PNDR 2018 – Submasura 4.2a – Investitii in procesarea – marketingul produselor din sectorul pomicol | Schema de ajutor de stat GBER

– Varianta Consultantiva Mai 2018 –
Pentru consultanta sau mai multe informatii:
http://bit.ly/SolicitareConsultanta 

GHIDUL SOLICITANTULUI

Schema de ajutor de stat GBER

Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de produse neagricole

și

Schema de minimis

Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole

aferente subMăsuri 4.2a – Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

-depunere online-

Finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Europa investește în zonele rurale

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

Schemei de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de produse neagricole

și

Schemei de minimis Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole” 

 aferente submăsurii 4.2a – „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

 depunere online

Ghidul Solicitantului este un material de informare al potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) privind condițiile obligatorii pentru acordarea fondurilor nerambursabile ca ajutor de stat prin Schema de ajutor de stat GBER (regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) 2014-2020. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi europene.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru completarea, depunerea, verificarea și selecţia dosarului Cererii de Finanțare, contractarea şi derularar proiectului dumneavoastră. În cuprinsul Ghidului sunt menționate documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelele pentru Cererea de Finanţare- ajutor de stat, Studiul de Fezabilitate, Contractul de Finanţare- ajutor de stat, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate, pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet http://www.afir.info.

Prevederile prezentului Ghid se completează cu reglementările cuprinse în manualul de procedură pentru schema GBER și schema de minimis (4.2a) postat pe site-ul http://www.afir.info.

IMPORTANT!

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe paginile de internet http://www.afir.info și http://www.madr.ro.

De asemenea, pentru a obţine informaţii ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet ( vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.)

CUPRINS

 1. PREVEDERI GENERALE

  1. Dispozitii generale – obiectivele generale si specifice ale schemei de ajutorului de stat –schema GBER și schema de minimis …………………………………………………………………… 04

 1. PREZENTAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT

  1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ……………………………………………. 06

  2. Condiţii obligatorii pentru acordarea sprijinului.……………………………………………. 11

  3. Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile………………………………………………………….. 21

  4. Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile………………………………………………………. 24

  5. Criterii de selecţie ale proiectului…………………………………………………………………. 26

  6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)…………… 32

2.7 Prezentarea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol”…………………………………………………………………………………………… 36

 1. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU SCHEMA DE AJUTOR DE STAT STIMULAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE PRIN REALIZAREA DE INVESTIŢII PENTRU PROCESAREA ŞI MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL ÎN VEDEREA OBŢINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE

  1. Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererile de Finanţare …………….. 42

  2. Contractarea fondurilor ………………………………………………………………………………. 49

  3. Achiziţii Schema GBER………………………………………………………………………………….. 56

  4. Plata …………………………………………………………………………………………………………… 59

 1. INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

  1. Documentele necesare întocmirii Cererile de Finanţare ……………………. http://www.afir.info

  2. Lista Formularelor disponibile pe pagina de internet a AFIR ……………… http://www.afir.info

  3. Dicţionar………………………………………………………………………………………….. http://www.afir.info

  4. AFIR în sprijinul dumneavoastră…………………….………………………………….. http://www.afir.info

5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

5.1. Anexa 1 – Formular Cerere de Finanțare schema GBER……………………….www.afir.info

5.2 Anexa 2 – Formular Cerere de Finanțare schema de minimis…………………http://www.afir.info

5.3 Anexa 3 – Studiu de fezabilitate şi anexele aferente conform H.G. nr. 28/2008 și 907/2016 ……………………………………………………………………………………..http://www.afir.info

5.4. Anexa 4 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene……….. http://www.afir.info

5.5. Anexa 5.1– Model Contract de Finanţare pentru Schema GBER (4.2a)…….www.afir.info

Anexa 5.2- Model Contract de Finanţare pentru schema de minimis aferenta schemei

GBER (4.2a)

Anexa 5.3 Angajament pe proprie raspundere privind utilizarea cofinanţării

5.6. Anexa 6 – Fişa Submăsurii 4.2a……………………………………………………………..www.afir.info

5.7. Anexa 7 – Anexa aferentă Subprogamului Tematic Pomicol din cadrul

național legislativ de implementare……………………………………………………. http://www.afir.info

5.8. Anexa 8 – Acte normative utile ………………………………………………………… http://www.afir.info

5.9. Anexa 9 – Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea

în categoria firme în dificultate” …………………………………………………. http://www.afir.info

5.10. Anexa 10 – Declaraţia pe propria răspundere cu privire la cumulul

ajutoarelor de stat (inclusiv ajutoarele de minimis) acordate pentru aceleaşi costuri eligibile ………………………………………………………………… http://www.afir.info

5.11. Anexa 11– Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 3433/2015 de aprobare a schemei de ajutor de stat – “Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, cu completările și modificările ulterioare………………………………………………………………………………………………….. http://www.afir.info

5.12. Anexa 12 – Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr 285/07.03.2016 de aprobare a schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricoleși a produselor din sectorul pomicol”, cu completările și modificările ulterioare ………………………………………………………………………………………………………………… http://www.afir.info

5.13. Anexa 13 – Harta ajutoarelor regionale, pentru perioada 2014-2020 (Decizia CE nr C(2014) 2240 final). …………………………………………………………………………………… http://www.afir.info

5.14. Anexa 14 – Lista localități HNV……………………………..…………………………… http://www.afir.info

5.15. Anexa 15 – Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020 

5.16 Anexa 16 Declarația pe proprie răspundere privind statutul de IMM……… http://www.afir.info

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

1.1 DISPOZIȚII GENERALE – OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT – SCHEMA GBER ȘI SCHEMA DE MINIMIS

În baza schemei de ajutor de stat cu titlul “Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole“, denumită în continuare schemă GBER și aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 3433/2015, se poate acorda sprijin financiar pentru investiţii iniţiale sau investițiii inițiale în favoarea unei noi activități economice, în active corporale şi necorporale, pentru procesarea de produse agricole prevăzute în Anexa I la TFUE în vederea obţinerii de produse neagricole şi marketingul acestora, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

Obiectivul general al schemei de ajutor de stat GBER vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în Anexa nr. 2 a Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 3433/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele specifice ale schemei de ajutor de stat GBER vizează:

 1. Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară și deschiderea de noi piețe interne, în special în contextul unor lanțuri alimentare integrate;

 2. Creşterea calităţii produselor obţinute, al siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor sanitar-veterinare şi de siguranţă alimentară;

 3. Creşterea numărului de locuri de muncă.

Prezenta schemă transparentă de ajutor de stat, vizează acțiuni specifice și beneficiari eligibili conform fișei tehnice a submăsurii 4.2a – Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol și respectă prevederile art.13 și art.14 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 187, din 26 iunie 2014, denumit în continuare Regulamentul GBER, care este regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare.

Încadrarea Cereril de Finanţare se va face pe cele două domenii de intervenție 3A, respectiv 6A, după cum urmează:

DI 3A

Investiţiile individuale şi/sau colective care conduc la dezvoltarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor neagricole, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole, investiţii privind facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor alimentare;

DI 6A

Investiţii care vor contribui la crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole locale şi promovarea lanţurilor agroalimentare integrate, acțiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă.

În baza unei Cereri de Finanţare aferentă schemei de ajutor de minimis, ”Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole, denumită în continuare schemă de minimis și aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 285/07.03.2016 se poate acorda sprijin financiar nerambursabil în vederea pregătirii și implementării proiectelor de investiții derulate prin schema GBER.

Accesarea Schemei de minimis este opţională la depunerea Cererile de Finanţare pe Schema GBER și este aplicabilă numai întreprinderilor beneficiare ale Schemei GBER, care au contract semnat cu AFIR. Opțiunea va fi exprimată la depunerea Cererile de Finanţare pentru sprijin prin schema GBER.

Obiectivul schemei de minimis este de a sprijini întreprinderile beneficiare ale Schemei GBER în realizarea de produse noi, cu valoare adăugată fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 285/07.03.2016 este conformă cu criteriile privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr.1407/2013.

Capitolul 2

PREZENTAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT GBER (4.2a)

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile. Eligibilitatea solicitantului

Solicitanţii eligibili pentru ajutorul de stat acordat prin prezenta schemă sunt întreprinderile** (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele și grupurile de producători, care realizează în mediul urban/rural investiţii iniţiale sau investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice în active corporale şi/sau necorporale, pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol, în vederea obţinerii de produse neagricole în sectoarele de activitate economică eligibile, conform Anexei 2 din Ordinul 3433/2015 al schemei de ajutor de stat GBER.

**Formele asociative enumerate la categoriile de beneficiari eligibili sunt asimilate unei întreprinderi, adică formele asociative pot fi IMM-uri/întreprinderi mari.

Eligibilitatea solicitantului este respectată dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de mai jos:

 1. Solicitantul se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari eligibili si respectă statutul de IMM conform cu Anexa 1 şi dacă este cazul, Anexa 2 din Legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare (încadrarea în alte întreprinderi (întreprinderi mari) după cum urmează:

 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

  • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

  • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);

  • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;

 • Cooperative agricole constituite în baza legii nr. 566/2004 cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele propriilor membri prin investițiile prevăzute în proiect;

 • Grupuri de producători constituit conform Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect

Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri Organizațiile de producători de fructe şi legume recunoscute în baza R1308/2013 şi OMADR nr. 694/2008 nu sunt eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi solicitanţi eligibili.

Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii astfel:

microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei

întreprinderi mijlocii ‐ care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri

anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

Atenție! Se va verifica inclusiv condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie (IMM).

O întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice, în conformitate cu prevederile art. 45 al Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

-întreprindere mare – întreprinderea care nu îndeplineste criteriile pentru a fi considerată IMM.

 • Întreprindere autonomă întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una sau mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.

 • Întreprindere parteneră- întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).

 • Întreprindere legată întreprinderea care deţine peste 50% din capitalul social şi/sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi, în amonte sau în aval, conform prevederilor art. 44 al Legii nr. 364/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați și a valorilor financiare, perioada de referință precum și stabilirea modului de calcul a acestor date unei întreprinderi trebuie să respecte prevederile anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 – GBER, coroborate cu cele ale Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării pe schema GBER care după selectarea/contractarea proiectului, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avută la data depunerii Cererii de Finanțare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi (întreprinderi mari), cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile, pe toata perioada derularii proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Îndeplinirea acestei condiţii se va demonstra în baza verificărilor în ONRC, a situaţiilor financiare, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR, în bazele de date AFIR, că solicitantul nu se regăseşte în una din categoriile de solicitanți/beneficiari restricționate de la finanțare.

 1. Demonstrează capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;

Se verifică însuşirea de către solicitant, în cadrul Declaraţiei F, a punctului privind angajamentul de a asigura cofinanţarea privată a investiției, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, în termenul prevăzut în Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare, să prezinte dovada capacităţii de cofinanţare privată (extras de cont și/sau contract de credit), aferentă cheltuielilor eligibile, neafectată de elemente de ajutor public.

Într-un cont special al proiectului se virează/depune minimum 50 % din suma reprezentând cofinanțarea privată, disponibilul din acest cont fiind destinat plăților efectuate de solicitant în vederea implementării proiectului. Cheltuielile vor fi verificate la depunerea primei cereri de plată. La depunerea următoarelor cereri de plată, condiția prezentării extrasului de cont, în vederea verificării operațiunilor întreprinse, nu se mai aplică.

Atenție! Contribuţia financiară (cofinanțarea) a solicitantului nu trebuie să fie afectată de elemente de ajutor public şi trebuie să fie corelată cu intensitatea sprijinului nerambursabil. Contribuţia financiară a solicitantului se consideră neafectată de elemente de ajutor public, dacă este acordată în condiții de piață şi dacă nu face obiectul niciunui alt ajutor public/ajutor de stat (de ex. credite cu dobânda subvenționată, garanții, etc.).

De asemenea, solicitantul trebuie să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

 1. Demonstrează că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea ajutorului solicitat;

Se verifică în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, la curs BNR din ultima zi bancară al anului financiar pentru care se analizează profitul, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat.

 1. Prezintă cazier judiciar și cazier fiscal fără înscrieri, pentru întreprindere, respectiv cazier judiciar fără înscrieri pentru reprezentantul legal al acesteia;

Se verifică angajamentele asumate de solicitant în Declaraţia F, iar înainte de semnarea contractului se verifică dacă sunt valabile la momentul contractării şi dacă Cazierul judiciar atât pentru persoana juridică cât şi pentru reprezentantul legal, precum și cazierul fiscal pentru întreprindere nu prezintă înscrieri.

 1. Nu sunt considerate ”întreprinderi în dificultate” în conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, în conformitate cu Orientarile Comisiei  C249/ 31.07.2014 și Regulamentul (UE) 651 /2014;

Criteriul se consideră îndeplinit în urma verificării informaţiilor din Declaraţia privind neîncadrarea în categoria întreprindere în dificultate, situaţiile financiare pe ultimii 2 ani financiari, a Certificatului Constatator prin accesarea bazei de date ONRC, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se încadrează în graficul de rambursare a împrumutului (dacă este cazul), informațiilor din Buletinul procedurilor de insolvență, informațiile din pagina web a Consiliului Concurenței http://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare –restructurare) și aplicația informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România

Declaraţia referitoare la neîncadrarea în întreprindere în dificultate model ANEXA 9 la GHID (site AFIR), va fi completată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi societăţilor IMM cu mai puţin de 3 ani fiscali**.

**Un IMM care există de mai puțin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care aceasta face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi. (art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01); această prevedere se aplică regulamentelor și comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat și în alte domenii interzic întreprinderilor aflate în dificultate să primească ajutor).

Grupul acţionând ca o unitate economică unică sub control unic este considerat ca o singură întreprindere şi situația economică a tuturor persoanelor juridice ca parte a grupului este luată în considerare la acordarea ajutorului de stat în temeiul Schemei de ajutor de stat.

 1. Nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege;

Se verifică angajamentul solicitantului asumat prin Declaratia pe propria răspundere F şi mențiunile din Certificatul constatator prin accesarea bazei de date ONRC.

 1. La data depunerii Cererile de Finanţare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate;

Se verifică angajamentul solicitantului asumat prin Declaratia pe propria răspundere F, iar la semnarea contractului cu AFIR se verifică Certificatele de atestare fiscală valabile la momentul contractării care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi pentru punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul.

 1. Nu sunt întreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună. În cazul în care aceasta a facut obiectul unei astfel de decizii, a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

Se verifică angajamentul solicitantului asumat prin Declaraţia pe propria răspundere F, precum si informaţiile din Registrul RegAS* (registrul ajutoarelor de stat).

Atenție! Dacă solicitantul a făcut obiectul mențiunilor de la pct.h) va anexa în copii conforme cu originalul decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale efectuării plăţii.

Atenție! Beneficiarul este direct responsabil de pregătirea și implementarea proiectului și trebuie să acţioneze în nume propriu şi nu ca intermediar pentru proiectul propus pentru schema de ajutor de stat.

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente Schemei de ajutor de stat GBER, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

 1. solicitanții/ beneficiarii/ după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIRpentru Programul SAPARD și-sau pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare;

 2. solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de Finanțare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul;

 3. solicitanții care au depus proiecte aferente schemei de ajutor de stat în sesiunile anterioare și care nu au prezentat proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR. Acei solicitanți/beneficiari care au contracte de finanțare pentru proiecte nerealizate din proprie inițiativă, respectiv solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR și pentru care furnizorul trebuie să dispună, dacă este cazul, recuperarea ajutoarelor de stat/minimis acordate, nu pot beneficia de finanțare în baza prezentei scheme decât după îndeplinirea integrală a obligațiilor de rambursare.

Nu se acordă ajutor individual pentru investiții unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză. (Se verifică în Declarația F și în registrul REGAS la momentul disponibilității informației în acest sens).

Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere (demarare) a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS3), respectiv județ, este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investitii.

Valoarea totală a ajutoarelor de stat nerambursabile pentru proiectul unic de investiții al beneficiarului la nivel de grup nu poate depăși valoarea aferentă pragului de notificare pentru regiunea în cauză.

Valoarea totală a ajutoarelor de stat nerambursabile pentru proiectul unic de investiții la nivel de grup nu poate depăși valoarea aferentă pragului de notificare pentru regiunea în cauză.

Astfel, pentru zonele din România putem defini următoarele praguri de notificare:

 • 37,5 milioane euro pentru regiunile de dezvoltare cu intensitate de 50%;

 • 26,25 milioane euro pentru regiunile de dezvoltare cu intensitate de 35%;

 • 11,25 milioane euro pentru regiunile de dezvoltare cu intensitate de 15%;

 • 7,5 milioane euro pentru regiunile de dezvoltare cu intensitate de 10%.”

În cadrul schemei nu se finanțează proiectele mari de investiții, astfel cum sunt definite la art.2 alin. (52) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat.

Eligibilitatea solicitantului se consideră îndeplinită dacă, în urma verificărilor AFIR, se constata ca sunt respectate cumulativ condiţiile de eligibilitate enumerate şi solicitantul nu se încadrează în categoriile de solicitanţi /beneficiari restrictionaţi.

 

2.2 Condiţii obligatorii pentru acordarea sprijinului. Eligibilitatea investiției

 

Cererea de Finanțare și documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererile de Finanţare vor fi încărcate online şi vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de Finanțare. În Lista documentelor anexate proiectelor aferente Schemei de ajutor de stat GBER, se bifează documentele depuse la Cererea de Finanțare (obligatorii pentru toate proiectele /obligatoriu daca proiectul o impune), precum şi documentele pentru etapa de contractare (obligatoriu pentru toate proiectele/obligatoriu dacă proiectul o impune) care vor fi depuse de solicitanţii selectaţi după publicarea Raportului de selecţie, până la momentul contractării, conform termenelor din Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare.

Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor obligatorii specifice proiectului este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de Fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

Pentru acordarea sprijinului trebuie îndeplinite cumulativ următoarele criterii obligatorii care vizeaza eligibilitatea investiției,respectiv:

 • Sprijinul va fi limitat la investiţii în sectoarele de activitate economică eligibile precizate la nivel de cod CAEN în scopul procesării produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE şi obținerii de produse non-Anexa I la TFUE

Condiția se consideră îndeplinită dacă proiectul propus vizează procesarea (prelucrarea) materiei prime provenită din sectorul pomicol menţionată în Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat din sectorul de activitate economică eligibil propus este un produs neagricol, non- Anexa I și toate aceste detalii sunt prezentate în Studiul de Fezabilitate.

Nu este permis ca materia primă colectată în vederea procesării să provină din flora spontană.

De exemplu: afinele, murele, coacăzele, nucile, alunele, etc., recoltate din păduri de amestec (ce nu pot fi încadrate în categoria produselor agricole propriu-zise) nu pot constitui materie primă destinată procesării în cadrul schemei GBER aferenta submăsurii 4.2a – Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol.

Pentru o încadrare corectă a materiilor prime și produselor finite se vor corela informațiile din Anexa I la TFUE cu informațiile de la adresa web a Autoritatii Naționale a Vămilor http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm.

Atenție ! În obținerea produsului finit, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provină din sectorul pomicol.

De asemenea, se verifica dacă activitatea economică prin care se obține produsul pentru care se solicită ajutorul se încadrează în sectoarele de activitate economică eligibile precizate la nivel de cod CAEN în Anexa 2 a Ordinului prezentei scheme de ajutor de stat GBER, prezentate și mai jos.

În contextul în care nu este foarte clar dacă activitatea de obținere a produsului  neagricol  se încadrează în clasa cod CAEN eligibil menționat, se va prezenta la depunerea Cererii de Finanţare adresa emisă de INS pe numele solicitantului privind menţionarea explicită a încadrării produsului finit non-agricol în codul CAEN respectiv detaliat la nivel de subclasă/subclasă elementară.

Având în vedere că o societate poate presta una sau mai multe activităţi care aparţin uneia sau mai multor poziţii din CAEN Rev. 2, din punct de vedere al schemei, trebuie ca societatea să fie înregistrată sau autorizată cu activitatea/ activităţile – pentru care doreşte sprijin financiar prin schema GBER la Oficiul Național al Registrului şi Comerţului, indiferent dacă acestea constituie sau nu activitatea principală a societăţii.

Vor fi finanţate acele proiecte care solicită, , sprijin financiar pentru o singură activitate economică identificată printr-un singur cod CAEN.

Excepţie fac proiectele care implică, în cadrul componentei de procesare, în mod justificat achiziţionarea de echipamente/ utilaje incluse într-un singur flux tehnologic, conţinând subansamble/ elemente care pot corespunde mai multor coduri CAEN. În cazul în care se solicită finanţare nerambursabilă pentru echipamente/utilaje grupate într-un flux tehnologic, toate codurile CAEN corespunzătoare trebuie să fie înregistrate/autorizate în Certificatul constatatator şi să fie eligibile.

ATENȚIE! Se solicită cod CAEN distinct doar în situația în care cel puțin o parte din produsul rezultat în urma procesării constituie produs care se va comercializa ca atare, nu și în cazul în care tot produsul este un produs intermediar care se va utiliza în fluxul tehnologic vizat de proiect.

Sectoarele de activitate economică eligibile în cadrul Schemei GBER aferente submăsurii 4.2a

Nr.

Crt.

Denumire activitate/activități din domeniile de intervenții eligibile în cadrul submăsurii 4.2a pentru care se acordă sprijin pentru investiții inițiale întreprinderilor prin prezenta schemă

Corespondență nomenclatoare

Grupe/

clase CAEN

Nomenclatura combinată Bruxelles

Non-Anexa I TFUE

INDUSTRIA ALIMENTARĂ

1

Fabricarea altor produse alimentare

108

1806

1.1

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

-conservarea în zahăr a fructelor, nucilor, cojilor de fructe și a altor părți ale plantelor (fructe confiate)

-fabricarea dulciurilor sub formă de tablete și pastile

1082

17.04

2.

Fabricarea băuturilor

110

2.1

Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice1

-fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri etc.

– fabricarea de băuturi mixte cu alcool distilat;

-amestecarea alcoolurilor distilate;

-fabricarea alcoolurilor neutre.

1101

22.08

Pentru activitățile prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul MADR 3433/2015, ce vizează producerea de băuturi alcoolice din produse agricole înscrise în Anexa I la Tratat, sunt eligibile numai microîntreprinderile și formele asociative (cooperative și grupuri de producători).

Atenţie!

Codul CAEN al solicitantului pentru activitatea desfăşurată prin proiect trebuie să corespundă cu sectoarele finanţate prin schema de ajutor de stat şi cu codul CAEN al clasei din care face parte produsul/produsele ce urmează a fi obţinut/e în cadrul proiectului.

În cadrul schemei nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de întreprinderi în următoarele sectoare economice:

a) sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (1);

b) sectorul producției agricole primare;

c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective sau

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;

e) sectorul siderurgic;

f) sectorul cărbunelui;

g) sectorul construcțiilor navale;

h) sectorul fibrelor sintetice;

i) sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe;

j) sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.

Atenție! În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse, menționate anterior, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al schemei GBER, ajutorul va fi acordat pentru aceste ultime sectoare sau activități, cu condiția ca întreprinderea să demonstreze, prin documente și evidențe financiar-contabile, separarea activităților sau o distincție între costuri.

Prezenta schemă GBER nu se aplică:

a) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul* către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

b) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele străine

c) ajutoarelor regionale individuale pentru investiții acordate unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.

d) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să își aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderență în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plății ajutorului este permisă.

e) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale.

Criteriul se consideră îndeplinit dacă coincid informaţiile din: Certificatul Constatator ONRC extras prin accesarea bazei de date ONRC, Studiul de fezabilitate, Cererea de Finanțare, Declaraţia contabilului însoțită de documente și evidențe financiar-contabile în care să fie evidențiată separarea activităților sau o distincție între costuri.

*Simplul fapt ca intreprinderea va exporta produsele rezultate din proiect nu reprezinta o conditie care sa il excluda din categoria potentialilor beneficiari.

 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură

Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente, inclusiv investiții privind marketingul produselor neagricole (ex. etichetare, ambalare); Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor, ca și operațiuni legate de investiția inițială in cadrul aceluiaşi proiect de investiţii;

Investiția propusă prin proiect trebuie se încadreză în tipul de investiție iniţială eligibilă corelată cu tipul de întreprindere, zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția.

Corelarea tipului de investiție cu tipul întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare) și zona de dezvoltare sunt prezentate în tabelul de la pct 2.6 din Ghid.

Încadrarea în IMM/ întreprindere mare, precum și încadrarea investiţiei în tipul de investiţie iniţială/investiție inițială pentru o nouă activitate economică se fundamentează obligatoriu în Studiul de Fezabilitate. În cazul existenței diferențelor de încadrare ca tip de IMM/altă întreprindere, încadrarea luată în considerare este cea rezultată în urma verificărilor AFIR și adusă la cunoștință solicitanților.

Tipul investiției vizată de proiect poate fi o investiție din cele de tip I sau o investiție de tip II:

I) INVESTIŢIE INIŢIALĂ – o investiţie în active corporale şi/sau necorporale este legată de:

 • înființarea unei noi unităţi de producţie

 • extinderea capacității unei unităţi existente

 • diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate (înainte de depunerea proiectului)

 • schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente

Atenție! Investițiile care se încadrează în categoria investiții inițiale pot fi realizate de către IMM-uri în toate regiunile de dezvoltare ale țării (inclusiv în regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov) precum si de întreprinderile mari în toate regiunile țării, cu excepția întreprinderilor mari care vor realiza investitii în regiunea București-Ilfov.

sau

II) INVESTIȚIE INIȚIALĂ PENTRU O NOUĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ – o investiție în active corporale și necorporale legată de:

 • înființarea unei noi unități de producţie

sau

 • diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate eligibilă să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă;

Atenție! Investițiile realizate de întreprinderile mari în regiunea București-Ilfov trebuie să se încadreze în categoria investiții inițiale pentru o nouă activitate economică.

O investiție intr-o unitate existentă nu este considerată investiție inițială pentru o nouă activitate economică dacă nu introduce o activitate nouă ( un nou cod CAEN eligibil diferit de codurile autorizate ale solicitantului)care să nu fie identică (aceeași) sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă.

Noua activitate nu trebuie să reprezinte o extindere a activității deja desfășurate de întreprindere în zona respectivă (județ).

In cadrul „Investie initiala de tip I” este admisa, in acelasi amplasament, combinatia „extinderea capacității plus diversificarea producţiei” prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate (singura combinatie admisa intre investitiile mentionate la investitii de tip I)

Nu este obligatorie combinarea celor 2 actiuni, ele putând face fiecare obiectul unui proiect sau pot fi combinate intr-un singur proiect pe acelasi amplasament.

In continuare se aduc clarificari pentru investitiile de tip I si II.

 • Înfiinţarea unei unități noi de productie reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicit finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente.

Atenție! Bazat pe modul de redactare a definițiilor din REG651/2014 “unitate” in contextul unei investitii initiale (I/II) este înțeleasă ca o unitate de producție și nu constituirea unei noi entități juridice (filială)

 • Extinderea capacității unei unităţi existente în amplasamentul existent (presupune menținerea gamei de sortimente și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a achiziției de noi echipamente) la cel puțin unul din sortimentele deja fabricate în unitate, în timp ce procesul de producție global de baza nu este schimbat fundamental).

 • Diversificarea producţiei unei unităţi existente reprezintă obţinerea de produse care nu au fost realizate anterior în unitatea respectivă (înainte de proiect), presupune că noile produse se adaugă gamei de produse/ gamei de produse deja fabricate.

Exemplu: O firmă existentă care este înregistrată cu un cod CAEN eligibil prin schemă prin diversificare poate să obțină un produs nou care se încadrează în același cod CAEN eligibil.

În cazul în care activitatea rezultată în obținerea noului produs se încadrează în alt cod CAEN (4 cifre) aceasta poate fi considerată de asemenea ca diversificare Într-un produs nou. Într-un proiect de “diversificare” anumite active utilizate pentru producerea unui produs fabricat anterior, ar putea continua să fie utilizate pentru producerea unui produs nou. De exemplu, terenuri și clădiri care au fost utilizate pentru producerea de produse “A” ar putea fi utilizat în totalitate sau parțial, pentru producerea de produse “B”. Astfel de active sunt “active reutilizate”.

Atenție! Prevederile din GBER nu impun să fie reutilizate acele active utilizate pentru un produs la care s-a renunțat sau la care s-a diminuat volumul producției .

Cu toate acestea, atunci când activele existente și cele noi sunt combinate în Diversificarea productiei unei unități existente sau in Diversificarea activității unei unități existente următoarea condiție este obligatorie ca investiția să fie considerată investiție inițială/inițială pentru o nouă activitate economică și criteriul de eligibilitate îndeplinit.

Valoarea activelor noi trebuie să depășească cu cel puțin 200 % ( trebuie să fie de cel puțin trei ori mai mare decât) valoarea contabilă a activelor „reutilizate”, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede anul depunerii Cererii de Finanțare.

Pentru determinarea valorii contabile a activelor reutilizate se folosește valoarea contabilă netă (reziduală) a acestor active înscrisă în contabilitatea solicitantului la sfârșitul anului fiscal care precede depunerea proiectului (valoarea de achiziție, diminuată cu sumele deja amortizate). În cazul în care un activ (de ex. clădirea de producţie sau depozitul produselor fabricate) este doar parțial reutilizat, la calculul valorii minime a activelor noi, menționată anterior se va lua în considerare doar o cotă parte din valoarea reziduală a acestora, corespunzătoare procentului în care activele sunt reutilizate (calcul pro-rată în funcție de gradul de utilizare a activelor corporale și necorporale în procesul de diversificare).

În cazul diversificării productiei / diversificarii activității unei unitati existente trebuie:

a) să demonstreze că produsele negricole obținute în urma implementării proiectului de investiţii nu se realizează în activitatea curentă a întreprinderii, astfel:

să prezinte lista produselor pe care le realizează în activitatea curentă,

să prezinte produsul /activitatea vizat/ă prin proiectul de investiţii.

b) să declare valoarea contabilă netă (reziduală) a activelor reutilizate legate de diversificarea producţiei/activității, astfel:

să identifice fiecare activ care urmează să fie reutilizat cu denumire, număr de inventar din Registrul Mijloacelor Fixe, valoarea și data de intrare, data dării în folosință, durata normală de funcționare, cota de amortizare şi valoare contabilă netă (reziduală), astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar precedent depunerii Cererii de Finanțare

să prezinte valoarea fiecărui nou activ.

Atenție! În cazul unei unități existente, pentru proiectele care prevăd atât extinderea capacității de producție pentru cel puțin un sortiment produs cât și diversificarea productiei unei unitati existente, condiția privind valoarea activelor noi se aplică doar pentru diversificarea producţiei (depășirea cu cel puțin 200% a valorii contabile nete a activelor reutilizate).

 • Schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente

În acest caz se menține gama de sortimente existentă, dar schimbarea trebuie să vizeze întregul proces de producție ca urmare a achizitiei de noi echipamente, respectiv toate activitățile realizate de întreprindere pentru fabricarea unui produs, conform ordinii prevăzute de procesul tehnologic. O parte din echipamentele deja existente pot fi reutilizate pe fluxul de producție.

Atenție! În cazul ajutoarelor acordate pentru schimbarea fundamentală în procesul general de producție este obligatorie indeplinirea conditiei ca activele achizitionate prin proiect să aibă o valoare contabilă care depăşeşte amortizarea, calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente, precum și a activelor similare (care vor fi schimbate cu cele noi) strict legate de activitatea pentru care se solicită finanţarea. Prin urmare dacă o parte a echipamentelor nu este legata de activitatea care va fi schimbată fundamental, cheltuiala cu amortizarea acestora nu poate fi luată în calcul.

În cazul schimbării fundamentale a procesului general de producţie, întreprinderea trebuie să declare (declarația din Lista documentelor) și să prezinte detaliat în SF valoarea amortizării activelor strict legate de activitatea care trebuie schimbată fundamental, calculată în cursul celor trei exerciții financiare precedente.

Informaţiile vor fi prezentate în format tabelar, astfel:

identificarea fiecărui activ care urmează să fie înlocuit cu denumire si număr de inventar din Registrul Mijloacelor Fixe

valoarea amortizării activului similar, legat de activitatea pentru care se solicită finanţare, calculată în cursul celor trei exerciții financiare precedente

identificarea fiecărui nou activ avut în vedere pentru schimbarea fundamentală a activității în oglindă cu activul ce urmează a fi înlocuit

valoarea fiecărui nou activ.

Menționăm faptul ca simpla înlocuire a unor active individuale sau a unor elemente individuale fără schimbarea fundamentală a procesului de producție în ansamblu reprezintă o investiție de înlocuire care nu este eligibilă pentru finanțare prin ajutor regional pentru investiții, cu excepția cazului in care activul a devenit uzat moral ca efect al schimbărilor tehnologice rapide, sau a fost distrus in perioada minimă obligatorie de menținere a investiției în zona asistată.

 • Diversificarea activității unei unități existente, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică (aceeași) sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă;

Aceeași activitate sau o activitate similară – activitate care face parte din aceeași clasă, respectiv cod numeric de patru cifre, a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire așa cum e prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr.3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice transpusă în legislația națională prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională.

Zona de dezvoltare regională în care este implementat proiectul

Ajutorul de stat prin prezenta schemă pot fi acordat pentru orice tip de investiție inițială indiferent de tipul întreprinderii, respectiv mici și mijlocii și întreprinderi mari realizate în următoarele regiuni de dezvoltare din România de la a) la g) inclusiv:

a) Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;

b) Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu;

c) Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;

d) Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;

e) Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;

f) Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;

g) Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;

În regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care grupeaza județul Ilfov și Municipiul București, ajutorul de stat prin prezenta schemă poate fi acordat pentru orice tip de investiție inițială numai pentru solicitanţii care se încadrează în categoria IMM.

Întreprinderile mari sunt eligibile numai pentru o investiție inițială în favoarea dezvoltării unei noi activități economice în zona în cauză, identificată la nivel NUTS3 (județ). Noua activitate nu trebuie să reprezinte o extindere a activității deja desfășurate de întreprindere în zona respectivă. Acest lucru nu înseamnă că, dacă întreprinderea derulează o activitate similară în alt județ, nu poate beneficia de finanțare sub forma ajutorului de stat regional acordat în baza Regulamentului nr. 651/2014.

Îndeplinirea criteriului se va demonstra în urma corelării informaţiilor fundamentate din Studiul de Fezabilitate, cu Cererea de Finanțare și documentele identificate în lista documentelor: Declarația F, Declarația contabilului/expert contabil/auditor financiar asumată și de administratorul societății din care să rezulte îndeplinirea condițiilor privind ”schimbare fundamentală “ sau după caz “diversificarea producției/diversificarea activității unei unități existente”, Declarația contabilui (daca este cazul) însoțită de documente și evidențe financiar-contabile în care să fie evidențiată separarea activităților sau o distincție între costuri. Situații financiare, Certificat constatator ONRC, verificări în baza de date ONRC, Certificatul de Urbanism, avizele prezentate la semnarea contractului emise de APM, GNM – Nota de constatare emisă de GNM va viza unitatea de producție care se modernizează, DSP, DSVSA judeţene, documentele privind dreptul dreptul real principal şi/sau folosinţă a imobilelor vizate de investiţie.

 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice.

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii cumulate:

  1. rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv zero)/veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 însoţit de Anexele la Formular).

  2. indicatorii economico – financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze obligatoriu în limitele menţionate pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei.
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare

Se verifică însuşirea de către solicitant a Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în etapa de contractare.

ATENȚIE! Pentru încadrarea în termenele impuse în Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanţare este necesară, încă de la momentul depunerii cererii de finanţare, începerea demersurilor pentru obținerea documentelor emise de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului având în vedere termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de evaluare adecvata (dacă ANPM va considera că proiectul impune aceste evaluări).

 • Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniile: sănătate publică, sanitar – veterinar şi siguranţă alimentară

Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene depuse la momentul contractării, dacă este cazul.

 • Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial-administrative prezente în Anexa aferentă Subprogamului Tematic Pomicol, denumit în continuare STP, privind zonarea speciilor pomicole, cu exceptia procesarii capsunilor si a speciilor cultivate in sere si solarii

Se verifică în Studiul de Fezabilitate dacă investiția este realizată în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa 7 a prezentului ghid Anexa aferentă Subprogamului Tematic Pomicol (STP) din cadrul național legislativ de implementare și respectă zonarea speciilor din anexă.

Sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT-urile care au notă de favorabilitate naturală sau potențată >= 2, 00, cu condiția respectării zonării.

Pentru prezenta schemă GBER (4.2.a) Anexa aferentă STP nu se aplică în cazul investițiilor destinate procesării căpșunilor si a speciilor cultivate in sere si solarii, inclusiv tunele joase și macrotunele acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul național.

Investiţia poate fi destinată secundar şi speciilor pentru care UAT-ul în care este implementat proiectul nu are notă de favorabilitate naturală sau potențată >= 2, 00, însă materia primă utilizată majoritar trebuie să fie reprezentată de speciile pentru care UAT-ul are notă de favorabilitate naturală sau potențată >= 2,00.

 • Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se încadrează în definiția microîntreprinderilor conform Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de producători și cooperative).

Condiția se consideră îndeplinită în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate precum şi prin respectarea condiţiei de microîntreprindere a tuturor categoriilor de solicitanţi cu excepţia formelor asociative (grupuri de producători şi cooperative).

Atenție! Băuturile eligibile prin submăsura 4.2a “Investiţii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” nu sunt eligibile prin prezenta schemă.

 • Prin investiția propusă solicitantul demonstrează că sunt îndeplinite condițiile privind efectul stimulativ

Se consideră că ajutorul de stat are un efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiilor prevăzute la pct. (1) si (2).

(1) Întreprinderea a depus înainte de demararea lucrărilor de executare a proiectului de investiţii, o Cerere de Finanțare pentru acordarea ajutorului de stat conform modelului prevăzut în Anexa aferentă la Ghidul GBER și investiția nu demarează înaintea primirii acordului pentru finanțare (semnarea contractului cu AFIR)

(2) Cererea de ajutor de stat (Cererea de finantare) trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;

b) descrierea proiectului, inclusiv număr de luni de implementare

c) amplasamentul investitiei propuse prin proiect;

d)bugetul indicativ, devizul general, devizele pe obiecte privind toate cheltuielile eligibile/ neeligibile prevăzute în Studiul de Fezabilitate

e) tipul de ajutor (grant) și valoarea finanțării publice necesare pentru realizarea investiției

În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute, proiectul nu este eligibil pentru acordarea de ajutor de stat.

2.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile, potrivit regulamentului (UE) nr. 651/2014, sunt investițiile iniţiale în active corporale (clădiri, instalații, utilaje şi echipamente) și active necorporale care vor fi identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate.

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile înscrise în proiectul selectat trebuie de asemenea realizate până la data depunerii ultimei cereri de plată.

În cadrul acestei scheme se acordă sprijin pentru finanţarea proiectelor de tip investiţie iniţială sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice pentru active corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile specifice:

2.3.1 Cheltuieli eligibile aferente investițiilor iniţiale în active corporale:

 • Construcţia, extindere, modernizarea şi dotarea clădirilor realizate în scopul colectării, condiţionării şi/sau procesării materiei prime provenite din sectorul pomicol menţionată în anexa I la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice, rezultatul procesării fiind un produs non-anexa I la TFUE;

 • Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare);

– infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;

– unităţi mobile de procesare

pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și  servirea mesei etc.

În cazul produselor obținute în urma procesării, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provina din sectorul pomicol, excepție produse care rezultă din culturi mixte proprii (de exemplu alun micorizat, culturi asociate, care pot fi procesate și individual.

Este permisă și colectarea, depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară.

 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime necesare procesării prevăzute prin proiec.t

Atenție!

Este permisă achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare fluxului tehnologic descris în proiect. Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect:

– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);

– Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;

– Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect;

– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate).

Pentru operațiunea de recepţie pot fi eligibile utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare.

 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe, non – Anexă 1 în cadrul lanțurilor scurte;

În scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte sunt eligibile doar următoarele mijloace de transport:

 • Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare)

 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)

 • Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;

  • Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect;

  • Rulote și autorulote alimentare.

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității produselor (ex. laboratoare de analiză) ca și operațiuni secundare valoric legate de investiția inițială finanțată în cadrul aceluiași proiect de investiții.

 • Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate).

Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar.

   1. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale (categorii de cheltuieli eligibile)

Cheltuielile eligibile referitoare la investiţiile iniţiale sau o investiție inițială în favoarea unei noi

activități economice în active necorporale, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate, se referă la următoarele:

 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management aL calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:

– înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea produselor neagricole

– etichetarea (crearea conceptului);

– creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/ brand.

Activele necorporale, pentru a fi considerate eligibile, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie utilizate în exclusivitate în cadrul unității care beneficiază de ajutor de stat, pentru activitatea care a beneficiat de finanțare.

 • să fie considerate imobilizări amortizabile;

 • să fie achiziţionate de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul, în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul, în sensul art.3 din Regulamentul (CE) nr.139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul (CE) privind concentrările economice).

 • să respecte procedura de achiziții și principiul rezonabilității prețurilor prin raportare la baza de date elaborată de AFIR și aprobată prin ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Atenție!

Costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 20 % din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

Atenție!

Activele corporale şi necorporale prevăzute în ghid, aferente investiţiei iniţiale sau pentru investiția inițială în favoarea unei noi activități economice, realizate cu ajutor de stat nerambursabil acordat în cadrul prezentei scheme, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului. Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data efectuării ultimei plăți.

Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea de dezvoltare în cauză pentru perioada minimă relevantă.

In cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia publică se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani.

De asemenea, in cazul solicitantilor neplatitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

2.4 Tipuri de investiţii neeligibile şi cheltuieli neeligibile

Atenție! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile.

În plus fata de activitatile realizate de intreprinderi in sectoarele economice pentru care nu se acorda sprijin financiar conform sectiunii 2.2. Eligibilitatea investitiei, prin schema GBER nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

 • achiziţia de terenuri și clădiri;

 • construcția și modernizarea locuinței și sediilor sociale;

 • producerea de biocombustibili și peleți;

 • producerea de energie regenerabilă.

Cheltuielile neeligibile sunt:

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;

 • cheltuieli efectuate înainte de încheierea Contractului de Finanțare a proiectului;

 • cheltuieli privind costurile generale ale proiectului* care pot fi sprijinite prin schema de minimis ,,Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricolese vor include in deviz pe obiect si deviz general al Schemei GBER pe neeligibil

*Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

– cheltuieli necesare pentru pregatirea si implementatrea proiectului, constand in cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Atenție! Cererea de Finanțare conține o casetă ca opțiune cu privire la interesul solicitantului de a beneficia de rambursarea cheltuielilor prevăzute pentru costurile generale ale proiectului acordate prin intermediul schemei de minimis în condițiile respectării cumulului de ajutoare.

In cazul in care solicitantul NU a optat pentru schema de minimis cheltuielile costurile generale ale proiectului sunt prevăzute, obligatoriu, la secțiunea cheltuieli neeligibile in buget, deviz pe obiect, deviz general, respectiv sunt incluse în valoarea totală a investiției.

Solicitanții care au optat pentru schema de minimis vor evidenția pe neeligibil în devizul aferent costurilor generale ale proiectului, valoarea totala a cheltuielilor solicitate pe schema de minimis, prevazute in buget (eligibile minimis + neeligibile minimis).

 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

 • cheltuieli cu achiziția de cap tractor;

 • spatiile ce deservesc activitatea generală: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.)

 • Cheltuielile generate de investiții care nu se adresează speciilor pomicole eligibile prin STP cu excepția celor destinate colectării, depozitării, condiționării și procesării, produselor care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară și celor destinate produselor care rezultă din culturi mixte proprii (de exemplu, alun micorizat, culturi asociate, care pot fi procesate și individual;

Pot fi eligibile investiții ce vizează colectarea, depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară sau cele care vizează produse care rezultă din culturi mixte proprii, iar componenta investițională majoritară din proiect vizează sectorul pomicol.

 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:

  • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

  • achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;

  • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

  • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare nu constituie cheltuieli eligibile.

  • costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie.

Costurile de execuție ale unor lucrări de orice natură realizate în afara spaţiului juridic al societăţii, precum si echipamentele aferente acestor lucrări vor fi trecute la categoria cheltuieli neeligibile.

2.5 Criterii de selecţie ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în anunțul de depunere proiecte.

Pentru schema GBER pragul minim este de 10 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Cererile de Finanţare care au punctajul estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mic decât pragul de calitate lunar nu pot fi depuse în luna respectivă, sistemul on-line nepermițând încărcarea Cererii de finanțare, ci în luna aferentă pragului de calitate în care acestea se încadrează.

Atenție! Este important ca înainte de depunerea Cererii de Finanțare, să identificaţi, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte şi să-l menţionaţi în Cererea de Finanţare, secţiunea A, Prescorare precum și încadrarea corectă a proiectului din punct de vedere a alocării financiare a măsurii/submăsurii/componentei (alocare distinctă pe domenii de intervenție).

În situaţia în care, în momentul evaluarii se constată că solicitantului i-a scăzut punctajul (autoevaluare/prescoring) sub pragul de calitate corespunzător lunii respective și/sau şi-a încadrat greșit proiectul din punctul de vedere al alocării financiare aferente unei componente (alocare distinctă pe domenii de interventie principale), acesta va fi declarat neconform şi nu vor mai fi verificate criteriile de selecţie.

Atenție! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Studiului de fezabilitate şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada contractului de finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos.

Sistemul de punctare este următorul:

Nr. crt.

Principii

Criterii de selecţie

Punctaj

1.

Principiul produselor cu valoare adaugată mare (provenite din zone HNV, scheme de calitate naționale și europene)

Se vor puncta proiecte ale IMM și altor întreprinderi care realizează investiții inițiale pentru creșterea competitivității prin realizarea de produse noi cu înaltă valoare adăugată

1. Proiecte care vizează investiţii destinate majoritar produselor ecologice

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse ecologice conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare, produse care se vor regăsi în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate.

Pe linia tehnologică deținută/propusă numărul produselor ecologice obținute trebuie să fie majoritar în total produse obținute pe linia respectivă.

Maxim 45 p.

15 p.

2. Proiecte care vizează investiţii destinate :

a) produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european

Pentru produsele alimentare care au obținut recunoșterea la nivel european, proiectele vor fi punctate în urma verificării în bazele de date ale Comisiei Europene DOOR, respectiv E-SPIRIT-DRINKS pentru băuturile spirtoase.

Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la nivel european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care vizează obținerea de produse alimentare în conformitate cu documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele care participă la sisteme de calitate recunoscute la nivel european, precum și utilizarea mențiunii de calitate facultative ”produs montan”2, cu respectarea prevederilor din Reg. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.

În plus, solicitanții respectă mențiunile din caietul de sarcini pentru sistemul de calitate vizat, produsul este înregistrat în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) și documentația este transmisă la Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea obținerii protecției europene.

Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare care sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru înregistrarea denumirii de specialitate tradițională garantată (STG), vor fi punctate în condițiile respectării mențiunilor din caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii, a înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) și a transmiterii documentației pentru obținerea înregistrării și a protecției la nivel european.

În cazul produselor care au obținut mențiunea de calitate‚ produs montan’ se va verifica Registrul naţional al produselor montane, iar în cazul celor care sunt în curs de obținere a acestei mențiuni se va solicita caietul de sarcini și dovada depunerii acestuia la Direcția Agricolă Județeană și angajamentul că se va obține această mențiune de calitate până la ultima plată.

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute prin investiție trebuie să fie produs montan, iar acesta trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate.

 1. p.

b) produselor tradiţionale

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse tradiționale conform prevederilor Ordinului Ordinul 724/ 2013 privind atestarea acestor produse

c) produselor alimentare obținute conform unei reţete consacrate românești

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești în acord cu prevederile Ordinului 394/2014 privind atestarea acestor produse.

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute prin investiţie trebuie să fie conform unei rețete consacrate românești, iar acesta să se regăsească în categoria produselor comercializate de solicitant, după finalizarea proiectului conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate la finalizarea proiectului (ultima plata).

 

 

 

20 p.

 

 

 

 

 

15 p.

 

 

 

 

 

 

d) produselor provenite din exploataţii situate in zone HNV

Se vor puncta proiectele care vizează utilizarea materiei prime din zonele HNV (se regăsesc în Lista UAT-urilor eligibile pentru pachetele 1 și 2 aferente măsurii 10 a PNDR, anexa 14 a Ghidului).

5 p.

Tipurile de produsele mentionate mai sus pot fi şi ecologice si astfel punctajul maxim obtinut de proiect prin criteriul 1 se poate cumula cu cel de la criteriul 2.
2.

Principiul lanţurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar: colectare, depozitare, condiţionare, procesare şi comercializare);

Se vor puncta proiectele de investiții inițiale realizate de IMM și alte întreprinderi care contribuie la crearea lanțurilor alimentare integrate

2.1 Investiţii în unităţi de procesare care vizează crearea lanţului alimentar integrat, respectiv colectare***, procesare, depozitare şi comercializare*;

Se vor puncta proiectele care propun investiții iniţiale în cel puțin trei componente ale lanțului alimentar.

Solicitantul demonstrează că are unitate de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții iniţiale în procesare.

Maxim 45 p.

45 p.

2.1 a Investiţii în unităţi de procesare care vizează crearea lanţului alimentar integrat, respectiv colectare, procesare, depozitare şi comercializare prin intermediul OIPA recunoscute

Se vor puncta proiectele ce propun investiții iniţiale în cel puțin două componente ale lanțului alimentar și realizeaza lanțul alimentar complet prin intermediul membrilor OIPA. Solicitantul, membru OIPA**, demonstrează că are unitate de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții iniţiale în procesare.

Din operațiunile aferente lanțului alimentar, colectarea sau comercializarea** pot fi realizate prin intermediul membrilor OIPA recunoscute, acestea fiind servicii prestate către procesator, solicitantul (procesatorul) deținând controlul asupra produsului și condițiilor de colectare/comercializare (de exemplu: stabilirea prețului).

Comercializarea poate fi efectuată și prin intermediul a cel mult un intermediar (membru OIPA) fără obligativitatea ca aceasta să fie un serviciu prestat către procesator.

Numărul membrilor OIPA prin intermediul cărora se desfășoară operațiunile ce completează lanțul alimentar nu este limitat.

Operațiunile aferente lanțului alimentar realizate prin intermediul membrilor OIPA se vor desfășura în proporție de 100% prin intermediul acestora.

42 p

2.2 Investiţii în unităţi de procesare care vizează crearea lanţului alimentar ce integrează sistemul de colectare, depozitare, procesare

Se vor puncta proiectele ce propun investiții iniţiale în cel puțin două componente ale lanțului alimentar menționat anterior.

În situațiile următoare: extinderea unității existente, diversificarea activității, diversificarea producției, schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente, sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componente ce completează integral lanțul alimentar menționat anterior, iar solicitantul trebuie să dețină o unitate de procesare în funcțiune în care, în urma procesării, se obține un produs non-Anexa I la TFUE.

40 p.

2.2 a Investiţii în unităţi de procesare care vizează crearea lanţului alimentar integrat, respectiv colectare, depozitare, procesare prin intermediul OIPA recunoscute

Se vor puncta proiectele ce propun investiții iniţiale în cel puțin o componentă a lanțului alimentar menționat anterior și realizeaza lanțul alimentar complet prin intermediul membrilor OIPA.

Solicitantul, membru OIPA**, demonstrează că are unitate de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții iniţiale în procesare.

Din operațiunile aferente lanțului alimentar menționat anterior colectarea și depozitarea pot fi realizate prin intermediul membrilor OIPA recunoscute, acestea fiind servicii prestate către procesator, solicitantul (procesatorul) deținând controlul asupra produsului și condițiilor de colectare.

Numărul membrilor OIPA prin intermediul cărora se desfășoară operațiunile ce completează lanțul alimentar nu este limitat.

Operațiunile aferente lanțului alimentar care vor fi realizate prin intermediul membrilor OIPA se vor desfășura în proporție de 100% prin intermediul acestora.

37 p.

2.3 Investiții în unități de procesare realizate de IMM-uri și alte întreprinderi care sunt atât producătoare de materie primă cât și procesatoare

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate că deţin exploataţii agricole şi că produc cel puţin 10% din necesarul intrărilor de materie primă de bază utilizată în obținerea produsului non Anexa I la TFUE în unitatea de procesare.

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea materiei prime proprii în materie prima utilizată pentru obținerea produsului non Anexa I la TFUE

35 p.

3

Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din sectorul pomicol).

Se vor puncta proiectele de investiții inițiale realizate de forme asociative

3.1 Proiecte de investiții realizate de cooperative sau grupuri de producători

10 p.

TOTAL

100 p.

Criteriile de Selecție sunt aplicabile atât proiectelor care prevăd investiții inițiale cât și investiții inițiale pentru o nouă activitate economică.

* Titulatura de membru OIPA se referă la cea de membru al unei organizații profesionale (ex.asociatie, federatie etc)membra OIPA

*Comercializarea se poate realiza:

 • direct prin desfacerea produselor direct către consumatorul final: ex. magazin la poarta unității (ca investiții noi sau ca investiţii modernizate (în cazul investițiilor pentru diversificarea activității, diversificarea producției, schimbare fundamentală), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare – în cazul investițiilor pentru extindere, diversificarea activității, diversificarea producției, schimbare fundamentală; in cazul infiintarii unei noi unitati de productie, comercializarea ca si componenta a lantului alimentar integrat nu se poate realiza si prin infiintarea de magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare), magazin on-line cu distribuire prin logistică proprie, rulote/autorulote alimentare; automate alimentare.

 • prin vânzarea către consumatorul final prin intermediul a cel mult un intermediar (dovedite prin intermediul unor contracte încheiate direct. Intermediarii pot fi: comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, restaurante etc.). Titulatura de intermediar poate fi detinuta de una sau mai multe persoane juridice care îndeplineşte/îndeplinesc calitatea de unic intermediar între producător şi consumator, cu care solicitantul are pre-contract, comercializează aceste produse direct către consumatorii finali.

Menționăm că nu este obligatoriu ca producția obținută să fie comercializată integral prin comercializare directă (ex. prin magazinul de la poarta unității).

***Colectare – în sensul prezentului ghid, prin termenul de colectare se înțelege aprovizionare materie primă de bază direct de la producători, fără intervenţia în relaţia producător-solicitant a nici unui intermediar.

Materie prima de bază (majoritară) acea materie prima care are cea mai mare pondere comparativ cu restul materiilor prime

***Condiționarea, în sectorul pomicol, cuprinde după caz, operațiuni tehnologice de sortare, calibrare, spălare-zvântare, curățare, lustruire, ceruire, lotizare, etichetare, ambalare, uscare fără transformarea acestora în fructe prelucrate (nu include deshidratare), depozitarea în condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosfera) spargere, decojire, separare miez de coaja sortare miez și alte operațiuni de pregătire în vederea păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în stare proaspată sau pentru idustrializare.

Atenție! Pentru ca investițiile în componentele de colectare, depozitare (inclusiv condiționare), comercializare directă aferente lanțului alimentar integrat să fie eligibile în cadrul schemei GBER, materia primă colectată și/sau depozitată va trebui să fie utilizată 100% la obținerea produsului eligibil în cadrul schemei, iar produsele obținute care vor fi depozitate/ comercializate direct trebuie să fie produse non – Anexa I la TFUE proprii rezultate în procesul de producție. De asemenea, investițiile mentionate trebuie să fie dimensionate în acord cu capacitatea de producție respectiv dimensionarea investițiilor în colectare, a spatiilor de depozitare materii prime, procesare, depozitare produse finite trebuie să fie dimensionate in raport cu volumul productiei propus prin proiect, iar magazinele la poarta fabricii trebuie să fie dimensionate în raport cu volumul produselor finite eligibile care este supus comercializarii directe.

2.6 Valoarea maximă a finanţării şi intensitatea ajutorului

Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul Schemei GBER nu poate depăşi plafonul maxim/proiect după cum urmează:

 1. Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

 • 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat*;

 1. Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

 • 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat*

 1. Întreprinderi mari (inclusiv forme asociative):
 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

 • 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat*
 1. Producerea de băuturi alcoolice:

Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice din produse agricole cuprinse în Anexa 1 la tratat vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor associative (grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

 • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;

 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Atenție!

*suma se acordă doar în cazul în care solicitantul efectuează prin proiect (pe componenta eligibilă), în unitatea proprie, investiții pe tot lanțul alimentar (colectare – depozitare – procesare şi comercializare).

Solicitanții care realizează parțial lanțul alimentar integrat (de exemplu doar investiții în colectare-procesare sau colectare–comercializare) vor beneficia de suma aferentă proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat.

În cazul în care beneficiarul solicită sprijin prin schema de minimis (dar nu mai mare de 200.000 Euro) pentru costuri generale proiect, plafoanele maxime pe proiect prevăzute anterior se reduc cu o valoare echivalentă unei intensități de până la 10% din însumarea cheltuielilor eligibile din bugetul GBER, respectiv cu max. 10% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevăd construcții-montaj, respectiv cu max. 5% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii simple (fără construcții-montaj).

Ajutorul total (GBER cumulat cu minimis) acordat unui solicitant nu poate depăşi plafonul maxim/proiect prevăzut la pct 2.6 din Ghid și nici intensitatea maximă a ajutorului de stat GBER prevăzut în zona de dezvoltare regională respectivă.

Atenție! Dacă investiția inițială este localizată în două sau mai multe regiuni de dezvoltare regională, intensitatea maximă a ajutorului pentru astfel de proiecte este cea aplicabilă în regiunea în care este amplasată investiția majoritara valoric pe Schema GBER (nu se include și valoarea ajutorului de minimis în cazul solicitanților care au optat pentru accesarea schemei de minimis).

(Proiectul în această situație se depune la OJFIR/CRFIR unde se regăsește județul din regiunea în care este amplasată investiția majoritară valoric).

Investițiile vizate pe schema GBER amplasate în regiuni de dezvoltare (județe) în care se aplică intensități diferite sunt identificate fizic tabelar individual pe componente investiționale și valoric în SF, deviz, CF astfel încât să rezulte investiția majoritară valoric.

Intensitatea maximă a sprijinului nerambursabil ca ajutor de stat din valoarea eligibilă pe schema GBER și prezentată în tabelul de mai jos este corelată cu tipul întreprinderii, tipul investitiei si zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția pentru obținerea produsului neagricol.

Intensitatea sprijinului aferentă prezentei scheme este diferenţiată pe regiuni de dezvoltare pentru întreprinderile mari, cooperativele, grupurile de producători şi IMM-urile care realizează investiţii în aceste regiuni, după cum urmează:

 1. Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate pentru întreprinderile mari, inclusiv cooperativele şi grupurile de producători, cu excepţia cooperativelor şi grupurilor de producători care vizează producerea de băuturi alcoolice este :

 1. 40% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a) – f);

 2. 35% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) și pentru judeţul- Ilfov;

 3. 15% până la data de 31 decembrie 2017 pentru Bucureşti;

 4. 10% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020 pentru Bucureşti.

II. Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme pentru cooperative și grupuri de producători care vizează producerea de băuturi alcoolice și se încadrează în categoria întreprinderilor mari este:

a) 50% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a) – f);

b) 35% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) și pentru judeţul- Ilfov;

c) 15% până la data de 31 decembrie 2017 pentru Bucureşti.

d) 10% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020 pentru Bucureşti.

III. Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (I) lit a), b), c) și d) și alin (II), lit. b), c) și d) se majorează cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici, inclusiv microîntreprinderi și cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii, fără a depăși intensitatea maximă a ajutorului de 50%.

IV. Prevederile punctului (III) sunt aplicabile inclusiv cooperativelor și grupurilor de producători care se încadrează în categoria IMM

Tabel orientativ cu privire la acordarea intensităţii sprijinului

Nr.

Crt.

REGIUNEA DE DEZVOLTARE

TIP INTREPRINDERE

Întreprinderi Mari

Mijlocie

Mică

Micro

Alte între

prinderi mari

Cooperative si gru

puri de produ catori

Alte întreprin deri mijlocii

Coo pera tive si grupuri de produ catori

Alte întreprin deri mici

Coo pera tive si gru puri de producatori

Alte microînt re prinderi

Coo pera tive si gru puri de pro duca tori

1

 1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

2

 1. Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

3

 1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

4

 1. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

5

 1. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

6

 1. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

7

 1. Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş

35%

35%

45%

45%

50%

50%

50%

50%

8

 1. Regiunea de Dezvoltare

Bucureşti-Ilfov

Mun. Bucureşti

(până la data de 31.12.2017)

15%

15%

25%

25%

35%

35%

35%

35%

Mun. Bucureşti

(01.01.2018-31.12.2020)

10%

10%

20%

20%

30%

30%

30%

30%

Judeţul Ilfov

35%

35%

45%

45%

50%

50%

50%

50%

REGULI PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR

(1) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile acordate prin prezenta schemă de ajutor

pot fi cumulate cu:

a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite (costurile care se încadrează în categorii de cheltuieli eligibile diferite);

b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile (costuri care se încadrează în aceeași categorie de cheltuieli eligibile), care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate al ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul prezentei scheme.

(2) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme se cumulează cu orice tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile (costuri care se încadrează în aceeași categorie de cheltuieli eligibile), dacă un astfel de cumul nu conduce la o intensitate a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în Ghid.

Atenție! Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplică indiferent de momentul acordării finanțării, dacă proiectele sunt în derulare sau finalizate și de tipul de activitate în care sunt identificate costurile eligibile.

Cumulul ajutoarelor se referă la însumarea totalității ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau a tuturor ajutoarelor de stat de care beneficiază o întreprindere pentru același proiect sau cheltuieli eligibile. Sunt cumulate ajutoarele indiferent de sursa lor de finanțare (bugetul de stat, bugetele locale, fonduri –U.E. etc).

Cele două reguli de cumul (regula de minimis și regula de cumul a ajutoarelor de stat) asigură faptul că ajutorul acordat anterior unui beneficiar, însumat cu ajutorul solicitat în cadrul unei scheme de ajutor, nu conduce la depășirea intensităților sau cuantumurilor maxime admisibile precizate de reglementările -U.E.

În cazul în care, între momentul înregistrării Cererii de Finanţare şi momentul semnării Contractului de Finanțare pe Schema GBER (4.2a), întreprinderea solicitantă obţine un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat, pentru aceleași costuri eligibile este obligată să prezinte la AFIR o Declarație pe Propria Răspundere rectificativă privind cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv de minimis), în sensul actualizării celei de la Depunerea Cererii de Finanțare, prin care să menţioneze:

furnizorul ajutorului de minimis sau al ajutorului de stat,

actul normativ în baza căruia s‐a acordat ajutorul,

actul juridic care face posibilă acordarea ajutorului, respectiv Contract de Finanţare, acord pentru finanţare etc.,

data acordării,

valoarea în euro a ajutorului acordat. Echivalentul în euro se preia din respectivul act juridic, în cazul în care este menţionat, sau se determină valoarea în euro a ajutorului acordat. la cursul de schimb stabilit de B.N.R., valabil la data acordării ajutorului, conform respectivului act juridic.

Prin verificarea celor 2 reguli de cumul, AFIR se asigură ca ajutorul de stat curent/ajutor de stat curent cumulat cu ajutor de minimis curent prin Schema de ajutor de stat GBER/ schema de minimis aferentă ajutorului GBER cumulat/cumulate cu ajutoarele de stat și minimis anterioare pentru aceleași costuri eligibile nu depășesc plafonul maxim/proiect și intensitatea maximă a ajutorului de stat aferentă regiunii (județului) în care este amplasată investiția.

Document justificativ –Declarația pe propria răspundere cu privire la respectarea cumulului ajutoarelor de stat (inclusiv ajutoare de minimis)

Se verifică informațiile privind cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv ajutoare de minimis) din Declarație cu bazele de date AFIR și cu informațiile din registrul RegAS*

* Verificarea informatiilor din Registrul RegAS se va face atunci când această aplicație informatică va fi disponibilă și accesabilă prin internet (Registrul ajutoarelor de stat gestionat de Consiliul Concurenței).

2.7 PREZENTAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS ”SPRIJIN PENTRU SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DE INVESTIȚII PENTRU PROCESAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL”

Baza legală pentru acordarea acestui tip de ajutor este reprezentată de REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Solicitanţii eligibili ai ajutorului schemei de minimis şi condiţiile de eligibilitate:

 • Solicitanţii eligibili ai ajutorului de minimis sunt numai întreprinderile, indiferent de forma de organizare, care au optat ( la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis și care beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER pentru proiectul respectiv, şi au încheiat Contractul de Finanţare GBER cu AFIR;

 • Solicitanţii care respectă angajamentele asumate prin Declaraţia pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice, respectiv la ajutoarele de stat acordate întreprinderii pentru aceleaşi costuri eligibile, definite conform secţiunii Dicţionar.

 • Nu pot primi ajutor în cadrul schemei de minimis întreprinderile aflate în dificultate.

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

În vederea obţinerii sprijinului financiar solicitantul completează Cererea de Finanțare pentru schema de acordare a ajutorului de minimis.

Cererea de Finanțare va fi însoţită de următoarele documente justificative:

 • Copie Contract de Finanţare aferent Schemei GBER şi anexa privind bugetul contractului, devizul general si devizul cap3, detalierea costurilor pe număr de experți/ore, datele de identificare ale firmei de consultanță/proiectant.

 • Declaraţia pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice, respectiv la ajutoarele de stat acordate întreprinderii pentru aceleaşi costuri eligibile

 • Declaraţiei pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate

Sprijinul financiar constă în alocări financiare nerambursabile din fonduri U.E. (FEADR) și naționale și se acordă în urma selectării şi notificării beneficiarului privind acceptarea Cererii de Finanțare, urmată de încheierea Contractului de Finanțare încheiat între AFIR şi beneficiar.

AFIR acordă ajutorul de minimis, după ce verifică, pe baza declarației pe propria răspundere a solicitantului privind sprijinul de minimis acordat unei întreprinderi unice, că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de aceasta pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali (anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori) fie din fonduri naţionale, fie din fonduri U.E., nu depășește pragul de 200 000 euro.

Toate entitățile care sunt controlate (juridic sau de facto) de către aceeași entitate sunt considerate o întreprindere unică.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali (valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de minimis aferent celor 2 ani fiscali anteriori anului fiscal în curs) depășește pragul de 200 000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește acest plafon.

Ajutoarele care depășesc plafonul de minimis nu trebuie fracționate în părți mai mici pentru a se putea încadra în domeniul de aplicare al regulamentului de minimis.

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Cheltuieli eligibile în cadrul Schemei de minimis

În cadrul prezentei scheme de minimis pot fi finanțate costurile generale ale proiectului direct legate de proiectele de investiții finanțate în cadrul Schemei GBER aferentă submăsurii 4.2a.

Costurile generale ale proiectului – reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE)nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale direct legate de proiectele de investiții finanțate în cadrul Schemei GBER sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • respectă prevederile art. 45 din R 1305/2013;

 • sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;

 • sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

 • sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;

 • sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

Atenție! Serviciile de consultanță pentru care se solicită sprijin prin schema de minimis constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada implementării proiectului.

Cheltuielile de consultanţă – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de finanțare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servcii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de proiect

Valoarea finanțării nerambursabile

În cadrul prezentei scheme valoarea finanţării nerambursabile nu poate depăşi 200.000 euro/proiect. Valoarea eligibila a costurilor generale proiect este, după cum urmează:

i. maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj;

ii. maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj;

Aspectele menționate anterior sunt detaliate după cum urmează:

 1. maximum 10% din insumarea cheltuielilor eligibile inscrise in bugetul aferent proiectului contractat pe schema GBER, respectiv linia 1.2+linia 1.3+cap. 2+cap 4 pentru acele investiții care presupun construcții-montaj;

ii. maximum 5% din insumarea cheltuielilor eligibile, inscrise in bugetul aferent proiectului contractat pe schema GBER ,respectiv linia 1.2+linia 1.3+cap.2+cap.4, pentru acele investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj.

Atenție!

Sprijinul cumulat acordat prin prezenta schema și schema GBER nu va depăși intensitatea maximă GBER și valoarea maximă a sprijinului nerambursabil (plafonul pe proiect) GBER.

De asemenea intensitatea maximă și valoarea maximă a sprijinului nerambursabil nu depasesc valorile aferente din fișa tehnică aferentă sM 4.2a.

PROCEDURA DE DERULARE A SCHEMEI DE MINIMIS

Pentru a beneficia de sprijinul prevăzut de schema de minimis, întreprinderile trebuie să completeze corespunzător Cererea de Finanțare aferentă schemei GBER, în care să opteze dacă doresc să beneficieze de rambursarea cheltuielilor prevăzute pentru costurile generale proiect acordate prin intermediul schemei de minimis.

Cererea de Finanțare pe schema de minimis va fi însoțită de copia Contractului de Finanțare GBER aferent proiectului selectat (inclusiv bugetul proiectului), încheiat între AFIR și beneficiar.

AFIR verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanțare prin prezenta schemă de minimis, cât şi în alte sectoare sau domenii de activitate, Cererea de Finanțare aferentă prezentei schemei va fi însoţită de documente din care să rezulte separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, precum și faptul că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de minimis.

Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale beneficiarilor, activităţilor şi cheltuielilor se realizează de AFIR înainte de acordarea sprijinului. AFIR asigură, sub orice formă, publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.

În cazul în care Cererea de Finanțare este selectată pentru finanțare în cadrul schemei de minimis, AFIR comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul CE nr. 1407/ 2013, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului în care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme, AFIR notifică beneficiarul în acest sens.

PLATA AJUTORULUI DE MINIMIS

Plata efectivă a ajutorului se efectuează eşalonat, în acord cu tranșele de plată aferente proiectului de investiții selectat prin schema GBER și proporțional cu acestea în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, prevăzute în procedurile specifice ale AFIR.

Dosarul Cererii de Plată aferent schemei de ajutor de minimis se depune simultan sau ulterior depunerii Cererii de Plată pentru schema GBER.

Prin excepţie cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererile de Finanţare inclusiv cele de proiectare) se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată pe minimis.

Ajutoarele plătibile în mai multe tranșe vor fi actualizate la valoarea de la data acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

Pe schema de minimis nu se acordă avans.

ACHIZIȚII

În situația în care se optează pentru decontarea costurilor generale aferente proiectului de investiții sprijinit prin schema GBER, acestea pot fi eligibile pentru finanțare prin schema de minimis după semnarea Contractului de Finanțare aferent Schemei GBER și, ulterior, depunerii unei Cereri de Finanțare pe schema de minimis. Această prevedere nu exclude derularea procedurilor de achiziții, așa cum este prezentat mai jos, înainte de semnarea Contractului de Finanțare aferent schemei GBER, respectiv aferent schemei de minimis.

Procedurile de achizitii pentru costurile generale ale proiectului, necesare pregătirii și implementării proiectului se vor derula după cum urmează:

 • Contractele  < =15.000 EURO, fără TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă , conform Bugetului indicativ.
 • Contractele > 15.000 EURO, fără TVA, conform Bugetului indicativ, pentru costurile generale ale proiectului se vor derula cu respectarea prevederilor Manualului de achiziții pentru beneficiarii privati ai PNDR postat pe site-ul AFIR.

Întreaga procedură se va derula online pe site-ul http://www.afir.info, conform prevederilor prezentului manual și instrucțiunilor de publicare de pe site-ul Agenției (tutoriale), valabile atât pentru beneficiari, solicitanți cât și pentru ofertanți la momentul demarării achiziției.

Solicitantul are obligativitatea să demareze procedurile de achiziţii pentru costurile generale de proiect prin modulul de achiziții online, înainte. sau începând cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe propria răspundere, avizarea dosarelor de achiziții realizându-se ulterior semnării Contractului de Finanțare cu A.F.I.R.

Prin urmare, solicitanții care vor derula proceduri de achiziții pentru serviciile eligibile cu o valoare mai mare de 15.000 euro fara TVA, vor parcurge aceleași etape ale fluxului de achiziții în mediul online pentru procedura de selecție de oferte ca și beneficiarul privat, respectiv: autentificare în portalul AFIR, introducere date utilizator-solicitant, încărcarea și publicarea invitației de participare pe portalul AFIR, vizualizare oferte/contestații depuse și selectarea ofertei câștigătoare.

De asemenea, în cazul contractelelor mai mici sau egale cu 15.000 euro fără TVA, solicitantul poate opta pentru aplicarea procedurii cu o singură ofertă sau a celei menționate mai sus. În acest caz, solicitantul depune spre verificare și avizare numai contractul, Anexa IV – declarația pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese și certificatul constatator emis de ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre acționariatul ofertantului și solicitant până la semnarea contractului dintre aceștia.

Menționăm că este interzisă divizarea achizițiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări a căror valoare depășește 15.000 de euro fără TVA, în contracte mai mici cu scopul evitării procedurii de selecție de oferte.

Verificarea și avizarea dosarelor de achiziții în mediul online se va efectua la nivelul OJFIR (achiziții simple) și CRFIR (achiziții complexe), prin intermediul departamentelor de specialitate numai după ce solicitantul va semna Contractul de Finanțare cu AFIR.

Atenție! Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi/sau proiectare, publicate pe pagina oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. Aceste documente au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte.

Capitolul 3

ACCESAREA fondurilor nerambursabile acordate pentru schema de ajutor de stat

Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de produse neagricole.

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

Atenție! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 1306/2013,cu modificarile si completarile ulterioare nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat  în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel unele avantaje necuvenite, contrar obiectivelor legislației europene și naționale în vigoare. Fiecare proiect prin care se solicită finanțare prin FEADR este verificat în ceea ce privește eventuala creare de condiții artificiale în fiecare din etapele procedurale pe care le va parcurge acesta. Dacă, pe parcursul oricărei dintre aceste etape procedurale, se  identifică crearea de condiții artificiale, se vor aplica măsurile și corecțiile financiare corespunzătoare (  respingere CF/ debit total/ debit parțial după caz).

În acest sens, vă recomandăm să studiaţi anexa la Ghidul Solicitantului „Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea Schemei de ajutor de stat GBER” pentru evitarea oricăror situaţii conflictuale cu organismele de control.

3.1 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Dosarul Cererii de ajutor de stat nerambursabil conţine Cererea de ajutor de stat nerambursabil (Cererea de finanțare) însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai online pe pagina de internet www.afir.info.

Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.afir.info.

NOTĂ

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul acestora. Se vor completa numai informaţiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus). Completarea celor două anexe la Cererea de Finanțare este obligatorie.

Atenție! Cererea de ajutor de stat nerambursabil trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de ajutor de stat nerambursabil fac parte integrantă din aceasta. Depunerea se va realiza numai în sistem electronic.

3.1.1 COMPLETAREA CERERII DE DE AJUTOR DE STAT AFERENTE SCHEMEI GBER

Completarea Cererii de ajutor de stat nerambursabil, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard și regulilor de completare explicitate în model. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererile de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de ajutor de stat nerambursabil trebuie redactată pe calculator, în limba română.

Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei corespunzătoare valorii avansului din Planul financiar din cadrul Cererii de Finanțare.

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare are posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanțare FEADR, cu condiţia să nu depăşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea Autorităţii Contractante pentru o achiziţie.. Avansul pentru care nu s-au prezentat documente justificative se recuperează la ultima tranşă de plată.

3.1.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERILE DE FINANŢARE

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanțare (Cererea de ajutor de stat nerambursabil) completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor–partea E din Cererea de Finanţare), vor fi scanate și depuse online.

Pentru a depune cereri de finanțare online, solicitanții care nu au cont pe site-ul http://www.afir.info, vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza pentru încărcarea Cererilor de Finanțare în format electronic. Pașii care trebuie parcurși pentru încărcarea Cererilor de Finanțare în portalul AFIR sunt următorii:

I. Accesarea site-ului AFIR

Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser (ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) și accesarea adresei http://www.afir.info. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.

II. Autentificare

Pentru logare se utilizeaza perechea nume utilizator-parolă obținute la crearea contului pe site urmat de acționarea butonului Autentificare:

De asemenea, se găsește și un buton dedicat opțiunii de Înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor

După înregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare și va trebui să urmeze instrucțiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

III. Pregătire documente pentru încărcare

După autentificare, se va deschide următoarea fereastră:

Se folosește butonul Depunere proiect.

În pasul următor aplicația permite selectarea sesiunii de depunere.

Solicitantul va selecta din lista disponibilă sesiunea, licitaţia şi submăsura corespunzătoare. După selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de încărcare Cerere de Finanțare și anexe tehnico-administrative.

IV. Încărcarea Cererii de Finanțare, a anexelor tehnice și administrative.

Sunt disponibile următoarele secţiuni:

 1. Încărcarea formularului Cerere de Finanțare

La încărcarea Cererile de Finanţare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

  1. formularul Cererile de Finanţare trebuie să fie redactat electronic.

  2. se va utiliza ultima versiune de Cerere de Finanțare, publicată pentru sesiunea repectivă.

  3. denumirea fișierelor nu trebuie să conțină caracterele speciale “~ ” # % & * : < > ? / { | }”

  4. Este obligatorie completarea câmpurilor din Cererea de Finantare.

  5. Încărcarea formularului Cererii de Finanţare completat, semnat şi scanat.

 1. Încărcare documente anexate Cererii de Finanțare

Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron. Validări privind formatul fișierelor ce urmează a fi încărcate:

  1. Fișierele trebuie să fie în format .pdf scanate o rezoluție de minim 200dpi.

 1. Încărcare Alte documente

În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea de a încărca și alte documente justificative ale proiectului. După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes și se va aloca un bon de ordine care se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR.

Acestea se vor regăsi în Sistemul de gestiune al documentelor, în folder-ul proiectului, concomitent cu startarea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Şef SAFPD, pentru desemnarea expertului care va verifica Cererea de Finanţare.

Atenție! Pentru a preveni respingerea Cererile de Finanţare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în completarea Cererii de Finanțare, solicitantul are responsabilitatea încărcării unei Cereri de Finanțare în care informația să fie completă și conformă cu realitatea.

După depunerea proiectelor, pentru solicitanți, sunt disponibile numai acțiunile „Vizualizare”, „Statusuri”.

Atenție! Este strict interzisa utilizarea tuturor robotilor sau scripturilor care colecteaza in mod automat resursele, folosirea programelor care imita caracteristicile unui utilizator uman sau care ofera un avantaj nedrept, si/sau folosirea de click‐bots sau script‐uri care executa click‐uri in mod automat sau reproduc in alt mod comportamentul uman.

Este strict interzisa accesarea modulului utilizat pentru depunere online a cererilor de finantare din locatii multiple, in acelasi timp, de catre acelasi utilizator .

Pentru Cererile de Finanţare a căror încărcare online prin intermediului portalului AFIR se realizează după ora 14.00, termenul privind verificarea condiţiilor de admitere se derulează din ziua următoare.

În ultima zi de depunere a licitaţiei (etapei) lunare, încărcarea online se realizează până la ora 16.00.

Dosarul Cerererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Cererea de Finantare si toata documentatia aferenta nu trebuie sa fie semnate si stampilate pe fiecare pagina. Solicitantul isi asuma veridicitatea documentelor, iar daca la prezentarea acestora in original se constata neconcordante care afecteaza conditiile de eligibilitate sau selectie, proiectul va fi declarat neeligibil”.

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare.

Atenție! Este strict interzisa utilizarea tuturor robotilor sau scripturilor care colecteaza in mod automat resursele, folosirea programelor care imita caracteristicile unui utilizator uman sau care ofera un avantaj nedrept, si/sau folosirea de click‐bots sau script‐uri care executa click‐uri in mod automat sau reproduc in alt mod comportamentul uman.

Este strict interzisa accesarea modulului utilizat pentru depunere online a cererilor de finantare din locatii multiple, in acelasi timp, de catre acelasi utilizator.

3.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERILE DE FINANŢARE

Verificarea Cererilor de Finanțare se face la:

  • OJFIR pentru proiecte fără C+M;

  • CRFIR pentru proiecte cu C+M;

 1. Încadrarea Cererile de Finanţare în funcţie de prescoring

Cererea de Finanțare poate fi încărcată în sistemul AFIR și este admisă pentru verificarea eligibilității și a Criteriilor de Selecţie, în cazul în care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu pragul de calitate al lunii în care a depus Cererea de Finanțare;

Cererea de Finanțare este admisă pentru verificarea eligibilității și a Criteriilor de Selecţie, în cazul în care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu pragul de calitate al lunii în care a depus Cererea de Finanțare;

Cererile de finanţare al căror punctaj (scor) rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât nivelul pragului de calitate aferent lunii în care au fost depuse devin neconforme.

2. Verificarea eligibilităţii Cererii de Finanțare

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

 • verificarea eligibilităţii solicitantului;

 • verificarea criteriilor de eligibilitate;

 • verificarea bugetului indicativ al proiectului cu verificarea cumulului de ajutoare de stat (inclusiv de minimis) și a rezonabilitatii preturilor;

 • verificarea studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate.

Atenție! Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată de către AFIR că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în sistem online, iar răspunsul va fi transmis online.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:

 1. în cazul în care documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau selecţie sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare.

 2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective.

 3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect.

 4. pentru Criteriile de Eligibilitate și Selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare. Se accepta orice informații si alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin in sustinerea si clarificarea informatiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finantare.

 5. în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererile de Finanţare și din analiza completă a proiectului, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanţare) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/reprezentantul legal.

Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa.

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/ montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare”, Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.

3. Verificarea pe teren a Cererilor de Finanţare

 • Verificarea pe teren se realizează de către entitățile care instrumentează Cererea de Finanţare, respectiv:

 • OJFIR – pentru Cererile de Finanţare fără construcţii montaj;

 • CRFIR – pentru Cererile de Finanţare cu construcţii montaj;

 • Se vor verifica toate Cererile de Finanțare referitoare la extinderi, diversificare produs/diversificare activitate, schimbare fundamentală;

Numai în cazuri excepţionale atunci când condiţiile meteorologice nu permit efectuarea vizitei pe teren (în perioada de iarnă, etc), şeful SAFPD poate decide asupra efectuării sau nu a vizitei pe teren, cu aprobarea Directorului OJFIR/CRFIR.

 • In cazul investițiilor noi, dacă pentru verificarea anumitor criterii de eligibilitate, expertul consideră oportună verificarea acestora pe teren, aceasta se poate realiza pe baza unei Note aprobate de șeful serviciului și de Directorul OJFIR/CRFIR.

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor Criterii de Eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.

În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către OJFIR/ CRFIR, acesta poate contesta rezultatele verificării la publicarea raportului de selecție, numai în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicit al reprezentantului legal a formulat observații menţionate în formularul E3.8 – Fişa de  verificare  pe  teren. Un exemplar al fișei E 3.8 se predă solicitantului la încheierea vizitei pe teren.

4. Verificarea Criteriilor de Selecție

În urma acestor verificării Criteriilor de Eligibilitate și a Criteriilor de Selecție pot exista trei situaţii:

 • proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;

 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul de calitate lunar

 • proiectul este neconform, respectiv are un punctaj< pragul de calitate lunar

5. Selecţia proiectelor

Alocarea financiară publică a sesiunii aferenta perioadei de depunere continue, Criteriile de Selecție, punctajele de selecție, criteriile de departajare şi pragul minim sunt realizate la inițiativa AM PNDR cu consultarea prealabilă a Comitetul de Monitorizare.

Pentru fiecare sesiune continuă se face un ANUNŢ DE LANSARE A LICITAŢIEI în care se vor prezenta: alocarea corespunzătoare domeniilor de intervenție, intervalul de depunere a proiectelor (cererilor de finantare), pragul minim și pragurile de calitate lunare.

La depunerea proiectelor, solicitanții/ beneficiarii completează în Cererea de Finanțare câmpul aferent punctajului estimativ (autoevaluare/pre-scoring).

Depunerea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (evaluare-prescoring) mai mare sau egal cupragul de calitate aferent lunii respective.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii continue aferente schemei GBER 4.2a /componente (alocare distinctă) se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii continue a Schemei GBER 4.2a/componentei (alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii continue.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzator lunii respective se va întocmi un raport de selecție lunar.

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/contestaţii lunare anterioare, valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente rapoartelor de selecţie lunare publicate, după caz.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face astfel:

– crescător în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului;

– prioritizarea proiectelor care vizează obţinerea de produse procesate din fructele speciilor prioritare prezente în sM 4.1a – Investiţii în exploataţii pomicole (Piersic, nectarin, cais, cireş, arbuşti, măr);

– prioritizarea proiectelor care vizează obţinerea de produse cu valoare adăugată mare (ecologice, tradiţionale, sisteme din domeniul calităţii produselor alimentare recunoscute la nivel european şi naţionale).

– dimensiunea întreprinderii, în sensul prioritizării solicitanților care se încadrează în categoria microîntreprinderi;

– forma de organizare, în sensul prioritizării formelor asociative (cooperative și grupuri de producători)

După publicarea raportului de selecţie lunar pe pagina de internet AFIR, solicitanții pot depune on-line contestaţii cu privire la rezultatul selecției în termenele specificate în Regulamentul de organizare și funcționare a procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020, aprobat, în vigoare.

Atenție! Contestaţiile se semnează de către solicitant și se depun online.

In urma soluționării contestațiilor, comisia de contestații va proceda la selecția proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent etapei respective, cu aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în ghidul solicitantului aferent submăsurii sau mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar aferent etapei respective în situația în care valoarea publică totală a proiectele selectate din raportul de selecție lunar aferent este mai mică decât alocarea disponibilă pentru selecția etapei stabilită conform art.7 alin.(2) din Regulamentul de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014‐2020 (PNDR). Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în așteptare şi vor intra în competiție cu proiectele depuse în cadrul aceleiași sesiuni continue de depunere a proiectelor, după caz.

Urmare publicării raportului de contestații lunar, există posibilitatea întocmirii unui Raport de Selecție aferent etapei pentru care au fost finalizate contestațiile, după caz, conform Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020, aprobat, în vigoare la data lansării sesiunii de depunere proiecte.

Atenție!

Evaluarea Criteriilor de Selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare.

Atenție! Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit „Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)”, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare , , publicat pe site-ul www.madr.ro și www.afir.info.

Atenție!

Solicitanții vor putea să redepună o singură dată proiectul în cadrul unei luni calendaristice aferente unei sesiuni continue numai după retragerea în prealabil a acestuia. Solicitanţii pot să-și retragă în orice moment cererile de finanţare, dacă autoritatea competentă nu i-a anunțat în prealabil cu privire la eventualele erori pe care le conține cererea de finanţare sau nu a trimis o notificare cu privire la un control la fața locului. Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare!

De asemenea, solicitanţii care au fost declaraţi neconformi vor putea sa mai redepună proiectul o singura dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

  1. CONTRACTAREA FONDURILOR

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale va încheia contracte de finanţare cu beneficiarii selectaţi in cadrul Schemei de ajutor de stat GBER şi ulterior, contracte de finanţare în cadrul Schemei de minimis – în cazul în care beneficiarul a optat la depunerea Cererile de Finanţare pentru decontarea prin schema de minimis a cheltuielilor aferente serviciilor de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului de investiții finanțat prin schema GBER.

După aprobarea Raportului de selecție GBER/Raportului de contestaţii GBER în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, AFIR notifică solicitantul cu privire la decizia luată în urma procesului de selecţie a proiectelor prin documentul „Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererile de Finanţare și semnarea Contractului de Finanţare”.

Atenție! În vederea încheierii Contractului de Finanţare, în cadrul Schemei de ajutor de stat GBER, în termen de maxim 4 luni/ 7 luni, după caz, de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de Finanțare, solicitantul va depune la sediul OJFIR (cazul proiector fără C+M)/ CRFIR (cazul proiectelor cu C+M) următoarele documente, cu caracter obligatoriu:

 1. Un exemplar original al Cererii de Finanțare şi a documentelor anexe pe suport de hârtie, conform documentaţiei depuse online. Pentru confruntarea documentelor depuse atât pe suport de hârtie, cât și online, beneficiarul va prezenta dosarul original al Cererii de Finanțare, cu anexele aferente, care va rămâne în posesia acestuia; În cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului de Finanțare și/sau între documentele încărcate online și documentele depuse pe suport de hârtie care pot afecta Criteriile de Selecție sau Condițiile de Eligibilitate, Cererea de Finanțare se va declara neeligibilă/ neselectată pentru finanțare, cu consecința neîncheierii Contractului de Finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat.

2. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a investiţiei neafectată de elemente de ajutor public, prin extras de cont și/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site http://www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată.

Atenție! În cazul în care implementați mai multe proiecte în cadrul PNDR, trebuie să prezentați dovada cofinanţării private cumulat pentru toate proiectele

3. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului GBER (denumirea şi adresa băncii/trezoreriei şi codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR)

4. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale şi/sau locale pentru intreprindere emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul general consolidat, valabile la data încheierii contractului.

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze explicit lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și sociale şi/sau locale” sau bararea rubricii în care acestea ar trebui să fie evidenţiate.

5. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.

6. Document emis de DSP județeană conform protocolulului de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății publicat pe pagina de internet www.afir.info

7. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (conform protocol colaborare AFIR ANPM-GM): Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare ca document final/ Acord de mediu (daca este cazul)/ Aviz Natura 2000.

8. Nota de constatare privind condiţiile de mediu emisă de Garda Națională de Mediu (dacă este cazul);

În cazul proiectelor care necesită Acordul de mediu /Avizul Natura 2000, documentele se depun în termen de maximum 7 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selecţia proiectului și înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai poate fi semnat.

După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, Contractul de Finanțare nu mai poate fi semnat.

Termenul de prezentare a documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului este de maximum 3 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selectarea Cererii de Finanțare.

9. Cazier judiciar în original atât pentru reprezentantul legal cât și pentru întreprindere, care să ateste lipsa înscrierilor privind sancţiunile economico-financiare, conform prevederilor legale în vigoare, valabil la data încheierii contractului (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

10. Cazier fiscal în original (fără înscrieri) pentru întreprindere, valabil la data încheierii contractului.

11. Declarație pe propria răspundere rectificativă privind cumulul ajutoarelor de stat, inclusiv de minimis, după caz.

Solicitanţii/ beneficiarii, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, pentru Programul SAPARD/ FEADR, au obligația de a achita integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de Finanţare;

Dacă sunt îndeplinite condițiile specifice, în urma primirii și verificării conformității documentelor obligatorii, Autoritatea Contractantă va urma procedura de încheiere a Contractului de Finanțare.

Pentru investiţiile care prevăd construcţii-montaj, proiectul tehnic de execuţie se avizează după semnarea contractului de finanţare de către AFIR, în conformitate cu procedurile de lucru ale AFIR

Atenţie! În urma depunerii la AFIR a Cererii de Finantare și a documentelor anexe solicitate pe suport de hartie, în vederea contractării, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de către beneficiar este de 4 luni /7 luni (pentru situațiile determinate de emiterea documentelor de la mediu )de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de Finanțare,

În caz de neprezentare de către solicitant, în termenele precizate anterior, a tuturor documentelor premergătoare încheierii contractului, sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite, pe care nu le achită până la termenul precizat pentru contractare, Agenţia nu va încheia Contractul de Finanţare.

Contractul urmează a fi încheiat după prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către solicitant.

Pentru stabilirea valorii în lei la încheierea Contractului de Finanțare se va utiliza cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie Contractul de Finanţare.

Important! Bugetul indicativ din Cererea de Finanțare aprobat în urma evaluării Cererii de Finanțare/ devine anexă la Contractul de Finanțare.

Proiectul tehnic, (pentru proiectele cu C+M) semnat și ștampilat de un verificator autorizat, însoțit de graficul fizic și financiar de realizare a investiției se va depune la CRFIR în vederea avizării dupa semnarea Contractului de finantare cu AFIR .

În cazul unor diferențe față de Studiul de Fezabilitate, în vederea avizării Proiectului Tehnic, beneficiarul va prezenta atașat un tabel centralizator cu diferentele fizice/ valorice între SF-PT și bugetul proiectului/devizul general/devizele pe obiecte în euro, cu valorile actualizate, semnate de reprezentantul legal și avizate de proiectant/verificator autorizat, precum și prognozele economice în cazul modificarii valorii totale a investiției.

Proiectul tehnic va fi avizat de AFIR după verificarea, respectiv avizarea procedurii de achiziții servicii și înaintea demarării procedurii de achiziții de lucrări.

Atenție! Durata de execuţie a Contractului de Finanțare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj.

Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi.

Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice prevăzute în Contractul de Finanțare la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit.

Durata de execuție a Contractului de Finanțare poate fi suspendată de Autoritatea Contractantă la cererea beneficiarului, în situații temeinic justificate pe bază de documente, în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora.

DURATA DE VALABILITATE ŞI DURATA DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Durata de valabilitate a Contractului de Finanțare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă.

În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia publică se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani.

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit măsurilor/submăsurilor PNDR 2014-2020, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani, de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:

a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de schema GBER, sau nerespectarea criteriilor în baza cărora proiectul a fost declarat eligibil si selectat;

b) o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

c) o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;

d) realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.

Atenție! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice substantial investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare.

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI ÎN CADRUL SCHEMEI GBER

Beneficiarul poate solicita avans de până la maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă, la data depunerii Cererile de Finanţare sau până la data depunerii primului dosar al cererii de plată la Autoritatea Contractantă.

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea de către AFIR, a unei achiziţii şi numai după semnarea Contractului de Finanţare.

Atenţie!

(1)În conformitate cu art.45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului (UE) nr.1305/2013 beneficiarii sprijinului acordat prin prezenta schemă pot primi, dupa semnarea contractului, un avans în procent de maxim 50% din valoarea ajutorului nerambursabil proiectului, iar plata acestuia se va face după prezentarea unei garanţii eliberate de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naționale a României, reglementat de legislația națională în domeniu, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.

(2)Garanția prevăzută la alin. (1) poate fi prezentată de beneficiarii privaţi şi sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.

(3)Garanțiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu trebuie să constituie un ajutor de stat, conform Comunicării Comisiei din 20.06.2008 cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii.

Garanția aferentă avansului se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a avansului și trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă de timp egală cu durata de execuție a Contractului de Finanțare și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor autorizate la plată, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte valoarea avansului.

Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la Autoritatea Contractantă pe baza documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instrucţiunilor de plată, Anexa V la Contractul de Finanţare, la ultima tranşă de plată.

În cazul nejustificării avansului la termenul prevăzut anterior, recuperarea sumelor se va face de către AFIR prin executarea scrisorii de garanţie sau a poliţei de asigurare, după caz, cu perceperea de dobânzi şi penalităţi calculate şi datorate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării integrale a acestuia.

Beneficiarul care a încasat avans de la Autoritatea Contractantă şi solicită prelungirea perioadei maxime de execuţie a contractului de finanţare, este obligat să depună la Autoritatea Contractantă și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității scrisorii de garanție bancară/nebancară sau a poliței de asigurare care să acopere noul termen de execuţie solicitat.

Atenție!

AFIR efectuează plăți în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituție bancară.

Precizări referitoare la modificarea Contractului de Finanţare

 • Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia şi nu poate avea efect retroactiv.

 • Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale PNDR şi-sau ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

 • Beneficiarul poate efectua modificări financiare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcționalitatea investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanțare prin act adiţional.

În perioada de execuție a Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate aproba la solicitarea beneficiarului, maxim două amendamente la Contractul de Finanțare, pentru prelungirea duratei de execuție a contractului.

Atenţie!

Solicitările de modificare a contractului se încarcă şi se transmit exclusiv din contul fiecărui beneficiar deschis în cadrul portalului www.afir.info.

Important! Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la schema de ajutor in vederea selectării pentru finanțare şi să cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în Contractul de Finanțare înainte de semnarea acestuia.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/ falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau în cazul nerespectării de către beneficiar a obligațiilor asumate prin Contractul de Finanțare sau documentele/ autorizaţiile/ avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că obiectivele/ componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul transmiterii proprietăţii sau a oricăruia dintre atributele acesteia), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire.

Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE ÎN CADRUL SCHEMEI DE MINIMIS

Beneficiarul GBER (care are contract semnat cu AFIR) și care a optat pentru accesarea schemei de minimis, în vederea încheierii Contractului de Finanțare pe minimis, este necesar ca în termen de maxim 1 lună de la primirea notificării privind selectarea Cererii de Finanțare pe minimis, să depună următoarele documente la Oficiul Judeţean/ Centrul Regional unde a semnat contractul pe GBER, respectiv:

1. Un exemplar original al Cererile de Finanţare MINIMIS şi documentele anexe, pe suport de hârtie, conform documentaţiei depuse online. Pentru confruntarea documentelor depuse pe suport de hârtie cât și online, se va prezenta și dosarul cuprinzând documentele în original.

Dacă se constată neconformități între Cererea de Finanțare pe suport de hârtie, dosarul cu documentele în original şi documentaţia depusă online, proiectul nu va fi contractat.

2. Documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a investiției, prin extras de cont (în original) și/ sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului.

În cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la CRFIR.

3. Adresă de la instituția financiară (bancă/ trezorerie) cu datele de identificare ale acesteia, şi ale contului aferent proiectului (denumirea, adresa, codul IBAN al contului de operațiuni cu AFIR) dacă solicitantul optează pentru alt cont decât cel din CF GBER 4.2a.

4. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi locale, pentru întreprindere, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, valabile la data încheierii Contractului de Finanțare, pentru schema de minimis;

5. Cazier judiciar (fără înscrieri) pentru întreprindere (după caz) și reprezentantul legal în original, valabil la data încheierii contractului poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Cazier fiscal (fără înscrieri) pentru întreprindere, valabil la data încheierii contractului.

În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea ultimului dintre documentele obligatorii, se va semna Contractul de Finanțare la sediul Centrului Regional. La semnarea contractului reprezentantul legal va prezenta documentul de identitate

6. Declarație pe proprie raspundere rectificativă privind cumulul ajutoarelor de stat, după caz.

3.3 ACHIZIȚII SCHEMA GBER

Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri şi execuţie lucrări se poate face începând cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, servicii (managementul proiectului) şi execuţie lucrări va începe după semnarea Contractului de Finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR cu privire la achizitia derulata.

Avizarea dosarelor de achiziții se va realiza ulterior semnării Contractului de Finanțare cu A.F.I.R.

Întreaga procedură de achiziții bunuri cu sau fără montaj și de execuție lucrări (construcții, modernizări) în cadrul proiectelor finanțate prin SCHEMA GBER se va derula online pe site-ul http://www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor de publicare disponibile pe site-ul Agenției (tutoriale), valabile atât pentru beneficiari cât și pentru ofertanți, condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/ solicitantului pe site-ul http://www.afir.info.

Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta, proiectare, studii teren, întocmirea Studiilor de Fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție necesare întocmirii Cererii de Finanțare se vor derula, după cum urmează :

 • Contractele  < =15.000 EURO, fara TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă, confom Bugetului indicativ.

 • Contractele > 15.000 EURO, fara TVA, confom Bugetului indicativ pentru servicii de consultanta si servicii pentru intocmirea studiilor de fezabilitate derulate anterior încheierii contractului de finanțare cu AFIR, procedura de achiziții se va derula cu respectarea prevederilor Manualului de achiziții pentru beneficiarii privati ai PNDR postat pe site-ul AFIR .

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj, nu poate demara execuţia lucrărilor fără avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic ce se va realiza după incheierea Contractului de Finanțare.

Atenție!

Trebuie să aveți în vedere ca derularea /finalizarea, inclusiv avizarea din partea AFIR a procedurii de achiziții să se realizeze înainte de îndeplinirea termenului de depunere a primei tranșe de plată, respectiv 6/12 luni de la încheierea contractului de finanțare.

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj, nu poate demara execuţia lucrărilor fără avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic ce se va realiza după incheierea Contractului de Finanțare.

Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020 publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără montaj și servicii, prin atribuirea unui Contract de Achiziție.

Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui Contract de Achiziție.

Atenție: Solicitanții care au desfășurat licitații prin procedura „o singură ofertă” vor încărca dosarele pe portalul online de achiziții dupaă ce solicitantul va semna Contractul de Finanțare cu AFIR. Verificarea și avizarea dosarelor de achiziții în mediul online se va efectua la nivelul OJFIR (achiziții simple) și CRFIR (achiziții complexe), prin intermediul departamentelor de specialitate numai după ce solicitantul va semna Contractul de Finanțare cu AFIR.

Solicitantul are posibilitatea să demareze procedurile de achiziţii pentru serviciile sus menționate prin modulul de achiziții online înainte sau începând cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe propria răspundere, avizarea dosarelor de achiziții realizându-se ulterior semnării Contractului de Finanțare cu A.F.I.R.

Atenție! La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/ contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale.

Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar neambursabil care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.

În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se definește prin:

 1. Conflictul de interese între beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanți:

Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare:

  1. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;

  2. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;

  3. sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

 1. Conflictul de interese intre ofertanți:

Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):

  1. Dețin  pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG 66/2011);

  2. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;

  3. Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private -anexă la Contractul de Finanțare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

  1. Nediscriminarea;

  2. Tratamentul egal;

  3. Recunoaşterea reciprocă;

  4. Transparenţa;

  5. Proporţionalitatea;

  6. Eficienţa utilizării fondurilor;

  7. Asumarea răspunderii.

3.4 PLATA

Beneficiarul va depune la OJFIR/ CRFIR, Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie .

În cazul investiţiilor care presupun achiziții simple Beneficiarul este obligat să depună o tranșă de plată în maxim de 6 luni de la data semnării Contractului de Finanţare.

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj este obligat să depună o tranșă de plată în termen de maxim 12 luni de la data semnării Contractului de Finanțare.

Termenul de 6 luni, respectiv 12 luni prevăzut pentru depunerea primei tranșe de plată poate fi prelungit cu maxim 6 luni, cu condiția achitării penalităților prevăzute în contract.

În cazul în care beneficiază de avans, beneficiarul poate de asemenea să depună la OJFIR/CRFIR Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile după primirea avizului favorabil din partea AFIR asupra unei achiziții și numai după semnarea Contractului de Finanțare.

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA.

În cazul în care beneficiarul nu depune Declarația de eșalonare în termenul prevăzut, aceasta se va depune cel târziu o dată cu prima tranșă a Dosarului Cererii de Plată.

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru proiectele fără C+M/ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru proiectele cu C+M, în două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de Finanţare) pe pagina de internet a AFIR http://www.afir.info.

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de Plată conforme.

Conform prevederilor art 63 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, în cazul în care suma solicitată de Beneficiar prin Cererea de Plată depășește cu mai mult de 10% suma stabilită în urma verificării Dosarului cererii de plată, Beneficiarului i se va aplica o sancțiune egală cu valoarea diferenţei dintre suma solicitată şi suma stabilită.

Capitolul 4

INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1 DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE FINANȚARE

Vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al cererii de Finanţare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE schemei GBER/de minimis, din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie si primirea Notificării de selecție se vor bifa căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL CONTRACTĂRII. Documentele justificative necesare la momentul depunerii cererii de finanţare vor fi încărcate on-line.

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de Finanţare:

 1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie) Studiul de Fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016, cu modificările ulterioare

Important!

– pentru solicitanții care au optat pentru schema de minimis (și vor deveni beneficiari GBER), numai în cazul în care este menţionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanţă în Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind consultanta pot fi eligibile în cadrul schemei de minimis aferenta schemei GBER.

Atenție! Datele de identificare ale firmei de consultanță și proiectare (dacă este cazul) din Cererea de Finanțare vor fi completate de toți solicitanții. . Daca data semnarii contractului de proiectare pentru proiectele cu Constructii+Montaj, respectiv data semnarii contractului de consultanta pentru proiectele fara Constructii+Montaj este anterioara datei de 28.02.2017, atunci se respecta structura Studiului de Fezabilitate din H.G. nr 28/2008, altfel se respecta H.G. nr. 907/2016 la intocmirea Studiului de Fezabilitate.

Atenție! Art 15 aferent H.G. nr. 907/2016, cu modificările ulterioare, prevede urmatoarele:

Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii:

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/ beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.

c) pentru care a fost aprobată finanţarea.

d) ale căror proiecte tehnice/ studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/ beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/ reavizare.”

– devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei pentru toți solicitanții.

– se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnatura beneficiarului de proiect si semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului.

Pentru toți solicitanții GBER (4.2a) cheltuielile “Costuri generale proiect” sunt cheltuieli neeligibile pe GBER (4.2a), evidențiate în ANEXA 1 “Deviz financiar” pe neeligibil. Solicitanții care au optat pentru schema de minimis vor evidenția în devizul aferent “Costurilor generale proiect”, pe neeligibil, valoarea totală a cheltuielilor solicitate pe minimis (eligibile minimis+neeligibile minimis.

Solicitanții care au optat pentru schema de minimis evidențiază separarea cheltuielilor “Costuri generale proiect”, pe eligibil și neeligibil doar în coloanele bugetului pe minimis, evidențiat după bifarea opțiunii de accesare minimis.

Verificarea pe neeligibil a cap.3 valoric și procentual se face numai pentru solicitanții care au optat pentru acccesare schemei de minimis – Pentru servicii solicitanții care au optat pentru acccesare schemei de minimis vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/oră) pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi (pentru SF-urile întocmite conform HG 28/2008, modelul adaptat de AFIR).

– se va detalia capitolul 5 – Organizare de șantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.

– părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator.

– în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia finanțată din schema GBER, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea.

– în cazul în care investiţia prevede achiziționarea de utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).

– pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, ore/ expert, costuri/oră). În cazul proiectelor care prevăd doar operațiuni de montaj a utilajelor fără a fi necesare lucrări de construcții se va prezenta fluxul tehnologic propus și/sau existent ( după caz) ca parte descriptivă în Studiul de Fezabilitate cât și ca planșe desenate, semnate, ştampilate de către elaborator, cu identificarea fiecărei poziții din cartuș indicator.

– în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii toți solicitanții vor prezenta Declarația proiectantului privind sursa de preţuri și calculul costului unitar pentru construcții și instalații exclusiv TVA in lei/m2 Acd și în euro / m2 Acd.

1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor

Atenție! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

 1. SITUAŢIILE FINANCIARE complete (formularele 10, 20, 30 și 40) conform Normelor de închidere a exerciţiului financiar) precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererile de Finanţare se vor depune situațiile financiare complete pe ultimii 3 ani respectiv pentru anii N-2,N-1 și N unde N este anul anterior depunerii Cererii de Finanțare.

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererile de Finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererile de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.

Pot apărea următoarele situații:

 1. În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului, care nu a întocmit Situațiile financiare complete, nu va depune nici un document în acest sens.

 2. În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Situatiile financiare aferente anului anterior depunerii proiectului, acestea se vor ataşa Cererile de Finanţare pentru a demonstra că nu au înregistrat venituri din exploatare.

 3. În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii , i se va ataşa Cererile de Finanţare DECLARAŢIA DE INACTIVITATE cu număr de înregistrare de la Administraţia Financiară.

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:

DECLARAȚIE SPECIALĂ privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular), în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ.

DECLARAȚIA contabilului/ expertului contabil/ auditorului financiar din care să rezulte îndeplinirea condițiilor privind ”schimbare fundamentală“ sau după caz, îndeplinirea condițiilor privind “diversificarea activității/ diversificarea producției unei unități existente”

DECLARAȚIA contabilului/ expertului contabil/ auditorului financiar însoțită de documente și evidențe financiar-contabile prin care să se demonstreze că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 precizate și în acest Ghid nu beneficiază de ajutoare de stat acordate în conformitate cu prezenta schemă de stat, respectiv să evidențieze separarea activităților sau o distincție între costuri în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse, menționate in Ghid, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al schemei GBER.

3. a) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:

a) 1. Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect;

a) 2. Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect.

Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA EMISĂ DE CONCEDENT şi trebuie să conţină:

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este cazul respectarea graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

– suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

Atenție! Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice:

– dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească);

– dreptul de creanţă dobândit prin contract de cesiune, concesiune definit conform Legii nr. 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenul pe care urmează a se realiza investiția.

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de arendă/ comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.

 1. 3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru Cererile de Finanţare care vizează lucrări de construcţii.

Atenție! În situația în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuția investiției şi graficul de rambursare a creditului.

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii. Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare.

5.! ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: DOCUMENT EMIS DE ANPM

 1. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

6.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE, neafectată de elemente de ajutor public ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o instituţie financiară (extras de cont și/sau contract de credit) în termenul și condițiile prevăzute în Notificarea privind selectarea Cererile de Finanţare şi semnarea Contractului de Finanțare cu AFIR

6.2 ADRESĂ EMISĂ DE BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului GBER (denumirea, adresa băncii/Trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);

7.! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

7.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE, sociale şi/sau locale emise, pentru întreprindere, de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul general consolidat;

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze explicit lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și sociale şi/sau locale”sau bararea rubricii în care acestea ar trebui să fie evidenţiate.

Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Secţiunea A.

7.2 CAZIERUL JUDICIAR și CAZIER FISCAL pentru întreprindere conform prevederilor legale in vigoare și CAZIERUL JUDICIAR pentru reprezentantul legal, care să ateste lipsa înscrierilor privind sancţiunile economico-financiare, valabile la data semnării contractului, conform prevederilor legale în vigoare.

Cazierul judiciar va fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Până la reglementarea posibilităţii aplicării normelor metodologice (consultarea bazelor de date ale Poliţiei) de către experţii evaluatori AFIR, solicitantul are obligaţia depunerii documentului justificativ mai sus enunţat.

8. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

8.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet http://www.afir.info.

8.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet http://www.afir.info

Atenție! Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare.

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet http://www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.

9. În cazul investițiilor inițiale pentru unitățile existente care se autorizează/avizează conform legislației în vigoare:

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererile de Finanţare

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în funcţiune – se va depune la momentul încheierii contractului.

Atenție! În cazul în care solicitantul prezintă autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie eliberate/ vizate cu cel mult un an în urmă faţă de data depunerii Cererii de Finanțare. În caz contrar, solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformității unității în funcțiune, cu legislația sanitară, de mediu în vigoare. Data de emitere a Notelor de constatare trebuie să fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare.

Atenție! La momentul contractării solicitantul înregistrat într-un stat membru UE trebuie să fie înregistrat în România în baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare /OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare, aspect verificat în baza de date a ONRC.

10. STATUT pentru Societatea cooperativă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005), Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004), grupuri de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZAȚIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul şi, dacă este cazul, terţele persoane cu care acesta încheie contracte şi/sau precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), document avizat de Consiliul Director.

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director, conform prevederilor statutului. Statutul OIPA recunoscute va fi verificat pe site-ul MADR în secțiunea Industria Alimentara-Comitet OIPA. ????

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie să prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente şi Precontractele cu membrii OIPA în vederea procesării/comercializării.

11.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE

(produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu completările și modificările ulterioare, societățile existente se prezintă documentul la depunerea CF, societăţile nou înființate care nu îl dețin dar urmează să îl obțină prin implementarea proiectului – îl prezintă la ultima plată);

11.2 (pentru proiectele care vizează obţinerea unui produs nou):

A) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

B) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE.

Pentru toate proiectele care vizează obţinerea de produse noi ecologice, solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate că materia primă colectată pentru obținerea produsului vizat este ecologică şi că, în urma procesării se vor obține produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru se va verifica la Cererile de Plată şi în perioada de monitorizare.

12. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european.

13. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL

Emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale

(pentru proiecte ce vizează obținerea unui produs existent – documentul se prezintă la depunerea Cererii de Finanțare, pentru proiecte ce vizeaza obținerea unui produs nou – se prezintă la ultima cerere de plată).

14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI

Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești (pentru proiecte ce vizează obținerea unui produs existent – documentul se prezintă la depunerea Cererii de Finanțare, pentru proiecte ce vizeaza obținerea unui produs nou – se prezintă la ultima Cerere de Plată)

15. CAIET DE SARCINI (copie) ȘI DOVADA DEPUNERII ACESTUIA LA DIRECȚIA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ (copie) pentru solicitanții care au cel puțin un membru care a demarat procedura de obținere a mențiunii de calitate ‚ produs montan’.

16. DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA FIRME ÎN DIFICULTATE, semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și societăților cu mai puțin de 3 ani fiscali.

16.1 Hotărârii asociatului unic/AGA din care să rezulte partea de Profit reportat și partea de Profit al exercițiului curent care a fost repartizată pentru acoperirea pierderii și/sau majorarea rezervelor ( pentru societățile cu răspundere limitată)

17. DECLARAŢIEI PE PROPRIA RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT (inclusiv ajutoarele de minimis) În cazul în care, între momentul înregistrării Cererile de Finanţare şi momentul semnării Contractului de Finanțare pe Schema GBER (4.2a), întreprinderea solicitantă obţine un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat, pentru aceleași costuri eligibile este obligată să prezinte la AFIR o nouă Declarație pe propria răspundere rectificativă privind cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv de minimis), în sensul actualizarii celei de la Depunerea Cererii de Finanțare

18. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, restaurante etc.

19. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND STATUTUL DE IMM

20. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ):

Exemple: adresa emisă de băncile creditoare din care să reiasă că solicitantul respectă graficul de rambursare a împrumutului (dacă este cazul), copii conforme cu originalul, decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale efectuării plăţii dacă întreprinderea este subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat (dacă este cazul), adresă emisa de INS pe numele solicitantului privind menţionarea explicită a încadrarii produsului finit.

În contextul în care nu este foarte clar că activitatea de obținere a produsului  neagricol  se încadrează în clasa cod CAEN eligibil, se va prezenta la depunerea Cererile de Finanţare adresa emisa de INS pe numele solicitantului în care se va mentiona clasa cod CAEN, în care acesta se încadrează detaliat la nivel de subclasă/subclasă elementară.

Atenție! Evaluarea Cererile de Finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării Criteriilor de Selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc)

Atenție! Toate documentele care nu sunt emise de instituții din România trebuie să fie depuse

împreună cu traducerea autorizată a acestora.

Toate Declarațiile pe propria răspundere vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea conform legislației in vigoare.

4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR – http://www.afir.info

Dosarul CERERII DE FINANȚARE:

 • Anexa 1 Cererea de Finanțare schema GBER (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării);

 • Anexa 2 Cererea de Finanţare schema de minimis (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării, în cazul în care optează pentru decontarea cheltuielilor aferente serviciilor de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului de investiții finanțat prin schema GBER)

 • Anexa 3 Studiul de Fezabilitate conform HG nr. 907/2016 / 28/2008;

 • Anexa 4 Contractul de Finanțare (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile aplicabil Schemei GBER și schemei de minimis);

 • Anexa 9 Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria “întreprinderi în dificultate”;

 • Anexa 10 Declaraţia pe propria răspundere cu privire la cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv ajutoarele de minimis);
 • Anexa 18 Declarația pe propria răspundere privind statutul de IMM

Dosarul CERERII DE PLATĂ aplicabil Schemei GBER și schemei de minimis:

 • Cererea de Plată pentru avans (Cerere de Plată pentru solicitarea avansului);

 • Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc);

 • Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată);

 • Declaraţia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli – achiziţii de bunuri/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute);

 • Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare);

 • Alte documente al căror format nu este elaborat de AFIR şi nu pot fi furnizate de AFIR (Lista completă a documentelor este prezentată în Instrucţiunile de completare a Cererii de Plată, publicate pe pagina de internet a AFIR http://www.afir.info);

De asemenea, în pagina de internet a AFIR, http://www.afir.info, puteţi consulta şi descărca:

 • Fişa Măsurii 4 –Investiții în active fizice și a submăsurii (Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol– sM 4.2a)- Anexa 6;

 • Actele normative utile (Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR).

 • Anexa aferentă Subprogamului Tematic Pomicol din cadrul național legislativ de implementare- Anexa 7
 • Lista localități HNV (Anexa 15).

Toate formularele prezentate al căror format este elaborat de AFIR pot fi consultate și descărcate direct de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info – Investiţii PNDR – sM4.2a investiţii în exploataţii agricole) sau pot fi solicitate de la sediile AFIR din ţară.

4.3 DICȚIONAR

 • Ajutor de stat – orice măsură care îndeplineşte criteriile prevăzute în art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,denumit în continuare TFUE;

 • Ajutoare regionale pentru investiții – ajutoarele regionale acordate pentru o investiție inițială sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice;

 • Aceeași activitate sau o activitate similară – activitate care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire așa cum e prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice;

 • Active corporale – active precum terenuri și clădiri, instalații, utilaje şi echipamente;

 • Active necorporale – active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

 • Achiziţia de active în condiţii de piaţă – modalitate de achiziţionare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor;

 • Angajament – reprezintă voinţa exprimată printr-un document asumat prin semnătură de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/ submăsură/ pachet/ varianta vizată, astfel cum sunt prevăzute în fişele măsurilor din PNDR 2014-2020 şi detaliate în legislaţia naţională

 • Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un Contract de Finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

 • Cererea de Finanțare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea Contractului de Finanțare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

 • Comercializarea produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în locatii separate, rezervate acestei activități;

 • Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile europene nerambursabile) și valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar și nebancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar și nebancar;

 • Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

 • Costuri generale ale proiectului – reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională;

 • Data acordării ajutorului – data semnării Contractului de Finanțare;

 • Demararea lucrărilor de execuție a proiectului sau a unei activități – fie demararea activităților sau a lucrărilor de construcție aferente investiției, fie primul angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibil proiectul sau activitatea, luându-se în considerare situația care survine prima în ordine cronologică; cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor sau a activității;

 • Derulare proiect – reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului / deciziei de finantare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

 • Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare şi Contractul de Finanțare pentru FEADR;

 • Efectul stimulativ există un efect stimulativ atunci când ajutorul schimbă comportamentul unei întreprinderi astfel încât aceasta se implică într-o activitate suplimentară care contribuie la dezvoltarea sectorului, activitate pe care nu ar fi inițiat-o în absența ajutorului sau pe care ar fi desfășurat-o într-un mod limitat sau diferit. Cu toate acestea, ajutoarele nu trebuie să subvenționeze costurile unei activități pe care o întreprindere le-ar fi suportat în orice caz și nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activități

 • Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii Criteriilor de Eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

 • Fişa submăsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;

 • Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a submăsurii 4.2a şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;

 • GBER – General Block Exemption Regulation (Regulamentul General de Exceptare Reg. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat);

 • Grup – entitate economică supusă controlului unic. O aproximare a noțiunii de ”grup” este dată de definiția ”întreprinderii unice” din Regulamentul nr. 1407/2013. Pentru identificarea controlului unic asupra mai multor entități economice se vor lua în considerare și cazuri: precum exercitarea controlului de către persoane fizice sau de către companii străine.

 • Investiţie nouă – cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe amplasamente noi, lucrările pentru construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii nefuncționale/dezafectate;

 • Investiţie iniţială – o investiţie în active corporale şi/sau necorporale legate de crearea unei noi unităţi, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente;

 • Investiție inițială pentru o nouă activitate economică – o investiție în active corporale și necorporale legată de înființarea unei noi unități sau de diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă;

 • Intensitatea ajutorului de stat – valoarea brută a ajutorului, exprimat ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume determinate înainte de aplicarea impozitelor directe. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe se actualizează la valoarea de la data acordării lor. Rata de actualizare este rata de referinţă în vigoare la data acordării acestora, calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont;

 • Intermediar – Prin intermediar se înțelege acea entitate care achiziționează produsul de la fermier în scopul comercializării. Procesatorul nu este considerat intermediar dacă procesează materia primă proprie sau procesarea reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier, cel din urmă deținând controlul asupra produsului și condițiilor de comercializare (ex.: stabilirea prețului). In cazul comercializarii productiei membrilor prin intermediul formelor asociative, entitatea care realizeaza comercializarea (forma asociativa) nu este considerata intermediar.

 • Întreprindere orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;

 • Întreprinderi micro, mici şi mijlocii sau IMM – sunt acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane EUR. Astfel:

 1. în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mijlocie se defineşte ca fiind întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

 2. în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mică reprezintă întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 10 milioane euro;

 3. în cadrul categoriei de IMM, microîntreprindere este întreprinderea care are mai puţin de 10 salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă și/sau dețin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 2 milioane euro.

O întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice.

Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați și a valorilor financiare, perioada de referință precum și stabilirea modului de calcul a acestor date unei întreprinderi trebuie să respecte prevederile anexei I la Regulamentul (UE) nr.651/2014 – GBER, coroborate cu cele ale Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr. 681 din 29 iulie 2004 , cu modificările şi completările ulterioare;

 • Întreprinderi mari – întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM;

 • Întreprindere unică– În sensul Regulamentului (UE) 1407/ 2013 include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

   1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

   2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

   3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

   4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

 • Întreprindere in dificultate: în conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, (respectiv ORIENTĂRILE COMISIEI C249/31.07.2014 și Regulamentul (UE) 651/2014) înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

(a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.

(b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.

(c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.

(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;

și

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

 • Lanț scurt – Prin lanț scurt de aprovizionare se înțelege un lanţ de aprovizionare care nu include mai mult de un intermediar între producător şi consumator.

 • Lanțul alimentar integrat – reprezintă succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași unități implicate în colectarea, procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea produselor agro-alimentare de la colectare până la comercializare

 • Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât pragul de calitate lunar/trimestrial corespunzător sau proiect încadrat greșit din punctul de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componentă (alocare distinctă).

 • Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de Finanţare cu AFIR;

 • Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 ”înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

 • Produse agricole – produsele enumerate în anexa I la TFUE, cu excepția produselor obținute din pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr.1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013;

 • Produse neagricole – produsele de origine agricolă, dar neprevăzute în anexa I la TFUE, obţinute prin procesarea materiilor prime produse agricole conform anexei 1 la TFUE, cu excepţia produselor piscicole şi de acvacultură;

 • Reprezentantul legal – este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu AFIR, conform legislației în vigoare;

 • Rata internă de rentabilitate (RIR) nu se bazează pe veniturile contabile dintr-un anumit an, ci ia în considerare fluxurile de numerar viitoare pe care investitorul se așteaptă să le primească pe întreaga durată de viață a investiției. Se definește ca rata de actualizare pentru care valoarea actualizată netă a proiectului unui flux de numerar este egală cu zero.

 • Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR +buget national care depune o cerere de finanțare la AFIR;

 • Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

 • Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

 • Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

 • Valoarea ajutorului ajustat – „valoarea ajustată a ajutoarelor” înseamnă valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiții, calculată conform formulei:

valoarea maximă a ajutoarelor = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepția intensității majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane EUR, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane EUR și 100 de milioane EUR, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane EUR;

 • Derulare proiect – reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea Contractului/Deciziei de Finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

 • Implementare proiect reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea Contractului/Deciziei de Finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată.

 • /” – în accepțiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuație echivalentul conjuncției „sau” (se va interpreta ca înlocuitor al cuvântului „sau”) pentru a indica alternative sau mai multe opțiuni (exemplu: „modernizare/ extindere” este echivalent cu „modernizare sau extindere”); în enunțarea numărului actelor normative bara oblică este echivalentă cu prepoziția „din” (Legea 544/ 2001 este echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în enunțarea unităților de măsură, este echivalentă cu prepoziția „pe” (kilometri/oră este echivalent cu kilometri pe oră);

 • AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

 • CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale);

 • OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);

 • FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

 • MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

 • PNDR – reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României din FEADR care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie .

 • ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

 • DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

 • DSP – Direcția de Sănătate Publică.

AFIR, prin cele 8 Centre Regionale și cele 41 de Oficii Judeţene, vă poate acorda informaţiile necesare pentru a solicita finanţarea proiectului dumneavoastră.

Dacă doriți să obțineți informații sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene spuneți-ne!

Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1

reclamatii@afir.info

http://www.afir.info

http://www.facebook.com/afir.info

twitter: @AFIR_Romania

031 – 860.27.47

4.4 AFIR ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru dezvoltare rurală.

AFIR vă stă la dispoziţie de luni până -joi între orele 8:30 și 16:30 şi vineri între orele 8.30 – 14.30pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR.

Experţii AFIR vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Însă, nu uitaţi că experţii AFIR nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.

Echipa AFIR vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care intră în aria de competenţă a AFIR.

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în derularea PNDR, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru soluţionarea problemelor.

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să consultaţi secţiunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info – Comunicare – Întrebări frecvente) sau să formulaţi întrebări către departamentele de relaţii publice din cadrul AFIR. Menţionăm faptul că în secţiunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările și răspunsurile la speţe concrete care au aplicabilitate generală, fiind astfel de interes pentru mai mulţi potenţiali beneficiari.

* * *

1 Exclusiv din fructe

2 Conform ORDINULUI nr. 52 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative “produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.