare 5.1 (conform model pentru diferite tipuri de solicitanţi), inclusiv model de calcul proiecte generatoare de venit – metoda „funding gap”

  Macheta financiară se va completa cu informaţii relevante cu privire la aspectele financiare, va fi semnată pe fiecare pagină şi va fi inclusă pe CD, în format EXCEL, editabil, precum și scanată, format PDF. Aceasta nu va fi anexă la contractul de finanțare dar se va atașa la dosarul administrativ al proiectului.

  6.2.In etapa de contractare

  In cadrul acestei etape solicitanţii trebuie să pună la dispoziţia OI/AMPOR următoarele documente:

  1. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, în original

  Certificatul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate şi trebuie să dovedească faptul că solicitantul a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic / în ultimile 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare.

  În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

  1. Certificat de cazier fiscal, în original

  Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate.

  În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

  1. Acordul de parteneriat revizuit, dacă au intervenit modificări precum şi hotărârile de aprobare ale Acordului de parteneriat, în copie conformă cu originalul
  2. Declarației de eligibilitate actualizată, în original
  3. Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul) – Anexa Model G din Ghidul general, în original
  4. Acte constitutive/statut ale solicitantului şi/sau partenerilor, dacă există modificări, în copie conformă cu originalul
  5. Actualizări ale documentelor referitoare la proprietatea/administrarea/concesiunea obiectivului de patrimoniu şi/sau terenului, dacă este cazul, în copie conformă cu originalul

  În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind dreptul de proprietate/concesiune/administrare ce pot afecta eligibilitatea și implementarea proiectului, acestea se vor anexa la documentația de contractare. Aceste documente pot fi acte adiționale la contractele de concesiune.

  De asemenea, se vor solicita Extrase de Carte funciară actualizate, emise cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii documentelor la sediul ADR pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul contractării.

  1. Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie
   • pentru unităţi administrativ teritoriale: Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliile Locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti / Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat (dacă este cazul)
   • pentru autorităţi ale administraţiei centrale : Ordin / hotărâre/ decizie de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat emise de ordonatorul principal de credite (dacă este cazul)
   • pentru unităţi de cult : Hotărârea organelor de conducere a unităţii de cult, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat (dacă este cazul), în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor recunoscute în România
   • pentru ONG-uri: Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor / Consiliului Director de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat (unde este cazul).

  În hotărârile menţionate, trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului (contribuţia la cheltuielile eligibile, cheltuielile neeligibile şi conexe, dacă este cazul), inclusiv asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

  1. Modificări asupra Devizului general în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul
  2. Alte documente actualizate, dacă este cazul.

  7)Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor

  7.1.Cum se realizează procesul de evaluare și selecție a proiectelor?

  Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra intr-un sistem competitiv de verificare, evaluare și selecție în urma căruia vor fi finanțate doar proiectele care întrunesc toate condițiile de eligibilitate și care în urma evaluării tehnice și financiare se încadrează în alocarea apelului respectiv de proiecte.

  7.2.Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?

  Etapele sistemului de evaluare, selecție și contractare sunt cele detaliate în cadrul secțiunea 8 din cadrul Ghidului general.

  7.2.1.Conformitate administrativă și eligibilitate

  După depunerea cererii de finanţare, se vor analiza și verifica respectarea tuturor criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate menționate în cadrul prezentul document.

  Detalierea respectivei verificări este realizată în cadrul Anexei 1 – Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii la prezentul ghid

  7.2.2.Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului

  Procesul de evaluare și selecție, inclusiv vizita la fața locului a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte are la bază prevederile subsecțiunea 8.2.1 din Ghidul general.

  De asemenea, retragerea proiectelor din procesul de evaluare selecție și contractare se poate realiza în conformitate cu subsecțiunea 8.3 la Ghidul general.

  Detalierea respectivei verificări este realizată în cadrul Anexei 2 – Grila de evaluare tehnică şi financiară la prezentul ghid şi Anexei 3 DALI – Grila de verificarea a conformităţii DALI şi Anexei 3 PT – Grila de verificarea a conformităţii PT, în situaţia în care solicitantul depune şi proiectul tehnic.

  7.2.3.Etapa de contractare

  Procesul de contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu subsecțiunea 8.5 din cadrul Ghidului general.

  7.3.Care sunt clauzele contractuale aplicabile?

  Clauzele prevăzute în cadrul modelul standard de contract de finanțare din Ghidul general se vor completa cu clauze specifice pentru acordarea finanţării în cadrul priorităţii de investiţii 5.1 din POR şi acestea se referă, în principiu, la următoarele:

  • Pentru proiectele contractate la faza DALI, beneficiarul are obligația ca în cel mult 2 (două) luni să lanseze procedura de achiziție pentru proiectul tehnic, iar în termen de maxim 9 (nouă) luni să lanseze achiziția de execuție lucrări, termene calculate de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare (sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației fiind rezilierea contractului de finanțare);
  • Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul are obligația ca în cel mult 2 (două) luni să lanseze achiziția de execuție lucrări, termen calculat de la intrarea în vigoare a contractului (sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației fiind rezilierea contractului de finanțare);
  • Perioada de implementare a proiectului poate fi extinsă până la cel mult dublul perioadei inițiale;
  • Dacă, oricând în perioada de implementare se constată că valoarea totală a proiectului a depăşit 5 milioane euro, respectiv 10 milioane euro pentru obiective de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO proiectul devine neeligibil;
  • In perioada de implementare a contractului beneficiarul poate modifica valoarea neeligibilă a contractului de finanţare prin notificare până la limita maximă a valorii totale (5 milioane euro, respectiv 10 milioane euro pentru pentru obiective de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO);
  • Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectivul de patrimoniu restaurat/protejat/conservat şi/sau facilităţile construite în cadrul prezentului contract, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, prin cedarea folosinţei obiectivului de patrimoniu

  şi/sau a facilităţilor respective către o terţă parte, cu excepţia activităţilor corespunzătoare destinaţiei principale a acestora, pe întreaga perioadă de durabilitate a prezentului contractului;

  • În completarea art 4, alin. (5) din Condiții specifice POR 2014-2020 în cazul beneficiarilor publici aceştia pot transmite, în condiţiile legii, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, dreptul de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o structură competentă aflată în subordinea/coordonarea sa, exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.
  • Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectivul de patrimoniu restaurat/protejat/conservat şi /sau facilităţile construite în cadrul proiectului, pentru realizarea de activităţi economice în scopul obţinerii de profit, pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului;
  • Beneficiarul se obligă să nu constituie ipotecă asupra obiectivului de patrimoniu restaurat / protejat / conservat şi/sau asupra facilităţilor construite în cadrul proiectului finanţat prin contract în decursul întregii perioade de durabilitate a contractului;
  • Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze sub nici o formă bunurile restaurate / conservate / protejate / construite / achiziţionate din finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOR pe durata de durabilitate a contractului, respectiv pe durata de viaţă a acestora, aşa cum este prevăzută de legislaţia naţională în vigoare, dacă aceasta este mai redusă decât durata de durabilitate a contractului;
  • Beneficiarul este obligat ca, cel mai târziu la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, să includă, total sau parţial, obiectivul de patrimoniu restaurat/protejat/conservat în circuitul public şi să îl menţină în circuitul public pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului;
  • Beneficiarul este obligat ca, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, să realizeze activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu;

  Contractul de finanţare (model orientativ pentru prioritatea de investiţii 5.1) este Anexa 7 la Ghidul specific.

  În situaţia nerespectării unor clauze menţionate în contractul de finanţare AMPOR poate rezilia contractul de finanţare.

  8)Depunerea și soluționarea contestațiilor

  Depunerea și soluționarea contestațiilor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu secțiunea 8.4 din cadrul Ghidului general.

  9)Modificarea ghidului solicitantului

  Modificările la prezentul ghid se vor realiza în conformitate cu secțiunea 9 din cadrul Ghidului general.

  10)Anexe

  În cadrul prezentului Ghid se aplică anexele și modelele specifice din Ghidul specific, inclusiv Anexa Formularul cererii de finanţare 5.1

  Astfel că anexele relevante pentru acest apel de proiecte sunt:

  Cererea de finanţare – Anexa Formularul cererii de finanţare împreună cu anexele specifice apelului de proiecte:

  • Opisul Cererii de finanţare (Model A 5.1)
  • Declaraţia de eligibilitate (Model B 5.1)
  • Declaraţia de angajament (Model C 5.1)
  • Notă privind încadrarea în standardele de cost ( Model D 5.1)
  • Plan de marketing (Model E 5.1)
  • Acordul de parteneriat (Model F 5.1) – dacă este cazul
  • Declaraţie privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare (Model G din Ghidul general)
  • Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (Model H din Ghidul general)
  • Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (Model J din Ghidul general)
  • Tabel centralizator numere cadastrale şi obiective de investiţie (Model K din Ghidul general)
  • Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului (Model L din Ghidul general)
  • Anexa analiza şi previziunea financiară – Machete financiare 5.1 (conform model pentru diferite tipuri de solicitanţi), inclusiv model de calcul proiecte generatoare de venit – metoda „funding gap”,

  De asemenea, la prezentul document sunt anexate următoarele anexe specifice:

  Anexa 1 – Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii 5.1

  Anexa 2 – Grila de evaluare tehnică și financiară 5.1

  Anexa 3 DALI – Grila de verificare a conformităţii DALI intervenții asupra monumentelor istorice

  Anexa 3 PT – Grila de verificare a conformităţii PT intervenții asupra monumentelor istorice

  Anexa 4 – Cost estimativ digitizare

  Anexa 5 – Etapizare procedură de intervenţii asupra monumentelor istorice

  Anexa 6 – Fişa cadru de prezentare proiect

  Anexa 7 – Contractul de finanţare (model orientativ pentru prioritatea de investiţii 5.1)