Ghidul Solicitantului POR ultima varianta 2016 |Programul Operaţional Regional 2014-2020

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul solicitantului

CONDIȚII GENERALE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR

PREAMBUL

Acest document reprezintă un îndrumar pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a cererilor de finanţare de către toți potențialii solicitanţi ai Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.Astfel, prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanți, indiferent de prioritatea de investiții, indiferent de apelul de proiecte, cu mențiunea că la acestea se adaugă, obligatoriu, și prevederile ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Aspectele cuprinse în acest document, care derivă din Programul Operațional Regional și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP – AMPOR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

IMPORTANT

Vă recomandăm ca înainte de a începe pregătirea proiectelor și completarea cererii de finanțare aferente să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile ghidurilor specifice (inclusiv notele de subsol) şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din POR 2014-2020.

Vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de finanţare, la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR)1 funcţionează câte un birou de informare, unde solicitanţii pot fi consiliaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de pregătirea cererii de finanţare. Întrebările relevante şi răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe paginile de internet ale Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), la secțiunea dedicată POR 2014-2020. De asemenea, în urma centralizării periodice a acestor întrebări și răspunsuri ele vor fi publicate și pe site-ul www.inforegio.ro, la secțiunea aferentă prezentului ghid.

Prevederile prezentului document pot fi detaliate/ completate/ modificate prin ghidurile specifice apelurilor de proiecte.

În cazul unor dispoziţii contrare/necorelate între prevederile prezentului document şi cele ale ghidurilor specifice, prevalează prevederile ghidurilor specifice.

CUPRINS

1 INFORMAȚII GENERALE POR 2014-2020 5

1.1 Axe prioritare, obiective tematice și priorități de investiție 5

1.2 Alocarea financiară 6

1.3 Implementarea complementară prin POR 2014-2020 a unor strategii și instrumente de dezvoltare teritoriale 7

1.3.1 Contribuția POR la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) 7

1.3.2 Investiția teritorială integrată pentru implementarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Deltei Dunării (ITI Delta Dunării) 8

1.3.3 Dezvoltare urbană durabilă 9

1.3.4 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD) 10

2 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT POR 2014-2020 12

2.1 Instituții implicate în sistemul de implementare a POR 2014-2020. Elemente generale. 12

2.2 Etapele procesului de management POR 2014-2020 12

Monitorizarea proiectelor 13

Rambursarea/ plata cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare 13

Monitorizarea ex-post a contractelor de finanțare 13

3 AJUTOR DE STAT/PROIECTE GENERATOARE DE VENIT 14

3.1 Elemente generale despre ajutoarele de stat/ ajutoare de minimis aplicabile în cadrul POR 2014-2020. 14

3.1.1 Reguli generale privind ajutorul regional pentru investiții 14

3.1.2 Reguli privind ajutorul de minimis 15

3.2 Proiecte generatoare de venit 16

4 INSTRUMENTE FINANCIARE APLICABILE POR 2014-2020 17

5 APELURILE DE PROIECTE ÎN CADRUL POR 2014-2020 19

5.1 Informații generale privind apelurile de proiecte 19

5.1.1 Apelurile de proiecte în cadrul SUERD, ITI Delta Dunării, dezvoltare urbană durabilă 19

5.1.2 Apelurile de proiecte în cadrul CLLD 20

5.2 Calendarul orientativ și alocarea financiară orientativă a cererilor de proiecte 21

5.3 Depunerea cererilor de finanțare 21

5.3.1 Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare 22

5.3.1.1 Pentru cererile de finanțare depuse on-line 22

5.3.1.2 Pentru cererile de finanțare depuse la sediul la sediul agențiilor pentru dezvoltare regională 22

6 CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE 23

6.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul) 23

6.2 Eligibilitatea proiectului și a activităților 28

6.3 Eligibilitatea cheltuielilor 30

6.3.1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor 30

6.4 Criterii orientative de evaluare tehnică și financiară 31

7 COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE 41

7.1 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare 41

7.2 Completarea și justificarea bugetului cererii de finanțare 41

7.3 Echipa de implementare a proiectului 42

7.4 Anexele la cererea de finanțare 42

7.4.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare 43

7.4.2 Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanţare 52

7.5 Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate 54

7.6 Numerotarea cererii de finanțare și a documentelor anexate 55

8 VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR 56

8.1 Conformitate administrativă și eligibilitate. Aspecte generale – criterii, proces, clarificări 56

8.2 Evaluarea tehnică și financiară. Aspecte generale – criterii, procesul general, clarificări, vizita la fața locului 57

8.2.1 Evaluarea și selecția proiectelor 57

8.2.1.1 Evaluarea și selecția proiectelor în cadrul SUERD 59

8.2.1.2 Evaluarea și selecția proiectelor în cadrul ITI Delta Dunării 59

8.2.1.3 Evaluarea și selecția proiectelor pentru componenta de dezvoltare urbană durabilă 60

8.2.1.4 Evaluarea și selecția proiectelor în cadrul CLLD 61

8.3 Renunțarea la cererea de finanțare și restituirea documentației 61

8.4 Contestații 62

8.5 Etapa precontractuală 63

8.6 Contractarea proiectelor. Clauze contractuale generale, aspecte financiare, monitorizarea realizării activităților proiectului, modificarea contractului de finanțare 65

8.6.1 Semnarea contractului de finanțare 65

8.6.2 Principale prevederi ale contractelor de finanțare 65

Obligațiile beneficiarului 65

a) Monitorizarea şi raportarea activităților în cadrul proiectului 66

b) Achiziţii în cadrul proiectului 66

c) Control, audit și nereguli 67

d) Corecții financiare 68

e) Informare şi publicitate 68

f) Arhivare 68

8.6.3 Aspecte financiare 68

a) Valoarea finanțării nerambursabile 68

b) Eligibilitatea cheltuielilor 68

c) Rambursarea cheltuielilor/Cereri de plată 69

8.6.4 Modificarea contractului de finanțare 69

9 MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 71

9.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului 71

9.2 Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecţie (condiții tranzitorii) 71

10 ANEXE 72

1INFORMAȚII GENERALE POR 2014-2020

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015.

În conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 are la bază prioritățile comune de dezvoltare propuse în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională (PDR), sintetizate prin Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR), fiind corelat cu celelalte programe operaționale pentru acceași perioadă de programare și/sau cu strategiile sectoriale/naționale în domeniile sale de intervenție, precum și cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii).

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele specifice ale programului menționat sunt detaliate în cadrul Anexei 10.1 la prezentul ghid, printr-o prezentare succintă a axelor prioritare (AP), a obiectivelor tematice (OT) precum și a priorităților de investiții (PI).

1.1 Axe prioritare, obiective tematice și priorități de investiție

POR 2014-2020 cuprinde 11 axe prioritare destinate concentrării intervențiilor financiare în anumite priorități de investiție (PI), la care se adaugă o axă prioritară de asistență tehnică pentru finanțarea activităților de implementare a programului. De asemenea, prin POR 2014-2020 se utilizează în mod complementar anumite strategii și instrumente de dezvoltare teritorială (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – SUERD, investiții teritoriale integrate cu privire la Delta Dunării – ITI Delta Dunării, dezvoltare urbană durabilă și dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității –CLLD).

Cele 12 axe prioritare din cadrul POR 2014-2020 sunt:

AXA PRIORITARĂ 1 – Promovarea transferului tehnologic

AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

AXA PRIORITARĂ 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

AXA PRIORITARĂ 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

AXA PRIORITARĂ 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

AXA PRIORITARĂ 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

AXA PRIORITARĂ 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

AXA PRIORITARĂ 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

AXA PRIORITARĂ 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

AXA PRIORITARĂ 12 – Asistență tehnică

Textul integral al Programului Operaţional Regional 2014-2020 este disponibil la adresa web http://www.inforegio.ro

Prezentul ghid general se adresează potențialilor beneficiari aferenți axelor prioritare 1-11. În cadrul Anexei 10.1 la prezentul ghid este realizată o sinteză a informațiilor cuprinse în POR 2014–2020, respectiv a axelor prioritare 1-11, sinteză ce se completează în mod sistemic cu informațiile menționate în cadrul secțiunilor referitoare la criteriile de selecție, la potențialii beneficiari și la eligibilitatea acestora, informații cuprinse atât în cadrul prezentului document, cât și în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Atenție!

Tipurile de beneficiari eligibili pentru fiecare prioritate de investiție sunt detaliate, în cadrul Anexei 10.1 la prezentul ghid.

1.2Alocarea financiară

În perioada de programare 2014-2020, Programului Operațional Regional îi sunt alocate 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro (inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv circa 1,5 miliarde euro contribuția națională (buget de stat, bugete locale).

Repartizarea resurselor financiare aferente POR 2014-2020 s-a realizat în baza nevoilor comune de dezvoltare identificate în procesul de programare, asigurându-se corelarea cu strategiile regiunilor de dezvoltare, precum și cu strategiile naționale sectoriale.

Pentru a răspunde acestor cerințe specifice, în cadrul POR 2014-2020 sunt abordate 9 din cele 11 obiective tematice prin stabilirea priorităților de investiții și a obiectivelor specifice corespunzătoare, cu respectarea concentrării tematice conform Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 20132. Corespondența dintre axele prioritare POR și obiectivele tematice este prezentată în Anexa 10.1 la prezentul ghid.

În cadrul Anexei 10.2 la prezentul ghid sunt detaliate:

 • alocările financiare disponibile pentru fiecare axă prioritară, . Alocările respective cuprind atât fondurile din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) cât și contribuția de la bugetul statului român (BS).

 • alocările financiare pentru SUERD și ITI Delta Dunării

 • alocările financiare pentru regiunea de dezvoltare București Ilfov (regiune mai dezvoltată)

 • cuantumul corespunzător rezervei de performanță este menționat, detaliat pentru fiecare axă prioritară

Alocările financiare aferente apelurilor de proiecte vor fi stabilite în cadrul Comitetului de Monitorizare al POR și vor fi detaliate în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Atenție!

Regiunea de dezvoltare București Ilfov (regiune mai dezvoltată) nu dispune de alocări financiare în cadrul tuturor axelor prioritare ale POR 2014-2020. Pentru detalii vă rugăm consultați cu atenție Anexa 10.2 la prezentul ghid.

1.3Implementarea complementară prin POR 2014-2020 a unor strategii și instrumente de dezvoltare teritoriale

POR 2014-2020 finanțează, de asemenea, investiții care contribuie la implementarea complementară a unor strategii și instrumente de dezvoltare teritoriale, respectiv SUERD, ITI Delta Dunării, dezvoltare urbană durabilă și dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (CLLD).

1.3.1Contribuția POR la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)

SUERD a devenit un instrument important pentru consolidarea caracterului complementar dintre programele şi politicile regiunii Dunării. Abordarea Strategiei Dunării cu o privire de ansamblu a dezvoltării regionale va contribui la întărirea legăturilor existente (printre altele, cu regiunea Mării Baltice şi a regiunii Adriatică-Ionică) cu legăturile strategice ale regiunii extinse a Mării Negre.

Oportunităţile de dezvoltare sunt date de posibilitatea de a fi susţinute investiţii care să aducă creştere economică, prin valorificarea potenţialului turistic, creşterea coeziunii sociale şi crearea de noi locuri de muncă. Proiectele care sunt implementate prin intermediul SUERD vor contribui la asigurarea dezvoltării durabile și vor fi realizate cu scopul menţinerii echilibrului între creşterea economică şi protecţia mediului, inclusiv a biodiversităţii.

Principala provocare pentru România este reprezentată de transformarea regiunii Dunării într-o regiune competitivă, dinamică şi prosperă precum şi de ridicarea standardului de viaţă al comunităţilor locale.

Pentru atingerea obiectivelor SUERD, prin POR 2014-2020 se vor finanța proiecte de infrastructură în cadrul a 4 axe prioritare:

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Principalele tipuri de investiții preconizate a fi implementate prin POR 2014 -2020 și relevante pentru SUERD vizează dezvoltarea următoarelor domenii: eficiență energetică, regenerare urbană, mobilitate urbană, patrimoniu cultural, infrastructura rutieră de drumuri județene, turism.

Ariile prioritare SUERD la care vor contribui investițiile POR sunt următoarele:

 • 1b – îmbunătățirea mobilității și a multimodalității – legaturi rutiere, feroviare și aeriene (sprijinită prin axa prioritară 6 POR -Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – drumuri județene)

 • 2 – încurajarea energiilor durabile (sprijinită prin axa prioritară 3 POR – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon – economie cu emisii reduse de carbon)

 • 3 – promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni (sprijinită prin axele prioritare 5 POR- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și 7 POR- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului – patrimoniul cultural, respectiv diversificarea economiilor locale)

Alocarea financiară din partea Uniunii Europene (FEDR), acordată prin POR 2014-2020 pentru implementarea SUERD este în valoare de aproximativ 407,37 mil. euro. Detalierea acestei alocări în cadrul axelor prioritare prin care se implementează SUERD este prezentată în Anexa 10.2 la prezentul ghid.

Pentru implementarea SUERD, în cadrul POR 2014-2020 fondurile alocate sunt destinate zonei riverane Dunării, respectiv cele 12 județe (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța). Prezentul ghid va constitui punctul de plecare al finanțării proiectelor din cadrul SUERD, la care se vor adăuga prevederile ghidului specific apelurilor naționale.

Proiectele trebuie să respecte criteriile stabilite în cadrul axelor prioritare/priorităților de investiție/operațiunilor corespunzătoare POR în cadrul cărora se propune a se realiza investiția, precum și criteriile suplimentare privind modul în care proiectele respective contribuie la atingerea obiectivelor SUERD, detaliate în cadrul ghidului specific apelurilor naționale SUERD.

1.3.2Investiția teritorială integrată pentru implementarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Deltei Dunării (ITI Delta Dunării)

Investiția teritorială integrată (ITI) presupune o abordare financiară integrată pentru finanțarea investițiilor într-o anumită zonă teritorială specifică. Astfel, zona Deltei Dunării este un teritoriu unic, cu trăsături specifice, care necesită o abordare integrată: resurse de mediu de importanță globală, populația izolată și marginalizată, specializare economică și vulnerabilitate, precum și un acces limitat la servicii.

Acest instrument de investiții teritoriale integrate va fi utilizat într-un areal format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța.

Axele prioritare POR care contribuie la finanțatea ITI Delta Dunării sunt:

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Axa Prioritara 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Alocarea financiară din partea Uniunii Europene, acordată prin POR 2014-2020 pentru implementarea ITI Delta Dunării este de aproximativ 358,11 milioane euro. Detalierea acestor alocări în cadrul axelor prioritare anterior menționate este realizată în cadrul Anexei 10.2 la prezentul ghid.

La nivelul ITI Delta Dunării va exista un comitet director având o structură tehnică prin intermediul căreia se va oferi sprijin beneficiarilor pentru elaborarea proiectelor. Structura tehnică de la nivelul ITI Delta Dunării va asigura corelarea proiectelor propuse spre finanțare cu Strategia Deltei Dunării. Ulterior, proiectele selectate vor parcurge procedurile specifice Autorităților de Management în procesul de evaluare și selecție.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) va asigura secretariatul permanent/punctul unic de contact cu structura coordonatoare ITI Delta Dunării. Totodată, Ministerul Fondurilor Europene va coordona comitetul de coordonare privind ITI Delta Dunării, format din reprezentanții tuturor autorităților de management care vor finanța proiectele din cadrul ITI Delta Dunării.

Proiectele trebuie să respecte criteriile de evaluare și selecție stabilite în cadrul axelor prioritare/ priorităților de investiție/operațiunilor corespunzătoare POR în cadrul cărora se propune a se realiza investiția, precum și să demonstreze contribuția Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

1.3.3Dezvoltare urbană durabilă

FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ținând seama de nevoia de a promova legăturile dintre urban și rural.

Dezvoltarea urbană durabilă poate fi atinsă numai în măsura în care vor fi combinate, la nivel local, măsuri privind renovarea fizică a zonelor urbane cu măsuri care promovează educaţia, dezvoltarea economică, incluziunea socială şi protecţia mediului. Astfel, se sprijină realizarea unei abordări integrate și strategice pentru sprijinirea investițiilor în zona urbană atât prin celelalte surse de finanțare, cât și prin POR 2014-2020, respectiv prin intermediul axei prioritare privind sprijinirea dezvoltării urbane durabile și prin alte axe prioritare cu abordare sectorială.

Investițiile propuse pentru finanțare prin POR 2014-2020, în cadrul axei prioritare privind sprijinirea dezvoltării urbane durabile sunt subsumate obiectivelor tematice 4 – economii cu emisii scăzute de carbon, 6 – protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, 9 – incluziune socială și combaterea sărăciei, precum și 10 – investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii. Accesarea finanțării în cadrul POR 2014-2020 pentru dezvoltare urbană se realizează obligatoriu în baza unor strategii de dezvoltare care să integreze aspectele economice, sociale, etc.; evaluarea și selectarea acestor strategii constituie etape anterioare procesului de selecție a proiectelor în cadrul POR 2014-2020.

Date fiind cele de mai sus, pentru sprijinirea unei abordări integrate, proiectele care sunt parte a strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU) vor fi finanțate cu prioritate în celelate axe prioritare ale POR, precum și în alte programe operaționale relevante. Va exista o etapă anterioară depunerii cererilor de finanțare propriu-zise în care se vor evalua și selecta strategiile integrate de dezvoltare urbană, inclusiv proiectele prioritizate.

Principiile de selectare a zonelor urbane pentru promovarea și implementarea acțiunilor integrate de dezvoltare urbană durabilă iau în considerare:

 • contribuția orașelor la dezvoltarea socio-economică a regiunilor;

 • promovarea unei abordări integrate a dezvoltării locale (strategii integrate și interconectate, mobilizarea parteneriatelor locale, combinarea resurselor din toate sursele de finanțare, impactul socio-economic local, în special având în vedere zonele învecinate și urbanizarea etc.);

 • capacitatea administrativă a autorităților locale de a implementa strategii integrate de dezvoltare urbană.

Investițiile privind dezvoltarea urbană durabilă vor fi limitate și concentrate în municipiile reședință de județ, inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz.

Municipiile București, inclusiv sectoarele componente, și Tulcea (inclus în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării) nu vor beneficia de finanțare în cadul axei prioritare privind dezvoltarea urbană integrată. Acestea pot beneficia de aceleași tipuri de finanțări în cadrul axelor prioritare tematice. De asemenea, tipurile de investiții cu obiective similare priorității de investiție 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale se pot realiza în cadrul axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban pentru municipiile anterior menționate.

Celelalte categorii de orașe pot beneficia de aceleași tipuri de finanțări în cadrul axelor prioritare ale POR 2014 – 2020.

În acest context, fiecare municipiu reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz) va beneficia de alocări orientative predeterminate, dar cu termen limită pentru implementarea proiectelor. O parte a alocării financiare a axei prioritare privind dezvoltarea urbană, inclusiv economiile și sumele necheltuite, va fi alocată în funcție de anumite criterii de performanță (ex. contractarea conform calendarului de implementare a sumelor alocate, progresul înregistrat în implementarea strategiei integrate de dezvoltare urbană durabilă, etc.) autorităților locale eligibile în cadrul axei de dezvoltare urbană, care au implementat/contractat cu succes proiectele de dezvoltare locală.

Pentru această axă prioritară se încurajează formarea zonelor funcționale în jurul municipiului reședință de județ, iar pregătirea unor strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) este obligatorie pentru accesarea fondurilor. De asemenea, vă rugăm să consultaţi şi subsecţiunea 5.1.1 la prezentul document.

1.3.4Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD)

CLLD este un instrument pentru promovarea dezvoltării integrate şi implicării comunităţilor în dezvoltarea locală prin formarea unui parteneriat local. Acesta din urmă are rolul de a elabora și pune în aplicare o strategie de dezvoltare integrată, parteneriatul beneficiind de finanțare pe termen lung, deținând puterea de decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile.

CLLD se axează pe anumite zone subregionale, fiind plasată sub responsabilitatea grupurilor de acțiune locală, fiind realizată prin strategii de dezvoltare locală pe zone integrate și multisectoriale. CLLD este elaborată ținând cont de necesitățile și potențialul local și include caracteristici inovatoare în context local, colaborare în rețea și, după caz, cooperare.

Pentru acele regiuni în care au fost identificate zone defavorizate, cu populație aflată în risc de excluziune socială, strategia POR este aceea ca, prin instrumentul dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunităţii (CLLD), să se implementeze măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială.

Astfel, investițiile realizate prin intermediul CLLD răspund la nevoile comunităților urbane marginalizate de la nivelul tuturor regiunilor României.

Nevoile adresate prin intermediul CLLD la nivel urban sunt, în principal, accesul redus sau lipsa accesului la condiţii decente de locuire, la infrastructura şi resursele educaţionale, la ocupare şi la oportunităţile de ocupare, la servicii medicale de calitate, slaba capacitate de inovare şi cunoaştere la nivelul zonei, riscul mare de sărăcie şi excluziune socială pentru grupurile defavorizate identificate în cadrul zonelor vulnerabile din zonele urbane marginalizate.

Aplicarea CLLD în zonele urbane are ca obiectiv integrarea socială şi dezvoltarea comunităţilor marginalizate din oraşele României, prin stimularea asocierii „de jos în sus”, ale actorilor dintr-un teritoriu care elaborează şi aplică strategii integrate şi multisectoriale de dezvoltare locală.

Tipurile de investiţii cuprinse în cadrul proiectelor integrate finanţate prin intermediul CLLD se vor axa atât pe infrastructura de locuire (locuinţe sociale), infrastructura socială (educaţie, sănătate, servicii sociale), cât şi pe măsuri destinate încurajării ocupării (prin activităţi de economie socială de inserţie), destinate amenajării spațiului urban degradat şi/sau ale spațiilor publice urbane, în paralel cu implementarea unor activităţi de dezvoltare comunitară integrată (informare/consiliere/mediere etc.).

În acest sens, Programul Operational Capital Uman3 (POCU), (prin Axa Prioritară 5 – Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității), gestionat de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și POR (prin Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban) vor pune la dispoziție alocările financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru orașe cu o populație de peste 20 000 de locuitori. Prin intermediul acestor programe se vor finanța doar grupurile de acțiune locală (GAL) constituite în mediul urban. Vă rugăm să aveţi în vedere şi informaţiile incluse în cadrul subsecţiunii 5.1.2 din cadrul prezentului document.

Fiecare zonă vizată de un parteneriat local (grup de acțiune locală-GAL) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă o populaţie totală (inclusiv populaţia marginalizată) de minimum 10.000 locuitori;

 • să facă parte dintr-un oraş cu o populaţie de peste 20 000 locuitori,

 • să fie coerente (unitare) din punct de vedere economic, social și fizic.

Teritoriul poate varia, ca formă și delimitare, de la o singură zonă dintr-un oraș (de exemplu – zonă de tip ghetou cu blocuri) la mai multe zone de acest tip. Decizia referitoare la delimitarea exactă a zonelor aparține grupurilor de acțiune locală, asigurându-se astfel respectarea condițiilor specifice și a scopurilor strategiei locale.4

2INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT POR 2014-2020

2.1Instituții implicate în sistemul de implementare a POR 2014-2020. Elemente generale.

Următoarele instituţii formează sistemul de implementare a Programului Operational Regional 2014 -2020:

Structura/organismul

Instituţia

ROL

Autoritatea de Management (AM POR)

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP)

-Gestionarea și monitorizarea programului

-Selectarea operațiunilor

Organismele Intermediare (OI)

8 OI-uri (OI-urile POR sunt constituite în structurile ADR)

-atribuții delegate în procesul de evaluare, selecție, contractare, monitorizare, verificarea cheltuielilor

Comitetul de monitorizare al POR (CMPOR)

Organizație partenerială

-decizional în procesul de implementare a programului

-monitorizarea implementării programului

Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP)

Ministerul Finanţelor Publice (MFP)

-stabilirea și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană în vederea rambursării cheltuielilor către statul-membru

Autoritatea de Audit (AA)

Autoritatea de Audit din cadrul Curţii Române de Conturi (AA)

-efectuează audituri ale bunei funcționări a sistemului de gestiune și control în cadrul programului

2.2Etapele procesului de management POR 2014-2020

Pentru implementarea POR 2014-2020, organismele anterior menționate cooperează pentru utilizarea eficientă a fondurilor alocate în cadrul programului.

Pentru procesul de evaluare și selecție a proiectelor AMPOR deleagă o serie de atribuții Organismelor Intermediare (ADR) în baza unor acorduri-cadru de delegare.

Lansarea apelurilor de proiecte

În cadrul POR 2014-2020 se lansează, în principiu, apeluri de proiecte pentru fiecare axă prioritară/ prioritate de investiții/ operațiune, după caz, cu termen limită pentru depunere a cererilor de finanțare şi în limita alocării financiare aferente apelului de proiecte. Pentru detalii vă rugăm consultați secțiunea 5 la prezentul ghid.

Pentru implementarea complementară prin POR 2014-2020 a unor strategii și pentru instrumentele de dezvoltare teritoriale integrate (ITI, CLLD și dezvoltarea urbană) vor exista etape anterioare depunerii cererii de finanțare, care constau în prioritizarea/conformarea propunerilor de proiecte cu anumite documente strategice relevante.

Mai multe informaţii legate de prioritizarea/conformarea propunerilor de proiecte cu anumite documente strategice relevante se vor regăsi în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor

Evaluarea și selecția proiectelor se realizează preponderent într-un un sistem competitiv. Detalierea acestor aspecte este realizată în cadrul secțiunii 8 la prezentul ghid.

Monitorizarea proiectelor

Se referă la activitatea de urmărire a implementării activităților prevăzute în contractul de finanțare, a indicatorilor asumați în cadrul proiectului. Această activitate va fi realizată de către OI, în baza acordului de delegare de atribuții, precum și de către AMPOR. În plus, în urma semnării contractelor de finanțare, și alte organisme cu atribuții de verificare și control în implementarea FEDR (Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană) pot realiza controale/ audituri asupra modului de implementare a proiectelor.

Indicatorii de realizare comuni şi specifici (indicatori de output) (a se vedea anexa 10.1 din prezentul ghid) sunt obligatorii pentru fiecare proiect.

Rambursarea/ plata cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare

Cheltuielile efectuate de către beneficiar vor fi rambursate ulterior în urma unui proces de verificare și autorizare a cheltuielilor. Beneficiarul trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului, să ţină registre exacte şi periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului.

Mecanismul rambursărilor/plăților va fi detaliat în cadrul contractelor de finanțare anexate la ghidurile specifice. Acest mecanism este în conformitate cu OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și respectiv cu HG 93/2016 privind normele de aplicare la OUG 40/ 2015.

Monitorizarea ex-post a contractelor de finanțare

În urma finalizării contractelor de finanțare, în cazul unei investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul trebuie să mențină investiția realizată din contribuția din FEDR pe o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat. Termenul anterior menționat se reduce la trei ani în situații în care prin proiect se vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

În cuprinsul termenelor anterior menționate, beneficiarii au obligaţia:

 • de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, inventarul asupra activelor dobândite prin POR

 • de a acorda dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului.

3AJUTOR DE STAT/PROIECTE GENERATOARE DE VENIT

Ajutorul de stat reprezintă orice măsură de sprijin care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

 • să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților admnistrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;

 • să fie selectivă;

 • să asigure un avantaj agentului economic;

 • să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Ajutorul de stat în cadrul POR 2014-2020 se va acorda prin intermediul unor scheme de ajutor de stat/de minimis.

3.1Elemente generale despre ajutoarele de stat/ ajutoare de minimis aplicabile în cadrul POR 2014-2020.

În funcție de specificul fiecărei axe prioritare/priorități de investiție/operațiuni, pot exista diferite tipuri de ajutoare aplicabile în cadrul POR 2014-2020, printre care ajutorul de stat regional, alte tipuri de ajutoare de stat, ajutorul de minimis, etc. Acestea vor fi detaliate în cadrul legislației aplicabile, precum și în cadrul ghidurilor specifice apelurilor respective de proiecte, în concordanță cu schemele de ajutor de stat aprobate de Consiliul Concurenței.

3.1.1Reguli generale privind ajutorul regional pentru investiții

Ajutorul de stat regional se acordă, în cadrul POR, sub formă de finanţare nerambursabilă, în limita intensităților (procentelor) maxime aprobate de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020, pentru acest tip de ajutor. Astfel, valoarea finanţării nerambursabile se determină ca procent din valoarea eligibilă a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care va fi acoperită din FEDR și buget de stat. Procentul aplicat nu trebuie să depășească intensitatea ajutorului regional stabilită în funcţie de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor mari, mijlocii sau mici/micro), după cum urmează:

TABEL 1: Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional5

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional

Categoria în care se încadrează solicitantul6/ Regiunea de dezvoltare/ Perioada de aplicabilitate a intensității

NE

SE

SM

SV

V

NV

C

BI

Bucureşti

Ilfov

2014-2020

2014-2017

2018-2020

2014-2020

% maxim din valoarea eligibilă a proiectului

Întreprindere mare

Beneficiarii de drept public sunt consideraţi întreprinderi mari, în anumite condiții (buget și nr. locuitori)7

50%

50%

50%

50%

35%

50%

50%

15%

10%

35%

% maxim din valoarea eligibilă a proiectului

Întreprindere mijlocie

60%

60%

60%

60%

45%

60%

60%

25%

20%

45%

% maxim din valoarea eligibilă a proiectului

Întreprindere mică și micro

70%

70%

70%

70%

55%

70%

70%

35%

30%

55%

Investiția, în cazul ajutoarelor regionale, trebuie menținută în regiunea în care a fost implementată pentru o perioadă de cel puțin cinci ani sau, în cazul IMM, de cel puțin trei ani de la finalizare. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă aplicabilă.

3.1.2Reguli privind ajutorul de minimis

Baza legală pentru acordarea acestui tip de ajutor este reprezentată de REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși plafonul unic de 200.000 EUR pe durata a trei exerciții financiare (ani fiscali) consecutive, acest cuantum fiind redus la maxim 100.000 de Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.8 Perioada relevantă de trei ani trebuie evaluată pe o bază continuă astfel încât, pentru fiecare nouă acordare a ajutorului de minimis, trebuie determinată suma totală a ajutorului de minimis acordat în exercițiul financiar în cauză, precum și pe perioada ultimelor două exerciții financiare. Aceste plafoane maxime se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse de origine comunitară. Ajutorul de minimis se cumulează cu alte ajutoare de stat legate de aceleaşi costuri eligibile, fără a se depăşi intensitatea ajutorului de stat stabilită prin prevederile comunitare în vigoare.

Atenție!

Regula de cumul a ajutoarelor de stat presupune asigurarea faptului că ajutoarele acordate nu depăşesc intensităţile maxime şi/sau nu depăşesc cuantumul maxim admis prin normele comunitare în vigoare. Pentru mai multe detalii cu privire la acest aspect vă rugăm să consultaţi ghidurile specifice apelurilor de proeicte pentru care se aplică scheme de ajutor de stat/ scheme de minimis.

Toate entitățile care sunt controlate (juridic sau de facto) de către aceeași entitate sunt considerate o întreprindere unică9. Pentru mai multe detalii legate de încadrarea în categoriile de întreprinderi legate/partenere/unice, vă rugăm consultați ”Ghidul practic pentru stabilirea categoriei unei întreprinderi”10, precum și documentele publicate de Comisia Europeană asupra acestui aspect11 (Aceste documente vor fi disponibile și pe site-ul www.inforegio.ro odată cu publicarea Ghidului general). Informații suplimentare se vor regăsi în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte pentru care se aplică aceste reguli.

Atenție!

POR 2014-2020 nu finanțează întreprinderile aflate în dificultate. Pentru detalii, vă rugăm consultați sub-secțiunea 6.1 la prezentul ghid.

Pentru informații suplimentare cu privire la ajutoarele de stat vă rugăm consultați legislația specifică, menționată în cadrul anexei 10.4 la prezentul ghid.

3.2Proiecte generatoare de venit

În cazul în care nu sunt aplicabile prevederile schemelor de ajutor de stat/minimis, proiectele finanţare în cadrul POR 2014-2020 pot fi proiecte generatoare de venit dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

Astfel, sunt considerate proiecte generatoare de venit proiectele care generează venituri nete ulterior finalizării lor. „Veniturile nete” înseamnă intrările de numerar plătite direct de către utilizatorii bunurilor sau serviciilor finanţate în cadrul proiectului, cum ar fi taxele suportate direct de către utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare. Economiile la costurile de funcționare generate de proiectul în cauză sunt considerate venituri nete cu excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare.

În cazul în care costul de investiție nu este integral eligibil pentru cofinanțare, veniturile nete anterior menţionate sunt repartizate proporțional părților eligibile și celor neeligibile din costul de investiție al proiectului.

În situaţia unui proiect generator de venituri solicitantul va întocmi bugetul ţinând cont de aceste venituri.

4INSTRUMENTE FINANCIARE APLICABILE POR 2014-2020

Instrumentele financiare reprezintă un mod eficient de mobilizare a resurselor din cadrul politicii de coeziune în vederea realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020. Ţintite către proiecte cu potenţială viabilitate economică, instrumentele financiare oferă sprijin investitorilor prin împrumuturi, garanţii, investiţii de capital şi alte mecanisme purtătoare de risc, care pot fi combinate cu asistenţă tehnică, subvenţii la dobândă sau contribuţii la comisioanele de garantare în cadrul aceleiași operaţiuni.

Instrumentele financiare contribuie la mobilizarea unor co-investiţii publice sau private suplimentare în vederea soluţionării deficienţelor de piaţă.

Conform articolului 37 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1303/2013, sprijinul instrumentelor financiare se face pe baza unei evaluări ex-ante prin care s-au stabilit probe privind deficiențele pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, precum și nivelul estimat și proporțiile necesităților de investiții publice, inclusiv tipurile de instrumente financiare care urmează a fi sprijinite.

În implementarea POR 2014-2020 se analizează utilizarea instrumentelor financiare pentru următoarele axe prioritare:

Axa prioritară 2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Decizia utilizării instrumentelor financiare în cadrul POR 2014 – 2020 se va lua de către CMPOR, în baza propunerii AMPOR, după finalizarea unei evaluări ex ante a domeniilor respective, evaluare prin care se stabilesc deficienţele pieţei sau situaţiile de investiţii sub nivelul optim, precum şi nivelul estimat şi proporţiile necesităţilor de investiţii publice, inclusiv tipurile de instrumente financiare care urmează a fi sprijinite.

O astfel de evaluare ex ante include:

 • o analiză a deficienţelor pieţei, a situaţiilor de investiţii sub nivelul optim şi a necesităţilor de investiţii pentru domeniile de acţiune şi obiectivele tematice sau priorităţile de investiţii care urmează a fi abordate pentru a contribui la atingerea obiectivelor specifice stabilite în cadrul unei priorităţi şi care urmează a fi sprijinite prin instrumente financiare.

 • o evaluare a valorii adăugate a instrumentelor financiare care sunt luate în considerare pentru sprijin prin fondurile europene structurale și de investiții (FESI), consecvenţa în raport cu alte forme de intervenţie publică care se adresează aceleiaşi pieţe, posibile implicaţii privind ajutoarele de stat, proporţionalitatea intervenţiei şi a măsurilor preconizate pentru a minimiza denaturarea pieţei;

 • o estimare a resurselor publice şi private suplimentare care ar putea fi aduse de instrumentul financiar până la nivelul destinatarului final (efectul de pârghie preconizat), inclusiv, după caz, o evaluare a nevoii de remunerare preferenţială şi a nivelului acesteia pentru a atrage resurse de contrapartidă de la investitorii privaţi şi/sau o descriere a mecanismelor care vor fi utilizate pentru a stabili necesitatea unei astfel de remunerări preferenţiale şi gradul acesteia, precum un proces de evaluare competitiv sau suficient de independent;

 • o evaluare a învăţămintelor desprinse din instrumentele similare şi evaluările ex ante desfăşurate de statul membru în trecut şi modul în care astfel de învăţăminte vor fi aplicate în viitor;

 • strategia de investiţii propusă, inclusiv examinarea opţiunilor pentru modalităţile de implementare şi produsele financiare care urmează a fi oferite, destinatarii finali avuţi în vedere şi combinaţia preconizată cu sprijinul pentru grant, după caz;

 • o specificare a rezultatelor scontate şi a modului în care se preconizează că instrumentul financiar vizat va contribui la realizarea obiectivelor specifice stabilite în cadrul priorităţii relevante, inclusiv a indicatorilor pentru respectiva contribuţie;

 • prevederi care să permită revizuirea şi actualizarea evaluării ex ante, după cum este necesar, în timpul implementării oricărui instrument financiar implementat pe baza unei astfel de evaluări, în cazul în care, în cursul fazei de implementare, autoritatea de management consideră că evaluarea ex ante nu mai poate reprezenta în mod fidel condiţiile pieţei existente la momentul implementării.

În cadrul axei prioritare 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor se analizează posibilitatea ca, pentru clădirile publice şi sistemul de iluminat public, să fie utilizat un mecanism de finanţare inovativ prin intermediul contractului de performanţă energetică şi implicarea companiilor de servicii energetice (ESCO) în elaborarea, co-finanțarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor. ESCO oferă soluții integrate pentru implementarea și monitorizarea măsurilor de eficiență energetică în vederea reducerii cheltuielilor cu energia, garantând un anumit nivel de economii de energie şi fiind remunerate în funcție de performanța soluțiilor implementate și economiile de energie realizate. Detaliile cu privire la mecanismul ESCO vor fi cuprinse în cadrul ghidurile specifice apelurilor de proiecte.

5APELURILE DE PROIECTE ÎN CADRUL POR 2014-2020

5.1Informații generale privind apelurile de proiecte

În cadrul POR 2014-2020, regula este lansarea de apeluri de proiecte competitive cu termen limită de depunere.

Cu titlu de excepţie, pot fi lansate şi apeluri de proiecte cu depunere continuă în limita fondurilor alocate.

Înainte de lansarea depunerii de proiecte, AMPOR va publica spre consultare publică, pe site-ul www.inforegio.ro câte un ghid specific pentru fiecare apel în parte. În urma finalizării procedurii de consultare publică și a aprobării ghidului specific, se va lansa apelul de proiecte aferent prin publicarea unui anunț de lansare pe site-ul anterior menționat.

Derularea apelurilor de proiecte în cadrul POR 2014-2020 are la bază prevederile prezentului ghid, precum și prevederile ghidurilor specifice apelurilor de proiecte aferente fiecărei priorități de investiții/axe prioritare/operațiuni și/sau ghidurilor specifice apelurilor naționale. Prevederile respectivelor documente se completează sistematic în ceea ce privește informațiile necesare pentru depunerea cererilor de finanțare.

5.1.1Apelurile de proiecte în cadrul SUERD, ITI Delta Dunării, dezvoltare urbană durabilă

Pentru implementarea SUERD, AMPOR va lansa unul sau mai multe apeluri naționale competitive, solicitanții eligibili putând depune proiecte pentru investiții specifice priorităților de intervenție aferente axelor prioritare 3, 5, 6 și 7, cu condiția ca acestea să se implementeze la nivelul celor 12 județele riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța).

Pentru implementarea SUERD se vor lansa apeluri naționale competitive .

Pentru implementarea ITI Delta Dunării, AMPOR va lansa apeluri de proiecte distincte pe categorii de beneficiari (publici și privați), solicitanții eligibili putând depune proiecte pentru investiții specifice priorităților de intervenție aferente axelor prioritare 2, 3, 5-8 și 10, cu condiția implementării acestora la nivelul zonei teritoriale specifice. Lansarea apelurilor de proiecte pentru ITI Delta Dunării se va realiza cu menționarea elementelor specifice aferente acestui instrument în ceea ce privește procesul de depunere, evaluare și selecție a proiectelor. În cadrul ITI Delta Dunării, la nivelul ADI-ITI Delta Dunării, s-a constituit o structură tehnică care va asigura corelarea proiectelor cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, propunând prioritizarea proiectelor autorităților publice în concordanță cu strategia. De asemenea, va acorda sprijin beneficiarilor pentru elaborarea proiectelor.

Pentru dezvoltarea urbană durabilă se vor lansa apeluri de proiecte cu depunere continuă. Cu toate acestea, anterior etapei de depunere a proiectelor propriu-zise, pentru dezvoltarea urbană durabilă va exista o etapă privind evaluarea și aprobarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU), inclusiv proiectelor prioritare din cadrul acestora, prioritizate de către autoritățile publice urbane.

În cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane, fiecare municipiu reședință de județ va beneficia de alocări orientative pre-determinate cu termen limită pentru implementarea proiectelor (ex. contractarea conform calendarului de implementare a sumelor alocate, etc.). O cotă parte a alocării financiare a axei prioritare privind dezvoltarea urbană, inclusiv economiile și sumele necheltuite, se vor constitui într-un fond pe care autoritățile locale eligibile în cadrul axei de dezvoltare urbană, îl pot accesa într-un sistem de selecţie competitiv.

Se va avea în vedere faptul că în cadrul axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon – Prioritatea de intervenție 3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor‚ solicitanţii eligibili sunt autoritățile publice locale din localitățile urbane, cu excepția muncipiilor reședință de județ eligibile în cadrul axei prioritare 4 – Dezvoltare urbană durabilă a POR 2014-2020.

Celelalte categorii de orașe pot beneficia de aceleași tipuri de finanțări în cadrul axelor prioritare tematice ale POR 2014 – 2020.

5.1.2Apelurile de proiecte în cadrul CLLD

În cadrul implementării CLLD se vor lansa:

 • Apelul pentru elaborarea strategiilor CLLD și constituirea grupurilor de acțiune locală (GAL)12 în urma căruia vor fi selectate zonele urbane marginalizate, cu condiția  demonstrării existenței unui acord partenerial CLLD între următorii actori relevanți: autorități publice locale, un ONG (grup de ONG-uri) cu activitate specifică măsurilor ce vizează comunitățile defavorizate, operatori economici, etc.

Autoritatea publică locală, în colaborare cu ceilalți membri ai parteneriatului, va pregăti o cerere de finanțare ce va viza activitățile necesare realizării strategiei, planului de acțiune cu lista indicativă a operațiunilor și formării GAL. În cazul în care structura GAL a fost deja constituită, fără a exista o strategie, va trebui să pregătească cererea de finanțare pentru realizarea strategiei, demonstrând că are capacitatea administrativă pentru gestionarea cererii de finanțare.

Programul Operaţional Capital – Uman (POCU) va pune la dispoziție sumele necesare activităților premergătoare realizării strategiei CLLD și implementării acesteia (animarea partenerilor locali; studii ale zonei vizate; costurile legate de elaborarea strategiei locale de dezvoltare, inclusiv costurile de consultanță și costurile pentru acțiuni legate de consultările cu părțile interesate; costurile administrative ale autorității publice locale care solicită sprijin pentru pregătire). Se estimează un an de zile pentru derularea acestei etape.

 • Apelul pentru selectarea strategiilor locale pentru implementarea CLLD

Va fi stabilit un comitet de selecție comun format din reprezentanți cu experiență relevantă în integrarea comunităților defavorizate din cadrul Ministerului Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Ministerul Sănătăţii (MS), Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), Autorităţile de Management pentru Programele Operaţionale Capital – Uman, Competitivitate şi respectiv POR, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Punctul Național de Contact pentru Romi (pentru comunități defavorizate cu populație aparținând minorității rome), Organismul Unic pentru Fondul Social European (FSE), etc.

În procesul de selecție a strategiilor CLLD se va urmări asigurarea coerenței dintre obiectivele strategiei, măsurile și planul de acțiune, a relevanței actorilor parteneriatului local (sectorul public, privat, societate civilă, comunitate) pentru implementarea strategiei. De asemenea, se va urmări respectarea unui proces decizional echilibrat în cadrul GAL prin implicarea actorilor relevanți și a reprezentanților grupurilor țintă definite în strategie (tineri, minorități, persoane dezavantajate, vulnerabile etc.). În implementarea strategiei, GAL va avea un rol foarte important cu responsabilități ce țin de consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta operațiuni, conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente în ceea ce privește selectarea operațiunilor, monitorizarea implementării strategiei, gestionarea implementării operațiunilor de dezvoltare locală și animarea comunității, ș.a.

Ministerul Fondurilor Europene, prin AMPOCU va lansa apelul pentru exprimarea interesului de constituire a grupurilor de acțiune locală, precum și cel pentru selectarea strategiilor locale. În acest sens, vă rugăm să consultați ghidurile apelurilor respective. De asemenea, vă rugăm să consultaţi periodic site-ul Ministerului Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro. Informațiile vor putea fi consultate și pe site-ul www.inforegio.ro

 • Apelul pentru selectarea pachetului de operațiuni integrate aferent strategiilor CLLD aprobate

În urma selectării strategiilor pentru implementarea CLLD, Autoritățile de Management implicate (AMPOR și AMPOCU) vor lansa apeluri pentru depunerea proiectelor aferente strategiilor selectate. Astfel, AMPOR va lansa apelul pentru depunerea proiectelor de infrastructură (finanțate din FEDR) din cadrul strategiilor selectate, în timp ce AMPOCU va lansa apelul pentru depunerea proiectelor „soft” (finanțate din FSE), cuprinse în cadrul strategiilor selectate, selecția urmând a se realiza separat de către cele două autorități de management, cu includerea unui mecanism de coordonare în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor strategiilor selectate.

5.2Calendarul orientativ și alocarea financiară orientativă a cererilor de proiecte

Calendarele pentru lansarea/lansările apelurilor de proiecte precum și alocările financiare aferente acestora se vor publica și actualiza periodic pe site-ul www.inforegio.ro.

De asemenea, în cazul CLLD, vă rugăm să consultați și site-ul Ministerul Fondurilor Europene pentru informații suplimentare legate de apelurile de proiecte pentru exprimarea interesului de constituire a grupurilor de acțiune locală, precum și cel pentru selectarea strategiilor locale.

5.3Depunerea cererilor de finanțare

Apelurile de proiecte în cadrul POR 2014-2020 se vor lansa on-line prin utilizarea aplicaţiei MySMIS, aplicaţie ce este pusă la dispoziţia potenţialilor solicitanţi de către Ministerul Fondurilor Europene. Pentru detalii suplimentare legate de diponibilitatea respectivei aplicaţii,vă rugăm să accesaţi site-ul www.fonduri-ue.ro.

Cu toate acestea, până la testarea funcționalității aplicației anterior menționate și realizarea documentelor suport necesare pentru adaptarea la sistemul informatic, AMPOR lansează apeluri de proiecte în cadrul cărora cererile de finanțare se vor transmite/depune la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională din regiunea unde va avea loc implementarea proiectului, în intervalul menționat în cadrul apelului de proiecte.

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare se va stabili la momentul lansării apelurilor de proiecte prin ghidurile specifice și va depinde de funcţionalitatea aplicaţiei MySMIS.

Cererile de finanțare depuse la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională și/sau aplicațiile transmise prin sistemul MySMIS ulterior termenului limită de depunere, în conformitate cu ghidurile specifice, nu vor fi luate în considerare, fiind declarate respinse. Data depunerii este considerată data înregistrării documentului la Agenția de Dezvoltare Regională și/sau data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS.

5.3.1Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare

În cadrul ghidurilor specifice se va preciza o singură modalitate de depunere a proiectelor. Indiferent de modalitatea de depunere fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare ce va fi comunicat solicitantului. Cererile de finanţare vor primi un număr unic de înregistrare în Sistemul Informatic Unic de Management – cod SMIS, care va fi utilizat, în mod obligatoriu, în orice corespondenţă ulterioară cu privire la respectivul document.

5.3.1.1Pentru cererile de finanțare depuse on-line

În cazul în care cererile de finanțare se vor transmite prin sistemul MYSMIS, sub semnătură electronică certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi în copie conformă cu originalul, semnate de către reprezentantul legal/persoana imputernicită, încărcate în format pdf. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

5.3.1.2Pentru cererile de finanțare depuse la sediul la sediul agențiilor pentru dezvoltare regională

În cazul în care cererea de finanțare se va transmite/depune la sediul agențiilor pentru dezvoltare regională, se va transmite într-un singur exemplar în format tipărit, original, într-un singur colet sigilat. De asemenea, în coletul anterior menționat se va include și un CD cu forma scanată a cererii de finanțare, inclusiv anexele acesteia, în format PDF. În acest caz, scanarea cererii de finanțare și a anexelor acesteia se va realiza numai după semnarea de către reprezentantul legal/ persoana împuternicită special în conformitate cu secțiunea 7.5 la prezentul ghid. Vă rugăm să consultați anexele specifice la prezentul ghid și/sau ale ghidurilor specifice apelurilor de proiecte. Cererea de finantare, inclusiv anexele acesteia se vor scana astfel încât documentele electronice rezultate să fie scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Partea exterioară a coletului sigilat, corespunzător cererii de finanţare trebuie să poarte, în mod obligatoriu o etichetă cu următoarele informaţii:

Cerere de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară “……………….”

Prioritatea de investiții“ ………….”

Apelul de proiecte nr.“ ………….”

Organism intermediar denumirea Organismului intermediar la sediul căruia se depune cererea de finanţare

Solicitant Denumirea şi adresa sediului solicitantului

Proiectul Titlul şi locul de implementare a proiectului (localitatea, judeţul)

 

Cererile de finanţare trimise la alte adrese nu vor fi luate în considerare. Aceeași observație este valabilă și pentru netransmiterea exemplarului electronic scanat al cererii de finanțare și a anexelor aferente.

La depunere/transmitere, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare ce va fi comunicat solicitantului. Cererile de finanţare vor primi un număr unic de înregistrare în Sistemul Informatic Unic de Management – cod SMIS13, care va fi utilizat, în mod obligatoriu, în orice corespondenţă ulterioară cu privire la respectivul document.

6CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE

Atenție!

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe tot parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare. Criteriile de eligibilitate, unele vor fi menţinute şi pe durata de valabilitate a contractelor de finantare, iar excepţiile de la această obligaţie vor fi detaliate în cadrul ghidurilor specifice fiecărui apel de proiecte.

Criteriile de eligibilitate vor fi aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare aPOR și vor fi explicitate în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

6.1Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul)

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

 1. Forma de constituire a solicitantului

Solicitanții de finanțare pot fi:

 1. Unităţi administrativ-teritoriale, organisme, autorităţi şi instituţii publice, alte entităţi de drept public.

 2. Entități de drept privat

 3. Forme asociative, în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice apelurilor de proiecte referitoare la tipul de solicitanți eligibili.

În cadrul anexei 10.1 la prezentul ghid sunt prezentați potențialii beneficiari pentru fiecare prioritate de investiții.

 1. Acreditări solicitate (dacă este cazul)

În funcție de specificul proiectelor din cadrul axelor prioritare/priorităților de investiție/operațiunilor, solicitanții trebuie să prezinte anumite acreditări care sunt diferențiate și detaliate în cadrul ghidurilor specifice apelurilor respective.

 1. Încadrarea în categoria IMM pentru stabilirea cuantumului intensității ajutorului de stat (dacă este cazul)

Unitățile administrativ teritoriale și instituțiile de drept public sunt considerate întreprinderi mari, iar cuantumul intensității ajutorului de stat regional se va stabili în consecință.

Pentru unitățile adminstrativ teritoriale și entităţile de drept privat, cuantumul intensității ajutorului de stat regional se stabilește în funcție de numărul mediu de salariaţi şi valoarea activelor totale/ cifrei de afaceri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare14:

 • Microîntreprinderi, dacă au până la 9 angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală, şi/sau al căror rezultat al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane de euro, echivalent în lei.

 • Întreprinderi mici, dacă au între 10 şi 49 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală şi/sau al căror rezultat al bilanţului anual nu depăseşte 10 milioane de euro, echivalent în lei.

 • Întreprinderi mijlocii, dacă au între 50 şi 249 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeste 50 milioane euro şi/sau al căror rezultat al bilanţului anual nu depăşeste 43 milioane de euro, echivalent în lei.

În ceea ce privește ajutorul de minimis, cuantumul maxim ce poate fi acordat este de 200.000 euro. În cadrul acestei scheme, solicitanții eligibili nu sunt decât entităţi de drept privat.

Ajutoarele regionale/finanţările din FEDR15 nu acordă sprijin întreprinderilor aflate în dificultate în sensul liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum au fost modificate sau înlocuite. În acest sens, vă rugăm să consultați prevederile Comunicarea Comisiei Europene nr. 2014/C 249/01 – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate16 și respectiv prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.17 Pentru mai multe detalii cu privire la aceste aspecte vă rugăm să consultați ghidurile specifice apelurilor de proiecte.

Verificarea acestor aspecte se va realiza de către OI la momentul depunerii cererii de finanţare și la momentul contractării.

 1. Drepturi asupra infrastructurii (imobil)

Drepturile ce pot constitui premisa obținerii finanțării în cadrul POR 2014-2020, din perspectiva asigurării perenității investiției în conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013 diferă în funcție de obiectivul investițiilor propuse a fi realizate prin proiect, astfel:

 1. Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție18 (lucrări de construcţie care necesită emiterea autorizației de construire)

Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze, după caz:

 1. Dreptul de proprietate publică/privată

 2. (dupa caz) Dreptul de administrare

 3. (dupa caz )Dreptul de concesiune19

 4. Dreptul de superficie;

Atenție!

Vă rugăm consultaţi ghidurile specifice fiecărui apel de proiecte pentru detalierile referitoare la dreptul de administrare şi dreptul de concesiune cu privire la proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcţie ce necesită emiterea autorizației de construire. De asemenea, vă rugăm consultați prevederile legislației ăm vigoare privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

Solicitantul trebuie să demonstreze deţinerea drepturilor de administrare/concesiune/ superficie, după caz, pe o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat. Termenul anterior menționat se reduce la trei ani în situațiile în care prin proiect se vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

Atenție!

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de valabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului, beneficiarul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

Atenție!

Date fiind cele de mai sus, pentru proiectele ce presupun realizarea de lucrări de construcţie cu autorizație de construire, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate, de superficie sau să aibă în concesiune/administrare, după caz, imobilul asupra căruia se realizează investiția. Astfel, pentru aceste proiecte nu sunt acceptate alte drepturi asupra infrastructurii (imobil) sau un contract de închiriere/comodat/cesiune/etc. care poate cuprinde elemente specifice contractului de concesiune, etc.

Imobilul (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate) ce face obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare, următoarele condiţii:

 • să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii;

 • să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;

 • Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului. (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca, etc) sunt considerate în accepțiunea AMPOR incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR 2014-2020.

Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de valabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului, beneficiarul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. De asemenea, modificarea dreptului asupra imobilului ce face obiectul cererii de finanțare nu se poate realiza decât în condițiile stricte prevăzute de contractul de finanțare. Pentru detalii cu privire la aceste aspecte vă rugăm să consultați modele de contract anexate la ghidurile specifice fiecărui apel de proiecte.

Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire.

 1. Pentru proiectele exclusiv de servicii și/ sau dotări și lucrări de construire fără autorizație de construire

Pentru aceste proiecte, pentru obținerea finanțării și implementarea proiectului, solicitanții la finanțare trebuie să demonstreze unul din următoarele drepturi:

 1. dreptul de proprietate privată/publică,

 2. dreptul de concesiune,

 3. dreptul de administrare

 4. dreptul de superficie.

 5. dreptul de uzufruct;

 6. dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;

 7. împrumutul de folosință (comodat)

 8. dreptul de închiriere/locațiune

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. Vă rugăm să consultați actul normativ menţionat pentru eventuale detalieri și/sau modificări.

 1. Din documentele privind dreptul de administrare/ concesiune/ folosință/ uzufruct/ superficie/ comodat/ închiriere trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menţinute cel putin 5 ani de la data plăţii finale.

În cazul unei investiții în infrastructură sau producție, solicitantul trebuie să mențină investiția realizată din contribuția din fonduri FEDR pe o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat. Termenul anterior menționat se reduce la trei ani în situații în care prin proiect se vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în infrastructură sau producție, pe termenul de 5 ani anterior menționat sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, nu trebuie să :

 • înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;

 • să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ;

 • să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Apariţia unor astfel de situaţii poate conduce la rezilierea contractelor de finanţare.

 1. Solicitantul și/sau reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentante în Declarația de eligibilitate

În cadrul modelelor standard de declarații de eligibilitate sunt detaliate situațiile în care solicitantul nu trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul fiecărei priorități de investiții.

Modelul declarațiilor respective diferă în funcție de tipul de beneficiar public/privat.

La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție şi contractare solicitantul nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații:

 1. să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii în cadrul procedurilor anterior menționate şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

 2. Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.

 3. să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

 4. să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:

 1. să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului.

 2. să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR

 3. să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR

 4. să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

   Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații la momentul contractării:

 1. în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:

 • recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru POR şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.

 • a contestat în instanta notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.

 1. să fi achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic /în ultimile 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare.

 2. (Unde este cazul) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

Situațiile de mai sus sunt enumerate cu titlu de exemplu. Pe lângă criteriile amintite, se mai pot adăuga criterii de eligibilitate suplimentare în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

6.2Eligibilitatea proiectului și a activităților

 1. Încadrarea proiectului în obiectivele priorității de investiții

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele priorității de investiții finanțate prin POR 2014-2020.

 1. Nu sunt eligibile proiectele ce includ investiții care au fost încheiate din punct de vedere fizic sau financiar până la momentul depunerii cererii de finanţare.

Nu sunt eligibile investiţiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (eg. a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor) până la momentul depunerii cererii de finanţare.

În cadrul ghidurilor specifice, pentru unele apeluri de proiecte se poate decide să fie finanţate proiecte ce se încadrează în specificul acestui criteriu. Cererea de finanţare va avea anexat contractul de achiziţie. Vă rugăm să consultați prevederile ghidurilor specifice cu privire la anexarea sau nu a documentației de atribuire a achiziției la cererea de finanțare.

 1. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare

 1. Încadrarea valorii proiectului/valorii eligibile a proiectului în limitele minime și maxime pentru fiecare prioritate de investiție

Limitele minime și maxime orientative ale finanțării acordate în cadrul POR 2014-2020 în cadrul fiecărei priorități de investiție sunt detaliate în cadrul Anexei 10.3 la prezentul ghid.

În cazul schemelor de ajutor de stat / de minimis, limitele minime și maxime ale finanțării din FEDR sunt stabilite în cadrul ghidurilor specifice fiecărui apel de proiecte.

Atenție!

În cadrul Anexei 10.3 la prezentul ghid, limitele minime și maxime ale proiectelor finanțate în cadrul diferitelor priorități de investiții sunt stabilite la nivel de valoare totală eligibilă sau la nivel de valoare totală maximă a investiției.

De asemenea, pentru stabilirea cuantumului finanțării acordate pentru aceste proiecte se va vedea și secțiunea 3 – Ajutor de stat la prezentul ghid precum şi subsecţiunea 7. 2, luându-se în calcul inclusiv modalitatea de calcul a intensității ajutorului de stat și/sau a cuantumului maxim eligibil în cadrul ajutorului de stat/ de minimis.

Cursul valutar la care se vor calcula valorile exprimate în euro este 4,43 lei/euro20. Acest curs valutar se va utiliza inclusiv regula de cumul a ajutorului de stat.

 1. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023 sau prevederile schemelor de ajutor de stat/minimis

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea și plata cheltuielilor în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.

6.3Eligibilitatea cheltuielilor

6.3.1Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

 • Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020,

 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

 • Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,

 • Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

În conformitate cu art. 3 al REGULAMENTULUI (UE) NR. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, FEDR nu sprijină:

 1. dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

 2. investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;

 3. fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

 4. întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;

 5. investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

La aceste elemente se adaugă criteriile de eligibilitate a cheltuielilor legate de implementarea fondurilor structurale, respectiv a POR 2014-2020 și a schemelor de ajutor de stat aplicabile.

Conform HG nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, o cheltuială este eligibilă pentru cofinanţare (rambursare în limita stabilită) în cadrul POR 2014-2020, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

 1. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de beneficiar în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare;  

Perioada menționată poate fi limitată de prevederile schemelor de ajutor de stat/minimis/instrumentelor financiare aplicabile, dacă este cazul, precum și de prevederile contractuale aferente investiției finanțate.

 1. să fie însoţită de documente justificative;

Cheltuielile sunt însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau ale statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;

 1. să fie în conformitate cu prevederile programului ;

 1. să fie cuprinsă în contractul de finanțare și să fie în conformitate cu prevederile acestuia

 1. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii

Se vor utiliza ca modalităţi de justificare, raportarea la standardele de cost sau acolo unde acestea nu există se vor transmite oferte de preț.

 1. să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

 1. să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce priveşte:

 • ajutorul de stat/minimis/altor tipuri de ajutoare în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice apelurilor de proiecte

 • regimul achiziţiilor publice, prin respectarea legislaţiei în vigoare.

 1. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

În cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte se vor detalia caracteristicile categoriilor de cheltuieli eligibile și listele de cheltuieli neeligibile pentru fiecare tip de investiție în parte.

6.4Criterii orientative de evaluare tehnică și financiară

Criteriile de evaluare tehnică și financiară vor fi aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020 și vor asigura transparența și corectitudinea evaluării în cadrul programului.

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza grilei de evaluare, care va cuprinde următoarele criterii generale de evaluare tehnică și financiară:

 1. Concordanța cu documentele strategice relevante

În funcție de prioritățile de investiție, precum și în funcție de tipul și domeniul de investiție al proiectului se vor avea în vedere documentele strategice de la nivel naţional/regional/local, precum și documentele strategice sectoriale din domeniile respective. Pentru detalii a se vedea Tabelul nr. 2 la prezentul ghid.

Detaliile cu privire la documentele strategice relevante pentru fiecare prioritate de investiții sunt detaliate în cadrul prezentului ghid precum și în cadrul ghidurilor specifice apelurilor respective.

Concordanţa cu unele dintre aceste documente poate constitui inclusiv criteriu de eligibilitate pentru unele priorităţi de investiţii.

TABEL 2: Documente strategice relevante în cadrul POR 2014-2020

Axa prioritară

Prioritatea de investiții

Documente strategice relevante

1. Promovarea transferului tehnologic

1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

-Strategia Naţională de Cercetare şi Dezvoltare 2014-2020

– strategii regionale și locale pentru specializare inteligentă (RIS 3),

– Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020 și respectiv Planul Naţional de Acţiune aferent acestei strategii

– Planurile de Dezvoltare Regională 2014-2020

-SUERD

– strategii locale

2. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020,

-Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

-Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri – Orizont 2020,

-Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020,

-Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020

-SUERD

– strategii locale și alte strategii

2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

-Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020,

-Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri – Orizont 2020,

-Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă,

-Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020,

-Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020,

-SUERD

– strategie locală și alte strategii

3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

– strategii integrate de dezvoltare urbană

-planuri de acțiune privind energia durabilă,

-Strategia energetică a României

-strategii de reducere a emisiilor de CO2,

– Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020

-SUERD

3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

-Planuri de mobilitate urbană durabilă

-Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020

-Strategii de dezvoltare locală,

-PAED,

-SUERD

4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

– Planuri de mobilitate urbana durabila

– Strategii integrate de dezvoltare urbană

– Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020,

– strategii municipale/ metropolitane de tip PAED

4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

– Strategii integrate de dezvoltare urbană

– Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020

4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

– Strategii integrate de dezvoltare urbană

-Strategia Naţională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Combaterea Sărăciei,

-Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020

-Alte strategii relevante în domeniu

-Planurile de Dezvoltare Regională 2014-2020

4.4- Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

– Strategii integrate de dezvoltare urbană

-Strategia Națională pentru Infrastructura de Educație

-Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii,

– Strategia Națională de Competitivitate,

– Strategia Națională privind învățarea pe tot parcursul vieții

– Strategia Naţională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Combaterea Sărăciei,

– Strategia privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor,

– Planurile de Dezvoltare Regională 2014-2020

5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

– Strategia sectorială în domeniul Culturii și Patrimoniului Național 2014 – 2020,

– Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020,

– strategii locale,

– Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă,

– SUERD

5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

– Strategii de dezvoltare locală,

-Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020,

– SUERD

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;

– Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020 (listă proiecte prioritizate) corelate cu MPGT-

– SUERD

7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

-Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă,

-Strategia Națională de Dezvoltare Regională,

-Masterplanul pentru dezvoltarea turismului național 2007‐2026,

-Masterplanul pentru dezvoltarea turismului balnear 2009,

-Strategia națională pentru dezvoltarea ecoturismului în România 2009,

-SUERD

-Orientări strategice pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate,

– Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020,

– Strategii locale

– Alte strategii

8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

– Stategia Națíonală de Sănătate 2014 -2020,

– Planurile regionale şi judeţene de servicii de sănătate,

-Strategiile naţionale în domeniile drepturilor copiilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități,

-Strategia Naţională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Combaterea Sărăciei,

– Strategia privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor

– strategii locale,

-Planurile de Dezvoltare Regională 2014-2020

9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Strategia naţională pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei,

Strategia privind incluziunea cetăţenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020

-Alte strategii relevante în domeniu,

-Planurile de dezvoltare regională 2014-2020

10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

-Strategia Națională pentru Infrastructura de Educație,

-Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii,

-Strategia Națională pentru Educația Terțiară,

-Strategia națională privind învățarea pe tot parcursul vieții,

-Strategia Națională de Competitivitate,

-Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare, Inovare,

-Strategia Naţională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Combaterea Sărăciei,

-Strategia privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor,

-Planurile de Dezvoltare Regională 2014-2020

11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

11.1. Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

În plus, pentru susţinerea unor investiții integrate, pentru anumite priorități de investiții se va puncta suplimentar dacă proiectul este parte a unei strategii integrate de dezvoltare urbană:

TABEL 3: Punctarea suplimentară a investiţiilor care sunt incluse în cadrul strategiilor integrate de dezvoltare urbană

Axa prioritară

Prioritatea de investiții

AP. 1 Promovarea transferului tehnologic

1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

AP. 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

AP. 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

AP. 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

AP. 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

AP. 10 Imbunătăţirea infrastructurii educaţionale

10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

 1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorității de investiție/POR

Modalitatea de punctare a acestui criteriu va fi detaliată în cadrul grilelor de evaluare tehnică și financiară specifice fiecărei axe prioritare/priorități de investiții/operațiuni în parte.

 1. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului

Calitatea proiectului include acele elemente necesare pentru asigurarea că proiectul va satisface toate cerinţele apelului de proiecte lansat, că va atinge indicatorii asumați.

În ceea ce privește maturitatea proiectului, atât prin ghidul general, cât și prin ghidurile specifice apelurilor de proiecte, AMPOR solicită un anumit grad minim de maturitate al proiectelor. Detalierea acestor cerinţe se va realiza în cadrul grilelor de evaluare și selecție.

Sustenabilitatea proiectului este un criteriu de evaluare ce confirmă faptul că proiectul dispune de condițiile, de resursele și de structurile necesare să funcţioneze și după încheierea finanțării, multiplicând efectele pozitive ale investiției inițiale. În funcție de specificul fiecărei priorități de investiție, acest criteriu se referă la posibilitatea solicitantului de a susține financiar și tehnic investiția în perioada de valabilitate a contractului de finanţare. Detalierea acestor elemente se va realiza în cadrul grilelor de evaluare tehnică și financiară.

 1. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea

Principiile menționate sunt protejate prin garantarea acestora în cadrul construcției UE și a dreptului european.

Dezvoltarea durabilă este „dezvoltarea care satisface nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”21. În acest sens, prin proiectele și investițiile propuse a fi finanțate trebuie să se genereze creștere economică și crearea de noi locuri de muncă, cu condiția ca respectiva creștere să nu pericliteze posibilităţile de creştere ale generaţiilor viitoare. Dezvoltarea durabilă include trei aspecte – un aspect economic, unul social şi unul de mediu.

Strategia de dezvoltare durabilă a UE implică următoarele obiective:

 • Limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi efectelor sale negative pentru societate şi mediu;

 • Asigurarea că sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii noastre, minimizând impactul nedorit asupra economiei, societăţii şi mediului;

 • Promovarea modelelor de productie şi consum durabile;

 • Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;

 • Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii;

 • Crearea unei societăţi a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ca o precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale;

Pornind de la elementele de mai sus, proiectele trebuie să descrie la modul concret și să demonstreze modul în care finanțarea investiției respective contribuie la obiectivele politicii de dezvoltare durabilă . De asemenea, proiectele respective trebuie să justifice și încadrarea în obiectivele și principiile promovate prin Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) la orizontul anilor 2013–2020–2030, document publicat pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice22

În ceea ce privește nediscriminarea și egalitatea de şanse, respectiv: sexul, orientarea sexuală, handicapul, vârsta, rasa, originea etnică, naţionalitatea şi religia sau convingerile implică detalierea modului în care proiectul abordează aceste elemente, atât în ceea ce privește politicile solicitanților în domeniul recrutării, în practica achizițiilor în cadrul proiectului, precum și în ceea ce privește facilitățile oferite, pentru anumite categorii defavorizate, în cadrul și prin proiectul propus a fi finanțat. De asemenea, în cadrul procesului de evaluare, aceste elemente vor fi punctate suplimentar în cazul în care proiectele respective justifică măsuri suplimentare față de minimul solicitat în cadrul legislației specifice în vigoare. Legislatia europeană privind tratamentul egal al femeilor și bărbaților cuprinde directive privind accesul la locurile de muncă, plata egală, protecția maternității, concediul pentru creșterea copilului, securitatea socială și regimurile profesionale de securitate socială, sarcina probei în cazuri de discriminare și activitățile independente23. La acestea se adaugă prevederile legislației naționale.24

Pentru egalitatea de gen și nediscriminare se vor avea în vedere principiile:

 • remunerare egală pentru muncă egală;

 • egalitate de șanse și de tratament în materie de încadrare în muncă și de muncă;

 • acțiuni pozitive pentru capacitarea femeilor și/sau a persoanelor cu dizabilități;

 • combaterea tuturor formelor de discriminare.

Referitor la egalitatea de şanse, de gen și nediscriminare, proiectele trebuie să descrie și să demonstreze modul în care principiile de mai sus sunt promovate prin investiția respectivă, detaliindu-se, la modul concret, care sunt măsurile și instrumentele prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.

De asemenea, printre temele orizontale, în funcţie de specificul proiectelor finanţate se mai numără accesibilitatea, protecţia mediului si eficienţa energetică, inclusiv calitatea aerului, durabilitatea, poluatorul plăteşte şi reciclarea deșeurilor, protecţia biodiversităţii şi ecosistemului, protecţia împotriva dezastrelor naturale, schimbarea demografică, societatea informaţională şi tehnologiile inovative. Toate aceste elemente sunt operaţionalizate în cadrul Anexei 10.7 la prezentul ghid şi vor fi detalitate în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Respectarea obligaţiilor legale în vigoare în domeniul temelor orizonale constituie criteriu de eligibilitate. Promovarea unor elemente ce depăşesc minimul legal solicitat va fi punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară.

 1. Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR, precum și alte surse de finanțare

În cadrul grilelor de evaluare tehnică și financiară se va detalia modalitatea de punctare a complementarității proiectului cu alte investiții realizate din alte axe prioritare/priorități de investiție/ operațiuni ale POR, precum și alte programe și/sau surse de finanțare.

TABEL 4: Complementaritățile punctate în cadrul procesului de evaluare și selecție

Axa prioritară

Prioritatea de investiții

Complementaritate relevantă

1. Promovarea transferului tehnologic

1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

POC şi POCU, Horizon2020, Cosme

2. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

POC, POCU, PNDR, Cosme şi Horizon 2020, programe gestionate de Ministerul Energiei, IMM şi mediul de afaceri, şi diferite scheme de finanţare iniţiate de Ministerul Finanţelor Publice

2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

– alte axe prioritare ale POR (in special cu OT 1, OT 8)

– alte investiții realizate din alte surse de finanțare – cu alte programe operaționale (POC, POCU, PNDR, Cosme şi Horizon 2020 sau surse bugetare naţionale: programe gestionate de Ministerul Economiei, departamentul IMM-uri şi diferite scheme de finanţare iniţiate de Ministerul Finanţelor)

3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

– POIM, POCU

– alte surse de finanțare

3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

– alte surse de finantare

– complementaritate a unor proiecte pentru măsurile de eficientă energetică din cadrul priorității de investiție 3.1. precum și cu alt proiect finanțat în cadrul 3.2

4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

– alte surse de finanțare

4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

– alte surse de finanțare

4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

– alte investiții realizate din alte surse de finanțare (în special cu POCU, axele prioritare 3 și 4 (obiectivele specifice 4.1, 4.2, 4.4), pentru promovarea unei abordări integrate).

4.4- Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

– alte surse de finanțare (POCU, POC, PNDR etc.)

5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

PNDR

POC

– alte surse de finanțare

5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

POIM

POC

– alte surse de finanțare

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;

– alte investiții realizate din alte surse de finanțare (POIM, PNDR, PNDL, alte investiţii finanţate de la bugetul local/judeţean)

7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

PNDR

POP

POCU

– alte surse de finanțare

8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Pentru infrastructura de sănătate

 • alte surse de finanțare (în special cu cele aferente AP 4 din POCU, precum si cu PNDR, POCA etc.) – prioritizarea şi acordarea de punctaj suplimentar a celor proiecte integrate care vizează, pe lângă măsurile din AP 8 a POR şi măsuri complementare, finanţabile din AP 4 a POCU

Pentru infrastructura socială

 • alte surse de finanțare (în special cu cele aferente AP 4 din POCU, precum si cu PNDR, etc.)– prioritizarea şi acordarea de punctaj suplimentar a celor proiecte integrate care vizează, pe lângă măsurile din această prioritate de investiție a POR şi măsuri complementare, finanţabile din AP 4 a POCU; vor fi prioritizate (prin acordarea de puncte suplimentare) abordările integrate FEDR-FSE dezvoltate în comunităţi unde populaţia romă reprezintă mai mult de 10%;

9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

– alte surse de finanțare (în special cu POCU pentru abordarea integrată, cu PNDR)

10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

-POCU

-PNDR

-POC

11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

11.1. Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

PNDR

 1. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului

Aceste elemente vor fi detaliate în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte si vor fi diferențiate în funcție de categoria de beneficiar (public/privat)

 1. Criterii de concentrare strategică a investițiilor

Criteriile de concentrare strategică a investițiilor sunt definite în cadrul Acordului de parteneriat 2014-2020. În acest sens, a se vedea informațiile cuprinse în tabelul următor.

TABEL 5: Criterii de concentrare a investițiilor în conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020

Axa prioritară

Criteriile de concentrare strategică

1. Promovarea transferului tehnologic

 • Se va acorda prioritate la finanţare proiectelor care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană finanțabilă prin axa prioritară 4 Dezvoltare urbană durabilă

2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

PI 2.1

 • Se va acorda punctaj suplimentar incubatoarelor/acceleratoarelor de afaceri specializate la nivel regional, care oferă servicii specializate IMM-urilor care activează în domeniile competitive și/sau de specializare inteligentă.

 • Se va acorda punctaj suplimentar IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul OT 8 (AP 7).

 • Se va acorda punctaj suplimentar în procesul de selecție pentru proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SIDU) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană, urmărindu-se stimularea dezvoltării de parteneriate strategice cu actorii relevanţi la nivel local/ regional.

PI. 2.2

 • Se va acorda punctaj suplimentar IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul OT 8 (AP 7).

 • Se va acorda punctaj suplimentar în procesul de selecție pentru proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SIDU) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană.

3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

PI 3.1

 • vor fi prioritizate la finanțare clădirile cu funcții sociale, cum ar fi spitalele, infrastructura educațională,

 • Se va acorda prioritate la finanţare proiectelor care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană finanțabilă prin axa prioritară 4 Dezvoltare urbană durabilă

 • Se va acorda prioritate clădirilor conectate la rețelele de termoficare centralizată.

 • Se va acorda punctaj suplimentar în cazul promovării complementare a unor proiecte pentru măsurile de mobilitate urbană din cadrul priorității de investiție 3.2.

PI 3.2

 • Se va acorda prioritate la finanțare investițiilor destinate transportului public (A) și nemotorizat/nepoluant (B). Se va acorda o prioritate deosebită proiectelor care prevăd reabilitarea/ modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai.

 • Se va acorda punctaj suplimentar în cazul promovării complementare a unor proiecte pentru măsurile de eficientă energetică din cadrul priorității de investiție 3.1.

4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

 • vor fi eligibile pentru finanţare municipiile reşedinţe de judeţ cu excepţia municipiului Tulcea şi Bucureşti

 • în cadrul 4.1 se va acorda prioritate la finanțare investițiilor destinate transportului public (A) și nemotorizat/nepoluant (B). Se va acorda o prioritate deosebită proiectelor care prevăd reabilitarea/ modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai.

 • Pentru infrastructura de educație vor fi respectate criteriile de prioritizare din cadrul axei 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

5. Îmbunătățierea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

 • Se va acorda prioritate la finanţare proiectelor care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană finanțabilă prin axa prioritară 4 Dezvoltare urbană durabilă

 • Vor avea prioritate la finanțare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creșterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate.

 • Se va acorda prioritate la finanţare acelor oraşe care înregistrează valori reduse în ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

 • lista proiectelor prioritizate de la nivel regional din Planurile pentru Dezvoltare Regională 2014 -2020

7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

 • Proiectele sunt selectate în baza unor strategii de dezvoltare locală care au identificat turismul ca potențial de creștere

 • se va acorda prioritate la finanțare acelor investiții localizate în stațiunile turistice balneare, climatice și balneo-climaterice

8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

 • Se va acorda prioritate la finanţare proiectelor care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană finanțabilă prin axa prioritară 4 Dezvoltare urbană durabilă

10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

 • Se va acorda prioritate la finanţare proiectelor care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană finanțabilă prin axa prioritară 4 Dezvoltare urbană durabilă

 • Se va acorda prioritate la finanțare (apel de proiecte dedicat) instituţiilor de învăţământ superior de stat localizate în cadrul municipiilor reședință de județ.

Pe lângă criteriile generale de mai sus, în funcție de specificul fiecărei priorități, poate interveni adăugarea/detalierea de criterii suplimentare de evaluare ce vor fi detaliateîn cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Detalierea baremurilor de punctare în cadrul fiecărui criteriu în parte este realizată în cadrul modelelor de grile de evaluare anexate la ghidurile specifice fiecărui apel de proiecte.

7COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE

Formatul cererii de finanțare, ce va fi anexat la ghidurile specifice, cuprinde toate informațiile necesare pentru completarea corectă și completă a aplicației, indiferent de axa prioritară/prioritatea de investiții/operațiunea în cadrul căreia se dorește solicitarea finanțării.

În acest sens, cererea de finanțare detaliază informațiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul axei prioritare și a obiectivului tematic, activitățile proiectului și a cheltuielilor aferente și nu în ultimul rând, impactul asupra grupurilor țintă și sustenabilitatea proiectului.

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate este primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție.

7.1Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererile de finanţare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de finanţare completate de mână sau redactate în altă limbă. În cazul anexării unor documente emise în altă limbă se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată a acestora (de ex: SF, statut, act de înființare, etc).

Completarea cererii de finanţare într-un mod clar şi coerent va înlesni procesul de evaluare a acesteia.

7.2Completarea și justificarea bugetului cererii de finanțare

Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare precum și justificarea acestora este esențială în procesul de evaluare și selecție.

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere aplicarea standardelor de cost, acolo unde acestea există, precum și justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens.

De asemenea, se va lua în calcul contribuţia proprie a solicitantului la realizarea proiectului, care reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea finanţării nerambursabile/rambursabile acordate.

Solicitanții trebuie să asigure o cofinanțare a proiectului la cheltuielile eligibile precum și contribuţia la cheltuielile neeligibile ale acestuia. Mai multe informaţii legate de asigurarea cofinanţării proiectelor se vor regăsi în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte. În plus, solicitantul va suporta în totalitate cheltuielile neeligibile ale proiectului.

De exemplu, proiectele depuse în cadrul schemelor de ajutor de stat regional, pot obţine finanţare nerambursabilă în limita intensităţilor maxime pentru ajutor de stat regional în funcţie de categoria IMM. Pentru schemele de ajutor de minimis, finanţarea nerambursabilă maximă poate fi 200.000 euro, excepţie pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost care pot obţine maxim 100.000 euro. La acestea se adaugă condiţiile privind limita minimă şi maximă a valorii totale a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile), dacă este cazul.

Pentru ajutorul de stat regional valoarea finanţării nerambursabile se determină ca procent din valoarea eligibilă a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care va fi acoperită din fonduri publice. Procentul aplicat reprezintă intensitatea ajutorului regional stabilită în funcţie de locul de implementare a proiectului precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor mari, mijlocii sau mici). În cazul ajutorului de stat regional, finanţarea costurilor eligibile ale unei investiţii este limitată la un procent maxim (i.e. intensitatea maximă a ajutorului). Intensităţile maxime ale ajutorului de stat de tip regional aplicabile în perioada 2014-2020 au fost aprobate prin HG 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale. A se vedea secțiunea privind ajutorul de stat.

Detalii cu privire la schemele de ajutor de stat/minimis aplicabile POR se vor regăsi în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate de stat, aport al acţionarilor, contribuţia altor organisme ale statului sau alte surse private.

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale. Noţiunea de economii este definită în cadrul contractelor de finanţare.

Pentru mai multe detalii a se vor consulta ghidurile specifice fiecărui apel de proiecte, precum și formatul standard al contractului de finanțare.

7.3Echipa de implementare a proiectului

În cazul în care se recurge la serviciile unei firme de consultanță în gestionarea proiectului finanțat prin POR 2014-2020, în cadrul cererii de finanțare se vor include atribuțiile pe care aceasta le va avea în implementarea și monitorizarea proiectului, în relația cu beneficiarul, OI și AM. Achiziţia serviciilor respective va respecta legislaţia în vigoare.

În cazul în care nu se recurge la serviciile unei firme de consultanță în gestionarea proiectului finanțat prin POR 2014-2020, în cadrul cererii de finanțare, se vor menționa posturile cu atribuții în gestionarea proiectului, precum și minimul de competență necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor. De asemenea, se vor menţiona inclusiv posturile vacante cu atribuţii în implementarea proiectului.

Se recomandă ca echipa de implementare a proiectului să fie formată din cel puțin 2 persoane cu atribuții legate de managementul tehnic și financiar al proiectului. Aceste persoane nu vor fi retribuite prin proiect, în cazul utilizării personalului propriu angajat.

Prin excepție, în cazul unor priorități de investiție, cheltuielile pentru serviciile de management al proiectului sunt eligibile într-un anumit procent ce va fi determinat în cadrul ghidurilor specifice. Cu toate acestea, atribuțiile membrilor echipei de implementare din partea solicitantului nu se pot suprapune cu atribuţiile realizate prin serviciile prestate de către firmele contractate pentru managementul proiectului.

7.4Anexele la cererea de finanțare

În cadrul POR, în funcție de fiecare axă prioritară sau prioritate de investiție, tipurile de proiecte finanțate sunt diferite. Fiind vorba de proiecte complexe, acestea presupun activități de construire și/sau de dotări și/sau servicii.

Cererea de finanţare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, cât şi anexe facultative/opţionale (eg. documentele care atestă un anumit grad de maturitate al proiectului). Astfel, anexele obligatorii la cererea de finanțare urmăresc asigurarea unor informații esențiale atât pentru implementarea proiectului, cât și pentru identificarea solicitantului.

De asemenea, unele anexe sunt solicitate obligatoriu la momentul depunerii cererii de finanțare, iar altele în etapa precontractuală. Acestea fac parte integrantă din cererea de finanțare.

Un document obligatoriu solicitat la depunerea cererii de finanțare nu poate fi depus ulterior. Nedepunerea/depunerea incompletă a unui document obligatoriu la momentul solicitat conduce la respingerea cererii de finanțare.

Atenție!

În cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte se mai pot solicita anexe obligatorii suplimentare în funcție de specificul fiecărei axe prioritare/prioritate de investiție/operațiune în parte.

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare ca documente facultative/opționale, însă acest aspect nu presupune lipsa documentelor obligatorii solicitate.

Unele anexe la cererea de finanţare sunt copii ale unor documente care se regăsesc în original numai la sediul beneficiarului (e.g documente referitoare la situaţiile financiare ale solicitantului, documente cadastrale etc.) și la alte entități (ex Hotărârile de Guvern, etc.). Copiile după aceste documente vor fi marcate cu menţiunea ”conform cu originalul” înainte de a fi incluse în dosarul cererii de finanţare.

Pentru toate proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 sunt solicitate documente obligatorii privind solicitantul şi proiectul. Momentele solicitării acestora sunt:

 • depunerea cererii de finanțare

 • etapa precontractuală.

7.4.1Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare

Cererile de finanțare și anexele la acestea se vor transmite în conformitate cu prevderile secțiunii 5.3.1 la prezentul document, depinzând de modalitatea de lansare a apelului de proiecte. În cazul în care cererile de finanțare se vor transmite prin sistemul MYSMIS, toate documentele anexate la cererea de finanțare vor fi în copie conformă cu originalul, semnate de către reprezentantul legal/persoana imputernicită, încărcate în format pdf, cu excepția declarațiilor care se pot semna cu semnătură electronică.

Pentru cererile de finanțare depuse la sediul agențiilor pentru dezvoltare regională, anexele se vor depune în copie conformă cu originalul, cu excepția declarațiilor pe proprie răspundere ale solicitantului, care se vor depune în original. De asemenea, documentația tehnico-economică (SF/DALI/PT) se va depune în copie conformă cu originalul, scanată, în format pdf pe CD-ul aferent cererii de finanțare. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere explicațiile de mai jos, precum și prevederile ghidurilor specifice.

 1. Documentele statutare ale solicitantului și partenerilor (dacă este cazul)

Aceste documente vor fi detaliate în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte în funcție de tipul de beneficiar.

Ele se referă de exemplu la actul de constituire, la certificatele de înregistrare, la certificatul constator ORC și la statutul în cazul beneficiarilor privați. Referitor la documentele statutare, acestea se vor anexa în copii conforme cu originalul a documentului statutar consolidat sau copii conforme cu originalul de pe documentele statutare iniţiale cu toate modificările aferente.

În cazul unităţilor administrativ teritoriale se va anexa hotărârea judecătorească de constatare a rezultatelor alegerilor și de constituire a consilului local, hotărârea judecătorească de validare a mandatului Primarului, hotărârea judecătorească de constatare a rezultatelor alegerilor și de constituire a consilului județean, hotărârea tribunalului de validare a mandatului Președintelui Consiliului Județean, etc.

Pentru restul tipurilor de beneficiari (instituții, institute publice, unități de cult, furnizor de servicii sociale, asociații de dezvoltare intercomunitară, parteneriate, etc.) vă rugăm consultați ghidurile specifice apelurilor de proiecte.

De asemenea, se vor anexa și documentele statutare ale partenerilor în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat.

 1. Documente privind identificarea reprezentantului legal25 al solicitantului și partenerilor (dacă este cazul)

Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare o copie după un document de identificare. Aceeași observație se aplică și partenerilor în cazul în care proiectul este implementat în parteneriat.

 1. Acreditări (dacă este cazul)

În funcție de specificul fiecărei priorități de investiții se pot solicita diferite acreditări precum acreditarea ca centru de transfer tehnologic, ca furnizor de servicii sociale, etc. Pentru detalii vă rugăm să consultați ghidurile specifice apelurilor de proiecte.

 1. Documente privind datele financiare ale solicitantului (acolo unde este cazul, în special pentru solicitanții privați) și ale partenerilor, dacă este cazul

În funcție de prioritatea de investiții, precum și de schemele de ajutor de stat aplicabile pot fi solicitate următoarele documente financiare: ultimul bilanț fiscal încheiat, cu toate anexele aferente:

 • Bilanţul prescurtat (Formular 10)

 • Contul de profit şi pierdere (Formular 20)

 • Datele informative (Formular 30)

 • Situația activelor imobilizate (Formular 40)

 • Documentele de mai sus se vor anexa inclusiv pentru fiecare întreprindere legată/parteneră, dacă este cazul, în conformitate cu cele menţionate în Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM.

 1. Declarații pe proprie răspundere ale prezentantului legal26 cu privire la eligibilitate, privind încadrarea în categoria IMM și calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (acolo unde este cazul),

În acest sens, se va solicita completarea unor modele standard de declarații pe proprie răspundere ale reprezentantului legal, care se vor actualiza la momentul contractării.

În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor prezenta aceste documente.

 1. Declarație privind nedeductibilitatea TVA

 1. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul)

 1. Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, precum și a partenerilor în proiect, dacă este cazul

În acest sens, se va solicita completarea unui model standard de declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal, care se va actualiza la momentul contractării.

 1. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii.

Actul de împuternicire în cazul în care anumite secțiuni din Cererea de finanţare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens.

Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal, alte declarații în nume personal care angajează organizatia în relația cu terții precum şi pentru certificarea aplicaţiei nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită. Nerespectarea acestei prevederi va conduce la respingerea cererii de finanțare.

 1. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului

Pentru prioritățile de investiții unde sunt eligibile parteneriatele se va anexa în mod obligatoriu acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiată între actorii respectivi.

 1. Documente privind proprietatea/concesiunea/administrarea/superficia (pentru proiectele ce implică realizarea de lucrări de construcţie cu autorizație de construire)

Pentru proiectele ce presupun lucrări de construcţie (cu autorizație de construire), solicitantul trebuie să anexeze documentele care atestă proprietatea/concesiunea/dreptul de administrare/dreptul de superficie asupra infrastructurii (imobilului) pe care se propune a se realiza investiția. Respectivele documente trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice cu privire la localizarea/poziționarea investiției.

Beneficiari publici/de drept public

Beneficiari privați/de drept privat

   1. Beneficiarii publici vor anexa unul din următoarele documente:

   1. Beneficiarii privați vor anexa unul din următoarele documente:

  • Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

  • Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

  • Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;

  • Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc

  • Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

în copie

Sau

Hotărârea care să demonstreze că solicitantul – administraţia publică locală eligibilă este administratorul legal al imobilului proprietate publică asupra căruia se realizează investiția, în copie

sau

Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României privind proprietatea publică asupra terenului şi / sau infrastructurii, conform prevederilor Codului civil şi ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare (extras din Monitorul Oficial al Romaniei, inclusiv anexele relevante)

sau

Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc.) pentru cazuri particulare, în copie

sau alte acte de proprietate (dacă este cazul)

sau

Contract de concesiune (conform OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică)/contract de superficie care acoperă o perioadă corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menţionate în cadrul ghidului general şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

De asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:

1.Documentele cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în copie și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).

Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – a se vedea modelul orientiv din Anexa 10.6 la prezentul ghid.

2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.

3. Plan al situației propuse pentru realizarea investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare

 • Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

 • Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

 • Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;

 • Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.

 • Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

în copie

sau

 • Contract de concesiune/contract de superficie care acoperă o perioadă corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menţionate în cadrul ghidului general şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

De asemenea, beneficiarii privați vor anexa și:

1. Documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în copie și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).

Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente a se vedea modelul orientiv din Anexa 10.6 la prezentul ghid..

 

 

Plan al situației propuse pentru realizarea investiţiei elaborat de proiectant, conform Legii 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare

Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.

 

Documente privind dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie/uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/de comodat/închiriere (pentru proiectele exclusiv de servicii/dotări și lucrări de construcţie care nu necesită autorizaţie de construire)

Pentru proiectele de servicii și/sau dotări cu sau fără lucrări pentru care nu este necesară prezentarea autorizaţiei de construire este necesară anexarea la cererea de finanțare a documentelor care atestă dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie/uzufruct/folosință cu titlu gratuit/de comodat/închiriere.

Toate documentele anexate trebuie să dovedească dreptul solicitantului de a realiza și menține investiția pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului și respectiv pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului pentru IMM.

Documentele de mai sus vor fi însoţite de documente cadastrale care să ateste înscrierea în cartea funciară a respectivului drept.

 

Documentația tehnico – economică și/sau Planul de afaceri sau documentaţia de achiziţie, inclusiv contractul de lucrări şi actele adiţionale la acestea, dacă este cazul

În funcţie de tipul de investiţie, precum şi de stadiul lucrărilor aferente investiţiilor pentru care se solicită finanţare, documentele ce se vor anexa la cererea de finanţare pot fi diferite:

 

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare

Pentru proiectele care propun realizarea de lucrări de construcție, la cererea de finanțare se va anexa documentația tehnico-economică, în conformitate cu HG 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru proiecte de investiții și lucrări de intervenții. În plus, pot exista priorităţi de investiţie pentru care pe lângă documentaţia tehnico-economică se solicită inclusiv planul de afaceri.

Pentru apelurile de proiecte cu depunere la sediul agențiilor pentru dezvoltare regională, documentaţia tehnico-economică se depune doar în format electronic, scanată. Planşele se pot depune scanat sau în formatul în care au fost elaborate electronic însoţite de declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului şi viza proiectantului cu privire la conformitatea acestora.

Pentru finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură în cadrul POR 2014-2020 este suficientă depunerea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. În situația în care proiectul tehnic a fost finalizat și recepționat, acesta va fi anexat obligatoriu la cererea de finanțare, însoțit de devizul general actualizat, conform prevederilor legale, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se  realizeze în baza acestuia.

Atenție! În situația în care, după intrarea în vigoare a prezentului contract, AM/OI identifică situații în care proiectul tehnic a fost recepționat înainte de depunerea cererii de finanțare, AM decide fie rezilierea contractului de finanțare (pentru apelurile competitive), fie considerarea ca ne-eligibile a cheltuielilor aferente proiectui tehnic (pentru apelurile necompetitive).

Fiind vorba de un context competițional al proiectelor, pentru dovedirea maturității pregătirii proiectului, se pot anexa inclusiv alte documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a proiectului(de autorizația de construire, anunțul privind lansarea procedurii în SEAP, contractul de lucrări atribuit dupa 01.01.2014.)

 

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare

Pentru aceste proiecte la cererea de finanţare se va anexa contractul de lucrări încheiat, inclusiv cu toate actele adiţionale încheiate la acesta.

De asemenea, se vor mai anexa în mod obligatoriu:

 

Raportul privind stadiul fizic al investiţiei

 

Procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor, precum şi documentele cadastrale privind intabularea parţială a acestora.

 

Autorizaţia de construire

Aceste proiecte vor obţine punctaj maxim în ceea ce priveşte maturitatea proiectului.

Vă rugăm să consultați prevederile ghidurilor specifice cu privire la obligativitatea anexării documentației de atribuire a achiziției.

 

În cazul în care proiectele prevăd doar achiziția de servicii și/sau dotări se va anexa la cererea de finanțare planul de afaceri.

De asemenea, indiferent de situaţiile descrise mai sus, în funcție de specificul fiecărei priorități de investiții se mai pot solicita documente ca: Planul de marketing, expertiza tehnică a clădirii; raportul de audit energetic, etc. În acest sens, se vor consulta ghidurile specifice apelurilor de proiecte pentru mai multe detalii.

 

Certificatul de urbanism /Autorizația de construire(acolo unde este cazul)

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism pentru proiectele care prevăd lucrări de construcţie. Cu toate acestea, pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului se poate anexa inclusiv autorizația de construire.

Certificatul de urbanism anexat la dosarul cererii de finanţare trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanţare, în caz contrar cererea de finanţare va fi respinsă ca neconformă administrativ. Sigura excepție permisă cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii cererii de finanțare este anexarea inclusiv a autorizației de construire eliberate în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate.

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată este obligatorie anexarea inclusiv a autorizației de construire.

 

Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare

   1. Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare

În conformitate cu HG nr. 445/2009, cu modificările şi completările ulterioare privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează:

    a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

    b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;

    c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului.

La cererea de finanțare se anexează documentul emis în urma parcurgerii etapei de la litera a) mai sus menționată.

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare se va anexa doar decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului

 

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (dacă este cazul)

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia. Pentru unităţile administrativ-teritoriale, organisme, autorităţi şi instituţii publice se vor anexa hotărârile organelor de conducere: consiliul local, consiliul judeţean, etc.

Această hotărâre va avea anexat descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate / DALI, întocmită conform legislației în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), hotărârea anterior menționată va fi actualizată cu modificările și completările intervenite la faza PT.

În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în limitele valorice prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, la art. 42, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern, se va anexa acest document actualizat, dacă este cazul.

 

Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (dacă este cazul) – a se vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

Devizul general se va anexa o singură dată la cererea de finanțare. În cazul în care acesta este parte la SF/DALI va rămâne doar în cadrul respectivelor documente, făcându-se menţiunea respectivă în cadrul opisului cererii de finanţare.

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), devizul va fi actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la cererea de finanțare un o detaliere pe cele două tipuri de cheltuieli, corelată cu devizul general. Pentru detalii vă rugăm să aveți în vedere modelul privind lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile anexată la cererea de finanțare.

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare se va anexa un raport privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor. Raportul respectiv va fi însoţit de un buget detaliat al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate.

 

Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul)

Se vor anexa liste separate pentru echipamente și/sau lucrări și/sau servicii, evidenţiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/neeligibile), iar informaţiile vor fi corelate cu bugetul proiectului, cu precizarea caracteristicilor tehnice minime.

 

Raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat, dacă este cazul, în copie conformă cu originalul

In cazul în care prin proiect sunt incluse la secțiunea de cheltuieli eligibile costuri legate de achiziționarea terenului necesar implementării proiectului, la cererea de finanțare se va atașa și raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat (conform HG 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România precum și Ordonanța nr 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor).

 

Alte documente solicitate prin ghidurile specifice apelurilor de proiecte

În funcție de specificul priorităților de investiții, cu titlu de exemplu, pot fi solicitate prin ghidurile specifice următoarele documente:

Tabel 6 – Anexe specifice la cererea de finanţare ce pot fi solicitate prin ghidurile specifce apelurilor de proiecte

Axa prioritară

Prioritatea de investiții

Anexe obligatorii la depunerea cererii de finanțare

1. Promovarea transferului tehnologic

1.1 Promovarea investițiilor de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere.

Documentul care să ateste acreditarea provizorie sau finală în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 406/2003

2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

3.1 – Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor

– pentru clădiri rezidenţiale – Cartea tehnică a clădirii, pentru fiecare proiect (în lipsa cărţii tehnice a clădirii sau a unui extras al acesteia, se poate prezenta fișa tehnică a acesteia sau orice alt document suport din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990);

– După caz, contractul/ele de performanță energetică încheiat/e de UAT/uri cu un ESCO (furnizor de servicii energetice), însoţit/e dacă este cazul de actele adiţionale prin care a/u fost modificate sau completate;

– – Hotărârea/ile Adunării Generale a Asociației/ilor de Proprietari, pentru fiecare proiect

– Expertiza tehnică a clădirii;

– Raportul de audit energetic.

3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

– Planul de Mobilitate Urbană Durabilă ;

– Contractul de servicii publice (pentru solicitanții care intenţionează să achiziționeze/modernizeze material rulant electric/vehicule ecologice şi investiţii similare);

– Memoriu Justificativ, în cazul în care se achiziționează/modernizează mijloace de transport;

4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

– Planul de Mobilitate Urbană Durabilă;

– Contractul de servicii publice (pentru solicitanții care intenţionează să achiziționeze/modernizeze material rulant electric/vehicule ecologice si investitii similare);

– Memoriu Justificativ, în cazul în care se achiziționează/modernizează mijloace de transport;

4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Planul de reutilizare

4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Plan de reutilizare

4.4- Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Avizul Ministerului Educaţiei şi Acreditare Universitate

5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.1 Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Plan de marketing

5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Planul de reutilizare

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T

Studiu de trafic, date statistice privind populaţia deservită

Hotărârea CDR (CJ If) privind prioritizarea

7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Planul de marketing

8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale

Certificat de Acreditare Furnizori Servicii Sociale , însoţit de licenţele de funcţionare aferente serviciilor sociale ce vor fi furnizate în imobilul obiect al proiectului. /Structura organizatorică a unității sanitare şi Avizul Ministerului Sănătăţii

9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Grupuri de acțiune locală – constituite între reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție.

10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Avizul Ministerului Educaţiei şi Avizul pentru Acreditarea Universităţii

7.4.2 Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanţare

 

Modificări la actele constitutive/statut ale solicitantului și/sau partenerilor (dacă este cazul)

În cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea de finanțare acestea se vor anexa la documentația de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate. De asemenea, acolo unde este cazul se transmite extrasul ORC actualizat la momentul contractării.

 

Ultimele situații financiare încheiate (dacă este cazul) ale solicitantului și partenerilor (dacă este cazul)

În cazul în care pe parcursul procesului de evaluare și selecție intervine încheierea unui an fiscal și termenul limită de depunere a situațiilor financiare a anului respectiv, se vor anexa ultimele situații financiare încheiate.

De asemenea, la etapa de contractare se pot solicita documente suplimentare legate de verificarea încadrării în categoria IMM ca de exemplu bilanțurile firmelor partenere și/sau legate, precum și situațiile financiare ale solicitantului pe ultimii 1-3 ani fiscali încheiați, după caz. Detalii cu privire la aceste aspecte se vor realiza în cadrul ghidurilor specifice apelului de proiecte.

 

Modificări asupra declarațiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de finanțare, modificări asupra acordului de parteneriat, asupra declarației de angajament, precum și asupra mandatului special (dacă este cazul)

La etapa de contractare se pot solicita documente suplimentare legate de verificarea încadrării în categoria IMM ca de exemplu bilanțurile firmelor partenere și/sau legate, precum și situațiile financiare ale solicitantului pe ultimii 3 ani fiscali încheiați, după caz, inclusiv a firmelor partenere și/sau legate relevante pentru reverificarea încadrării în categoria IMM.

În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor prezenta aceste documente.

Acordul de parteneriat va respecta ultima formă a bugetului proiectului.

 

Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, dacă este cazul

Extrasul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.

În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

 

Certificatul de cazier fiscal al solicitantului, dacă este cazul

Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate.

În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

 

Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul)

Acest document nu va face parte din contractul de finanțare.

 

Actualizări asupra documentelor privind dreptul de proprietate/concesiune/administrare/folosință/de uz/ de uzufruct/ de superficie/comodat/inchiriere – extras de carte funciară actualizat, acte adiționale la contractele de concesiune/uz/uzufruct/superficie, etc.

În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind dreptul de proprietate/concesiune/administrare/folosință/de uz/ de uzufruct/ de superficie/comodat/inchiriere ce pot afecta eligibilitatea și implementarea proiectului, acestea se vor anexa la documentația de contractare. Aceste documente pot fi acte adiționale la contractele de concesiune/uz/uzufruct/superficie, etc.

De asemenea, se vor solicita extrase de carte funciară actualizate și în termen de valabilitate (emise cu maxim 30 de zile înaintea depunerii documentelor la sediul ADR) pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul contractării.

Nu se acceptă modificarea locului/amplasamentului de implementare a activităților proiectelor care implică realizarea de lucrări de construcție cu autorizație de construire.

 

Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

În conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea de aprobare a proiectului. Pentru unităţile administrativ-teritoriale, organisme, autorităţi şi instituţii publice se vor anexa hotărârile organelor de conducere: consiliul local, consiliul judeţean, etc.

Pentru beneficiarii de drept privat, hotărârea/documentul de aprobare a bugetului proiectului va trebui depusă la ORC, în conformitate cu prevederile legale, făcând dovada în acest sens.

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, hotărârea de aprobare a bugetului proiectului va cuprinde inclusiv identificarea şi asumarea suportării din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.

 

Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului

Aceste documente se depun în copie conform cu originalul.

 

(Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Avizul Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariiilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

Aceste documente se depun în copie conform cu originalul.

 

(dacă e cazul) Avizul/ Acordul ISC , copie conformă cu originalul

Aceste documente se depun în copie conform cu originalul.

 

Alte documente actualizate (dacă este cazul)

Nu a fost inclus în lista documentelor de mai sus extrasul ORC. În cazul existenței unui acord/ sistem între MDRAP și instituțiile emitente, acestea vor fi solicitate de către AMPOR. În cazul în care nu va exista această facilitate, documentul anterior menționat se va solicita în etapa precontractuală.

La cele de mai sus, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și la momentul contractării, se adaugă și alte documentele solicitate prin ghidurile specifice apelurilor de proiecte.

7.5Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

Reprezentantul legal va semna personal, sau printr-o persoană împuternicită special în acest sens, pe fiecare pagină în parte, următoarele documente:

 

cererea de finanţare, cu excepţia certificării aplicaţiei

 

bugetul cererii de finanțare, devizul general și/sau detalierile acestuia pentru cheltuieli eligibile/neeligibile

 

lista de echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii cu încadrarea acestora pe secţiunea de cheltuieli (eligibile/ neeligibile)

Documentele prezentate în copie vor purta mențiunea conformităţii cu originalul, aplicată pe fiecare pagină în parte, precum și semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite special.

Atenţie!

Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal, precum şi pentru certificarea aplicaţiei nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită. Nerespectarea acestei prevederi va conduce automat la respingerea cererii de finanțare.

În cazul în care cererile de finanțare se vor transmite online, prin aplicația MySMIS, semnătura electronică a reprezentantului legal, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este obligatorie pentru transmiterea cererii de finanțare și semnarea certificării aplicației și declarațiile date pe proprie răspundere

7.6Numerotarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

Dosarul original al cererii de finanțare, în cazul în care nu se utilizează aplicația MySMIS, se îndosariază, paginează şi opisează, cu toate paginile numerotate în ordine de la 1 la „n”, în partea de jos a fiecărui document, unde „1” este pagina cu opisul iar „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate.

Atenție!

Se recomandă ca formularul cererii de finanţare să nu fie tipărit faţă-verso!

Pentru beneficiarii de drept public, cererea de finanţare, inclusiv anexele acesteia, va fi ştampilată cu ştampila instituţiei pe fiecare pagină în parte. Pentru beneficiarii de drept privat nu este obligatorie ştampilarea cererii de finanţare pe fiecare pagină, ci menţiunea olografică şi semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite special: “certific pentru neschimbare”.

Pentru cererile de finanțare transmise prin aplicația MYSMIS numerotarea cererii de finanțare nu este necesară, fiind vorba de informație structurată inclusă direct în cadrul sistemului electronic, Cu toate acestea certificarea aplicației va conține lista de documente anexate.

8VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR

Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem competitiv de verificare, evaluare și selecție în urma căruia vor fi finanțate doar proiectele care întrunesc toate condițiile de eligibilitate și care în urma evaluării tehnice și financiare se încadrează în alocarea apelului respectiv de proiecte. Etapele sistemului de evaluare, selecție și contractare sunt:

8.1Conformitate administrativă și eligibilitate. Aspecte generale – criterii, proces, clarificări

După depunerea cererii de finanţare, reprezentanții Organismului Intermediar (OI) la sediul căruia a fost depusă cererea de finanțare, vor analiza și verifica respectarea tuturor criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate menționate în prezentul ghid, secțiunea 6.

Astfel, verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii va urmări, în principal, existenţa şi forma cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate anterior menţionate.

Vă rugăm consultați grilele de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii din cadrul ghidurilor specifice fiecărui apel de proiecte.

Numai cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc toate criteriile din grila de verificare a conformităţii administrative) şi eligibile în conformitate cu criteriile anterior menţionate, sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare tehnică şi financiară.

Constituie criterii de respingere a cererii de finanțare pe motiv de neconformitate administrativă nerespectarea formatelor standard ale cererii de finanțare și/sau ale anexelor solicitate într-un anumit format, depunerea unor documente în afara termenelor de valabilitate, semnarea unei alte persoane decât reprezentantul legal pe declaraţiile în nume personal, inlcusiv pe certificarea aplicaţiei. Pentru mai multe detalii se vor consulta grilele de conformitate administrativă și eligibilitate din cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Organismul intermediar/AMPOR după caz, poate solicita o singură clarificare privind criteriile de conformitate administrativă și eligibilitate, cu termen limită de răspuns de 3 zile lucrătoare numai pentru următoarele situații:

 

numerotarea eronată, omiterea numerotării anumitor pagini sau numerotarea cu creionul a cererii de finanțare și a anexelor aferente

 

întocmirea greșită a opisului (din punct de vedere formal)

 

lipsa ştampilelor pe unele pagini din cererea de finanțare şi anexele acesteia/ lipsa menţiunii olografice „certific pentru neschimbare” şi a semnăturii reprezentantului legal/persoanei împuternicite special pe unele pagini ale cererii de finanţare şi anexele acesteia.

 

lipsa menţiunii, acolo unde este cazul, a conformității cu originalul,

 

lipsa semnăturii reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite pe una sau mai multe pagini, cu excepția formularelor pentru care se solicită în mod expres semnătura acestuia (Certificarea aplicației, declarația de eligibilitate, declarația de angajament, alte declarații în nume personal care angajează organizatia în relația cu terții)

 

lipsa corespondenței dintre originalului cererii de finanțare cu formatul PDF al acesteia

 

lipsa unor pagini din anexele obligatorii depuse

Nu se acceptă completarea cererii de finanțare, depunerea de documente suplimentare, chiar dacă acestea existau la data depunerii cererii de finanțare. Se vor soluționa prin scrisoarea de clarificări exclusiv elemente administrative și numai din punct de vedere formal, la conformitate şi din punct de vedere al eligibilităţii.

Termenul de 3 zile pentru răspunsul la solicitarea de clarificări nu poate fi prelungit.

Clarificările se vor depune urmând modalitatea de depunere a cererii de finanțare, la momentul lansării apelului de proiecte.

Nerăspunderea completă și în termen la solicitarea de clarificari poate conduce la respingerea cererii de finanţare.

Pentru apelurile de proiecte lansate on-line, în cadrul ghidurilor specifice se va menționa despre posibilitatea solicitării de clarificări, precum și despre modalitatea de transmitere a acestora.

8.2Evaluarea tehnică și financiară. Aspecte generale – criterii, procesul general, clarificări, vizita la fața locului

8.2.1Evaluarea și selecția proiectelor

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul POR 2014-2020 are la bază prevederile prezentului ghid, precum și prevederile ghidurilor specifice apelurilor de proiecte aferente fiecărei priorități de investiții/axe prioritare/operațiuni și/sau ghidurilor specifice apelurilor naționale. În cadrul acestor documente sunt detaliate criteriile generale și specifice de verificare, evaluare și selecție.

Procesul de evaluare și selecție cuprinde mai multe sub-etape derulate după momentul depunerii cererii de finanțare la Agențiile pentru Dezvoltare Regională sau alte organisme/instituții, dacă este cazul.

Evaluarea și selecția proiectelor se realizează la nivelul OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, în baza unui sistem competitiv. Evaluarea tehnică şi financiară este realizată de o echipă de experţi evaluatori independenţi27, având la bază documentația tehnico-economică anexată la cererea de finanțare (SF/DALI și/sau PT).

Evaluarea tehnică şi financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor axei prioritare/priorității de investiție/operațiunii, a coerenţei şi clarităţii metodologiei propuse, a fezabilităţii şi eficienţei financiare, a sustenabilităţii şi durabilităţii proiectului, etc.

În urma verificării documentațiilor de contractare și respectiv procesul de evaluare și selecție AMPOR va lua decizia finală asupra contractării proiectelor prioritizate, cu condiția ca acestea să respecte toate criteriile de eligibilitate la momentul contractării.

Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului pentru fiecare apel de proiecte este prezentată în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Experţii evaluatori (prin secretariatul asigurat de Organismul intermediar) pot solicita o singură clarificare privind cererea de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte în care se aplică exclusiv principiul competițional. Termenul de răspuns la această clarificare este de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia de către OI şi nu poate fi prelungit. Temele ce pot face subiectul clarificărilor în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară sunt limitate pentru a nu afecta principiul competiţional al proiectelor. Acestea se referă la următoarele aspecte:

 

buget incorect calculat din punct de vedere aritmetic,

 

necorelarea bugetului cu activităţile proiectului şi cu planul de achiziţii,

 

necorelarea calendarului de activităţi cu planul de achiziţii

 

declararea anumitor cheltuieli ca fiind neeligibile şi reasumarea acestora de către solicitant,

 

necorelări de informaţii în diferite părţi ale cererii de finanţare, care să nu afecteze principiile de competitivitate în cadrul procesului, depunctând în mod corespunzător.

 

Necorelări între cererea de finanțare și documentația tehnico-economică

Alte teme legate de posibilitatea solicitării de clarificări în cadrul acestei etape mai pot fi detaliate în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Clarificările se vor depune urmând modalitatea de depunere a cererii de finanțare, la momentul lansării apelului de proiecte.

Nerăspunderea completă și în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la respingerea cererii de finanţare.

Pentru apelurile de proiecte lansate on-line, în cadrul ghidurilor specifice se va menționa despre posibilitatea solicitării de clarificări, precum și despre modalitatea de transmitere a acestora.

În cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, se va efectua o vizită la locul de implementare a obiectivului investiţiei. Vizita la faţa locului va fi realizată de către comisia de evaluare formată din experţi independenţi şi reprezentanţii OI şi va avea drept scop stabilirea concordanţei între situaţia din documentele analizate şi cea din teren. Vizita la faţa locului va fi stabilită de comun acord cu solicitantul finanţării nerambursabile şi va dura maximum 1 zi. Impactul asupra situaţiei constatate în teren va fi reflectat în grila de evaluare tehnică şi financiară.

Vizita la fata locului se va realiza pentru toate proiectele admise in etapa de evaluare tehnică și financiară.

Cu toate acestea, pentru apelurile de proiecte pentru care se aplică scheme de minimis, precum și pentru apelurile de proiecte pentru care se primesc un număr ridicat de proiecte raportat la alocarea financiară a apelului, AMPOR poate emite instrucțiuni privind efectuarea vizitei la fața locului doar pentru proiectele care depășesc un anumit prag de calitate.

Vizita propusă va avea loc în 6 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării către beneficiar, cu confirmare de primire. În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu poate participa la vizita la faţa locului, acesta poate delega/mandata o altă persoană din cadrul instituţiei pentru a participa la vizita la faţa locului. În cazul în care vizita la faţa locului nu se realizează în maximum 15 zile lucrătoare de la notificarea OI, proiectul este respins din cadrul procesului de evaluare şi selecţie.

În urma efectuării vizitei la fața locului evaluatorii vor putea finaliza punctajul acordat pentru criteriile ce țin de coerența documentației tehnico-economice menționând neconcordanțele din cererea de finanțare și cele constatate la vizita pe teren, cu justificarea și dovezile aferente.

Proiectul trebuie să obţină un minim de puncte, pentru garantarea unui anumit grad de pregătire, urmând ulterior să fie prioritizat în funcție de punctajul obținut și de fondurile disponibile. Ordinea finanțării proiectelor este ordinea punctajelor obținute în urma evaluării tehnice și financiare, cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate și conformității procesului de evaluare.

În urma finalizării evaluării OI/AMPOR (în funcție de caz) va notifica solicitanții asupra cererilor de finanțare respinse, oferindu-se potențialilor solicitanți posibilitatea depunerii de contestații, în conformitate cu cele menționate la secțiunea 8.4 la prezentul ghid.

De asemenea, în cazul proiectelor care au obținut punctajul minim, însă nu intră în alocarea financiară a apelului de proiecte, OI/AMPOR (în funcție de caz) va notifica solicitanții asupra situației proiectului

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor depuse pentru implementarea complementară prin POR 2014-2020 a unor strategii și instrumente de dezvoltare teritoriale (SUERD, ITI, CLLD și dezvoltare urbană) comportă anumite elemente specifice.

Pentru a asigura un standard ridicat al modului de derulare a procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor, atât contractele de achiziție a serviciilor de evaluare tehnică și financiară (evaluatori independenţi), cât şi acordurile de delegare a atribuţiilor către organismele intermediare POR (ADR-uri), vor cuprinde prevederi adecvate referitoare la responsabilitatea contractuală şi instituţională a entităţilor implicate în realizarea etapelor procedurale specifice, precum şi clauze corespunzătoare de penalizare în caz de realizare defectuoasă a activităţilor ce le revin (e.g. verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare, evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor).

8.2.1.1Evaluarea și selecția proiectelor în cadrul SUERD

Proiectele depuse în cadrul apelului național SUERD trebuie să se conformeze criteriilor de evaluare și selecție specifice axei prioritare în cadrul căreia se realizează investiția, la care se adaugă unele criterii suplimentare legate de relevanța proiectului în cadrul SUERD.

Criteriile specifice vor fi detaliate în cadrul ghidului apelului național pentru SUERD care se va adresa doar unor anumite categorii de beneficiari și care se va limita la fondurile alocate pentru implementarea SUERD.

Relevante pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul SUERD sunt: ghidul general, ghidurile specifice axelor prioritare 3, 5, 6 și 7 precum și ghidul apelului național de proiecte pentru SUERD.

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor pentru implementarea SUERD trebuie să asigure competiția între proiectele depuse la nivelul celor 12 județe riverane. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor cuprinde atât verificarea conformității administrative și eligibilității (la nivelul OI din cadrul ADR), cât și evaluarea tehnică și financiară realizată de o comisie națională formată din evaluatori independenți cu competențe specifice.

8.2.1.2Evaluarea și selecția proiectelor în cadrul ITI Delta Dunării

Proiectele depuse în cadrul ITI trebuie să respecte criteriile de selecție de la nivelul fiecărei axe prioritare în cadrul căreia se încadrează investiția propusă, precum și criteriile specifice de conformare și de contribuție la Strategia Dezvoltării Durabile a Deltei Dunării.

În procesul de evaluare și selecție pentru proiectele depuse în cadrul ITI Ministerul Fondurilor Europene (MFE), asigură secretariatul permanent – punct unic de contact cu structura coordonatoare ITI Delta Dunării. La nivelul MFE se va stabili un comitet de coordonare ITI cu participarea reprezentanților tuturor autorităților de management care vor finanța proiectele din cadrul ITI.

În cadrul ITI Delta Dunării, pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse de către autoritățile publice locale se optează pentru un sistem non-competitiv, procesul având la bază principiul parcugerii etapelor în ordinea depunerii proiectelor, coroborat cu atingerea unui anumit prag minim acceptabil în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. În ceea ce privește, evaluarea și selecția proiectelor depuse de către beneficiarii privați se va stabili un sistem competitiv al proiectelor.

Relevante pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul ITI Delta Dunării sunt: ghidul general și ghidurile specifice apelurilor aferente axelor prioritare 2, 3, 5-8 și axa prioritară 10.

8.2.1.3Evaluarea și selecția proiectelor pentru componenta de dezvoltare urbană durabilă

Selecția proiectelor pentru finanțare depuse în cadrul componentei de dezvoltare urbană se va realiza în două sub-etape:

 

Evaluarea și selecția strategiilor integrate de dezvoltare urbană

Această sub-etapă este anterioară procesului de evaluare și selecție a proiectelor individuale și se referă la evaluarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană, inclusiv a abordării integrate utilizate pentru finanțarea din fondurile europene structurale și de investiții. Această sub-etapă are ca scop stabilirea listei de proiecte (din axa prioritară privind dezvoltarea urbană, alte axe prioritare POR, alte programe operaționale), precum și identificarea bugetelor orientative pentru fiecare oraș, respectiv fiecare proiect în parte. Procesul se va finaliza prin stabilirea bugetului total pentru fiecare oraș în parte, care poate fi pus la dispoziție prin axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020. Proiectele eligibile în cadrul celorlalte axe prioritare ale programului, respectiv în cadrul altor programe operaționale vor fi finanțate și prioritizate în funcție de modalitățile specifice stabilite.

Evaluarea și selecția în cadrul acestei etape presupune concomitent:

 

Evaluarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană, pentru respectarea conformității cu prevederile art. 7 din Regulamentul FEDR nr. 1301/2013

Strategiile integrate de dezvoltare urbană trebuie să acopere cele cinci dimensiuni ale dezvoltării urbane menționate în art. 7 din Regulamentul FEDR nr. 1301/2013. Alte criterii de evaluare vor fi detaliate în ghidurile specifice apelurilor respective de proiecte.

 

Evaluarea și selecția abordării integrate a dezvoltării urbane în perioada 2014 – 2020 (ex. document justificativ pentru finanțarea intervențiilor din FESI 2014 -2020)

Documentul justificativ pentru finanțarea intervențiilor din FESI 2014 -2020 va conține și o listă de proiecte, inclusiv sursele de finanțare (axa prioritară privind dezvoltarea urbană, alte axe prioritare POR, alte programe operaționale) aferente. Această listă de proiecte este definitivată și prioritizată de către autorităţile urbane, organisme cu atribuţii delegate în cadrul POR 2014-202028. Astfel, autoritățile publice locale urbane vor fi responsabile cu selecția proiectelor – întocmirea listei de proiecte prioritare pentru care se solicită finanțare prin FESI 2014-202029. Acestea iau decizia finală cu privire la proiectele care se vor finanța, iar AM/OI din cadrul ADR nu au posibilitatea de a modifica lista proiectelor prioritizate.

Documentul justificativ pentru finanțarea intervențiilor din FESI 2014 -2020 trebuie să explice caracterul integrat al proiectelor propuse spre finanțare și, ca regulă generală, să acopere cel puțin 2 obiective tematice. O structură standard a acestui document va fi pusă la dispoziția beneficiarilor odată cu lansarea, spre consultare publică, a Ghidului/rilor Specifice în cadrul acestei axe prioritare.

Procedura de evaluare și selecție a SIDU va fi detaliată în cadrul ghidului specific apelului de proiecte.

 

Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor propriu-zise din cadrul strategiilor integrate de dezvoltare urbană.

Ulterior etapei de verificare și selecție a strategiilor integrate de dezvoltare urbană, beneficiarii pot depune proiectele selectate spre finanțare în cadrul apelurilor lansate de AMPOR.

Proiectele care sunt parte a strategiilor integrate de dezvoltare urbană vor fi finanțate cu prioritate în celelate axe prioritare ale POR sau alte programe operaționale, în scopul sprijinirii unei abordări cu adevărat integrate.

Pentru finanțarea proiectelor din cadrul strategiilor integrate de dezvoltare urbană, acestea trebuie:

 

Să respecte bugetul maxim admis al strategiilor integrate de dezvoltare urbană (valoarea tuturor proiectelor ce vor fi finanțate în cadrul axei prioritare 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a POR trebuie să se încadreze în limita maximă stabilită pentru fiecare oraș în parte), dar și anumite valori minime și maxime specifice proiectelor finanțabile din alte axe POR 2014-2020 sau din alte programe operaționale.

Relevante pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul abordării integrate de dezvoltare urbană sunt: ghidul general, ghidurile specifice apelurilor de proiecte pentru prioritățile de investiție/operațiuni, precum și ghidul apelului de proiecte pentru axa de dezvoltare urbană.

8.2.1.4Evaluarea și selecția proiectelor în cadrul CLLD

AMPOR va fi responsabilă de evaluarea și selecția efectivă a proiectelor depuse pentru implementarea CLLD finanțate din FEDR. Proiectele vor intra în procesul de verificare, evaluare și selecție, cu precizarea că neeligibilitatea unui anumit număr de proiecte de infrastructură poate determina respingerea întregii strategii selectate. În acest sens, va exista un mecanism de coordonare între sistemul de evaluare al proiectelor depuse în cadrul apelului lansat de AMPOR și sistemul de evaluare al proiectelor depuse în cadrul apelului lansat de AMPOCU va fi stabilit ulterior. Detalierea mecanismului anterior menţionat se va realiza în cadrul ghidului specific apelului pentru CLLD, nefiind stabilit la acest moment cu AMPOCU.

Contractele de finanțare pentru aceste proiecte se vor încheia între solicitant (GAL) prin reprezentantul care va implementa proiectul (membru al GAL) si AMPOR, AMPOCU și respectiv ADR.

8.3Renunțarea la cererea de finanțare și restituirea documentației

În situaţia renunțării la solicitarea finanțării , solicitantul va trebui să completeze, semneze şi ştampileze o cerere pe care o va depune la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională unde a fost depus proiectul. Renunțarea la cererea de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal/ persoana împuternicită al/a solicitantului în mod expres prin mandat special/împuternicire specială. Retragerea solicitării de finanțare depuse on-line se va realiza prin sistemul prin care cererea de finanțare a fost depusă.

OI nu va returna documentația cererii de finanțare depuse (originalul cererii de finanțare și respectiv formatul electronic al acesteia). Documentele menţionate, împreună cu formatul electronic al cererii de finanţare vor fi arhivate corespunzător procedurilor specifice.

Procedura de renunțare la cererea de finanțare depusă, anterior menţionată, se aplică pentru toate etapele procesului de evaluare, selecție și contractare.

8.4Contestații

Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare şi selecţie şi contractare, poate formula în scris o singură contestaţie care va fi trimisă spre soluţionare AMPOR/MDRAP și în copie la OI.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 

Datele de identificare a solicitantului (contestatarului),

 

Numărul de referinţă a cererii de finanţare şi titlul proiectului,

 

Codul SMIS

 

Obiectul contestaţiei,

 

Motivele de fapt şi de drept,

 

Documentele pe care se întemeiază motivaţia,

 

Semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila organizației,după caz.

 

Mandatul special pentru împuternicit.

 

Copia scrisorii OI de înştiinţare cu privire la rezultatul etapei de evaluare şi selecţie, scrisoare al cărei conținut face obiectul contestaţiei.

Contastația și documentele anexate sunt numerotate și opisate.

Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau a persoanei împuternicite expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse, nefiind transmise de reprezentantul legal al solicitantului și/sau persoana împuternicită expres în acest sens.

În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază contestaţia, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AMPOR o va considera neîntemeiată.

Contestaţiile se trimit prin poştă, cu confirmare de primire, sau se depun direct la registratura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în atenția șefului AMPOR. O copie a respectivei contestaţii va fi transmisă spre informare de către contestatar şi Organismului Intermediar unde a fost depusă cererea de finanţare şi unde s-a desfăşurat procesul de evaluare.

Contestaţia se va depune în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înştiinţării de către OI a rezultatului asupra procesului de evaluare și selecție.

Atenție!

Contestațiile depuse după termenul anterior de 30 de zile menționat vor fi respinse, rezultatul obtinut în cadrul procesului de evaluare şi selecţie fiind menţinut..

Contestatarul nu poate să depună documente noi în susţinerea cauzei și nu poate să modifice conținutul cererii de finanțare.

Contestaţiile vor fi soluţionate de către AM POR în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei la MDRAP.

În situaţia în care, expertul căruia i s-a repartizat contestaţia spre soluţionare constată că este necesară o investigaţie mai amănunţită, care va presupune depăşirea termenului de 30 de zile calendaristice în care se poate emite o opinie asupra contestaţiei, contestatarul va fi notificat în scris asupra termenului de soluţionare.

Contestaţia poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestaţiei la AMPOR și spre informare la Organismul Intermediar. Înregistrarea acestui document se va face tot în registrul de contestaţii.

Prin retragerea contestaţiei se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia”.

Atenție!

Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor se va actualiza cu acele proiecte pentru care AMPOR a luat o decizie favorabilă.

Decizia AMPOR privind soluţionarea contestaţiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AMPOR o nouă contestație pe marginea aceluiași subiect. În cazul în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AMPOR se poate adresa instanțelor de judecată abilitate în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

8.5Etapa precontractuală

Această etapă debutează concomitent cu etapa de soluționare a contestațiilor în cadrul apelului de proiecte. In funcție de specificul apelului de proiecte, respectiv de numărul de proiecte depuse, AMPOR poate decide demararea etapei de precontractuale concomitent cu procesul de evaluare și selecție, aceste elemente detaliindu-se în cadrul ghidurilor specifice.

Etapa precontractuală se aplică proiectelor finanțabile în ordinea rezultatelor înregistrate în urma evaluării tehnice și financiare, în conformitate cu lista proiectelor finanțabile rezultată în urma parcurgerii etapei de evaluare tehnică și finaciară pentru proiectele depuse în cadrul unui apel de proiecte.

Pentru apelurile competitive, demararea etapei precontractuale se realizează respectându-se următoarele condiții:

 

Pentru proiectele depuse în primele 2 sau 3 luni ale apelului (după caz), care au intrunit punctajul minim de calitate definit în conformitate cu ghidurile specifice, se va demara etapa precontractuala, în ordine descrecătoare a punctajelor obținute în urma etapei de evaluare tehnică și financiară. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut punctajul minim pentru a fi acceptate vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

 

Acest mecanism se repetă și pentru proiectele depuse în lunile următoare ale apelului de proiecte, respectiv pană la finalizarea evaluării tehnice și financiare a tuturor proiectelor depuse în cadrul apelului respectiv, demarându-se etapa precontractuală doar pentru proiectele care au întrunit punctajul minim de calitate. Procedeul se repeta pana la finalizarea evaluarii și pana la acoperirea alocarii apelului de proiecte.

 

În cazul în care valoarea alocată a apelului nu se acoperă prin mecanismul de mai sus, contracându-se doar proiectele care au întrunit punctajul minim de calitate, pentru celelalte proiecte incluse finantabile OI va demara etapa de contractare în ordine descrescătoare a punctajului obținut până la acoperirea alocării prezentului apel, cu condiția ca acestea să fi obținut în urma evaluării tehnice și financiare punctajul minim pentru a fi acceptate definit în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice.

Pentru apelurile necompetitive, demararea etapei precontractuale se va realiza treptat, cu încadrarea în alocarea apelului de proiecte și respectiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat. De asemenea, pentru demararea etapei precontractuale proiectele trebuie să obțină punctajul minim pentru a fi admis în urma evaluării tehnice și financiare, în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice.

În cadrul ghidurilor specifice se va preciza tipul de apel (competitiv/necompetitiv) și implicit modalitatea de demarare a etapei de contractare.

Demararea etapei precontractuale se va realiza prin transmiterea unei scrisori prin care se vor solicita transmiterea anexelor obligatorii pentru această etapă, precum și soluționarea observațiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară. În funcție de posibilitățile oferite de aplicația MYSMIS, această etapa se va derula prin intermediul respectivei aplicații.

Solicitanții la finanțare au un termen de maxim 30 zile lucrătoare în vederea transmiterii documentelor respective și soluționării observațiilor rezultate în urma etapei de evaluare și selecție.

Atenție!

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate prin ghidul general și/sau ghidurile specifice apelurilor de proiecte, în termenul solicitat, atrage respingerea cererii de finanțare, fără drept de a mai depune contestații.

De asemenea, în termenul de 30 zile lucrătoare, OI va putea solicita clarificari cu privire la documentele transmise în etapa precontractuală, cu mențiunea ca toate aceste clarificari trebuie sa se realizeze exclusiv în termenul respectiv. Este raspunderea solicitantului si riscul acestuia daca va transmite documentele in ultima zi si nu vor mai putea fi solicitate clarificari, cererea de finanțare fiind respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare dacă termenul este depășit și/sau dacă documentele sunt incomplete/neclare.

OI va verifica documentele respective și va întocmi documentațiile de contractare pe care le transmite la AMPOR spre verificare, aprobare și semnare a contractului de finanțare. Astfel, pentru proiectele care au fost acceptate și/sau prioritizate în urma etapei de evaluare și selecție (inclusiv vizita la fața locului), precum și în urma finalizării analizei contestațiilor depuse se va trece la etapa de verificare a procesului și semnarea contractelor de finanțare la nivelul AMPOR. La acest nivel, în cazul în care AMPOR consideră că este necesară clarificarea unor aspect suplimentare, poate solicita clarificări atât OI, cât și solicitantului la finanțare, prin intermediul OI POR, menținându-se obligativitatea clarificării aspectelor respective pentru semnarea contractului de finanțare.

În urma verificării documentațiilor de contractare AMPOR își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție, inclusiv de conformitate administrativă și eligibilitate, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa precontractuală. În acest sens, AMPOR va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid și/sau ale ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

În cazul proiectelor depuse în urma apelurilor SUERD și CLLD se va stabili o procedură diferită de contractare, care va fi detaliată în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte respective.

Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare, selecţie și contractare pentru acordarea finanţării şi cererea de finanţare respinsă, în cazul în care acesta:

 

a indus grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de evaluare, sau dacă a omis furnizarea acestor informaţii;

 

a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar în timpul procesului de evaluare.

8.6Contractarea proiectelor. Clauze contractuale generale, aspecte financiare, monitorizarea realizării activităților proiectului, modificarea contractului de finanțare

8.6.1Semnarea contractului de finanțare

Astfel, contractul de finanţare va fi semnat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, Agenţia pentru Dezvoltare Regională din regiunea respectivă, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, şi solicitant.

Atenție!

Pentru proiectele depuse în cadrul CLLD, contractele de finanțare se vor semna între mai multe părți. Pentru detalii a se vedea prevederile ghidului specific apelului respectiv.

Modelul orientativ de contract de finanţare poate fi consultat de solicitanţi, acesta fiind anexat prezentului ghid (Anexa 10.8), cu menţiunea că AMPOR din cadrul MDRAP poate aduce modificări asupra acestui document înainte de semnarea contractului de finanţare, sau ulterior semnării prin acte adiţionale, în baza modificărilor legislative cu impact asupra clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate. De asemenea, modelul contractului de finanțare poate fi adaptat cu clauze specifice pentru fiecare prioritate de investiții și/sau apeluri de proiecte. În acest sens, vă rugăm să consultați ghidurile specifice apelurilor de proiecte

Formularul cererii de finanţare completat şi anexele la aceasta vor face parte integrantă din contractul de finanţare ca anexe la acesta.

8.6.2Principale prevederi ale contractelor de finanțare

Contractul de finanțare este structurat pe clauze generale, clauze specifice POR 2014-2020 și clauze specifice fiecărei priorități de investiții.

Obligațiile beneficiarului

Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile contractului de finanțare. Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale, aplicabile.

Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul se obligă să implementeze proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile contractului de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de finanțare, pentru implementarea proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în cererea de finanţare.

În acest sens, beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia.

Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului.

Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către beneficiar, ca urmare a executării contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.

8.6.2.1Monitorizarea şi raportarea activităților în cadrul proiectului

Beneficiarul trebuie să transmită rapoartele de progres, completate în formatul standard solicitat, prin care se vor raporta activităţile desfăşurate în perioada de raportare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parţiale/finale obţinute la momentul raportării, etc.

La fiecare raport de progres, beneficiarul va trebui să descrie modul în care proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, al dezvoltării durabile, precum şi alte teme orizontale aplicabile.

AMPOR și/sau OI din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regionale monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului. Monitorizarea progresului implementării proiectului se realizează prin verificarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare transmise de către beneficiari și prin realizarea de vizite la faţa locului. Verificarea pe teren se realizează de către OI, iar AM POR va efectua verificări la faţa locului prin sondaj, pe baza unei analize de risc stabilite la nivelul AM POR .

AM POR şi/sau alte structuri care reprezintă MDRAP, cu atribuţii de control / verificare / audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât şi pe întreaga durata a contractului de finanţare.

8.6.2.2Achiziţii în cadrul proiectului

Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile contractuale și/ sau, după caz, prevederile legale naţionale şi comunitare în domeniul achiziţiilor.

Beneficiarul răspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale, cheltuiala aferentă plăţii bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel achiziţionate vor fi considerate neeligibile şi nu vor fi rambursate/plătite.

8.6.2.3Control, audit și nereguli

Beneficiarul trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului, să ţină registre exacte şi periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de cinci ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2014-2020.30

Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin FESI, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a POR 2014-2020.

Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management cu privire la locul arhivării documentelor.

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor co-finanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.

Beneficiarul trebuie să asigure posibilitatea verificării documentelor originale de către reprezentanţii Autorităţii de Management, Organismului Intermediar, Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-Fraudă şi de către Curtea Europeană a Auditorilor.

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării proiectului, beneficiarul are obligaţia să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, precum şi costurile bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declanşării executării. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Departamentul pentru Luptă Antifraudă – DLAF asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă.

DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu ori în urma sesizărilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum şi celelalte State Membre.

Potrivit prevederilor legale în vigoare comiterea de infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseşte cu închisoare de până la 20 ani şi interzicerea unor drepturi.

Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Luptă Antifraudă: www.antifrauda.gov.ro, antifraud@gov.ro,

8.6.2.4Corecții financiare

Neîndeplinirea indicatorilor proiectului, precum și nerespectarea legislației privind atribuirea contractelor de servicii, furnizare, execuţie de lucrări necesare pentru implementarea proiectului sau a oricăror acte normative de modificare, completare sau înlocuire a acestuia conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate și/sau aplicarea de corecţii financiare conform legislaţiei în vigoare.

Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că, dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru obţinerea finanţării, proiectul poate fi declarat neeligibil, caz în care finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale.

8.6.2.5Informare şi publicitate

Beneficiarul are obligaţia să asigure o vizibilitate potrivită şi o promovare adecvată a obiectivelor, rezultatelor obţinute, etc. în conformitate cu prevederile contractuale şi cu instrucţiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuală a POR31. Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres toate activităţile de informare şi publicitate desfăşurate aferente proiectului, şi va ataşa la raport copii după articolele de presă, fotografii ale locaţiei proiectului din care să reiasă amplasarea panoului (în timpul executării lucrărilor) şi a plăcii definitive (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care să reiasă respectarea cerinţelor de informare şi publicitate, copii după publicaţii etc.

Pentru toate echipamentele achiziţionate prin proiect, beneficiarul trebuie să aplice la loc vizibil, un autocolant în care să se menţioneze elementele prevăzute în manualul de identitate vizuală.

8.6.2.6Arhivare

Beneficiarul trebuie să păstreze toată documentaţia legată de implementarea proiectului inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare.

8.6.3Aspecte financiare

8.6.3.1Valoarea finanțării nerambursabile

Orice modificare a contractului de finanțare sau a proiectului nu poate în nici un caz conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a proiectului. Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuţia proprie a solicitantului, prin majorarea valorii neeligibile a proiectului.

Finanţarea nerambursabilă acordată de AM POR se poate ajusta pe parcursul implementării proiectului în funcție de valoarea totală autorizată în cadrul contractului de finanțare.

8.6.3.2Eligibilitatea cheltuielilor

 

Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu: legislația națională și europeană aplicabilă, cu ghidurile solicitantului, să fie cuprinse în cererea de finanțare şi să fie efectuate în termenii şi condiţiile contractului de finanțare.

De asemenea, cheltuielile sunt considerate eligibile numai dacă au fost efectuate cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile .

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale.

8.6.3.3Rambursarea cheltuielilor/Cereri de plată

Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției din fonduri externe nerambursabile, inclusiv cu normele de aplicare ale actului normativ anterior menționat. În acest sens, beneficiarul trebuie să depună periodic, la OI , cererile de rambursare însoţite de raportul de progres. În acest sens, beneficiarul trebuie să completeze şi să transmită graficul de depunere a cererilor de rambursare/plată.

Beneficiarul are obligaţia de a respecta graficul anterior menționat, precum și de actualizare a acestuia în funcție de sumele decontate.

AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a POR 2014-2020.

Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislaţiei naţionale/comunitare aplicabile în domeniul achiziţiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecţii financiare/reduceri procentuale conform legislaţiei în vigoare.

Dacă Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare finală în termen de maxim 60 (şaizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare a proiectului, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, de la data expirării termenului de 60 de zile, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către OI/ AM.

8.6.4Modificarea contractului de finanțare

Pe durata contractului de finanțare părțile pot conveni la modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi contractul. În acest sens, în cazul în care propunerea de modificare a contractului vine din partea beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite OI însoțită de toate documentele justificative necesare.

Modificările contractuale legate de perioda de implementare nu pot depăși termenul maxim de 31 decembrie 2023. Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia.

De asemenea, modificările cu privire la bugetul proiectului nu pot conduce la modificarea valorii totale a proiectului în afara valorilor minime și maxime admise pentru fiecare prioritate de investiții. În plus, cuantumul finanțării nerambursabile acordate nu poate crește, însă se poate ajusta în sensul diminuării acestuia în funcție de scăderea valorii totale eligibile a proiectului.

De asemenea, prin excepție, beneficiarul poate efectua, prin notificare, modificări asupra cererii de finanţare, referitoare la activităţile proiectului, calendarul activităţilor, atunci când aceste modificări vizează exclusiv planificarea în timp a acestora precum şi secțiunea referitoare la achiziţii publice, atunci când vizează exclusiv planificarea în timp a achiziţiilor, schimbarea tipului de procedură, cumularea mai multor achiziţii într-o singură procedură (cu respectarea legislației în vigoare), cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare şi să respecte prevederile contractuale legale în vigoare.

Tot prin notificare, beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului prin transferuri bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi fără a se modifica valoarea totală eligibilă a acestuia. Astfel de realocări se pot efectua numai în limita unui anumit procent stabilit prin contractul de finanţare din suma înscrisă iniţial (sau aprobată ca urmare a unui act adiţional). Beneficiarul poate efectua inclusiv modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM POR, cu condiţia de a nu depăşi aceste limite maxime impuse.

Nu pot fi efectuate modificări asupra proiectului care să implice modificări ale criteriilor ce au stat la baza procesului de evaluare și selecție, decât în condițiile stricte ale contractului de finanțare

Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că, dacă pe perioada de durabilitate a investiției intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru cererea deschisă de proiect în cadrul căreia s-a obţinut finanţarea nerambursabilă, proiectul poate fi declarat neeligibil, finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale! În acest sens, vă rugăm să consultați prevederile ghidurilor specifice apelurilor de proiecte precum și clauzele contractuale specifice fiecărei priorități de investiții.

9MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

9.1Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Aspectele prevăzute în cadrul prezentului Ghid, precum și în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte se raportează la legislația în vigoare. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AMPOR să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid și/sau ale ghidurilor specifice apelurilor de proiecte, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.

Solicitanţii la finanțare au obligația de a respecta legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid și/sau ale ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Identificarea unor aspecte ce pot îmbunătăți procesul de evaluare, selecție și contractare poate determina solicitări de documente suplimentare din partea AMPOR, solicitări la care potențialii beneficiari au obligația de a răspunde, în caz contrar cererea de finanțare putând fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare.

AMPOR se va asigura că va realiza toate demersurile necesare pentru respectarea principiului competițitonal în procesul de selecție a tuturor proiectelor depuse în cadrul fiecărui apel .

9.2Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecţie (condiții tranzitorii)

Pentru aplicare celor menționate la secțiunea 9.1, AMPOR poate emite unul sau mai multe corrigenda sau instrucțiuni de modificare/completare a prevederilor prezentului ghid, cu obligația specificării în cadrul acestora a condițiilor tranzitorii pentru proiectele aflate în diferite stadii ale procesului de evaluare, selecție și contractare.

În funcție de modificările intervenite, AMPOR se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid și/sau a ghidurilor specifice fiecărui apel de proiecte.

10ANEXE

10.1 Axe prioritare, obiective tematice, priorități de investiție, potențiali beneficiari, indicatori POR 2014-2020

10.2 Alocări financiare, inclusiv detalierea sumelor aferente rezervei de performanță și alocările pentru implementarea SUERD și ITI

10.3 Limitele minime și maxime orientative ale finanțării acordate în cadrul POR 2014-2020

10.4 Lista actelor normative

10.5 Listă explicativă termeni

10.6 Formularul cererii de finanţare și anexele (inclusiv versiunea de cerere de finanțare pentru MYSMIS)

10.7. Operaţionalizarea temelor orizontale în funcţie de PI

10.8 Model orientativ contract de finanțare

10.9.Listă abrevieri

10. 10 Date de contact OI

1 În cadrul fiecărei Agenții de Dezvoltare Regională funcționează câte un Organism Intermediar căruia i s-au delegat atribuţii cu privire la implementarea POR 2014-2020.

2 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

4 A se vedea definiţia teritoriului din perspectiva CLLD din cadrul Anexei 10.5 la prezentul ghid

5 Decizia Comisiei Europene C(2014)2240/09.04.2014, http://www.ajutordestat.ro/?pag=82#

6 În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare

7 Recomandarea CE 361/2003 unde există o excepție pentru Autorităţile locale autonome cu un buget mai mic de 10 milioane de euro şi cu mai puţin de 5 000 de locuitori. A se vedea :

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_ro.pdf.

8 Dacă activitatea pentru care se solicită finanţare este cea de transport rutier de mărfuri sau are legatură cu transportul rutier de mărfuri.

9 Întreprindere unică – întreprindere care:

– deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor/asociaților unei alte întreprinderi;

– deține dreptul de a numi/revoca majoritatea membrilor organelor de administrare/conducere/ supraveghere ale unei alte întreprinderi;

are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra alteia în temeiul unui contract încheiat cu aceasta, în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

– este acționar/asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari/asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

10 Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră şi/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, este detaliată şi exemplificată în cadrul unui Ghid elaborat de Comisia Europeană, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/native

11 REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

12 Grupul de acțiune locală trebuie să fie constituit la nivel urban și să fie format din reprezentanți ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public și privat, precum antreprenori și asociațiile acestora, autorități locale, asociații de cartier sau asociații urbane, grupuri de cetățeni (minorități, cetățeni vârstnici, femei/bărbați, tineri, antreprenori, etc), organizații comunitare și voluntare, etc. În procesul decizional de selecţie, cel puţin 50% din drepturile de vot trebuie să le revină partenerilor din sectorul privat şi niciun grup de interese nu trebuie să deţină singur mai mult de 49% din drepturile de vot.

13

14 Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

15 REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 la articolul 3

18 Vezi Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată în Monitorul Oficial nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

19 Pot avea calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau comunei: ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului; consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a judeţului, oraşului sau comunei. –a se vedea Codul Civil și OUG nr. 54/2006 privindregimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

20 Cursul de schimb lei/euro a fost calculat ca medie a prognozelor estimate pentru cursul de schimb annual pentru perioada 2015-2018,date estimate de către Comisia nationala de prognoză în Proiectia principalilor indicatori macro-economici, primăvara 2015, http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_2015_2018_varianta_de_primavara_2015.pdf

23 Legislație europeană:

 

Directiva Consiliului 2000 / 43 / CE
Directiva Consiliului 2000 / 43 / CE, 29 iunie 2000, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică

 

DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/78/CE
DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă

 

Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă).

 

Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii.

 

Directiva 96/34/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind acordul-cadru referitor la concediul pentru creşterea copilului, încheiat de UNICE, CEEP şi CES.

 

Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează.

 

Directiva 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale.

 

Directiva 75/117/EEC din 10 februarie 1975 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin.

24 Legislație națională

 

LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial nr.301/ 8 mai 2002

 

ORDONANŢA DE GUVERN nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial nr. 431/ 2000.

25 reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept

26 idem

27 Experţii evaluatori sunt contractaţi de către Autoritatea de management/OI, după caz, în scopul realizării evaluării tehnice şi financiare a proiectelor şi îşi asumă răspunderea în ceea ce priveşte rezultatul evaluării. Contractarea experților evaluatori independenți de către OI se va realiza numai în baza unei instrucțiuni emise de AMPOR în acest sens.

28 Articolul 7.4 al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prevede obligativitatea delegării de către Autoritatea de Management a cel puţin atribuţiei privind selecția proiectelor/operațiunilor către autorităţile care implementează strategiile integrate de dezvoltare urbană, denumită “autoritate urbană”. Aceasta “autoritate urbană”, stabilită la nivelul autorităţilor care vor implementa strategiile integrate de dezvoltare urbană, va îndeplini rolul de organism intermediar de nivel II și va încheia un acord de delegare a funcției de selecţie a proiectelor/operaţiunilor cu AM POR.

29 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), care funcționează în temeiul unui cadru comun.

30 închiderea oficiala a POR este estimată a avea loc în ultimul trimestru al anului 2023.

31 disponibil în format electronic la adresa de Internet: www.inforegio.ro