GHIDUL SOLICITANTULUI SUBMĂSURA 4.3 PNDR 2014 – 2020 – vers. consultativa 11.05.2017

GHIDUL SOLICITANTULUI

INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE

SUBMĂSURA 4.3

Componenta – Infrastructura de irigaţii

– depunere on-line –

Prevederile prezentului Ghid se completează cu reglementările cuprinse

în

Manual de Procedură pentru evaluarea generală a proiectului pentru submăsura 4.3 –infrastructura de irigații postat pe site-ul www.afir.info

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

SUBMĂSURII 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta de Infrastructură de irigații –

depunere on-line

Versiunea – 2017

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de finanţare, al Studiului de fezabilitate, ale Contractului de finanţare, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislației naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a Ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet http://www.afir.info.

IMPORTANT!

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe paginile de internet http://www.afir.info și http://www.madr.ro.

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

CUPRINS

 1. PREVEDERI GENERALE.

1.1. Contribuţia submăsurii 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice………………………………………………………………………………4

2. PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.3 – Infrastructura de irigaţii.

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ……………………………………………….5

2.2. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului …………………………………….5

2.3. Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile …………………………………………………………….9

2.4. Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile ……………….…………..……………………………11

2.5. Principiile și criteriile de selecţie ale proiectului………………………………………………..12

2.6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) …………….13

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU SUB-MĂSURA 4.3

componenta Infrastructura de irigaţii.

3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de finanţare …………………14

3.2. Contractarea fondurilor ……………………………………………………………………………….21

3.3. Achiziţiile ……………………………………………………………………………………………………26

3.4. Plata …………………………………………………………………………………………………………28

4. INFORMAŢII UTILE.

4.1. Documentele necesare întocmirii Cererii de finanţare ……………………………………….29

4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR …………………………………………………….31

4.3. Dicţionar …………………………………………………………………………………………………………32

4.4. AFIR în sprijinul dumneavoastră ……………………………..……………………………………..36

5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI.

5.1. Anexa 1 –Model Cerere de finanţare ……………………………………………….

5.2. Anexa 2 – Analiza viabilității economice a sistemelor de irigații din Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România.…………………

5.3. Anexa 3 – Fişa submăsurii 4.3 ………………………………………………………

5.4. Anexa 4 –Model Adeverinţa ANIF ………………………………………………………..

5.5. Anexa 5 – Model Contract de finanţare …………………………………………

5.6. Anexa 6 – Modele Formulare de plată ………………………………………….

5.7. Anexa 7 – Model Studiu de fezabilitate/ DALI ………………………………….

5.8. Anexa 8 – Acte Normative utile …………………………………………………….

5.9. Anexa 9 – Lista UAT-uri care se regăsesc în teritoriu ITI Delta Dunării …

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

1.1 CONTRIBUŢIA SUBMĂSURII 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” la domeniile de intervenție.

Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/ 2013, art.17, în măsura 04 – Investiţii în active fizice – și contribuie la domeniile de intervenție: 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole, 2C Îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor şi 5A Eficientizarea utilizării apei în agricultură.

Sprijinul acordat prin această submăsură pentru investiții în modernizarea infrastructurii secundare de irigații se încadrează în DI 5A Eficientizarea utilizării apei în agricultură şi va avea un efect pozitiv prin promovarea tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură şi scăderea costurilor determinate de consumul apei.

Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor aferente stațiilor de pompare/ repompare/ punere sub presiune și/ sau racordarea la utilități, inclusiv construcția/ modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

Contribuţia publică totală, pentru Domeniul de intervenţie DI 5A Eficientizarea utilizării apei în agricultură, este de 435.294.118 Euro, din care:

 • 15% contribuţia Guvernului României;
 • 85% contribuţia Uniunii Europene.

Conform prevederilor PNDR 2014‐2020, proiectele care vizează investiții în UAT-uri din Zona ITI Delta Dunării, vor beneficia de alocarea distinctă precizată în anunțul de lansare a apelului de proiecte pentru sesiunea respectivă.

Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distinctă pentru teritoriul aferent ITI DD, solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD), vor putea depune proiecte exclusiv în cadrul apelului dedicat, aferent anului 2017 însoțite de avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele SIDD DD, emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării.

Solicitanții care au depus anterior lansarii apelului ITI, Cereri de finanțare în cadrul apelurilor

naționale vor putea depune alte proiecte în cadrul apelului ITI dacă acestea răspund obiectivelor Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD DD însoțit de avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele SIDD DD emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării.

Lista UAT‐urilor din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI) este Anexa

9 la Ghidul Solicitantului.

CAPITOLUL 2

PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.3 – componenta Infrastructura de irigaţii

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

BENEFICIARII ELIGIBILI sunt:

Organizaţii/ Federaţii ale Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare.

Solicitanţii/ beneficiarii pot depune proiecte aferente măsurilor/ submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 și art. 6 din H.G. nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Pot depune proiecte aferente măsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020 şi solicitanţii care au depus astfel de proiecte în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR.

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, punctajul pe care aceasta o întruneşte şi să-l menţionaţi în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.

Atenție! Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de fezabilitate/ Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

Important!

Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii va fi întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Pentru acordarea sprijinului financiar prin PNDR, trebuie respectate următoarele condiții minime obligatorii:

 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură.

Condiția de eligibilitate va fi verificată în baza informaţiilor din Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi în baza Certificatului de Urbanism.

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

Îndeplinirea acestei condiții se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului, a celor privind dreptul de proprietate şi/ sau folosinţă a terenurilor/ infrastructurii care fac obiectul proiectului, a declaraţiei pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.

Se va verifica dacă solicitantul face parte din Lista UAT-uri care se regăsesc în teritoriu ITI Delta Dunării și dacă solicitantul are Avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, după caz.

 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.

Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant, prin propria semnătură, a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta la CRFIR documentul de mediu emis de ANPM în termenul precizat în notificarea emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecţia proiectului. În etapa de contractare verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate se va realiza în baza corelării informaţiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu cele din documentul emis de ANPM.

 • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată.

Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza Hotărârii Adunării Generale a Organizaţiei/ Consiliului de Administraţie al Federaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii pentru investiţia solicitată, care să cuprindă următoarele puncte (obligatorii):

  • necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;
  • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele OUAI/ FOUAI pentru perioada de realizare a investiţiei;
  • angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată;
  • suprafeţele/ obiectivele deservite de investiţie;
  • angajamentul de a asigura volumele de apă necesare udărilor atât pentru membrii OUAI cât și

pentru ceilalți deținători de teren în interiorul plotului, conform legii, cu condiția respectării statutului și a hotărârii Adunării Generale a Organizaţiei/ Consiliului de Administraţie al Federaţiei.

 • Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul.

Îndeplinirea acestei condiții va fi demonstrată prin prezentarea copiei după autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI de către ANAR.

 • Investiția prevede contorizarea apei.

Condiția de eligibilitate va fi verificată în baza informaţiilor din Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Important!

Se va verifica existența în piesele desenate din SF/ DALI a planului de ansamblu al amenajării de irigații pe care este materializată suprafața deservită de OUAI/ FOUAI.

 • Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România.

Condiția de eligibilitate se va considera îndeplinită dacă investiția propusă a fi realizată de OUAI/ FOUAI este situată în suprafața viabilă care se regăsește în Anexa 2 – Analiza viabilității economice a sistemelor de irigații din Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România. Acest lucru se va stabili în baza informațiilor din Anexa 4 – Adeverinţa emisă de ANIF pentru solicitant.

Nu sunt eligibile proiectele din afara suprafețelor viabile din aceste amenajări.

 • Solicitantul (OUAI/ FOUAI) să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/ activului fizic aferent investiţiei.

Important!

Adunarea Generală a Membrilor va depune întreaga diligență pentru a obtine acordurile (declarații) de la deținătorii de teren care nu sunt membrii, precum și pentru rezolvarea oricăror divergențe/ conflicte cu aceștia, și iși va asuma orice impediment/ prejudiciu cauzat acestora (terților).

Verificarea se va face pe baza următoarelor documente obligatorii:

a) Documente ce atestă dreptul de proprietate/ folosinţă asupra terenului/ activului fizic aferent investitiei.

– Acordul pentru realizarea investiţiei pentru membrii OUAI/ FOUAI este asigurat prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor.

b) Document privind înregistrarea solicitantului în Registrul Naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.

Se verifică dacă acesta este eliberat pe numele solicitantului şi dacă datele de identificare prezentate corespund cu cele menţionate în Cererea de finanţare.

c) Protocol/ Proces verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită (pe o durată de minim 10 ani de la semnarea Contractului de finanţare) asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care o administrează organizaţia/ federaţia pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia (OUAI/ FOUAI).

În situația în care Protocolul/ Procesul verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită este încheiat pe o perioadă ce nu acoperă 10 ani de la semnarea Contractului, solicitantul va depune o declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează că va prelungi protocolul/ procesul verbal cu diferenţa de perioadă care să acopere perioada de 10 ani de la semnarea Contractului de finanţare.

Se verifică dacă acesta este eliberat pe numele solicitantului şi include infrastructura care face obiectul modernizării propuse prin proiect.

 • Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principa funională.

Verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate se va face în baza informațiilor din adeverinţa ANIF completată cu toate elementele solicitate în Anexa 4 – Model Adeverință.

Condiția se consideră îndeplinită dacă în Adeverința ANIF menționată mai sus este specificat că sistemul de irigații prevăzut prin proiect este racordat la o infrastructură principală funcțională.

Pentru OUAI/ FOUAI cu alimentarea direct din sursă se va prezenta Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajările de irigații emisă de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române, în vigoare la data depunerii Cererii de finanţare.

 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD (după caz).

Se va verifica exclusiv avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării.

Atenție! În funcție de suprafața vizată pentru modernizare (trecut recent sau mărire de suprafață netă) se vor verifica și următoarele condiții suplimentare pentru infrastructura de irigații:

A. Proiecte care vizează investiții în modernizarea sistemelor funcționale/ utilizate în trecutul recent.

 • Proiectele de modernizare sunt eligibile dacă instalațiile de irigat sau elemente ale infrastructurii de irigații supuse modernizării fac parte dintr-un sistem de irigații care a fost activ în trecutul recent (2007-2016).

Verificarea încadrării investiției în categoria sistemelor funcționale/ utilizate în trecutul recent se va face în baza informațiilor din adeverinţa ANIF completată cu toate elementele solicitate în Anexa 4 – Model Adeverință.

 • În cazul în care corpul de apă subterană sau de suprafață este considerat satisfăcător în planul de management al bazinului hidrografic, posible economii de apă identificate în urma unei evaluări ex-ante trebuie să fie de minim 5% față de parametrii tehnici/ infrastructura existentă, cu excepția investițiilor care afectează numai eficiența energetică sau a celor în vederea creării unui rezervor sau a celor în vederea utilizării apei reciclate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.
 • În cazul în care investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care sunt identificate în planul de management al bazinului hidrografic ca fiind nesatisfăcătoare din punct de vedere al cantității de apă, investiția trebuie să asigure o reducere efectivă a utilizării apei de cel puțin 50% din potențialul economiei de apă, posibil a fi realizat prin investiție, cu excepția investițiilor care afectează numai eficiența energetică sau a celor în vederea creării unui rezervor sau a celor în vederea utilizării apei reciclate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.

Aceste două condițiii de eligibilitate vor fi verificate în baza informaţiilor din Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum și din autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajările de irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI de către ANAR.

ATENȚIE! Pentru punctul B, se vor putea depune proiecte numai după apariția studiului de la Ministerul Apelor și Pădurilor.

B. Proiecte care vizează investiții în modernizarea sistemelor care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate.

O investiție având ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață este eligibilă numai dacă:

 • starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă

și

 • analiza de mediu realizată sau aprobată de către autoritatea competentă arată că nu va exista niciun efect negativ semnificativ asupra mediului; o astfel de analiză se poate referi şi la grupuri de exploataţii.

Îndeplinirea acestor condiții va fi demonstrată în baza informațiilor din următoarele documente:

 • adeverința ANIF din care să rezulte suprafaţa maximă posibil de udat din punctul/punctele de livrare a apei pentru OUAI/ FOUAI;

 • copia după autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI de către ANAR din care să rezulte starea corpului de apă de suprafață care alimentează cu apă pentru irigat amenajarea hidroameliorativă din care face parte investiția.

În etapa de contractare se va verifica în documentul emis de ANPM dacă prin realizarea investiției există vreun efect negativ asupra mediului, caz în care proiectul va fi declarat neeligibil.

2.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile.

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa submăsurii, în limita valorii maxime a sprijinului.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.

Important!

Sunt eligibile şi lucrările pentru staţiile de pompare, dispecerizare, monitorizare şi contorizare a energiei electrice.

Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare/ repompare/ punere sub presiune și/ sau racordarea la utilități, sisteme de contorizare a apei, inclusiv construcția/ modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

IMPORTANT!

Documentaţiile tehnico-economice (Studiu de fezabilitate/ DALI, proiect tehnic, documentaţie tehnică de execuţie) aferente proiectelor depuse pe submăsura 4.3- infrastructura de irigații se vor întocmi numai de persoane fizice/ juridice atestate de MADR, conform legii, pentru a executa activități de îmbunătățiri funciare.

Pentru informații puteți accesa:

http://www.madr.ro/fond-funciar-si-imbunatatiri-funciare/imbunatatiri-funciare.html

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobării finanțării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020;

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/ sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții ‐ montaj.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Costurile generale reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a Studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, a proiectului tehnic, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/ sau implementarea proiectului, direct legate de submăsură, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj.

Conţinutul -cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legislației în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor Contractului de finanţare semnat cu AFIR;

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

  1. Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;

cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/ 2013, care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de finanțare;

cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;

cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și anume:

 1. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

 2. achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;

 3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

Cheltuieli neeligibile specifice:

 1. Costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate;

 2. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

 3. Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.

Atenţie !

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern

nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

2.5 Principiile şi criteriile de selecţie ale proiectului

PRINCIPIUL DE SELECŢIE

PUNCTAJ PROPUS

P1 Principiul economiei de apă

Maxim 20 puncte

Proiecte de modernizare în care se prevede economie de apă cât mai mare

1) >20%

2) >10 – ≤20%

3) >7 – ≤10%

4) >5 – ≤7%

20 puncte

15 puncte

10 puncte

5 puncte

Economia de apă, în sensul demonstrării reducerii pierderii de apă, pentru proiectele de modernizare va fi evaluată ex-ante, calculată şi specificată în Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii.

P2 Principiul suprafețelor deservite – Suprafața irigabilă prin proiect

Maxim 40 puncte

2100 ha

40 puncte

200 ha

0 puncte

Pentru suprafața irigabilă prin proiect mai mică sau egală de 200 ha, nu se acordă punctaj; pentru fiecare treaptă de 4,75 ha peste 200 ha se vor cumula câte 0,1 puncte, până la punctajul maxim de 40 puncte.

Pentru suprafața irigabilă prin proiect mai mare sau egală cu 2100 ha se va acorda punctajul maxim de 40 puncte.

P3 Principiul alimentării direct de la sursă sau în sistem gravitațional

Maxim 20 puncte

Proiecte în care alimentarea cu apă este în sistem gravitațional sau direct de la sursă.

20 puncte

Punctajul se acordă numai atunci când sistemul de alimentare nu prevede nici o treaptă de pompare.

Alimentarea cu apă direct de la sursă se verifică şi se stabilește în baza SF/ DALI, precum şi la verificarea în teren, de către experţii CRFIR/ AFIR.

P4 Principiul complementarității cu investiții pentru modernizare sisteme de irigații în aval

Maxim 20 puncte

Proiecte pentru care sursa de apă pentru irigații a fost modernizată.

20 puncte

Vor fi punctate şi acele proiecte pentru care alimentarea cu apă se face direct de la sursă.

Document verificat -Contract multianual încheiat cu un furnizor de apă pentru irigaţii, pentru punctul/ punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigaţii pentru care se solicită investiţia, în vigoare la data depunerii Cererii de finanţare.

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în documentele anexate (adeverinţă de la ANIF/ FOUAI deţinător de infrastructură principală funcțională completată cu toate elementele solicitate prin formular).

Total punctaj 100 puncte

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în anunțul licitației de proiecte.

Pentru această submăsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

În situaţia în care, în momentul evaluarii se constată că solicitantului i‐a scăzut punctajul (autoevaluare/ prescoring) sub pragul de calitate corespunzător lunii respective și/ sau şi‐a încadrat greșit proiectul din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă), acesta va fi declarat neconform.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior.

Atenție! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare să identificaţi obiectiv punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte şi să-l menţionaţi în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”, precum și încadrarea corectă a proiectului din punct de vedere a alocării financiare a măsuri/submăsuri/ componente (alocare distinctă).

De asemenea, în Cererea de finanțare va fi completat și câmpul aferent Criteriului de departajare: Gradul de utilizare a suprafeţei irigabile (procent din suprafaţa irigabilă prin proiect raportată la suprafaţa totală irigabilă a OUAI/ FOUAI.

2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului).

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP);

 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).

Atenţie !

În baza acordului de delegare încheiat de AFIR cu ANIF, SF/DALI vor fi verificate de către specialiștii ANIF în vederea emiterii Avizulului Consiliului Tehnico-Economic (CTE), în termen de 15 zile (20 zile în cazul în care sunt necesare clarificări). În acest sens, AFIR prin centrele regionale va transmite SF/ DALI încărcate de solicitanți în sistem către ANIF. Eventualele modificări tehnice ale SF/ DALI ce se impun pentru obţinerea avizului CTE nu trebuie să aducă atingere principiilor din PNDR 2014-2020, condițiilor de eligibilitate si să nu conducă la depășirea valorii eligibile nerambursabile a proiectului.

Vor fi evaluate condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție numai pentru acele proiecte pentru care CTE-ANIF a emis aviz favorabil.

Solicitanții ale căror proiecte au primit avizul CTE-ANIF nefavorabil au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la data emiterii acestui aviz pentru a depune contestaţie. Contestațiile la avizul CTE-ANIF vor fi depuse on-line/ fizic de solicitanți la ANIF. Centralizatorul contestațiilor depuse de solicitanți întocmit de ANIF precum și contestațiile și documentele anexate acestora vor fi transmise de ANIF în termen de 2 zile către Comisia de Contestații și AFIR. Contestațiile vor fi soluționate în termen de maximum 10 zile de către o Comisie de soluționare a contestațiilor pentru avize CTE a MADR numită prin ordin al ministrului, iar rezultatul în urma soluționării acestora va fi comunicat către solicitant/ AFIR/ ANIF.

Pentru informații privind procedura de emitere a Avizului CTE-ANIF vă rugăm să accesați link-ul http://www.anif.ro/proiecte/pndr43/

Capitolul 3

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU „INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAŢII”

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

Un solicitant/ beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/ submăsuri din cadrul PNDR 2014-2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/ 2015 cu modificările și completările ulterioare.

3.1 Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de finanţare

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, conform listei documentelor prezentată la Cap. 4 din prezentul Ghid, care vor fi scanate și depuse numai on-line, pe pagina de internet www.afir.info

Atenţie !

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de finanțare, precum și conținutul acestora. Se vor completa numai informaţiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus ).

Completarea celor două anexe la Cererea de finanţare este obligatorie.

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa http://www.afir.info

Atenţie!

Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanţare fac parte integrantă din aceasta. Depunerea se va realiza numai în sistem electronic.

3.1.1 Completarea Cererii de finanţare

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de finanţare completate de mână.

Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Programului.

Atenţie !

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1305/ 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 807/ 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1305/ 2013, cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, ale HG nr. 226/ 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare în Cererea de finanţare.

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de finanţare, are posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnarii Contractului de finanţare FEADR cu condiţia să nu depăşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea Autorităţii Contractante pentru o achiziție publică.

Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.

3.1.2 Depunerea dosarului Cererii de finanţare

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinzând Cererea de finanţare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de finanţare) va fi scanat și depus online.

Pentru a depune Cereri de finanțare on-line, solicitanții care nu au cont pe siteul www.afir.info, vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza pentru încarcarea Cererilor de finanțare în format electronic. Pașii care trebuie parcurși pentru încărcarea Cererilor de finanțare în portalul AFIR sunt următorii:

I. Accesarea site-ului AFIR

Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser(ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) și accesarea adresei www.afir.info. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.

II. Autentificare

Pentru logare există, un câmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user: și deconectare . De asemenea, se găsește și un buton dedicat optiunii de Înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor . După înregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare și va trebui să urmeze instrucțiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

III. Pregătire documente pentru încarcare

După autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, în care utilizatorul va urma pașii următori:

1. Completare date de identificare ale solicitantului:

– Denumire solicitant

– Titlul proiectului

– CUI solicitant

– Adresa de e-mail reprezentant legal al proiectului

2. Completarea Sesiunii și a sub-măsurii pe care se dorește depunerea proiectului.

Din lista de sesiuni/ submăsuri disponibilă, utilizatorul va alege sesiunea pe care va depune proiectul. După selectarea sesiunii, a submăsurii și tipului de investiție, utilizatorul va continua cu pasul de încărcare Cerere de finanțare și anexe tehnico-administrative.

IV. Încărcarea Cererii de finanțare, a anexelor tehnice și administrative.

Sunt disponibile următoarele secţiuni:

 1. Încărcarea formularului Cerere de finanțare

La încărcarea Cererii de finanțare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

 • formularul Cererii de finanţare trebuie să fie redactat electronic.

 • se va utiliza ultima versiune de Cerere de finanțare, publicată pentru sesiunea repectivă.

 • denumirea fişierelor nu trebuie să conţină caracterele speciale “~ ” # % & * : < > ? / { | }”

Este obligatorie completarea câmpurilor:

 • CUI solicitant

 • Statut juridic solicitant

 • Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect:

  • BI/CI/Pașaport

  • Serie

  • Număr

  • Data eliberării

  • Data valabilității

 • E-mail reprezentant legal

 • Amplasare proiect Regiune –Județ

 • Amplasare obiectiv investiție: Județ/Oraș/Comună/Sat.

 • A7 -Date despre consultant

 • A8 -Date despre proiectant.

Atenţie !

Pentru a preveni respingerea Cererii de finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în completarea Cererii de finanțare, solicitantul are responsabilitatea încărcării unei cereri de finanțare în care informația să fie completă și conformă cu realitatea.

În funcție de informațiile privind amplasarea proiectului – Regiune – Județ, se va stabili Centrul regional la care se va lansa fluxul de Depunere Cerere de finanțare, în SPCDR.

La deschiderea fișierului în format pdf al Cererii de finanțare radiobutonul de la câmpul ,,Conținutul cadru al documentației tehnico-economice faza SF/ DALI conform:” de la secțiunea A este setat implicit pe H.G. nr. 28/ 2008. În cazul în care conținutul cadru al SF/ DALI este conform H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice atunci solicitantul va trebui să bifeze radiobutonul aferent acestui act normativ. Se menționează că în funcție de radiobutonul bifat la acest câmp solicitantul va putea completa Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și A3 din modelul de Cerere de finanțare în conformitate cu actul normativ care a stat la baza elaborării SF/ DALI. De asemenea, în cazul în care conținutul cadrul al SF/ DALI este conform H.G. nr. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, solicitanții vor trebui să depună la dosarul Cererii de finanțare documentul prin care fac dovada că obiectivul/ proiectul de investiție se încadrează în prevederile art. 15 din H.G. nr. 907/ 2016.

1.1 Încărcarea formularului Cererii de finanţare completat, semnat şi scanat

 1. Încărcare documente anexate Cererii de finanțare

Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron. Validări privind formatul fișierelor ce urmează a fi încărcate:

 • fişierele trebuie să fie în format .pdf scanate cu o rezoluție de minim 200 dpi, cu denumirea conform listei documentelor din cererea de finanțare (numărul si primele două-trei cuvinte).

Atenţie!

Dosarul Cerererii de finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de finanţare.

 1. Încărcare alte documente

În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea de a încărca și alte documente justificative ale proiectului. După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor regăsi în Sistemul de gestiune a documentelor, în folder-ul proiectului, concomitent cu inițierea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Şef SIBA, pentru alocarea expertului care va verifica cererea de finanțare.

Alocarea numărului de ordine al cererii de finanțare se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

După depunerea proiectelor, pentru solicitanți, sunt disponibile numai acțiunile “Vizualizare”, “Statusuri”.

ATENŢIE !

La încărcare online a proiectului, solicitanţii, vor trebui să încarce toate documentele care au bifa pe coloana „Obligatoriu pentru toate proiectele”. În caz contrar proiectul nu se va putea depune online.

În ultima zi de depunere a sesiunii, încărcarea online se realizează până la ora 16.00.

   1. Verificarea dosarului Cererii de finanţare

Verificarea Cererilor de finanţare se face la:

  • CRFIR, pentru toate proiecte de investiţii;
  • AFIR nivel central, pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj.

 1. Încadrarea Cererii de finanţare în funcţie de autoevaluarea scorului pre-scoring.

Cererea de finanţare este admisă pentru verificarea eligibilității și a criteriilor de selecţie, în cazul în care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu pragul de calitate al lunii în care a depus Cererea de finanțare.

Atenţie!

Nu este permisă încadrarea în Devizul general, subcap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile , fără a fi detaliate în devizele pe obiect, distinct, lucrările/ spaţiile/ instalaţiile corespunzătoare categoriilor de cheltuieli.

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/ montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile / neeligibile.

În cazul Cererilor de finanţare verificate prin sondaj la AFIR – nivel central, informatiile suplimentare se vor cere numai pentru pct.1 , pct.3 şi pct. 4 .

2. Verificarea eligibilităţii Cererii de finanţare.

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

 • verificarea eligibilităţii solicitantului;

 • verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;

 • verificarea bugetului indicativ al Cererii de finanțare.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:

 1. în cazul în care documentația tehnico-economică (Studiul de fezabilitate/ Documentația de avizare pentru Lucrări de Intervenție) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul ei, ori faţă de cele menţionate în Cererea de finanţare sau documentele anexate.

 2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective.

 3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este făcută corect.

 4. În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanțare) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanţare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4. „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanţare”, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

Atenţie!

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată de către AFIR că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în sistem online, iar raspunsul va fi transmis online.

3. Verificarea pe teren a Cererilor de finanţare.

Verificarea pe teren se realizează de către entităţile care instrumentează Cererea de finanţare, respectiv:

 • CRFIR – pentru toate Cererile de finanţare;

 • AFIR nivel central – pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj.

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative ale Cererii de finanțare și concordanța acestora cu elementele existente pe amplasamentul propus. Se procedează la verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate evidențiate în etapa verificării administrative prin comparație cu realitatea din teren, pentru a se obține o decizie rezonabilă privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate şi selecţie.

4. Verificarea criteriilor de selecție.

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.

Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare.

În urma acestor verificări privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a criteriilor de selecție, pot exista trei situaţii:

 • proiectul este neeligibil;

 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul de calitate lunar;

 • proiectul este neconform: în cazul în care punctajul rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât pragul de calitate lunar corespunzător, sau proiectul este încadrat greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componentă (alocare distinctă).

5. Selecţia proiectelor.

Alocarea financiară publică a submăsurii 4.3 – infrastructura de irigații aferentă perioadei de depunere continue, criteriile de selecție, punctajele de selecție, criteriile de departajare şi pragul minim sunt stabilite la inițiativa AM PNDR cu consultarea prelabilă a Comitetului de Monitorizare.

În ANUNŢUL DE LANSARE A CERERII DE PROIECTE finanțate prin submăsura 4.3 – componenta infrastructură de irigații sunt prezentate: alocarea sesiunii, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim şi pragurile de calitate lunare, alte informații generale.

La depunerea proiectului solicitanții completează în Cererea de finanțare câmpul aferent punctajului estimativ (autoevaluare/ prescoring).

Depunerea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (evaluare-prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective.

Depunerea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (evaluare-prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective. Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei măsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă), se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii/ submăsurii/ componente (alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decât pragul de calitate corespunzător lunii respective se va întocmi un raport de selecție lunar. Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/ contestații anterioare, valoarea publică totală a contestațiilor depuse aferente rapoartelor de selecție lunare/ trimestriale publicate, după caz.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face descrescător în funcție de Gradul de utilizare a suprafeţei irigabile (procent din suprafaţa irigabilă prin proiect raportată la suprafaţa totală irigabilă a OUAI/ FOUAI).

După publicarea raportului de selecţie lunar/ final pe site-ul AFIR, beneficiarii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selecției. Contestațiile, semnate de solicitanți, se vor depune online.

Urmare a soluționării contestațiilor comisia de contestații va proceda la selecția proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent etapei respective, cu aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în ghidul solicitantului aferent submăsurii sau mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar/ trimestrial aferent etapei respective în situația în care valoarea publică totală a proiectele selectate din raportul de selecție lunar/ trimestrial aferent este mai mică decât alocarea disponibilă pentru selecția etapei. Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în aşteptare şi vor intra în competiţie cu proiectele depuse în cadrul aceleiași sesiuni continue de depunere a proiectelor, după caz.

După publicarea raportului de contestaţii lunar, AFIR întocmeşte Raportul de Selecţie aferent etapei pentru care au fost finalizate contestaţiile. Astfel, alocarea disponibilă pentru selecţia aferentă etapei pentru care au fost finalizate contestaţiile va fi utilizată pentru finanţarea proiectelor eligibile fără finanţare în ordinea publicării rapoartelor de selecție lunare/ trimestriale sau va reîntregi alocarea disponibilă aferentă etapei următoare dacă este cazul. Alocarea disponibilă pentru selecţia aferentă etapei pentru care au fost finalizate contestaţiile este reprezentată de diferenţa între valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente etapei respective şi valoarea publică totală a proiectelor selectate, rezultate în urma publicării raportului de contestaţii respectiv.

Atenție! Evaluarea criteriilor de selectie se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de finanțare.

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit „Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)”, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul lansării sesiunii, publicat pe site-ul www.madr.ro si www.afir.info.

Solicitanții vor putea retrage şi/ sau redepune proiectul o singură dată în cadrul sesiunii continue.

Retragerea Cererii de finanțare se poate efectua online prin completarea, semnarea şi ştampilarea formularului de retragere de către solicitant/ reprezentant legal, formular ce va fi scanat și transmis online pe site-ul www.afir.madr.ro.

Atenție!

Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei Cereri de finanțare!

De asemenea, solicitanţii a căror proiecte au fost declarate neconforme vor putea să mai redepună proiectul o singură dată în cadrul sesiunii continue.

3.2 Contractarea fondurilor

După  aprobarea Raportului de selecție/ Raportului de contestații în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, AFIR notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie prin documentul „Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare”.

În urma depunerii la AFIR a Cererii de finanțare și a documentelor solicitate la contractare, pe suport de hârtie, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării se constată neconcordanțe între documentele depuse on-line și cele din dosarul original al Cererii de finanțare.

Atenţie!

În vederea semnării Contractului de finanțare, în termenul precizat în Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare, solicitantul se va prezenta la sediul CRFIR cu un exemplar original al dosarului Cererii de finanțare şi a documentelor anexe pe suport de hârtie, conform documentaţiei depuse online, care va rămâne la CRFIR. Pentru confruntarea documentelor copie depuse pe suport de hârtie cu varianta online, se va prezenta totodată și dosarul cuprinzând documentele în original.

Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele documente cu caracter obligatoriu, în termenul precizat în Notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare a proiectului:

 1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat;

 1. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR);

3. Documentul emis de ANPM, după caz:

  1. Clasarea notificării

sau

3.2 Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)

sau

3.3 Acordul de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului

sau

3.4 Acordul de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul)

sau

3.5 Avizul Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.

Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat în notificarea emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltarii rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecția proiectului.

După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai poate fi semnat.

4. Cazier judiciar (fără înscrieri privind sancțiuni economico‐financiare), atât în cazul reprezentantului legal, cât și în cazul întreprinderii (conform prevederilor legale în vigoare), în original, valabil la data încheierii contractului, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/ 2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Cazier fiscal al solicitantului (fără înscrieri), valabil la data încheierii Contractului.

6. Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

7. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de

Întârziere.

8. Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru decontarea T.V.A., unde este cazul.

În caz de neprezentare a documentelor de către solicitant în termenul precizat în Notificarea AFIR privind selectarea Cererii de finanțare sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare.

Atenţie!

Pentru verificarea și avizarea modificărilor aduse la soluția tehnică din P.Th beneficiarul va trebui să depună documentația la CRFIR (2 exemplare letric și 2 pe CD);

– Beneficiarul este obligat:

– să convoace ANIF local în vederea participării, în comisia de recepție, la fazele determinante prevăzute de proiectant în programul de control ;

– să convoace ANIF local în vederea participării, în comisia de recepție, la terminarea lucrărilor

Proiectul Tehnic de Execuție se va depune spre avizare la AFIR după încheierea contractului de finanțare, respectiv înainte de depunerea primei tranșe de plată.

Proiectul tehnic de execuție se va depune de solicitant la sediul CRFIR în două exemplare format letric și respectiv, în două exemplare pe suport magnetic (CD/ DVD).

În baza Acordului de delegare ANIF va verifica conformitatea Proiectului Tehnic de execuție (P.Th.) cu Studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, completând în acest sens Fișa de verificare a conformității P.Th. cu SF/ DALI în termen de 5 zile (15 zile în cazul în care sunt necesare clarificări).

În urma avizării Proiectului tehnic de execuție de către Autoritatea Contractantă beneficiarul va avea posibilitatea de a publica în SEAP invitația de participare pentru derularea procedurilor de achiziţii de lucrări.

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenul prevăzut conduce la neîncheierea Contractului de finanţare!

Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj.

Durata  de execuție poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute în Contractul de finanțare, la valoarea rămasă de rambursat.

Durata de execuție se suspendă în situația în care, pe parcursul implementării proiectului, se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora.

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:

 1. modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

 2. modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;

 3. realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.

Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a Contractului de finanţare.

Durata de valabilitate a Contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă.

Odată cu depunerea Cererii de finanțare, se înțelege că solicitantul își  dă acordul în ceea ce privește publicarea pe site-ul AFIR a datelor de contact (denumire, adresă, titlu și valoare proiect).

Precizări referitoare la acordarea avansului.

Atenţie!

AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituţie bancară.

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată.

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții publice de către AFIR. 

Plata avansului aferent Contractului de finanțare este condiționată de constituirea unei garanţii eliberate de o instituție financiară bancara sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naționale a României, potrivit legislației în vigoare, în procent de 100% din suma avansului.

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul cererii de plată a Avansului.

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.

Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă de timp egală cu durata de execuție a contractului  și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.

IMPORTANT!

Solicitantul/ Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la măsura/ submăsura din PNDR 2014-2020/ schema de ajutor pentru care depune proiectul în cadrul PNDR 2014 – 2020 în vederea selectării pentru finanțare şisă cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în Contractul de finanțare înainte de semnarea acestuia.

Garanția poate fi prezentată de beneficiarii privați și sub formă de poliță de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare.

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la expirarea duratei de execuție a contractului prevăzut în Contractul de finanțare, respectiv la ultima tranșă de plată.

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea perioadei maxime de execuţie aprobate prin Contractul de finanţare, este obligat ca înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depună la Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/ Nebancară, care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire.

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare :

Atenţie!

Pentru proiectele depuse on-line, solicitarea de modificare a Contractului de finanțare se va transmite prin intermediul aplicației din contul utilizatorului de pe care a fost depus proiectul respectiv. În acest sens beneficiarul va trebui să completeze și să încarce și formularul C3.1 – Notă explicativă pentru modificarea contractului de finanțare, formular care poate fi descărcat de pe portalul http://www.afir.ro, din cadrul secțiunii Tipizate.

 • Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de finanțare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.

 • Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

 • Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcționalitatea investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de finanţare prin act adiţional.

 • Beneficiarul va prezenta o notă explicativă în cazul solicitării de modificare a contractului de finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante.

 • Beneficiarul va trebui să respecte pe toata durata contractului, criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în Cererea de finanţare, aprobată ca urmare a procesului de evaluare și selecție.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/ falimentului, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/ autorizaţiile/ avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire.

Anterior încetării Contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/ sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

Atenţie!

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/ sau să nu modifice substanţial investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de finanţare.

3.3 ACHIZIȚIILE

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională, în vigoare, specifică achiziţiilor publice precum şi potrivit Instrucţiunilor pentru achiziţii publice ce se vor anexa contractului de finanţare.

Atenţie!

Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi / sau proiectare, publicate pe pagina oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. Aceste documente au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte.

Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date model, specifice fiecărui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni.

Termenul de finalizare al achiziţiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, se va corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată menţionată la art. 4 din HG 226/ 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază proiectul tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR.

Contractele de achiziție publică a Studiului de fezabilitate (SF), sau a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) vor conține, în mod obligatoriu, clauze prin care prestatorul se obligă să cesioneze, în mod exclusiv, autorității contractante, drepturile patrimoniale de autor asupra SF/ DALI, fără a fi limitat la un teritoriu și timp, în condițiile Legii nr. 8/ 1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenții în privința atribuirii contractului pentru realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, documentațiilor necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor.

Atenţie!

Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii servicii din Manualul de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR.

Pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție (PT), în cazul în care, operatorul economic care a elaborat Studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ sau alte documentații tehnice ce stau la baza, sau fac parte din caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanți în calitate de ofertant/ asociat/ subcontractant/ terț susținător, acesta trebuie să aducă la cunoștința autorității contractante (comisiei de evaluare) această stare de fapt, și să prezinte o declarație din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora (SF, DALI, alte documentații tehnice) nu este de natură să denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de interese.

Regimul conflictului de interese:

În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de interese prevazute în capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare.  Cu titlu exemplificativ, reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, următoarele:

a) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/ candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/ soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/ informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situaţia în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/ terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/ sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/ soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

e) situaţia în care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/ soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie (art. 14 din OUG 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare).

Pe parcursul derulării  procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare.

3.4 PLATA

Beneficiarul va depune la CRFIR Dosarele cererilor de plată, în conformitate cu Declaraţia de eşalonare, depusă la semnarea Contractului de finanțare.

În situația în care se aprobă prelungirea duratei de execuție peste termenul maxim de 36 de luni beneficiarului i se va permite rectificarea în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată.

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor cererilor de plată distinctă pentru TVA la semnarea actului adițional pentru TVA .

Dosarul cererii de plată se depune de beneficiar la CRFIR, în două exemplare pe suport de hârtie şi electronic, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (Anexă la Contractul de finanţare).

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme.

Capitolul 4

INFORMAŢII UTILE PENTRU

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de finanţare

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:

 1. Studiul de fezabilitate/ Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

ATENŢIE!

 • În cazul în care proiectul prevede lucrări de impermeabilizare a canalelor de irigații aferente stațiilor de pompare SPA sau SRP, pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile H.G. nr. 363/ 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită.

 • Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.htm.&gt;, din data întocmirii devizului general al Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii.

 • În cazul în care conținutul cadrul al SF/ DALI este conform H.G. nr. 28/ 2008 solicitanții vor trebui să depună la dosarul cererii de finanțare documentul prin care fac dovada că obiectivul/proiectul de investiție se încadrează în prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/ 2016.

2. Certificat de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finanţare, eliberat în condiţiile legii (Legea nr. 50/ 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Important!

În Cererea de finanţare trebuie specificat numele proiectului/ investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de Urbanism.

3. Protocol/ proces verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită (pe o durată de minim 10 ani de la semnarea Contractului de finanţare) asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care o administrează organizaţia/ federaţia pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia (OUAI/ FOUAI).

În situația în care protocolul/ procesul verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită este încheiat pe o perioadă ce nu acoperă 10 ani de la semnarea contractului, solicitantul va depune o declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează că va prelungi protocolul/ procesul verbal cu diferenţa de perioadă care să acopere perioada de 10 ani de la semnarea contractului de finanţare.

şi

3.1. Documente ce atestă dreptul de proprietate/ folosinţă asupra terenului/ activului fizic aferent investiției.

4. Hotărârea Adunării Generale a Organizaţiei/ Consiliului de Administraţie al Federaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii pentru investiţia solicitată, care să cuprindă următoarele puncte (obligatorii):

– necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;

– lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele OUAI/ FOUAI pentru perioada de realizare a investiţiei;

angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată;

-suprafeţele/ obiectivele deservite de investiţie;

– angajamentul de a se asigura volumele de apă necesare udărilor atât pentru membrii OUAI cât şi pentru ceilalţi deţinători de teren în interiorul plotului, conform legii, cu condiția respectării statutului și a hotărârii Adunării Generale a Organizaţiei/ Consiliului de Administraţie al Federaţiei.

5. Document privind înregistrarea în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare.

Atenţie! OUAI/ FOUAI au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza în cadrul submăsurii

4.3-componenta infrastructură de irigaţii, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se vedea planul financiar.

6. Adeverinţă ANIF, completată conform modelului din Anexa 4 la ghid și în care se vor specifica: asigurarea apei pentru irigații, bazinul hidrografic, suprafața posibilă de irigat din punctul/punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigaţii pentru care se solicită finanțare, dacă ploturile propuse prin proiect se regăsesc în suprafața viabilă din Anexa2 la ghid, dacă infrastructura principală de irigații din aval este funcțională și dacă a fost sau nu modernizată, dacă instalațiile de irigat sau elemente ale infrastructurii de irigații supuse modernizării fac parte dintr-un sistem de irigații care a fost activ în trecutul recent (2007-2016) precum și autorizarea ANIF-ului teritorial sau FOUAI-ului de către ANAR.

7. Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajările de irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române.

8. Pentru OUAI/ FOUAI cu alimentarea direct din sursă se va prezenta autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajările de irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române.

9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

10. Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării (după caz).

11. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR.

Dosarul CERERII DE FINANŢARE:

Cererea de finanţare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării); link www.afir.ro

Contractul de finanţare – Anexa 2 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile); link www.afir.info

Dosarul CERERII DE PLATĂ:

Cererea de plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului); link www.afir.info

Cererea de plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc); link www.afir.info

Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor cererilor de plată (document care prevede perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată); link www.afir.info

Declaraţia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli – achiziţii de bunuri/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute); link www.afir.info

Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare); link www.afir.info

Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achiziţie, a condiţiilor de eligibilitate menţionate în Cererea de finanţare şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altor programe de finanţare nerambursabilă); link www.afir.info

De asemenea, în pagina de internet a AFIR, http://www.afir.info , puteţi consulta şi descărca:

 • Fişa Măsurii (Investiţii prin FEADR submăsura 4.3. Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice);

 • Actele normative utile (Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR).

TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE AFIR POT FI CONSULTATE ȘI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A AFIR (WWW.AFIR.INFO – INVESTIŢII PRIN FEADR – SUBMĂSURA 4.3 INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE) SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE AFIR DIN ŢARĂ.

4.3 DICŢIONAR.

ADI ITI DELTA DUNĂRII Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării are rolul de a contribui la implementarea Planului de Măsuri din cadrul Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării prin Mecanismul ITI și de a sprijini Autoritățile de Management în implementarea acestui mecanism în conformitate cu atribuțiile menționate în Anexa 3 la Protocolul Cvadripartit încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Consiliul Director al ADI ITI Delta Dunării.

Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţiile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Administraţiei publice locale nr.215/2001).

ITI Delta Dunării – Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării. Instrumentul ITI va fi utilizat, prin contribuția tuturor Programelor FESI 2014‐2020 (Fondul European de DezvoltareRegională, Fondul European Agricol și de Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Fondul de Coeziune, Fondul Social European), într‐un areal format din 38 de unități administrativ teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și Nordul Județului Constanța.

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării ‐ este un document strategic elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu expertiză externă din partea Băncii Mondiale care orientează dezvoltarea regiunii Deltei Dunării. Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării a fost aprobată prin HG nr. 602/2016.

Mecanismul ITI – reprezintă un instrument pus la dispoziția Statelor Membre UE pe parcursul perioadei de programare 2014‐2020 pentru a asigura implementarea programelor operaționale într‐un mod transversal, pe baza unei strategii integrate într‐un teritoriu definit.

Planul de Măsuri – reprezintă un set de proiecte de investiții ce vor fi implementate în perioada 2014‐2020 prin Mecansimul ITI și care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Solicitant persoană juridică, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cererea de finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Eligibilreprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

Fişa submăsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice autorizate sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a submăsurii 4.3 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;

Măsura – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);

Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;

Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;

Reprezentantul legal – este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuala cu AFIR, conform legislației în vigoare ;

Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghidși care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul ghidl şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

Derulare proiect – reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Infrastructură secundară de irigații – reprezintă o rețea compusă din structuri, pompe, canale și conducte care poate fi folosită la prelevarea apei din infrastructura principală și distribuirea ei la unul sau mai multe echipamente de irigare și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces și infrastructura aferentă necesare pentru a exploata, întreține și repara amenajarea.

Sistemul de irigaţii din aval – este reţeaua hidraulică distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a putea prelua apa şi/sau transporta apa, a distribui şi a aplica apa pentru irigaţii pe o suprafaţă de teren definită şi care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces şi infrastructura aferentă, pentru a exploata, a întreţine şi a repara sistemul de irigaţii, aflată între sursa sau priza de apă şi punctele de livrare a apei pentru OUAI-uri ;

Suprafaţă de irigat– suprafaţa care poate fi irigată dintr-un punct de livrare. Mărimea acestei suprafeţe se determină din documentele de constituire a organizaţiei sau a federaţiei de organizaţii ;

Punctul de livrare a apei pentru irigaţii – locul din care Administraţia sau alt furnizor de apă pentru irigaţii extrage sau livrează apă pentru irigaţii beneficiarilor, cu excepţia hidranţilor de irigaţii ;

Suprafaţă irigabilă– suprafaţa care se irigă într-un sezon de irigaţii, aşa cum acesta este definit de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Mărimea suprafeţei se declară de organizaţie sau federaţie pe baza aprobării adunării generale a organizaţiei sau a consilului de administraţie al federaţiei.

Directiva cadru apă – Directiva 2000/ 60/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu modificările și completările ulterioare.

„/” – în accepțiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuație echivalentul conjucției „sau” (se va intrepreta ca inlocuitor al cuvantului „sau”) pentru a indica alternative sau mai multe opțiuni (exemplu: „modernizare/ extindere” este echivalent cu „modernizare sau extindere”); în enunțarea numărului actelor normative bara oblică este echivalentă cu prepoziția „din” (Legea 544/ 2001 este echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în enunțarea unităților de măsură, este echivalentă cu prepoziția „pe” (kilometri/oră este echivalent cu kilometri pe oră).

Abrevieri:

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

ANIF – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.

ANPM – Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

CTE-ANIF – Consiliul Tehnico-Economic al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.

P.N.R.I.P.I.R Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România aprobat prin H.G. nr. 793/ 26.10.2016

SPP – Staţie/ Staţii de pompare de punere sub presiune.

SRP – Staţie/ Staţii de repompare.

SPA – Staţie/ Staţii de pompare a apei.