PNDR 2018 – SUBMĂSURA 4.1 – INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE – Varianta Consultantiva Mai 2018

Pentru consultanta sau mai mult informatii: http://bit.ly/SolicitareConsultanta 

GHIDUL SOLICITANTULUI

SUBMĂSURA 4.1

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE

depunere on-line –

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Europa investește în zonele rurale

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

SUBMĂSURII 4.1 – „Investiţii în exploataţii agricole” – depunere on-line

Ghidul solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi europene.

Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de finanțare, al Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de Finanţare, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.

Ghidul solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet http://www.afir.info.

PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZĂ CU REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU SUBMĂSURA 4.1 POSTAT PE SITE-UL WWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe paginile de internet www.afir.info și www.madr.ro.

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Contribuţia submăsurii 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole la Domeniile de

Intervenţie ……….………………………………………………………………………………………..………… 04

2. PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.1

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ……………………………………………… 07

2.2. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului …………………………………… 09

2.3. Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile …………………………………………………………… 17

2.4. Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile ……………….…………..…………………………… 21

2.5. Criteriile de selecţie ale proiectului ………………………………………………………………… 22

2.6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) …………….. 39

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE

3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de finanțare …………………… 48

3.2. Contractarea fondurilor …………………………………………………………………………………. 56

3.3. Achiziţiile ……………………………………………………………………………………………………… 61

3.4. Plata ………………………………………………………………………………………………… 64

4. INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1. Documentele necesare întocmirii Cererii de finanțare ………………………………………… 66

4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR http://www.afir.info ………………………………… 74

4.3. Dicţionar …………………………………………………………………………………………………………… 76

4.4. AFIR în sprijinul dumneavoastră ……………………………..………………………………………… 80

5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

5.1. Anexa 1 – Model Cerere de finanţare …………………………………………………… http://www.afir.info

5.2. Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 28/ 2008, HG 907/ 2016 și anexele aferente ……………………………………………………………………………………………………………….…………… http://www.afir.info

5.3. Anexa 3 – Lista cu UAT care se regasesc în zone montane (ANC ZM), UAT care se regăsesc în  zone cu constrângeri specifice (ANC SPEC) și UAT care se regăsesc în  zone cu constrângeri semnificative (ANC SEMN), menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/ 2013 …………… http://www.afir.info

5.4. Anexa 4 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene ……………. http://www.afir.info

5.5. Anexa 5 – Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro-alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” ………………………………………………. http://www.afir.info

5.6. Anexa 6 Lista Asociaților Crescătorilor de Animale acreditate de ANZ şi Lista Raselor indigene ………………………………………………………………………………………………………………… www.afir.info

5.7. Anexa 7 – „Calculator – Cod Bune Practici Agricole” ………………………………… http://www.afir.info

5.8. Anexa 8 – Codul de bune practici agricole ……………………………………………….. http://www.afir.info

5.9. Anexa 9 – Model Contract de finanţare ………………………………………………… www.afir.info

5.10. Anexa 10 – Fişa submăsurii 4.1 ……………………………………………………………. www.afir.info

5.11. Anexa 11 – Acte Normative utile …………………………………………………… http://www.afir.info

5.12. Anexa 12 – Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020 …………………………………………………………………………………………………………………….. http://www.afir.info

5.13. Anexa 13 – Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI) ……………………………………………………………………………………………………………….……….…… http://www.afir.info 5.14. Anexa 14 – Zone Vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului 1552/ 743/ 2008 cu completările și modificările ulterioare ………………………………………………………………… http://www.afir.info

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

1.1 CONTRIBUŢIA SUBMĂSURII 4.1 – INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE

Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art.17, în măsura 4 „Investiţii în active fizice” – și contribuie la domeniile de intervenție DI 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole și DI 5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură

Încadrarea Cererii de finanțare se va face pe cele două domenii de intervenție 2A, respectiv 5D, după cum urmează:

 • Proiectele care vizează atât sectorul vegetal cât şi cele care vizează sectorul zootehnic şi nu sunt încadrate în DI 5D, se încadrează pe Domeniul de Intervenţie 2A (inclusiv proiectele încadrate pe zona montană sau ferma de familie)

 • Proiectele care vizează investiţii privind depozitarea şi aplicarea gunoiului de grajd/ dejectiilor de origine animală şi a nămolului de epurare, facilităţi de biogaz, utilaje folosite în agricultura pentru reducerea amprentei GES, precum și tehnologii/ echipamente care contribuie la susținerea  unei economii cu un nivel scăzut de carbon se încadrează pe DI 5D.

Exemple de investiţii pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură.

–          instalații de producere de nutrețuri, echipamente de uscare (cereale, plante aromatice etc.), echipamente în fermele de animale (evacuare dejecții, instalații de hrănire etc.), reabilitarea rețelelor și branșamentelor în ferme etc. (reducerea consumului de apă și energie electrică și implicit a GES);

–          modernizarea parcului de mașini agricole prin achiziționarea de utilaje performante și eficiente/ computerizate și multifuncționale, cu un consum redus de combustibil (reducerea consumului de produse petroliere și implicit a GES);

–          investiții pentru depozitarea îngrășămintelor chimice, fertilizanților (azot) și achiziționarea de utilaje pentru împrăștierea acestora (raționalizarea și eficientizarea utilizării azotului);

–          achiziționarea de instalații automate (centrale termice) pentru producerea energiei termice și pentru apă caldă menajeră utilizată în procesul de producție (în fermă sau pentru procesare) (reducerea consumului termic și implicit a GES);

–          investiții în reabilitarea termică a adăposturilor și a altor clădiri auxiliare din fermă (îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor);

–          investiții pentru producerea și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile: biogaz, energia eoliană, hidroenergia, etc. (reducerea utilizării surselor de energie convențională și implicit a GES);

–          investiții în construcții precum platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd și în bazine de colectare a purinului, achiziții de echipamente, utilaje necesare asigurării unui management durabil al gunoiului de grajd/ dejecțiilor animale care să asigure protecția apelor împotriva poluării cu nitrați etc. (îmbunătățirea gestionării surselor de poluare și reducerea GES);

–          achiziționarea de echipamente moderne pentru aplicarea gunoiului de grajd/ dejectiilor de origine animală şi a nămolului de epurare (îmbunătățirea gestionării surselor de poluare și reducerea GES).

Exemple de investiții pentru reducerea emisiilor de amoniac în agricultură:

–          investiții în reabilitarea și modernizarea adăposturilor de animale în vederea respectării standardelor sanitare, sanitar veterinare, de mediu și de bunăstare a animalelor, în ceea ce privește volumul de aer, temperatura, umiditatea, evacuarea dejecțiilor etc. (îmbunătățirea indicilor de confort în adăposturi și reducerea emisiilor de amoniac);

–          achiziționarea de sisteme computerizate pentru conducerea proceselor de producție în adăposturile de animale (economisirea apei și a energiei electrice, precum și reducerea emisiilor de amoniac);

–          investiții în platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd și în bazine de colectare a purinului (îmbunătățirea gestionării surselor de poluare și reducerea emisiilor de amoniac) etc.

Sprijinului acordat prin această submăsură va contribui la:

 • Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute;

 • Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale;

 • Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;

 • Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor alimentare integrate.

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, proiectele care vizează investiții în UAT din zona montană, precum şi proiectele depuse pe fermele de familie, vor beneficia de alocare distinctă precizată în anunțul de lansare a apelului de proiecte pentru sesiunea respectivă.

Definiție fermă de familie”: Exploataţie agricolă aparţinând Întreprinderii Familiale sau a unei persoane juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea economică a fermei de familie, în contextul condițiilor sM 4.1, este cuprinsă între 8.000 – 100.000 SO. Prin membrii aceleiaşi familii se înţelege soţul/ soţia şi rudele până la gradul III inclusiv.

Zona montană” este definită conform Anexei 3 la Ghidul solicitantului Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice și ajustarea (fine-tuning) zonelor” şi se regăseşte în localităţile marcate cu abrevierea ANC ZM. Încadrarea Cererii de finanțare în zona montană se va face dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei agricole se află în una din localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM în Anexa 3 la Ghidul solicitantului.

Încadrarea Cererii de finanțare în sectoarele vegetal sau zootehnic se va face în funcție de obiectivul principal al proiectului. Pentru fermele mixte, această încadrare se realizează în funcție de componența majoritar valorică a investiției din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare.

Clarificări referitoare la încadrarea Cererii de finanțare în sectorul zootehnic:

Exploatațiile agricole cu profil zootehnic și mixte care vizează investiții necesare obținerii nutrețurilor/ furajelor utilizate în hrănirea propriilor animale de fermă se încadrează în anvelopa financiară destinată sectorul animal (zootehnic). Se va avea în vedere ca din documentele justificative anexate Cererii de finanțare să reiasă că obiectivul principal al proiectului, indiferent de tipul investiției vizate, îl reprezintă creșterea animalelor. În cazul fermelor mixte care vizează investiții necesare obținerii nutrețurilor/ furajelor utilizate în hrănirea propriilor animale de fermă, se va avea în vedere ca suprafața agricolă vizată de proiect (peste 50% din suprafață) să fie destinatăasigurării hranei animalelor din cadrul exploatației agricole.

În cazul în care solicitantul este „Fermă de familie” şi investiţia propusă este amplasată în zona montană, proiectul va fi încadrat în sectorul „Fermă de familie”.

Capitolul 2

PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.1

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1 sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);

 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat)doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA.

În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia in calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).

 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);

 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);

 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);

 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.

 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători recunoscute preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I).

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;

 • să acţioneze în nume propriu;

 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/ submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

 1. solicitanții/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;

 2. solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul;

 3. beneficiarii contractelor/ deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după implementarea proiectelor, iar cei ai sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșă de plată din cadrul PNDR 2014-2020.

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanțare, să identificaţi, obiectiv, punctajul pe care aceasta îl întruneşte şi să-l menţionaţi în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.

Atenție!

Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

În cazul depunerii mai multor proiecte, solicitantul/ beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existenţa cofinanţării private cumulat pentru toate proiectele.

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului şi/ sau a verificărilor în ONRC, a certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR că sunt îndeplinite cele trei condiţii de depunere (a, b sau c, după caz), prezentate la secțiunea 2.1.

 • Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard);

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Cererii de finanțare, punctului din cadrul Cererii de finanțare – Stabilirea categoriei de fermă (exploatație agricolă) – după cum urmează:

(1) În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, respectiv, investiţii în unitatea/ unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc exploataţia, extinderea/ diversificarea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică extinderea profilului agricol), extinderea diversificarea exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de producţie, dimensiunea se va calcula pe baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilită conform legislației naționale din anul depunerii Cererii de finanțare sau din anul anterior (în cazul în care solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de plată pentru campania anului în curs) şi/ sau a ultimei înregistrări/ actualizări în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de finanțare/ Paşapoartelor emise de ANZ ţinând cont după caz, de Nota explicativă a RICA din subsolul tabelului SO din CF. În cazul în care expertul nu regăsește în IACS suprafaţa de teren menţionată de solicitant în tabelul cu SO sau există diferenţe între suprafaţa de teren declarată în proiect şi cea din IACS, expertul va solicita APIA să certifice că solicitantul s-a înscris în sistem/ evidențele APIA cu suprafaţa declarată în Cererea de finanţare.

(2) În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole (solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai puţin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data depunerii Cererii de finanțare) dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței identificate în APIA și a previziunilor, din punct de vedere al culturii și/ numărului de animale, din documentația tehnico-economică a proiectului, la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri cultivate sau necultivate și/ animale în posesie la momentul depunerii CF).

În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, ÎF-urile şi ÎI-urile care au preluat exploataţia agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular de PFA, ÎI sau ÎF).

În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale exploataţiilor membrilor fermieri. Conform prevederilor fișei măsurii, anexă la ghid, prin intermediul formelor asociative (cooperative agricole si grupuri de producători), sprijinul poate fi accesat de toate exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 8.000 € SO, cu condiția ca dimensiunile economice însumate ale exploatațiilor membrilor formei asociative în cauză, să fie peste 8.000 SO.

Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti și pășuni, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor menționa în cadrul Studiului de fezabilitate toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia măsuri sinergice, având în vedere că o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În Studiul de Fezabilitate se vor menționa codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/ cooperativei) în vederea verificării transferului animalelor pentru calculul adecvat al dimensiunii economice a exploatației.

ATENŢIE! Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard, din Cererea de finanţare se va face cu toate activele exploataţiei (terenuri agricole şi animale) chiar dacă proiectul vizează înfiinţarea unei noi unităţi de producţie independentă funcţional de celelalte unităţi de producţie care alcătuiesc exploataţia.

În toate cazurile (modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activității agricole), înainte de depunerea Cererii de finanțare, solicitanții trebuie să se înscrie la APIA. Verificarea suprafețelor agricole se face de către evaluator numai prin consultarea sistemului informatic al APIA/ evidențelor APIA . În cazul în care în urma verificărilor efectuate de către evaluator rezultă o diferență de suprafață ca urmare a încheierii controalelor administrative ale APIA, solicitantul are obligația de a reface prognoza economico-financiară și tabelul cu dimensionarea exploatației, în urma solicitării de informații suplimentare formulate de către evaluator.

Pentru investițiile noi, în cazul proiectelor care vizează lucrări de construcţii (sere, ciupercării, clădiri din componenţa fermei zootehnice), nu se verifică în IACS terenul aferent acestor obiective.

 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură:

  1. Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare;

În vederea respectării condițiilor de bune practici agricole pentru  gestionarea gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine animală este necesar ca fiecare beneficiar care își va propune investiții pe sectorul zootehnic să ţină cont de prevederile Codului de bune practici agricole – Anexa 8 la Ghidul solicitantului, să-și calculeze și să-și prevadă, prin proiect, capacitatea de stocare aferentă a gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine animală (în conformitate cu Anexa 7 „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”) precum și cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.

Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice în calculatorul de capacitate a platformei de gunoi fila „producție de gunoi” din documentul numit „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”.

În ceea ce privește standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice în calculatorul privind cantitatea maximă de îngrășăminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „PMN”.

Notă: Zonele în care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri în documentul numit „Calculator Cod Bune Practici Agricole” din Anexa 7.

În funcţie de tipul de platformă aleasă, respectiv, construcţie provizorie sau permanentă, conform Legii 50/1991, terenul se poate afla în proprietatea solicitantului sau se poate prezenta documentul care atestă dreptul de folosinţă al acestuia. În cazul investiţiilor noi în zootehnice < 100 UVM respectarea cerinţelor privind depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd și a altor dejectii de origine animală, va fi validată la finalul investiţiei prin Nota de constatare, emisă de către Garda Națională de Mediu.

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală se poate face fie prin amenajarea unor sisteme de stocare individuale, fie prin utilizarea unor sisteme de stocare comunale fie prin utilizarea combinată a celor două sisteme, în conformitate cu prevederile codului de bune practici.

Termenul limită de conformare la standardul privind nitrații este 12 iunie 2018, termen până la care se poate depune solicitare de plată pentru acestă cheltuială. După această dată cheltuielile aferente depozitării/ gestionării gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală nu vor mai fi eligibile pentru finanțare din FEADR. Excepție de la acest termen fac tinerii fermieri care, conform Regulamentului UE 1305, au termen de conformare 24 luni de la data instalării ca șef de exploatație pentru prima dată într-o exploatație.

Termenul de conformare la standardul privind nitrații se referă la finalizarea investiției în cauză (adică depunerea Cererii de plată aferentă investiției de conformare).

În plus, conform prevederilor PNDR 2014-2020, investițiile de conformare la acest standard nu sunt eligibile pentru exploatațiile agricole existente având între 8-100 UVM situate în perimetrul zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrați, prevăzute în Anexa la Ordinul MMDD/MADR nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole, potrivit Programului de acțiune pentru zonele vulnerabile la nitrați din surse agricole, aprobat prin Decizia 21130/DC/14.10.2010 (Anexa nr.14).

ATENȚIE! Pentru încadrarea în termenele impuse în Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanţare este necesară, încă de la momentul depunerii Cererii de finanțare, începerea demersurilor pentru obținerea documentelor emise de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului având în vedere termenul lung de parcurgere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată (dacă ANPM va considera că proiectul impune aceste evaluări).

  1. Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;

ATENȚIE! Totodată, peste 70% din produsele agricole stocate, condiționate, sortate, ambalate, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o proporție de până la 30% pot fi stocate, condiționate, sortate, ambalate și produse agricole care nu provin din propria exploatație agricolă (fermă), vegetală, zootehnică sau mixtă.

Investițiile în depozitarea și/ sau condiționarea produselor agricole primare reprezintă parte/ componentă a producției agricole primare.

  1. Investiţii în înfiinţarea/ înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;

  2. Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noi standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație;

  3. Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;

  4. Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).

ATENȚIE! Proiectele care vizează și investiții de procesare/ comercializare produse agricole, vor conține, ca și componentă majoritară, investiția în producția agricolă primară respectiv >50% din valoarea eligibilă a proiectului.

Totodată, peste 70% din produsele agricole primare supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o proporție de până la 30% pot fi procesate (prelucrate) și produse agricole care nu provin din propria exploatație agricolă (fermă) vegetală, zootehnică sau mixtă.

ATENȚIE! Investițiile în depozitarea și/ sau condiționarea produselor agricole procesate (rezultate din procesul de procesare) reprezintă parte componentă a investiției în procesarea produselor agricole.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, investițiile în componenta de procesare vor face obiectul unui proiect finanțabil prin submăsura 4.2. „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”.

ATENȚIE! În cazul fermelor vegetale care produc și nutrețuri/ furaje combinate în vederea comercializării, obținerea furajelor reprezintă procesare. În cazul fermelor mixte/ zootehnice care obțin nutrețuri/ furaje combinate în vederea furajării animalelor din cadrul exploatației, investiția care prevede tehnologia de obținere a furajelor, face parte din fluxul tehnologic de creștere a animalelor și este asimilată producției agricole primare.

(7) Investiții în înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă;

(8) Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

(9) Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

(10) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. UE 1305/2013;

În categoria instalațiilor pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin utilizarea biomasei se încadrează și instalațiile de obținere a biogazului, cu condiția ca acesta să fie destinat exclusiv consumului propriu.

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate, cu cele din documentele emise de instituţiile publice şi prezentate la momentul contractării (APM şi GNM, DSP, DSVSA judeţene), precum şi cu cele din Certificatul de Urbanism. Nota de constatare emisă de GNM va viza unitatea de producţie care se modernizează.

 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi ulterior, prin verificarea documentului 8 prezentat în etapa de contractare.

În cazul în care proiectul prevede și contribuția în natură realizată prin lucrări în regie proprie, valoarea cofinanțării private va fi compusă din contravaloarea contribuției în natură conform Anexa A5 din CF și pentru diferența până la atingerea procentului de cofinanțare privată, din valoarea menționată în extrasul de cont/ contractul de credit. Prin urmare, în vederea semnării contractului, se va prezenta extrasul de cont/ contractul de credit pentru diferența menționată.

 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice;

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:

 • rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul Persoanelor fizice autorizate, Întreprinderilor individuale şi Întreprinderilor familiale, în declaraţia privind veniturile realizate . Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamitate se vor ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate.

 • În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ.

Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în cadrul secțiunii economice.

 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi ulterior, cu cele din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în etapa de contractare.

 • În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/ echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice menționate în secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii”;

Se verifică în baza Avizelor emise de ANAR, ANIF, OUAI corelate cu menţiunile din SF.

Secţiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii” se regăseşte în conţinutul fişei tehnice a măsurii 4, din PNDR 2014-2010 iar condițiile aplicabile investițiilor eligibile în sisteme/ echipamente de irigații la nivel de fermă conform acestei secțiuni, sunt:

 • Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul;

 • Investiția prevede contorizarea apei;

În plus:

Pentru îmbunătățirea/ modernizarea unei instalaţii de irigare existente, dacă corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, respectiv, în stare bună, conform avizului autorității competente, investiția propusă este evaluată ex-ante ca oferind potenţiale economii de apă cu valoare minimă de 5% în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației existente;

Pentru investiţii care duc la o creștere netă a suprafețelor irigate, investiția este eligibilă dacă:

 • analiza de mediu, realizată sau aprobată de autoritatea competentă arată că nu va exista nici un impact negativ semnificativ asupra mediului de pe urma investiției. Această analiză se poate referi atât la exploatații individuale cât și la un grup de exploatații;

 • corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, respectiv, în stare bună, conform avizului autorității competente (deține aprobarea administrației Naționale „Apele Române” prin structurile sale teritoriale).

Entitățile care dețin în prezent autorizația de gospodărire a apelor emisă de ANAR, îndeplinesc condițiile legate de starea corpului de apă și de conformare cu programul de măsuri ale planurilor de management ale bazinelor hidrografice, în concordanță cu art. 11 al Directivei Cadru Apă și conform cerințelor art. 46, punctul 2 al Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1305/2013.

ANIF, prin filialele teritoriale, poate elibera copii de pe autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajările din administrare cu condiția prezentării următoarelor informații/ documente:

 • solicitarea din partea beneficiarilor;

 • planul unde se va reabilita/ amenaja sistemul de irigații;

 • date privind stațiile de pompare ce urmează a fi reabilitate/ înființate;

 • putere și debit instalat pentru fiecare stație de pompare;

 • tipul de echipamente de udare și numărul acestora pentru determinarea volumului de apă preluat din canalele Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare/ contractat cu Administrația Națională „Apele Române”;

 • alte caracteristici ale instalației de irigat.

 • Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013);

Se corelează informaţiile din Studiul de fezabilitate, cu cele din documentele emise de APM/ DSP/ DSVSA judeţene şi din verificările în ONRC care conţin informaţii cu privire la persoana care s-a instalat pentru prima dată ca tânăr fermier. Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier, figurează în ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/ majoritar și unic administrator al respectivei entități, respectiv, titularul Întreprinderii Familiale (IF-ului).

 • Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr. 1305/2013);

Se verifică menţiunile documentelor emise de APM, DSP şi DSVSA judeţene depuse în vederea semnării contractului.

 • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R. 807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;

Se verifică informaţiile din Studiul de fezabilitate.

 • Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene depuse în vederea semnării contractului.

 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat. Cursul euro va fi cursul BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul.

 • În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

Se verifică, în baza menţiunilor din Studiul de fezabilitate referitoare la produsul obţinut în urma procesării şi în baza Anexei I la Tratat dacă acest produs este inclus în această anexă.

ATENȚIE! În cazul în care un solicitant depune mai multe proiecte, indiferent de etapa de sesiune/ sesiune, trebuie să țină cont de previziunea din proiectul/ proiectele anterioare depuse, atât la nivelul indicatorilor economico-financiari, cât și la nivel de eligibilitate și selectie. Această prevedere nu se aplică, dacă în urma procesului de evaluare și selecție proiectele anterioare nu au intrat la finanțare.

2.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

În cadrul submăsurii 4.1 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României.

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile înscrise în proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pâna lă data depunerii ultimei Cereri de plată.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la depunerea Cererii de finanțare, pe durata de execuție a contractului (definită în Contractul de finanțare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Solicitantul poate mări dimensiunea economică a exploataţiei peste cea prognozată, astfel:

– în perioada de implementare a proiectului și primul an de funcționare (adică primul an de monitorizare) cu condiția respectării categoriei (intervalului) de dimensiune pentru care a fost punctat în cadrul criteriilor de selecție.

– după primul an de funcţionare (adică după primul an de monitorizare) fără nici o restricție.

Investițiile, propuse de solicitanții care au atât sediul social cât și amplasarea investițiilor propuse prin proiect in teritoriul ITI Delta Dunării, vor fi eligibile dacă se respectă strategia ITI. Aceeași condiție de eligibilitate a investițiilor se aplică și în cazul în care solicitanții au sediul social în teritoriul ITI Delta Dunării și peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei, dacă este cazul, se regăsesc în teritoriul ITI Delta Dunării.

 • Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI) se regăsește în Anexa 13 la prezentul Ghid.

 • Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale1, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spaţii (*Pentru respectarea condiților de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.);

 • Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;

ATENŢIE! În cadrul acestor spații pot fi comercializate atât produse condiționate și/ sau procesate, în conformitate cu definiția lanțului alimentar integrat cât și produse agricole primare (de exemplu, cele în stare proaspată).

Distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole conditionate și/ sau ambalate și/ sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole/ sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative agricole/ grupuri de producători.

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiţii şi doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro:

înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, atât cele în stare proaspată cât și cele condiționate și/ sau procesate);

crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea/ achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului;

crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/ sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.

 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindină etc).

ATENȚIE! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată.

Pentru o dimensionare adecvată de către solicitanți a parcului de utilaje se recomandă consultarea Tabelului privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, postat pe pagina de internet a AFIR, tabel cu caracter orientativ.

Corelarea se realizează cu suprafețele regăsite în IACS sau certificate de APIA la momentul depunerii Cererii de finanțare și a culturilor prognozate în cadrul SF. Se va avea în vedere și gradul de uzură morală și fizică a mașinilor și utilajelor aflate deja în patrimoniul exploatației și de amortizarea lor din punct de vedere contabil.

 • cheltuieli generate de achizițiile de mașini și utilaje agricole, echipamente, facilități de stocare și condiționare, sisteme de irigații în exploatațiile viticole;

 • investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole propuse de solicitanții care figurează în Registrul Plantațiilor Viticole doar cu Autorizația de plantare/ replantare sau cu Declarația de recoltă, respectiv nu au obținut produse vinicole (vin, must și alte produse obținute prin prelucrarea strugurilor de vin), nici direct, la nivelul propriilor exploatații, nici prin terți, până la momentul depunerii Cererii de finanțare. (ex.: facilități și infrastructuri pentru obținere produse vitivinicole la nivel de fermă, în condițiile fișei sM 4.1, adică cu componenta dominantă de investiții în productie primară, iar investiția în procesare să reprezinte componentă secundară din punct de vedere valoric).

În cazul proiectelor care propun achiziția de generatoare terestre antigrindină solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de finanțare Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor, iar la ultima Cerere de plată Avizul de includere în SNACP.

 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv:

  • Autocisterne,

  • Autoizoterme,

  • Autorulotele alimentare,

  • Rulotele alimentare.

 • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018), după cum urmează:

  • Înființare de plantații pentru struguri de masă și alte culturi perene (ex. plantația de goji), inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;

  • Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;

  • Contribuția în natură în cazul înființării/ înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă cu respectarea art. 69 din R nr. 1303/2013.

Conform Art. 69: Norme specifice de eligibilitate pentru granturi şi pentru asistenţa rambursabilă, din Reg. (UE) nr.1303/2013, contribuţiile în natură pot constitui cheltuieli eligibile cu condiţia ca astfel să prevadă normele de eligibilitate ale fondurilor ESI şi ale programului şi să fie îndeplinite următoarele criterii:

– contribuţia publică destinată unei operaţiuni care include contribuţii în natură nu depăşeşte valoarea totală a cheltuielilor eligibile, cu excepţia contribuţiilor în natură, la încheierea operaţiunii;

valoarea atribuită contribuţiilor în natură nu depăşeşte costurile în general acceptate pe piaţa în cauză;

valoarea şi aplicarea contribuţiei poate face obiectul unei evaluări şi al unei verificări independente;

în cazul contribuţiilor în natură sub formă de muncă neremunerată, valoarea muncii este determinată luând în considerare timpul consacrat verificat şi rata remuneraţiei pentru o muncă echivalentă.

Cheltuielile legate de înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă au un cost/ acţiune standard, care va conduce la valoarea calculată automat a investiţiei legată de înfiinţare prin completarea Anexei 5 din Cererea de finanţare cu suprafaţa afectată de investiţie.

 • În cazul solicitantilor neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA;

 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art. 17 (5) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și investiții determinate de conformare cu noile standarde** (prevăzute în secțiunea „Lista noilor cerințe impuse de legislația Uniunii” din fișa măsurii, Anexă la ghid) în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) din același regulament;

 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

**Cheltuielile vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde aplicabile exploatațiilor agricole.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

– cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;   

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/ sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

(d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții – montaj.

Cheltuielile de consultanţă – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de finanțare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servcii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de proiect

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

În cazul proiectelor care vizează înfiinţarea/ înlocuirea plantaţiilor de struguri de masă, valoarea prevăzută în Anexa A5 din Cererea de finanţare, linia 1 Proiectare, analiză sol, va fi inclusă în cadrul cap. 3 din Bugetul indicativ.

Cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și completarea dosarului Cererii de finanțare (până la semnarea contractului de finanțare) precum: cheltuieli pentru studii de teren şi proiectare, cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în procesul de achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului de finanţare (asistență pentru derularea procedurilor de achiziții, elaborarea Cererilor de ofertă, a caietelor de sarcini și a altor documente necesare derulării procedurilor de achiziții), cheltuieli aferente studiilor de piață, de evaluare, cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizații necesare în Dosarul cererii de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv onorariile aferente, pot fi decontate, de asemenea, la prima tranşă de plată.

2.4 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

ATENŢIE! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile.

Prin submăsura 4.1 nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

 • Achiziţia de clădiri;

 • Construcția și modernizarea locuinței;

 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;

 • Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările aferente înființării acestor culturii);

 • Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole;

 • Cheltuielile cu achiziția de cap tractor;

 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de sedințe, săli de protocol, spații de cazare etc.;

 • Cheltuielile finanțate prin PNS (care sunt comune celor două programe PNS și PNDR) solicitate de fermierii întreprinderi viticole care produc și/ sau comercializează produse vinicole (inclusiv must);

Se verifică în Registrul Plantațiilor Viticole dacă solicitantul a depus Declarația de produse vinicole și/ sau Declaratia de stocuri produse vinicole. În caz afirmativ solicitantul este eligibil pentru realizarea acestor investitii prin PNS. Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează sM 4.1 PNDR pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNS 2014-2018.

ATENȚIE! Demarcare PNA cu sM 4.1: Solicitanții care au accesat sprijin prin Programul Național Apicol aprobat, pentru cheltuieli eligibile comune celor două programe, vor putea accesa PNDR submăsura 4.1 pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiției derulate prin PNA (adică după efectuarea plății de către agenția de plăți către beneficiar), iar lista de cheltuieli decontată prin PNA va deveni neeligibilă în proiectul depus pe sM4.1.

Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează sM4.1 PNDR pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA.

Cheltuielile neeligibile generale, în conformitate cu capitolul 8.1 PNDR, sunt:

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;

 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de finanțare a proiectului cu excepţia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de finanțare;

 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013, cu modificările ulterioare și anume:

  • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

  • achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;

  • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

  • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

 • Cheltuielile cu investițiile în cadrul exploatațiilor pomicole sprijinite prin intermediul sM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”.

2.5 Criteriile de selecţie ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele care au un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar menționat în anunțul licitației depunerii de proiecte.

Pentru această submăsură pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Cererile de finanţare care au punctajul estimat (auto‐evaluare/ pre‐scoring) mai mic decât pragul de calitate lunar nu pot fi depuse în luna respectivă, sistemul on-line nepermițând încărcarea Cererii de finanțare, ci în luna aferentă pragului de calitate în care acestea se încadrează.

ATENȚIE! Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanțare, să identificaţi, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta îl întruneşte şi să-l menţionaţi în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” precum și încadrarea corectă a proiectului din punct de vedere al alocării financiare a măsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă).

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

ATENŢIE! Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la depunerea Cererii de finanțare, pe toată perioada de executie a contractului (definită în Contractul de finanțare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Dimensiunea economică a exploatației se calculează, din punct de vedere al criteriilor de selectie, în funcție de întreaga suprafată de teren gestionată de către fermier (atât suprafața de teren regăsită în IACS, cât și cea certificată de APIA ulterior încheierii campaniei de depunere a cererilor unice) și/ sau efectivele de animale existente și/ sau aferente capacități de producție proiectate prin proiect și de cultura/ culturile previzionate în SF a fi cultivate.

Total SO a exploataţiei pentru care s-a primit punctaj va putea creşte în anii de previzionare, ţinând cont însă de faptul ca la sfârșitul primului an de monitorizare/primului an agricol după finalizarea investiției, exploataţia să se încadreze în categoria (intervalul) de dimensiune economică pentru care s-a primit punctaj.

Criteriile de selecție pentru care verificarea îndeplinirii nu se poate realiza la ultima transă de plată (cultura dominantă, realizarea lanțului alimentar integrat prin intermediul altor membrii OIPA/ forma asociativă, soiurile/ rasele autohtone) vor face obiectul verificării ex-post pentru care beneficiarul va trebui să prezinte documente înregistrate în Registrul societății de evidență a documentelor.

Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie:

SECTORUL VEGETAL

 1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii:

Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producției standard).

1.1. 12.000 – ≤50.000 15 p

1.2. >50.000 – ≤100.000 13 p

1.3. >100.000 – ≤ 250.000 11 p

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge întreaga exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin proiect la sfârșitul primului an de monitorizare/primului an agricol după finalizarea investiţiei, inclusiv în cazurile în care investiţia propusă prin proiect nu afectează toată exploataţia, așa cum reiese din documentația tehnico-economică, corelată cu informaţiile furnizate în cadrul punctului „Stabilirea categoriei de fermă”, din cadrul Cererii de finanțare.

ATENȚIE! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selectie, dimensiunea economică trebuie atinsă până la sfârsitul primului an de monitorizare a proiectului/primului an agricol după finalizarea investiției ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect, atât pentru proiectele care presupun modernizarea/ extinderea exploatației agricole (prin corelarea dimensiunii economice a fermei la data depunerii Cererii de finanțare cu previziunile economico-financiare din documentația tehnico-economică), cât și pentru proiectele care presupun desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole.

 • În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole, societăţi cooperative agricole și grupuri de producători) se vor cumula dimensiunile economice ale exploatațiilor membrilor fermieri deserviţi de investiţie.

 • De asemenea, în cazul în care o formă asociativă este înscrisă la APIA, dimensiunea economică a acesteia se va cumula cu dimensiunile economice ale exploatațiilor membrilor.

 • În cazul în care doar forma asociativă are exploatație înscrisă în APIA se va puncta dimensiunea economică a acesteia.

 1. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor)

2.1 legumicultură în spații protejate:

   1. semințe și/ sau material săditor 20 p

   2. producție 19 p

ATENŢIE! În această categorie vor fi incluse şi ciupercăriile din spaţiile climatizate, culturile de cartofi (dacă sunt obținuți în spații protejate) și ciupercile de cultură.

2.2 plante oleaginoase și proteice

a) semințe și/ sau material săditor 20 p

b) producție 18 p

2.3 cereale și cartofi

a) semințe și/ sau material săditor 20 p

b) producție 17 p

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii atinse la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizării investiţiei prevăzute în proiect. În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare) analiza SO a grupei de cultură se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal din cererea de finanțare, nu cu total SO al întregii exploataţii.

In cazul formelor asociative se va lua în considerare cultura majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii cumuland dimensiunile economice ale exploatațiilor membrilor si /sau a formei asociative.

ATENŢIE! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, cel puțin pe durata primului an de monitorizare a investiției, grupa mare de cultură pentru care a primit punctaj.

 1. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției obținute.

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează:

3.1. a) producție agricolă primară – procesare – comercializare 15 p

b) producţie agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare

pentru investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume,

struguri de masă 15 p

3.2. producție agricolă primară – procesare 14 p

3.3. a) integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare

prin membrii din cadrul OIPA 10 p

b) producţie agricolă primară, inclusiv condiționare și comercializare

pentru investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume,

struguri de masă prin membrii din cadrul OIPA 10 p

3.4. integrare producție agricolă primară cu procesare/ condiționare legume și struguri de masă și comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de producători sau cooperativelor. 14 p

În contextul acestui principiu, în cadrul legumelor sunt incluse și culturile de cartofi și ciupercile de cultură.

Condiționarea privind producția de legume din cadrul criteriilor 3.1b, 3.3b si 3.4 se referă inclusiv la semințele și materialul săditor pentru legume.

În cazul criteriului 3.4 condiționarea se referă doar la struguri de masă și legume (inclusiv semințe de legume), iar procesarea vizează toate produsele agricole din sectorul vegetal.

ATENȚIE! În cazul criteriului 3.1a și 3.2, (indiferent dacă Cererea de finanțare vizează modernizare sau investiție nouă) obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul exploatației agricole, iar în ceea ce privește comercializarea (criteriul 3.1a), aceasta se poate realiza astfel:

1. în mod direct de către fermier către consumatorul final, sau

2. prin vânzarea produsului procesat la nivel de fermă, către alți fermieri, procesatori, restaurante, pensiuni, vânzătorii cu amănuntul, dovedită prin intermediul unor precontracte/ contracte încheiate direct cu aceștia.

3. sau printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus.

În cazul proiectelor care vizează producţia de legume și struguri de masă, se poate acorda punctaj în cadrul criteriului 3.1b) (indiferent dacă Cererea de finanțare vizează modernizare sau investiție nouă) dacă prin proiect se prevăd, pe lângă investițiile în producția agricolă primară și investiții în condiționare, iar comercializarea producţiei poate fi realizată în condițiile detaliate mai sus.

De asemenea, Cooperativele agricole și Grupurile de producători care integrează la nivelul proiectului, investiția în productia agricolă primară cu procesarea/ condiționarea și/ sau comercializarea (în condițiile criteriilor de selecție 3.1 sau 3.2) pot primi punctaj în cadrul criteriilor de selecție 3.1 sau 3.2 doar dacă investiția deservește cel puțin un membru fermier .

În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale lanțului alimentar componenta de condiționare și/ sau procesare împreună cu cea de comercializare (dacă este cazul) de la nivelul exploatației agricole trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

În cazul criteriului nr. 3.3 a și b (referitor la membrii OIPA) fermierul membru OIPA, solicitant de fonduri, demonstrează că procesează/ condiționează și comercializează prin intermediul altor membrii OIPA, iar în cazul criteriului 3.4, fermierul solicitant de fonduri, membru al cooperativei sau grupului de producători demonstrează că procesează/ condiționează și comercializează prin intermediul altor membrii ai cooperativei/ Grupului de Producători sau direct prin Cooperative/ Grup de Producător. Solicitantul, membrul OIPA/ al cooperativei/ Grupului de Producători este obligat să-și păstreze calitatea de membru pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.

De asemenea, peste 50% din totalul culturii/ culturilor proprii care face/ fac obiectul procesării/ condiționării și comercializării (exprimată în unități fizice privind exprimarea producției agricole) trebuie să fie procesată/ condiționată și comercializată pe lanț prin intermediul altor membrii OIPA sau a cooperativelor si Grupurilor de Producători sau membrilor acestora în cazul criteriului 3.3 și 3.4.

Punctarea criteriilor de selectie din cadrul acestui principiu de selecție aplicabile membrilor OIPA/ cooperativelor/ grupurilor de producători (3.3 si 3.4) se va corela cu investiția propusă prin proiect și cu punctarea din cadrul principiului de selectie P2 sectorul prioritar în sensul că acele culturi (grupa de cultură) care fac obiectul lanțului vor fi aceleați pentru care s-a obținut punctaj în cadrul sectorului prioritar P 2.

În cazul sectoarelor care nu sunt prioritare, punctarea criteriilor de selecție din cadrul acestui principiu de selecție aplicabile membrilor OIPA/ cooperativelor/ grupurilor de producători (3.3 și 3.4) se va corela cu investiția propusă prin proiect și cu cultura majoritară (peste 50%) din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice provenind din totalitatea culturilor agricole).

ATENȚIE! Îndeplinirea criteriului 3.3 (a și b) se demonstrează prin precontractul/tele de vânzare și/ sau prestări servicii încheiate cu ceilalți membrii OIPA în vederea procesării/ condiționării respectiv comercializării prin membrii OIPA.

Similar și în cazul solicitanților membrii ai cooperativelor sau grupurilor de producători (criteriul 3.4).

La ultima Cerere de plată, solicitanții vor prezenta contractele ferme pentru elementele pentru care au fost punctați în cadrul acestor criteriilor de selecție, chiar dacă nu sunt încheiate cu aceiași agenți economici cu care s-au făcut precontractele inițiale.

ATENȚIE! OIPA trebuie sa fie recunoscută de către MADR pe filiera de produs. Titulatura de membru OIPA se referă la cea de membru al unei organizații profesionale ( ex. asociație, federație etc.) membră OIPA. În cazul membrilor OIPA solicitanți de fonduri, punctajul aferent CS 3.3 a) și b) se acordă dacă aceștia, pe lângă cerințele precizate mai sus, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. fac parte dintr-o organizație profesională înființată conform legislației în vigoare, membră a unei OIPA recunoscută de MADR, în conformitate cu OUG 103/2008 cu modificările ulterioare,

2. desfășoară activități economice aferente produselor agroalimentare care fac parte din filiera de produs pentru care OIPA a fost recunoscută de MADR.

 1. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/ sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Solicitanții sunt:

4.1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având dimensiunea până la 12 000 SO 20 p

4.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >12 000 -≤ 50 000 SO 18 p

4.3. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >50.000 -≤ 100.000 SO 16 p

Atenţie! Scorarea proiectului se va face proporțional în funcţie de numărul membrilor care au la momentul depunerii Cererii de finanțare, dimensiunile economice ale exploataţiilor conforme cu dimensiunile precizate în criteriile de selecție. Dimensiunea economică a exploatației formei asociative in cazul in care aceasta este inscrisa in APIA, nu se ia în calcul la scorarea criteriului. Calculul se face după algoritmul următor:

Ex.: Numărul total al membrilor formei asociative este de 100 fermieri. Din acest număr

 • 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea SO < 12.000 (CS 4.1), rezultă un punctaj de 20%*20p= 4 puncte;

 • 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea SO >12.000 – ≤ 50.000 (CS 4.2) rezultă un punctaj de 20%*18p= 3,6puncte;

 • 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea SO >50.000 – ≤ 100.000 (CS 4.3) rezultă un punctaj de 20%*16 p= 3,2 puncte.

Restul membrilor (40% din numarul total de membri) se situează cu dimensiunea exploatațiilor lor peste pragul de 100.000 SO (adică se situează în afara criteriilor de selecție aferente principiului P4).

În acest caz, punctajul se cumulează pentru toate criteriile pentru care s-a obținut punctaj și se calculează astfel:

20% x 20p + 20%x 18p + 20% x 16p = 4p+ 3,6p+3,2p= 10,8p totale obținute de forma asociativă.

Pot exista situații în care o formă asociativă reunește exploatații membre doar din una/ două din cele trei categorii de dimensiune economică la care se referă criteriile de selecție fapt ce va determina cumularea punctajelor obținute doar din criteriul/ criteriile de selecție îndeplinite.

În cazul proiectelor depuse de cooperative care nu au membri fermieri, și care vizează exclusiv propria exploatație, acest criteriu nu se punctează.

 1. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate

5.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA); 10 p

5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA) 9 p

ATENŢIE!

 • Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei nr.5.

 • În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, OSPA, la solicitarea fermierului, poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente, conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa 5. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA. Scorarea va ține cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată (din punct de vedere al dimensiunii suprafeţei ocupate de cultură faţă de total suprafaţă agricolă). Pentru stabilirea scorului, în cazul previzionarii mai multor tipuri de culturi, acestea se vor grupa pe categorii, conform foii 2 de lucru „asimilări culturi” din Anexa 5.

 • Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 5. În acest caz, este necesar ca cel puțin 50% din suprafata aferentă culturii predominante (pe baza caruia se acorda punctaj în cadrul acestui principiu de selecție) să fie irigata sau să fie prevazută prin proiect a fi irigată, chiar dacă sunt pe amplasamente diferite.

 • Se vor avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei 5 prin care se face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

 • Investiţiile – sere, solarii, ciupercării – vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat și se acordă automat punctajul aferent primului criteriu.

 • În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foia de lucru „vegetal” din Anexa 5, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „ asimilări culturi” pentru încadrarea pe potențial.

În cazul proiectelor depuse de cooperative care vizează și exploatațiile membrilor, criteriul se va scora în acord cu cultura predominantă punctată la P 2 și se analizează potențialul agricol al UAT pe caer se află suprafața majoritară a culturii predominante din total suprafață cultură predominantă. Terenul poate fi deținut de cel putin un membru fermier sau de forma asociativă.

În cazul proiectelor de investiții ce vizează exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), care se regăsesc pe site-ul ONVPV la capitolul „delimitare teritorială”, acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat.

Proiectele de investiții care vizează exploataţiile viticole pentru struguri de vin care nu se regăsesc în arealele prevăzute pe site-ul ONVPV la capitolul „delimitare teritorială dar pentru care există autorizația de plantare viță de vie pentru struguri de vin, se vor încadra pe potenția mediu.

 1. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole

Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, în funcție de:

6.1. studii superioare 10 p

6.2. studii liceale sau postliceale 8 p

6.3. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol 6 p

ATENŢIE! Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie obligatoriu un certificat de calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări, un certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA. În situația în care solicitantul este absolventul unei forme de învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, management agricol, biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, se va prezenta diploma/ documentul care să ateste absolvirea formei de învățământ corespunzătoare (atestat profesional/ diplomă de bacalaureat, diplomă licență, diplomă master, diplomă doctorat, diplomă post-doctorat etc.). Sunt admise și diplomele de studii care beneficiază de recunoaștere/ echivalare de către autoritatea competentă a Ministerului Educației conform legislației naționale în vigoare. În cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ superior care a absolvit în ultimele 12 luni) nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă, sub condiţia prezentării diplomei în original până la ultima Cerere de plată.

Pentru absolventii cursului de pregătire profesională în domeniu se poate accepta adeverința de absolvire până la eliberarea documentului doveditor care va fi prezentat până la contractare.

Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3 aferent principiului 6 pot fi punctați și absolvenții a cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, management agricol, biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii superioare și care pot dovedi formarea profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole pentru anii absolviți.

ATENȚIE! În cazul tânărului fermier, instalat ca șef de exploatație în termenul celor 5 ani, așa cum este prevăzut la capitolul 2.6 „Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)”, care beneficiază de intensitatea sprijinului mărită, punctajul referitor la nivelul de calificare se acordă tânărului fermier în cauză, și nu angajatului cu funcție de conducere.

În cazul celorlalte categorii de solicitanți, punctajul aferent criteriului de selectie îndeplinit se poate acorda și angajatului care are calitatea de manager/ administrator al exploatatiei (respectiv acea persoana din conducere care are atribuții directe de conducerea, organizarea, planificarea și controlul activităților de producție, specifice activității propuse prin proiect).

Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate comercială – cod COR 242111, director societate comercială agricolă – cod COR 112031; șef fermă agricolă (agrozootehnică) – 131111; șef complex zootehnic – 131109 etc.

În cazul proiectelor depuse de cooperative, managerul exploatației este considerat directorul executiv al acesteia.

 1. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă.

Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apă de:

7.1. peste 20% 5 p

7.2. >10% – ≤20% 3 p

 1. Principiul soiurilor autohtone

8.1. Solicitantul își propune sau demonstrează prin proiect că obține/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. max. 5 p

Punctajul se acordă în cazul tuturor solicitanților, atât a celor care își propun (în cazul în care solicitantul desfășoară pentru prima oară o activitate agricolă sau dacă solicitantul nu cultivă soiuri autohtone la data depunerii Cererii de finanțare) cât și a celor care demonstrează la depunere că obțin/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole.

În vederea calculării punctajului aferent acestui criteriu de selecţie, se va specifica, în cadrul Studiului de fezabilitate, suprafaţa de teren, din totalul suprafeţei regăsite în IACS şi/ sau certificată de APIA la momentul depunerii Cererii de finanțare, destinată obţinerii/ cultivării soiurilor autohtone (atât producerea de seminţe autohtone, material de plantare autohton cât şi cultivarea soiurilor autohtone), la finalizarea investiției sau, în funcție de situația beneficiarului, la sfarsitul primului an de monitorizare a proiectului ca urmare a realizării investițiilor prin proiect şi dimensiunea economică (SO) afectată acestora. De asemenea se vor evidenţia în cadrul prognozelor economico-financiare operaţiunile aferente.

ATENŢIE! Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de ponderea nucleului soiurilor autohtone exprimate în SO din total dimensiune economică a exploatației.

Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România/ Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) – aprobat anual. Sămânța autohtonă este sămânță certificată în conformitate cu legislația națională în vigoare în dreptul cărora este înscris un cod care aparține menținătorilor din România, conform catalogului ISTIS. Codul este înscris în coloana a doua în dreptul fiecărui soi. Lista menținătorilor se regăsește la sfârșitul catalogului. Menținătorii din România care nu au soiuri autohtone sunt: SC Superior SEED SRL, cod 1115 (soiuri de legume din Serbia), SC Summit Agro România SRL, cod 1124 (porumb zaharat din Serbia) și SC Ramida Agrifarm SRL, cod 1128 (hibrizi de porumb din Republica Moldova.

Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de investiții (modernizări sau investiții noi/ activități agricole desfășurate pentru prima dată), atât fermierilor care sunt autorizați pentru producerea de semințe și/ sau material săditor cu condiția să demonstreze ca acestea sunt soiuri autohtone, cât și în cazul fermierilor care cultivă (utilizează)/ vor cultiva (vor utiliza) soiuri autohtone identificate în catalogul ISTIS. Pentru toți fermierii, atât pentru deținători de autorizații pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor cât și pentru fermierii care cultivă/ vor cultiva aceste soiuri pentru consum, verificarea cu privire la soiul autohton se face pe baza documentelor de calitate și conformitate ale furnizorilor sau orice document echivalent (factură fiscală de achiziție/ document oficial de certificare a lotului de sămânță/ buletinul de analiză cu mențiunea sămânță „admisă pentru însămânțare”/ buletin de analiză oficială cu mențiunea „necesar propriu”/ etichetă oficială) ce se eliberează fiecărui fermier în care se regăsesc nominalizate soiurile de semințe sau material săditor.

În cazul fermierilor care produc sau își propun producerea de semințe și material săditor autohton, prezentarea autorizației pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor este necesară la depunerea Cererii de finanțare.

În funcție de situația în care se află solicitantul, verificarea documentelor justificative se face fie la depunerea Cererii de finanțare fie la ultima Cerere de plată, fie la sfârșitul primului an de monitorizare a proiectului.

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare) analiza SO a grupei de cultură se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total SO al întregii exploataţii.

SECTORUL ZOOTEHNIC

În cazul în care capacitatea maximă a fermei nu este atinsă pană la ultima Cerere de plată, se va prezenta, în cadrul SF-ului, graficul de achiziţie a animalelor. Cheltuielile cu aceste achizitii se vor reflecta în prognozele economice atât pentru perioada de implementare cât şi pentru perioada de monitorizare (dacă este cazul). Criteriile de selecţie vor fi punctate funcţie de capacitatea fermei propuse prin proiect, care face obiectul investitiei, chiar dacă solicitantul va achiziționa animale și după depunerea ultimei Cereri de plată.

ATENȚIE! Cheltuielile cu achiziția animalelor nu se menționează în bugetul indicativ din Cererea de finanțare.

 1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii:

Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producției standard).

1.1. 12.000 – ≤50.000 15 p

1.2. >50.000 – ≤100.000 13 p

1.3. >100.000 – ≤ 250.000 11 p

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge întreaga exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin proiect, inclusiv în cazurile în care investiţia propusă prin proiect nu afectează toată exploataţia, așa cum reiese din documentația tehnico-economică, corelată cu informaţiile furnizate în cadrul punctului Stabilirea categoriei de fermă, din cadrul Cererii de finanțare.

În acest sens, pentru proiectele care vizează modernizări ale exploataţiilor agricole se vor completa, în cadrul punctului Stabilirea categoriei de fermă, din cadrul Cererii de finanțare atât coloana 3 cu datele privind exploataţia la momentul depunerii Cererii de finanțare cât şi coloana 5 „Total capete animale în urma realizării investiției”.

În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative și grupuri de producător) se vor lua în calcul dimensiunile economice cumulate ale exploatațiilor membrilor fermieri deserviţi de investiţie și dacă este cazul, se vor cumula și cu dimensiunea economică a exploatației formei asociative .În cazul în care doar forma asociativă are exploatație înscrisă în APIA se va puncta dimensiunea economică a acesteia.

 1. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spaţii protejate, inclusiv producere de material săditor)

2.1. Ferme de reproducție din sectoarele prioritare conform principiului 20 p

2.2 Bovine (inclusiv bubaline)

   1. Carne 20 p

   2. Lapte, inclusiv rase mixte 19 p

2.3. Suine

Îngrășare 17 p

2.4. Păsări

Carne/ ouă 15 p

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia de animale majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii, rezultate, la sfârșitul primului an de monitorizare ca urmare a realizării investiției prevăzute în proiect.

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul zootehnic (acesta reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare) analiza SO a speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului zootehnic nu cu total SO al întregii exploataţii.

Pentru sectorul bovin, încadrarea ca fermă de reproducție (criteriul CS 2.1) se va face pentru acele exploatații care achiziționează vițele în vederea obținerii de juninci destinate ulterior vânzării.

Pentru sectorul suine și avicol, încadrarea ca fermă de reproducție (criteriul CS 2.1) se face conform tehnologiei de creștere.

 1. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției obținute

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează:

3.1. a) producție agricolă primară – procesare – comercializare 15 p

b) producție agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare (în cazul produselor apicole și producției de ouă) 15 p

3.2. producție agricolă primară – procesare 14 p

3.3. a) integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA 10 p

b) integrare producție agricolă primară, inclusiv condiționare și comercializare (în cazul produselor apicole și producției de ouă) prin membrii din cadrul OIPA 10 p

3.4. integrare producție agricolă primară cu procesare/ condiționare (produse apicole și producție ouă) și comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de producători sau cooperativelor 14 p

În cazul criteriului 3.4 condiționarea se referă doar la ouă și produse apicole, iar procesarea vizează toate produsele agricole din sectorul zootehnic.

ATENȚIE! În cazul criteriului 3.1a si 3.2, (indiferent dacă Cererea de finanțare vizează modernizare sau investiție nouă) obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul exploatației agricole, iar în ceea ce privește comercializarea (criteriul 1a), aceasta se poate realiza astfel:

1. în mod direct de către fermier către consumatorul final, sau

2. prin vânzarea produsului procesat la nivel de fermă, către alți fermieri procesatori, restaurante, pensiuni, vânzătorii cu amănuntul, dovedită prin intermediul unor precontracte/ contracte încheiate direct cu aceștia.

3. sau printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus.

În cazul proiectelor care vizează produse apicole sau producție de ouă, se poate acorda punctaj în cadrul criteriului 3.1b) (indiferent dacă Cererea de finanțare vizează modernizare sau investiție nouă) dacă prin proiect se prevăd, pe lângă investițiile în producția agricolă primară și investiții în condiționare, iar comercializarea producţiei poate fi realizată în condițiile detaliate mai sus.

De asemenea, Cooperativele agricole și Grupurile de producători care integrează la nivelul proiectului, investiția în productia agricolă primară cu procesarea/ condiționarea și/ sau comercializarea (în condițiile criteriilor de selecție 3.1 sau 3.2) pot primi punctaj în cadrul criteriilor de selecție 3.1 sau 3.2 doar dacă investiția deservește cel puțin un membru fermier.

În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale lanțului alimentar componenta de condiționare și/ sau procesare împreună cu cea de comercializare (dacă este cazul) de la nivelul exploatației agricole trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

În cazul criteriului nr. 3.3 a și b (referitor la membrii OIPA) fermierul membru OIPA, solicitant de fonduri, demonstrează că procesează/ condiționează și comercializează prin intermediul altor membrii OIPA, iar în cazul criteriului 3.4, fermierul solicitant de fonduri, membru al cooperativei sau grupului de producători, demonstrează că procesează/ condiționează și comercializează prin intermediul altor membrii ai cooperativei sau grupului de producători sau direct prin cooperativă/ grup de producători.

Solicitantul, membrul OIPA/ cooperativei/ grupului de producători este obligat să-și păstreze calitatea de membru pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.

De asemenea, peste 50% din totalul producției agricole proprii care face obiectul procesării/ condiționării (exprimată în unități fizice privind exprimarea producției agricole) trebuie să fie procesată/ condiționată și comercializată pe lanț prin intermediul altor membrii OIPA sau prin intermediul cooperativelor și Grupurilor de Producători sau a membrilor acestora în cazul criteriului 3.3 și 3.4.

Punctarea criteriilor de selectie din cadrul acestui principiu de selecție aplicabile membrilor OIPA/ cooperativelor/ grupurilor de producători (3.3 și 3.4) se va corela cu investiția propusă prin proiect și cu punctarea din cadrul principiului de selectie P2 sectorul prioritar în sensul că specia majoritară care face obiectul lantului va fi aceiași pentru care s-a obținut punctaj în cadrul sectorului prioritar P2.

În cazul specilor care nu sunt prioritare, punctarea criteriilor de selectie din cadrul acestui principiu de selecție aplicabile membrilor OIPA/ cooperativelor/ grupurilor de producători (3.3 și 3.4) se va corela cu investiția propusă prin proiect și cu specia majoritară (peste 50%) din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice provenind din totalitatea culturilor agricole).

ATENȚIE! Îndeplinirea criteriului 3.3 (a și b) se demonstrează prin precontractul/tele de prestări servicii și/ sau precontractul/tele de vânzare încheiate cu ceilalți membrii OIPA în vederea procesării/ condiționării, respectiv comercializării prin membrii OIPA.

Similar și în cazul solicitanților membrii ai cooperativelor sau grupurilor de producători (criteriul 3.4).

La ultima Cerere de plată, solicitanții vor prezenta contractele ferme pentru elementele pentru care au fost punctați în cadrul acestor criteriilor de selecție, chiar dacă nu sunt încheiate cu aceiași agenți economici cu care s-au făcut precontractele inițiale.

ATENȚIE! OIPA trebuie sa fie recunoscută de către MADR pe filiera de produs. Titulatura de membru OIPA se referă la cea de membru al unei organizații profesionale ( ex.: asociație, federație etc.) membră OIPA.

În cazul membrilor OIPA solicitanți de fonduri, punctajul aferent CS 3.3 a) și b) se acordă dacă aceștia, pe lângă cerințele precizate mai sus, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. fac parte dintr-o organizație profesională înfiițată conform legislației în vigoare, membră a unei OIPA recunoscută de MADR, în conformitate cu OUG 103/2008 cu modificările ulterioare,

2. desfășoară activități economice aferente produselor agroalimentare care fac parte din filiera de produs pentru care OIPA a fost recunoscută de MADR.

 1. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni mici și/ sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Solicitanții sunt:

4.1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având dimensiunea de până la 12.000 SO 20 p

4.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >12.000 – ≤ 50.000 SO 18 p

4.3. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >50.000 – ≤ 100.000 SO 16 p

ATENŢIE! Scorarea proiectului se va face proporțional în funcţie de numărul membrilor care au la momentul depunerii Cererii de finanțare, dimensiunile economice ale exploataţiilor conforme cu dimensiunile precizate în criteriile de selecție. Dimensiunea economică a exploatației formei asociative, in cazul in care aceasta este inscrisa in APIA , nu se ia în calcul la scorarea criteriului. Calculul se face după algoritmul următor:

Ex.: Numărul total al membrilor formei asociative este de 100 fermieri. Din acest număr :

– 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea SO < 12.000 (CS 4.1), rezultă un punctaj de 20%*20p= 4 puncte;

– 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea SO >12.000 -≤ 50.000 (CS 4.2) rezultă un punctaj de 20%*18p= 3,6puncte;

– 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea SO >50.000 – ≤ 100.000 (CS 4.3) rezultă un punctaj de 20%*16 p= 3,2 puncte.

Restul membrilor (40% din numărul total de membri) se situează cu dimensiunea exploatațiilor lor peste pragul de 100.000 SO (adică se situează în afara criteriilor de selecție aferente principiului P4).

În acest caz, punctajul se cumulează pentru toate criteriile pentru care s-a obținut punctaj și se calculează astfel:

20% x 20p + 20% x 18p + 20% x 16p = 4p+ 3,6p+3,2p= 10,8p totale obținute de forma asociativă.

Pot exista situații în care o formă asociativă reunește exploatații membre doar din una/ două din cele trei categorii de dimensiune economică la care se referă criteriile de selecție fapt ce va determina cumularea punctajelor obținute doar din criteriul/ criteriile de selecție îndeplinite.

În cazul proiectelor depuse de cooperative care nu au membri fermieri, și care vizează exclusiv propria exploatație, acest criteriu nu se punctează.

 1. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate

5.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA); 10 p

5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA). 9 p

ATENŢIE! Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr.5 se va face ținând cont de nota de bonitare acordată UAT unde este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber, şi de existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din efectivul total de animale al fermei (exprimate în SO) (potențial ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

În cazul investițiilor ce vizează creșterea albinelor, se va acorda punctajul maxim.

În cazul proiectelor depuse de cooperative care vizează și exploatațiile membrilor, criteriul se va scora :

– în acord cu specia de animale predominantă punctată la P 2 și se analizează potențialul agricol al UAT pe care se află punctul de lucru în care se regăsește cel mai mare efectiv de animale din specia predominantă. Punctul de lucru poate aparține unui membru fermier sau cooperative;

– in cazul în care solicitantul consideră că valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT nu corespunde cu realitatea acesta își va putea reevalua nota de bonitare utilizând calculatorul din Anexa 5 sector zootehnic la Ghidul solicitantului privind reevaluarea potențialului agricol în sectorul zootehnic pentru efectivul pe care îl va avea la momentul depunerii cererii de finantare sau cel care îl va realiza prin proiect, dupa caz.

 1. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole

Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, în funcție de:

6.1. studii superioare 10 p

6.2. studii liceale sau postliceale 8 p

6.3. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol 6 p

ATENŢIE! Documentul care atestă formarea profesionala a adultilor, trebuie să fie obligatoriu un certificat de calificare emise de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări sau un certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA. În situația în care solicitantul este absolventul unei forme de învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, management agricol, biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, se va prezenta diploma/ documentul care să ateste absolvirea formei de învățământ corespunzătoare (atestat profesional/ diplomă de bacalaureat, diplomă licență, diplomă master, diplomă doctorat, diplomă post-doctorat etc.). Sunt admise și diplomele de studii care beneficiază de recunoaștere/ echivalare de către autoritatea competentă a Ministerului Educației conform legislației naționale în vigoare.

În cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ superior care a absolvit în ultimele 12 luni) nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă, sub condiţia prezentării diplomei în original până la ultima Cerere de plată.

Pentru absolvenții cursului de pregătire profesională în domeniu, se poate accepta adeveria de absolvire, până la eliberarea documentului doveditor care va fi prezentat până la contractare.

Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3 aferent principiului 6 pot fi punctați și absolvenții a cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, management agricol, biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii superioare, și care pot dovedi formarea profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole pentru anii absolviți.

ATENȚIE! În cazul tânărului fermier, instalat ca șef de exploatație în termenul celor 5 ani așa cum este prevăzut la capitolul 2.6 „Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)” care beneficiază de intensitatea sprijinului mărită, punctajul aferent criteriului de selecție îndeplinit referitor la nivelul de calificare se acordă tânărului fermier în cauză, și nu angajatului cu funcție de conducere.

În cazul celorlalte categorii de solicitanti, punctajul aferent criteriului de selecție îndeplinit se poate acorda și angajatului care are calitatea de manager/ administrator al exploatației (respectiv acea persoană din conducere care are atribuții directe de conducerea, organizarea, planificarea și controlul activităților de producție, specifice activității propuse prin proiect).

Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate comercială – cod COR 242111, director societate comercială agricolă – cod COR 112031; șef fermă agricolă (agrozootehnică) – 131111; șef complex zootehnic – 131109 etc.

În cazul proiectelor depuse de cooperative, managerul exploatației este considerat directorul executiv al acesteia.

 1. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă.

Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apă de:

7.1. peste 20%; 0

7.2. >10% ≤20% 0 p

Datorită faptului că în sectorul zootehnic nu se aplică acest principiu de selecție, punctajul este 0.

 1. Principiul raselor autohtone

8.1. Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/ deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de rase autohtone (indigene) pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. Max. 10 p

În vederea calculării punctajului aferent acestui criteriu de selecţie, se va specifica, în cadrul Studiului de fezabilitate, numărul capetelor de animale de rasă autohtonă, graficul de achiziționare a acestora, şi calculul dimensiunii economice (SO) afectată acestora. De asemenea se vor evidenţia în cadrul prognozelor economico-financiare operaţiunile aferente.

ATENŢIE!

 • Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta certificat de origine pentru animale de rasă din Anexa 6/ Paşaport emis de ANZ (la momentul depunerii Cererii de finanțare sau la ultima plată, după caz, situatie în care acordarea punctajului se va face în baza datelor din SF corelat cu Anexa 6 „Lista rase autohtone (indigene)” eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare care înființează și conduc registre genealogice. Lista acestor organizații și asociații se regăsește în Anexa 6 la prezentul ghid. Rasele autohtone se regasesc în lista „Raselor indigene” din Anexa 6.

 • Punctajul se va acorda proporțional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru care se prezintă/ se vor prezenta certificate, din total efectiv de animale.

 • Acest criteriu se aplică tuturor tipurilor de investiții/ activități (modernizări sau investiții noi sau pentru activități agricole desfășurate pentru prima dată) și în funcție de acestea documentele justificative pot fi furnizate la depunere CF, la ultima Cerere de plată sau la verificările ex-post în perioada de monitorizare a proiectului.

2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Stabilirea intensităţii sprijinului public în funcţie de dimensiunea economică se realizează luând în calcul Total SO exploataţie la momentul depunerii Cererii de finanțare, respectiv:

 1. în cazul modernizărilor calculul SO se va face în baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilită conform legislației naționale din anul depunerii Cererii de finanțare sau din anul anterior (în cazul în care solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de plată pentru campania anului în curs) şi/ sau a ultimei înregistrări/ actualizări în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de finanțare, şi, dacă este cazul, a documentului solicitat de expert la APIA pentru dovedirea înscrierii în sistem a suprafeţei de teren pentru care nu s-a depus încă Cerere de plată.

2. în cazul desfăşurării pentru prima dată a unei activităţi agricole (solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai puţin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data depunerii Cererii de finanțare) dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței identificate în APIA și a previziunilor din punct de vedere a culturii şi/ număr de animale, din documentația tehnico-economice a proiectului, la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri cultivate sau necultivate/ animale în posesie la momentul depunerii CF) şi/ sau a documentului solicitat de expert la APIA care certifică că solicitantul s-a înscris în sistem cu  suprafaţa declarată în Cererea de finanţare.

În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, ÎF-urile şi ÎI-urile care au preluat exploataţia agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular de PFA, ÎI sau ÎF).

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 30% până la maximum 90%, astfel:

 1. În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică până la 500.000 SO și a fermelor zootehnice având dimensiunea economică până la 1.000.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

  1. în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

  2. în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) indiferent de mărimea exploataţiei și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

  3. în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investiţii în spaţii protejate;

ATENŢIE! Ferma mică, în conditiile sM 4.1 reprezintă exploataţia agricolă având dimensiunea economică între 8.000 şi 11.999 euro SO, valoarea producţiei standard.

ATENŢIE! Plafonul maxim al sprijinului public aferent lanțurilor alimentare integrate se acordă doar proiectelor realizate de către fermierii care realizează lanțul alimentar integrat la nivelul propriilor exploatații agricole (investiție la nivel de fermă în producția agricolă primară și procesare/ investiție la nivel de fermă producția agricolă primară – procesare – comercializare/ investiție la nivel de fermă în producția agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare).

Pentru celelalte situații descrise în cadrul criteriilor de selecție aferente principiului lanțurilor alimentare integrate, investiția propusă prin proiect se va încadra la plafoanele stabilite pentru producția agricolă primară.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, inclusiv, pentru sectorul vegetal și între 250.000 și 1.000.000 SO pentru sectorul zootehnic, inclusiv, în cazul:

a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305) respectiv, să se încadreze în una din următoarele categorii:

 • Persoană fizică autorizată (PFA) înființată conform OUG nr.44/2008 cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare a proiectului și care deține competențele și calificările profesionale adecvate.

 • Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 al cărei titular are vârsta de până la 40 de ani inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare a proiectului şi deține competențele și calificările profesionale adecvate;

 • Întreprinderea familială (ÎF) înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca tânărul fermier, solicitant al sprijinului cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare, cu competențele și calificările profesionale adecvate să fie reprezentantul ÎF desemnat prin acordul de constiuire și să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea cotei majoritare din patrimoniul de afectațiune;

 • Societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică, care este și administratorul societăţii, cu vârsta de până la 40 ani inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare care deține competențele și calificările profesionale adecvate.

 • Societate comercială (cu răspundere limitată cu mai mulți asociați cu condiția ca tânărul fermier, solicitant al sprijinului, să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea pachetului majoritar al părţilor sociale și deţinerea funcţiei de administrator unic al societății comerciale respective şi să aibă competențele și calificările profesionale adecvate

Pentru toate situațiile mai sus menționate, tânărul fermier trebuie să se fi stabilit (instalat) pentru prima dată ca șef al unei exploatații în exploatația agricolă vizată de proiect şi să nu fi trecut mai mult de cinci ani de la instalare până la depunerea Cererii de finanțare.

Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier, figurează în evidențele ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/ majoritar și administrator unic al respectivei entități (oricare ar fi statutul juridic), respectiv titular PFA, ÎI/ reprezentant legal în cazul ÎF. Dacă data înregistrării în ONRC a tânărului fermier, diferă de data înregistrării exploataţiei la APIA pe numele solicitantului, termenul de 5 ani se va calcula începând cu cea mai recentă înregistrare dintre cele două, faţă de momentul depunerii.

Dacă din verificarea în ONRC rezultă că persoana fizică a mai condus o formă juridică, respectiv, a deţinut funcţia de asociat/ acţionar majoritar şi funcţia de unic administrator/ titular PFA, ÎI/reprezentant legal în cazul ÎF cu activitate agricolă înscrisă la APIA, nu se mai consideră că îndeplinește condiția de tânăr fermier instalat pentru prima dată.

ATENŢIE! Se va avea în vedere data la care exploataţia a fost înregistrată la APIA şi nu data la care solicitantul a obţinut RO-ul de la APIA.

Clarificare cu privire la vârsta tânărului fermier!

Din punct de vedere al vârstei, se încadrează în definiția tânărului fermier șef de exploatație, inclusiv tânărul fermier care depune o Cerere de finanțare cu o zi înainte de împlinirea vârstei de 41 de ani.

 1. Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

Atenție! Această majorare a intensității sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pe sM 16.1. proiecte ce vizează investiții similare sM 4.1 şi nu solicitanţilor pe măsura 4.1.

 1. Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensități suplimentare cu 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibilă a proiectului  este posibilaă doar dacă întreaga exploatație a beneficiarului este ecologică (în conversie sau certificată) în cazul în care investiţia deserveşte/ poate fi utilizată/ formează un flux cu activele întregii exploataţii (ex: achiziţionarea de utilaje agricole, acestea putând fi folosite în orice unitate de producţie care vizează cultura vegetală şi face parte din exploataţia solicitantului) sau, parcelele vizate de investiţie sunt în conversie sau certificate, în cazul în care investiţia este utilizată în desfăşurarea unei activităţi independente de restul activităţilor din exploataţie (ex.: solicitanul deţine o exploataţie zootehnică şi propune investiţii pentru o unitate de producţie vegetală, sau deţine o exploataţie vegetală, cultură mare şi propune prin proiect realizarea unei sere. În aceste situaţii, investiţiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputând fi utilizate la celelalte unităţi de producţie).

În cazul art 28 (Agromediu), cele 20 de puncte procentuale suplimentare se acorda, după cum urmează:

 1. Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil aparținand exploataţiei agricole.

Intensitatea mărită se acordă pentru utilajele și echipamentele specifice lucrărilor de arat, grăpat, discuit, semnănat/ însămânţat, tocat resturi vegetale, încorporat resturi vegetale în sol, numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare în cazul următoarelor pachete promovate prin Măsura 10 – Agromediu și climă (AGM): Pachetul 4 – culturi verzi, Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), suprafețe pe care se realizează lucrări de tehnologie a culturilor;

Intensitatea mărită se acordă pentru facilităţi necesare depozitării şi compostării gunoiului de grajd numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare in cazul Pachetului 4 – culturi verzi, Pachetului 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis).

 1. Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să reprezinte mai mult de 50% din suprafaţa de pajişti aparținând fermei.

Intensitatea suplimentară se acordă doar pentru contravaloarea următoarelor:

 • utilajelor folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investiții utilizate în cazul pajiștilor care fac obiectul sprijinului acordat prin Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) fără Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale,

 • utilajelor uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin varianta 2.2 – utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe din pachetul 2 – practici agricole tradiţionale, varianta 3.1.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex din sub-pachetul 3.1 – Crex Crex, varianta 3.2.2 – utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco Vespertinus din sub-pachetul 3.2 – Lanius Minor și Falco Vespertinus, varianta 6.2 – utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) din pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

 • platformele pentru depozitarea şi/ sau compostarea gunoiul de grajd/ dejectiilor de origine animala şi utilajele/ echipamentele de transport şi de împrăştiere a gunoiului de grajd/ dejectiilor de origine animala – în cazul pachetelor 1, 3.1, 3.2 şi 6;

 1. Pentru investițiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului nr. 8 (rase locale în pericol de abandon) – contravaloarea investiţiei în cauză se obţine înmulțind procentul pe care îl detine nucleul de rase locale în pericol de abandon în total efective de animale, cu total valoare eligibilă a proiectului. Intensitatea mărită se acordă doar pentru această contravaloare.

Exemplu: dacă rasele în pericol de abandon reprezintă 10% din total efective (exprimate in UVM), se aplică acest procent la valoarea totală eligibilă, și se acorda 20 puncte procentuale suplimentare la intensitate sprijin doar pentru această cota de 10% din valoarea totală eligibilă.

ATENȚIE! În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 puncte procentuale suplimentare.

d) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale dacă:

– amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei agricole se află în una din localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul solicitantului.

ATENŢIE! Ferma de dimensiune medie reprezintă exploataţia agricolă cu dimensiunea economică între 12.000 şi 250.000 euro SO valoarea producţiei standard.

II. În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică peste 500.000 SO și a fermelor zootehnice având dimensiunea economică peste 1.000.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

 1. în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;

 2. în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

 3. în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivel de exploatație agricolă – maximum 2.000.000 euro;

ATENȚIE! Plafonul maxim al sprijinului public aferent lanțurilor alimentare integrate se acordă doar proiectelor realizate de către fermierii care realizează lanțul alimentar integrat realizat la nivelul propriilor exploatații agricole (investiție la nivel de fermă în producția agricolă primară și procesare/ investiție la nivel de fermă producția agricolă primară – procesare – comercializare/ investiție la nivel de fermă în producția agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare).

Pentru celelalte situații descrise în cadrul criteriilor de selecție aferente principiului lanțurilor alimentare integrate, investiția propusă prin proiect se va încadra la plafoanele stabilite pentru producția agricolă primară.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 50% în cazul:

a) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

ATENȚIE! Această majorare a intensității sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pe sM 16.1. proiecte ce vizează investiții similare sM 4.1, şi nu solicitanţilor pe măsura 4.1.

b) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale suplimentare dacă:

– amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei agricole se află în una din localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul solicitantului.

III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:

 1. Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători)

În cazul cooperativelor se consideră investiții colective orice investiție propusă de

– cooperativele agricole pentru propriile exploatații înscrise în APIA ( C1)

cooperativele agricole pentru membrii fermieri care sunt înscriși in APIA (C2)

cooperativele agricole atât pentru propriile exploatații înscrise în APIA cât si pentru membrii fermieri înscriși în APIA (C3)

b) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

Atenție! Această majorare a intensității sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pe sM 16.1. proiecte ce vizează investitii similare sM 4.1, şi nu solicitanţilor pe măsura 4.1.

c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensitati suplimentare cu 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibilă a proiectului este posibilă doar dacă întreaga exploatație a beneficiarului (însemnând în cazul de față însumarea exploatațiilor membrilor deserviți de investiție)este ecologică (în conversie sau certificată) în cazul în care investiţia deserveşte/ poate fi utilizată/ formează un flux cu activele întregii exploataţii (ex: achiziţionarea de utilaje agricole, acestea putând fi folosite în orice unitate de producţie a exploataţiei agricole care vizează cultura vegetală şi face parte din exploataţia solicitantului) sau parcelele vizate de investiţie sunt în conversie sau certificate, în cazul în care investiţia este utilizată în desfăşurarea unei activităţi independente de restul activităţilor din exploataţie (ex: solicitanul deţine o exploataţie zootehnică şi propune investiţii pentru o unitate de producţie vegetală, sau deţine o exploataţie vegetală, cultură mare şi propune prin proiect realizarea unei sere. În aceste situaţii investiţiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputând fi utilizate la celelalte unităţi de producţie.)

În cazul art 28 (Agromediu), intensitatea suplimentara se acorda, după cum urmează:

Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil aparținand exploatațiilor agricole ale membrilor vizați de investiție

 1. Intensitatea mărită se acordă pentru utilajele și echipamentele specifice lucrărilor de arat, grăpat, discuit, semnănat/ însămânţat, tocat resturi vegetale, încorporat resturi vegetale în sol, numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil al membrilor respectivei forme asociative se află sub un angajament în derulare în cazul următoarelor pachete promovate prin Măsura 10 – Agromediu și climă (AGM): Pachetul 4 – culturi verzi, Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), suprafețe pe care se realizează lucrări de tehnologie a culturilor;

Intensitatea mărită se acordă pentru facilităţi necesare depozitării şi compostării gunoiului de grajd numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare in cazul Pachetului 4 – culturi verzi, Pachetului 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis).

 1. Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să reprezinte mai mult de 50% din suprafaţa de pajişti aparținând fermei.

Intensitatea suplimentară se acordă doar pentru contravaloarea următoarelor:

 • utilajelor folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) fără pachetul 2 – practici agricole tradiţionale,

 • utilajelor uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin varianta 2.2 – utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe din pachetul 2 – practici agricole tradiţionale, varianta 3.1.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex Crex din sub-pachetul 3.1 – Crex Crex, varianta 3.2.2 – utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius Minor și Falco Vespertinus din sub-pachetul 3.2 – Lanius Minor și Falco Vespertinus, varianta 6.2 – utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) din pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

 • platformele pentru depozitarea şi/ sau compostarea gunoiul de grajd şi utilajele/ echipamentele de transport şi de împrăştiere a gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine animală – în cazul pachetelor 1, 3.1, 3.2 şi 6;

 1. Pentru investițiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului nr. 8 (rase locale în pericol de abandon) – contravaloarea investiţiei în cauză se obţine înmulțind procentul pe care îl detine nucleul de rase locale în pericol de abandon în total efective de animale, cu total valoare eligibilă a proiectului. Intensitatea mărită se acordă doar pentru această contravaloare.

Exemplu: dacă rasele în pericol de abandon reprezintă 10% din total efective (exprimate in UVM, se aplica acest procent la valoarea totala eligibila, si se acorda 20 puncte procentuale suplimentare la intensitate sprijin  doar pentru această cota de 10% din valoarea totală eligibilă.

ATENȚIE! În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 puncte procentuale suplimentare.

d) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; realizate în localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul solicitantului, dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale membrilor cooperativei/ Grupului de producatori se regăsesc în aceste zone.

În cazul tuturor proiectelor care includ activităţi de procesare și/ sau marketing la nivelul fermei, rata sprijinului aplicabilă întregului proiect este cea specifică sM 4.1 conform Anexei II la R. 1305/2013 cu condiția ca investiția să vizeze propriile produse agricole. Această prevedere se aplică și cooperativelor agricole și GP care realizează astfel de investiții pentru membrii săi fermieri iar investiția este amplasată în cadrul exploatației unuia/ unora dintre membri.

Dovedirea faptului că investiția vizată de forma asociativă este amplasată în cadrul exploatației unuia/ unora dintre membri se va realiza prin prezentarea documentului încheiat între forma asociativă și respectivul membru care conferă formei asociative drept real-principal asupra imobilului ce face obiectul investiției.

În cazul plantațiilor de struguri de masă, pentru întreaga valoare eligibilă a proiectului se vor respecta plafoanele maxime și intensitățile sprijinului mai sus menționate. Contribuția privată a beneficiarului poate fi reprezentată parţial sau în totalitate, în funcţie de intensitatea sprijinului şi totalul valorii eligibile a investiţiei, de contribuția în natură (constând în operațiuni realizate în regie proprie). Aceasta reprezintă suma costurilor aferente înfiinţării plantaţiei realizate în regie proprie, care vor fi evaluate, pe baza costurilor standard furnizate de către ICDVV Valea Călugărească și detaliate în fișa sM 4.1, ca anexa la secțiunea „Sume și rate de sprijin”.

ATENŢIE! La cofinanţarea publică acordată în procentele menţionate mai sus trebuie să se adauge contribuţia privată a solicitantului (care poate include și contribuția în natură în cazul înființării plantațiilor de struguri de masă).

Capitolul 3

ACCESAREA fondurilor nerambursabile acordate pentru

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

Atenţie! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 1306/2013, cu modificările ulterioare nu sunt eligibili beneficiarii care au creat  în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar.

Fiecare proiect prin care se solicită finanțare prin FEADR, este verificat în ceea ce privește eventuala creare de condiții artificale în fiecare din etapele procedurale pe care le va parcurge acesta. Dacă pe parcursul oricărei dintre aceste etape procedurale, se  identifică crearea de condiții artificiale, se vor aplica măsurile și corecțiile financiare corespunzătoare (respingere CF/ debit total/ debit parțial după caz).

În situația în care există legături comerciale între vânzătorul/ arendatorul imobilului destinat realizării proiectului, și solicitant, sau în situația în care peste 50% din terenurile aferente exploatatiei pe care se va implementa proiectul de finanțare.sunt preluate de la o singură persoană fizică sau juridică, se va acorda o atenție sporită elementelor care conduc la suspiciunea de creare a condițiilor artificale.

În acest sens, vă recomandăm să studiaţi anexa la Ghidul solicitantului „Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020” pentru evitarea oricăror situaţii conflictuale cu organismele de control.

3.1 Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de finanțare

Dosarul Cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet http://www.afir.info.

Formularul standard al Cererii de finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format electronic, pe adresa de internet http://www.afir.info.

NOTĂ

Este necesar să se respecte formatele standard ale Anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul acestora. Se vor completa numai informaţiile solicitate (nu se vor adauga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus). Completarea celor două Anexe la Cererea de finanţare este obligatorie.

ATENŢIE! Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta. Depunerea se va realiza numai în sistem electronic.

3.1.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

ATENŢIE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, şi, respectiv, ale Legislației Naționale de Implementare.

Solicitantul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei corespunzătoare din Planul financiar din cadrul Cererii de finanțare.

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de finanțare, are posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de finanţare FEADR și cu condiţia să nu depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea Autorităţii Contractante pentru o achiziţie.

Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.

3.1.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Dosarul Cererii de finanțare cuprinde Cererea de finanţare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de finanţare), vor fi scanate și depuse on-line.

Pentru a depune cereri de finanțare on-line, solicitanții care nu au cont pe siteul http://www.afir.info, vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza pentru încarcarea cererilor de finanțare în format electronic. Pașii care trebuie parcurși pentru încărcarea cererilor de finanțare în portalul AFIR sunt următorii:

I. Accesarea site-ului AFIR

Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser (ex.: Internet Explorer, Mozilla Firefox) și accesarea adresei http://www.afir.info. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.

II. Autentificare

Pentru logare există, un câmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user: și deconectare . De asemenea, se găsește și un buton dedicat optiunii de Înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor . După înregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare și va trebui să urmeze instrucțiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

III. Pregătire documente pentru încărcare

După autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, în care utilizatorul va urma pașii următori:

1. Completare date de identificare ale solicitantului:

– Nume și prenume solicitant/ Denumire solicitant

– Titlul proiectului

– CNP/ CUI solicitant

– Adresa de e-mail reprezentant legal al proiectului

2. Completarea Sesiunii și a submăsurii pe care se dorește depunerea proiectului

În vederea depunerii proiectului, solicitantul va selecta din lista disponibilă sesiunea, licitaţia şi sub-măsura corespunzătoare. După selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de încărcare Cerere de finanțare și anexe tehnico-administrative.

IV. Încărcarea Cererii de finanțare, a anexelor tehnice și administrative.

Sunt disponibile următoarele secţiuni :

 1. Încărcarea formularului Cerere de finanțare

La încărcarea Cererii de finanțare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

  1. formularul Cererii de finanțare trebuie să fie redactat electronic.

  2. se va utiliza ultima versiune de Cerere de finanțare, publicată pentru sesiunea respectivă.

  3. denumirea fisierelor nu trebuie sa contina caracterele speciale “~ ” # % & * : < > ? / { | }”

  4. Este obligatorie completarea câmpurilor:

   • CNP/ CUI solicitant

   • Statut juridic solicitant

   • Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect:

   • BI/ CI/ Pașaport

    • Serie

    • Număr

   • Data eliberării

   • Data valabilității

   • E-mail reprezentant legal

   • Amplasare proiect Regiune –Județ

   • Obiectiv investiție: Județ/ Localitate/ Oraș/ Comună/ Sat

   • În funcție de informațiile privind amplasarea proiectului– Regiune – Județ şi tipul de investiţie, cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj, se va stabili Oficiul Județean/ Centrul regional la care se va lansa fluxul de Depunere Cerere de Finanțare, în SPCDR.

   • Atenţie! Se bifează investiţie nouă în cazul în care proiectul prevede următoarele: desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole sau prevede lucrări de constructii- montaj care se realizează pe amplasamente pe care nu există niciun imobil, inclusiv în cazul solicitanţilor care desfăşoară deja activitate agricola, sau în imobile existente care nu au autorizaţii de funcţionare.

   • Se bifează Modernizare/ extindere în cazul în care proiectul vizează investiţii precum lucrări de construcţii şi montaj privind retehnologizarea, reutilarea, refacerea sau extinderea construcţiilor în funcţiune sau alte investiţii în cadrul unui punct de lucru funcţional.

  5. Încărcarea formularului Cererii de finanțare completat, şi scanat.

 1. Încărcare documente anexate Cererii de finanțare

Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron. Validări privind formatul fișierelor ce urmează a fi încărcate:

  1. Fisierele trebuie să fie în format .pdf scanate la o rezoluție de minim 200dpi.

 1. Încărcare Alte documente

În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea de a încărca și alte documente justificative ale proiectului. După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor regăsi în Sistemul de gestiune a documentelor, în folder-ul proiectului, concomitent cu startarea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Şef SAFPD, pentru desemnarea expertului care va verifica Cererea de finanţare.

Alocarea bonurilor de ordine se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

ATENȚIE! pentru a preveni respingerea Cererii de finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în completarea Cererii de finanțare, solicitantului are responsabilitatea încărcării unei Cereri de finanțare în care informația să fie completă și conformă cu realitatea.

După depunerea proiectelor, pentru solicitanți, sunt disponibile numai acțiunile „Vizualizare”, „Statusuri”.

Pentru cererile de finanțare a căror încărcare on-line prin intermediului portalului AFIR se realizează după ora 14.00, termenul privind verificarea condiţiilor de admitere se derulează din ziua următoare. În ultima zi de depunere a licitaţiei lunare, încărcarea online se realizează până la ora 16.00.

Dosarul Cerererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Cererea de finantare și toată documentatia aferenta nu trebuie să fie semnate și stampilate pe fiecare pagină. Solicitantul își asumă veridicitatea documentelor, iar dacă la prezentarea acestora în original se constată neconcordanțe care afectează condițiile de eligibilitate sau selectie, proiectul va fi declarat neeligibil.

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare.

Atenție! Este strict interzisă utilizarea tuturor roboților sau scripturilor care colectează în mod automat resursele, folosirea programelor care imită caracteristicile unui utilizator uman sau care ofera un avantaj nedrept, și/ sau folosirea de click-bots sau script-uri care execută click-uri în mod automat sau reproduc în alt mod comportamentul uman.

Este strict interzisă utilizarea simultana de locații multiple/ ip-uri multiple pentru același User.

3.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Verificarea Cererilor de finanţare se face la:

  • OJFIR pentru proiecte fără C+M;

  • CRFIR pentru proiecte cu C+M;

Încadrarea Cererii de finanțare în funcţie de prescoring

Cererea de finanţare poate fi încărcată în sistemul AFIR și este admisă pentru verificarea eligibilității și a criteriilor de selecţie, în cazul în care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu pragul de calitate al lunii în care a depus Cererea de finanțare;

– Cererile de finanţare al căror punctaj (scor) rezultat în urma evaluării este mai mic decât nivelul pragului de calitate aferent lunii în care a depus Cererea de finanțare, devin neconforme.

1 . Verificarea eligibilităţii Cererii de finanțare

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

 • verificarea eligibilităţii solicitantului;

 • verificarea criteriilor de eligibilitate;

 • verificarea bugetului indicativ al proiectului;

 • verificarea Studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate.

Atenţie! Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată de către AFIR că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în sistem on-line, iar raspunsul va fi transmis on line.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:

 1. în cazul în care documentul tehnic (Studiul de fezabilitate) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de finanţare.

 2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective.

 3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect.

Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanțare. Se acceptă orice informații si alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii Cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul Cererii de finantare.

Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa.

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se va preciza care sunt echipamentele, utilajele/ montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/ neeligibile.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanţare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanțare”, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

2. Verificarea pe teren a Cererilor de finanţare

Verificarea pe teren se efectuează de către entitatile care instrumentează cererea de finanţare, respectiv:

 • OJFIR – pentru Cererile de finanţare fără construcţii montaj;

 • CRFIR – pentru Cererile de finanţare cu construcţii montaj;

Vizita pe teren se va realiza pentru:

 • toate Cererile de finanțare referitoare la modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări; Numai în cazuri excepţionale atunci când condiţiile meteorologice nu permit efectuarea vizitei pe teren (în perioada de iarnă, când nu se poate intra pe câmp etc.), şeful SAFPD poate decide asupra efectuării sau nu a vizitei pe teren, cu aprobarea Directorului OJFIR/ CRFIR.

 • în cazul investițiilor noi, dacă pentru verificarea anumitor criterii de eligibilitate, expertul consideră oportună verificarea acestora pe teren, aceasta se poate realiza pe baza unei Note aprobate de șeful serviciului și de Directorul OJFIR/ CRFIR.

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.

În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren, acesta poate contesta rezultatele verificării la publicarea raportului de selecție, numai în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicit al reprezentantului legal a menționat observații în formularul E3.8 – Fişa de  verificare  pe  teren. Un exemplar al fise E 3.8 se predă solicitantului la încheierea vizitei pe teren.

În cazul tânărului fermier, instalat pentru prima dată ca șef de exploatație, vizita pe teren se va realiza numai în prezența acestuia.

3. Verificarea criteriilor de eligibilitate și selecție

În urma acestor verificări pot exista trei situaţii:

 • proiectul este neeligibil;

 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul de calitate lunar.

 • proiectul este neconform

4. Selecţia proiectelor

Alocarea financiară publică a submăsurii aferentă perioadei continue de depunere, criteriile de selecţie, punctajele de selecţie, criteriile de departajare şi pragul minim sunt realizate la iniţiativa AM PNDR cu consultarea prelabilă a Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune continuă de depunere se face un ANUNŢ DE LANSARE A LICITAŢIEI în care se vor prezenta: alocarea sesiunii, intervalul continu de depunere a proiectelor, pragul minim şi pragurile de calitate lunare.

Solicitanții la depunerea proiectului completează obligatoriu în Cererea de finanțare câmpul aferent punctajului estimativ (autoevaluare/ pre-scoring).

Depunerea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (evaluare-prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii continue de depunere aferente submăsurii/ componentei (alocare distinctă) se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii aferente componentei (alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii.

ATENȚIE! Proiectele al căror punctaj estimat de solicitanți va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective vor fi declarate neconforme.

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/ contestaţii lunare anterioare, valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente rapoartelor de selecţie lunare publicate, după caz.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

După publicarea raportului de selecţie lunar pe pagina de internet AFIR, solicitanții pot depune on-line contestaţii cu privire la rezultatul selecției în termenele specificate în Regulamentul de organizare și funcționare a procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020, aprobat, în vigoare.

Atenție! Contestaţiile se semnează de către solicitant și se depun online.

Urmare soluționării contestațiilor comisia de contestații va proceda la selecția proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent etapei respective, cu aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în Ghidul solicitantului aferent submăsurii sau mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar aferent etapei respective în situația în care valoarea publică totală a proiectele selectate din raportul de selecție lunar aferent este mai mică decât alocarea disponibilă pentru selecția etapei stabilită conform art. 7 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014‐2020 (PNDR). Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în așteptare şi vor intra în competiție cu proiectele depuse în cadrul aceleiași sesiuni continue de depunere a proiectelor, după caz.

Urmare publicării raportului de contestații lunar, există posibilitatea întocmirii unui Raport de Selecție aferent etapei pentru care au fost finalizate contestațiile, după caz, conform Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020, aprobat, în vigoare la data lansării sesiunii de depunere proiecte.

ATENȚIE! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de finanțare.

IMPORTANT !

Procesul de SELECȚIE și procesul de VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR se desfașoară potrivit „Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 20142020 (PNDR)”, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul lansării sesiunii, publicat pe siteurile http://www.madr.ro și http://www.afir.info.

ATENȚIE! Solicitanții vor putea retrage şi redepune proiectul o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

Solicitanţii pot să-și retragă în orice moment Cererile de finanţare, dacă autoritatea competentă nu i-a anunțat în prealabil cu privire la eventualele erori pe care le conține Cererea de finanţare sau nu a trimis o notificare cu privire la un control la fața locului. Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei Cereri de finanțare!

De asemenea, solicitanţii care au fost declaraţi neconformi vor putea sa mai redepună proiectul o singura dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

3.2 Contractarea fondurilor

După  aprobarea Raportului de selecție/ Raportului de contestații în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, AFIR notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie prin documentul „Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de Finanţare”.

ATENȚIE! În vederea încheierii Contractului de Finanţare în termen de maxim 4 luni/7 luni după caz, de la primirea Notificării privind selectarea cererii de finantare, solicitantul va depune la sediul OJFIR (cazul proiectelor fără C+M) /CRFIR (cazul proiectelor cu C+M) următoarele documente, cu caracter obligatoriu:

 1. Un exemplar original al Cererii de finanțare şi a documentelor anexe pe suport de hârtie, conform documentaţiei depuse on – line. Pentru confruntarea documentelor depuse atât pe suport de hartie, cât și on-line, beneficiarul va prezenta și exemplarul original al Cererii de finanțare, cu anexele aferente, care va rămâne în posesia acestuia.

În cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor solicitate în vederea încheierii contractului de finanțare și/ sau între documentele încărcate on-line și documentele depuse pe suport de hârtie care pot afecta criteriile de selectie sau conditiile de eligibilitate, cererea de finantare se va declara neeligibilă/ neselectata pentru finantare, cu consecința neîncheierii contractului de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat.

2. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a investiţiei prin extras de cont (în original) și/ sau contract de credit (în copie) acordat în vederea implementării proiectului.

În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site http://www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată.

3. Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea şi adresa băncii/ trezoreriei şi, codul IBAN al contului de operațiuni cu AFIR).

4. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi locale, valabile la data încheierii contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.

5. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet http://www.afir.info.

6. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare dintre AFIR și MS publicat pe pagina de internet www.afir.info.

7. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (conform protocol colaborare AFIR ANPM-GM): Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare ca document final/ Acord de mediu/ Aviz Natura 2000.

8. Notă de constatare privind condiţiile de mediu.

În cazul proiectelor care necesită Acordul de mediu/ Avizul Natura 2000, documentele se depun în termen de maximum 7 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selecţia proiectului și înainte de semnarea Contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, Contractul de finanțare nu mai poate fi semnat.

9. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri cu privire la sancţiuni economico-financiare) al responsabilului legal, valabil la data încheierii contractului. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

10. Diplomă/ certificat/ document final care atestă absolvirea pregătirii profesionale, dacă este cazul.

În situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligația de a prezenta/ redepune, după caz, documentele necesare încheierii contractului în termenul precizat în notificare, Contractul de finanțare nu va fi încheiat.

Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării conformității documentelor obligatorii, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea Contractului de finanțare.

ATENŢIE! În urma depunerii la AFIR a Cererii de finantare și a documentelor anexe solicitate pe suport de hartie, în vederea contractării, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de catre beneficiar este de 4 luni/ 7 luni pentru situațiile determinate de emiterea documentelor de la mediu.

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenul precizat în Notificarea de selectie sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare.

Contractul urmează a fi încheiat după prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către solicitant.

Pentru stabilirea valorii în lei la încheierea contractului de finanțare se va utiliza cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie Contractul de finanţare.

Important! Bugetul indicativ din cererea de finanţare aprobat în urma evaluării Cererii de finanțare devine anexa la Contractul de finanțare.

Proiectul tehnic va fi avizat de AFIR după verificarea, respectiv avizarea procedurii de achiziții servicii și înaintea demarării procedurii de achiziții de lucrări.

ATENŢIE!  Durata de execuţie a Contractului de finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde.

Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi stabilite prin fişa măsurii/ submăsurii.

Duratele  de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de platit, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde.

Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot suspenda la cererea beneficiarului, în situații temeinic justificate, pe bază de documente justificative, în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora.

DURATA DE VALABILITATE ŞI DURATA DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă.

În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia publica se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani.

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit măsurilor/ submăsurilor PNDR 2014-2020, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani, de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:

 1. încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 – 2020, sau nerespectarea criteriilor în baza cărora proiectul a fost declarat eligibil si selectat;

 2. o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

 3. o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;

 4. realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.

ATENŢIE! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice substantial investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare.

Precizări referitoare la acordarea avansului

Beneficiarul poate solicita avans de până la maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă, la data depunerii Cererii de finanțare sau până la data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă.

Avansul se rambursează la solicitarea beneficiarului după semnarea contractului de finanțare, conform prevederilor art.45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului Consiliului 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legislaţiei naţionale în vigoare.

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea de către AFIR, după avizarea unei achiziţii şi numai după semnarea Contractului de finanţare. 

Pentru a beneficia de rambursarea avansului, beneficiarul este obligat să depună o garanţie financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o instituţie financiar bancară sau nebancară înscrisă în Registrul Special al Băncii Naţionale a României conform legislației în vigoare, sau poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare. Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul cererii de plată a Avansului.

Garanția financiară aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pe întreaga durată de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor autorizate la plată, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte valoarea avansului. Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la Autoritatea Contractantă pe baza documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instrucţiunilor de plată, Anexa V la Contractul de finanţare, până la expirarea duratei de implementare a proiectului respectiv la ultima tranșă de plată. 

În cazul nejustificării avansului la termenul prevăzut anterior, recuperarea sumelor se va face de către AFIR prin executarea scrisorii de garanţie sau a poliţei de asigurare, după caz, cu perceperea de dobânzi şi penalităţi calculate şi datorate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării integrale a acestuia.

Beneficiarul care a încasat avans de la Autoritatea Contractantă şi solicită prelungirea perioadei maxime de execuţie a contractului de finanţare, este obligat să depuna la Autoritatea Contractantă și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, sau a poliţei de asigurare care să acopere noul termen de execuţie solicitat.

ATENȚIE!

AFIR efectuează plăţi în contul beneficiarilor, deschis la o instituție bancară sau la Trezoreria Statului.

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare

 • Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de finantare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.

 • Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

 • Beneficiarul poate efectua modificări financiare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcționalitatea investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanţare prin act adiţional.

În perioada de execuție a contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă poate aproba la solicitarea beneficiarului, maxim două amendamente la contractul de finanțare, pentru prelungirea duratei de execuție a contractului.

ATENŢIE! Solicitările de modificare a contractului se încarcă şi se transmit exclusiv din contul fiecărui beneficiar deschis în cadrul portalului www.afir.info.

Important!

Solicitantul/ Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la măsura/ submăsura din PNDR 2014-2020/ schema de ajutor pentru care depune proiectul în cadrul PNDR 2014 – 2020 în vederea selectării pentru finanțare, să cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în Contractul de finanțare înainte de semnarea acestuia.

Dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că obiectivele/ componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul transmiterii proprietăţii sau a oricăruia dintre atributele acesteia), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, sau în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau în cazul nerespectării de către beneficiar a obligațiilor asumate prin contractul de finanțare sau documentele/ autorizaţiile/ avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexate/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă va proceda la încetarea valabilității Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire.

Anterior încetării Contractului de Finantare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

3.3 ACHIZIȚIILE

Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri şi execuţie lucrări se poate face începând cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, servicii (managementul proiectului) şi execuţie lucrări va începe după semnarea contractului de finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR cu privire la achizitia derulata.

Intreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari (constructii, modernizari) in cadrul proiectelor finantate prin PNDR se va derula on-line pe site-ul http://www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor de publicare disponibile pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atat pentru beneficiari cât și pentru ofertanți,

condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-ul http://www.afir.info.

ATENȚIE! Trebuie să aveți în vedere ca derularea/ finalizarea, inclusiv avizarea din partea AFIR a procedurii de achiziții să se realizeze înainte de îndeplinirea termenului de depunere a primei tranșe de plată, respectiv 6/12 luni de la închierea Contractului de finanțare.

Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta, proiectare, studii teren, întocmirea Studiilor de Fezabilitate/ documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție necesare întocmirii Cererii de finanțare se vor derula, după cum urmează:

 • Contractele  < =15.000 EURO, fara TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă, confom Bugetului indicativ.

 • Contractele > 15.000 EURO, fara TVA, conform Bugetului indicativ, pentru servicii de consultanta și servicii pentru întocmirea Studiilor de fezabilitate derulate anterior încheierii Contractului de finanțare cu AFIR, procedura de achiziții se va derula cu respectarea prevederilor Manualului de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR postat pe site-ul AFIR.

Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziție.

Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție.

Atenţie! Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi/ sau proiectare, publicate pe pagina oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. Aceste documente au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte.

ATENȚIE! Solicitanții care au desfășurat licitații prin procedura „o singură ofertă” vor încărca dosarele pe portalul on-line de achiziții după ce solicitantul va semna Contractul de finanțare cu AFIR. Verificarea și avizarea dosarelor de achiziții în mediul on-line se va efectua la nivelul OJFIR (achiziții simple) și CRFIR (achiziții complexe), prin intermediul departamentelor de specialitate numai după ce solicitantul va semna Contractul de finanțare cu AFIR.

Solicitantul are posibilitatea să demareze procedurile de achiziţii pentru serviciile sus mentionate prin modulul de achizitii on-line înainte sau începând cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie răspundere, avizarea dosarelor de achiziții realizându-se ulterior semnării Contractului de finanțare cu A.F.I.R.

ATENŢIE! La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/ contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale.

Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar neambursabil care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.

Operațiunile prezente în Cererea de finanțare și în fișa submăsurii în secțiunea ,,Sume aplicabile și rate de sprijin” pentru care sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și contribuției în natură nu se supun procedurii de achiziții, cu exceptia situațiilor în care aceasta este obligatorie pentru beneficiarii publici, conform legislației din domeniul achizițiilor publice.

În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineste prin:

 1. Conflictul de interese între beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanti:

Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii legali ai acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare:

  1. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;

  2. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;

  3. sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

 1. Conflictul de interese intre ofertanti:

Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):

  1. Dețin  pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG 66/2011);

  2. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;

  3. Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private -anexă la contractul de finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

  1. Nediscriminarea;

  2. Tratamentul egal;

  3. Recunoaşterea reciprocă;

  4. Transparenţa;

  5. Proporţionalitatea;

  6. Eficienţa utilizării fondurilor;

  7. Asumarea răspunderii.

ATENŢIE! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare de 15.000 euro, înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii servicii din Manualului de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR.

3.4 PLATA

Beneficiarul va depune la OJFIR/CRFIR Declaraţia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie.

În cazul în care beneficiază de avans de maxim 50% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul poate depune la OJFIR/ CRFIR Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 de zile dupa primirea avizului favorabil din partea AFIR asupra unei achizitii ;i numai dupa semnarea contractului de finantare.

Beneficiarul trebuie să depună AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări) la prima tranșă de plata în care solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări atat pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu  (acolo unde este cazul)

În cazul investiţiilor care presupun achizitii simple Beneficiarul este obligat să depună o transa de plata în maxim de 6 luni de la data semnării Contractului de Finanţare.

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj este obligat să depună o tranșă de plată în termen de maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Termenul de 6 luni, respectiv 12 luni prevăzut pentru depunerea primei tranșe de plată poate fi prelungit cu maxim 6 luni, cu condiția achitării penalităților prevăzute în contract.

In cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie sa depuna si Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata distincta pentru TVA.

În cazul în care beneficiarul nu depune Declaraţia de eşalonare în termenul prevăzut, aceasta se va depune cel tarziu o data cu prima tranşa a Dosarului Cererii de plată.

Dosarul cererii de plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru proiectele fara C+M / Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru proiectele cu C+M în două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de finanţare) pe pagina de internet a AFIR http://www.afir.info.

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de plată conforme.

Conform prevederilor art 63 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, în cazul în care suma solicitată de Beneficiar prin Cererea de plată depășește cu mai mult de 10% suma stabilită în urma verificării Dosarului Cererii de plată, Beneficiarului i se va aplica o sancțiune egală cu valoarea diferenţei dintre suma solicitată şi suma stabilită.

Capitolul 4

INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de finanțare

Vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de finanțare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMĂSURII 4.1, din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie si primirea Notificării de selecție se vor bifa căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL CONTRACTĂRII. Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanțare vor fi încărcate on-line.

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de finanţare:

 1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticola (dacă este cazul)

(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie)

Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016.

ATENȚIE! Art 15 aferent HG 907/2016 , ”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii:

   1. ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

   2. pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.

   3. ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.

Important!

– numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile .

– devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei

– se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului

– se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.

– părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.

– în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Certificatul de Urbanism pentru acestea.

– – Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora).

– în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu respectarea limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din BD cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul elaborării SF.

– În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

 1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.


2.

SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de finanțare se vor depune ultimile trei situaţii financiare.

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.

Pot apărea următoarele situații:

 1. În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.

 2. În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere – formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare

 3. În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:

DECLARAȚIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII PROIECTULUI înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015,(cod fisca), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici un document în acest sens.

Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă etc) se vor prezenta şi:

 • Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara .

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta:

 • Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221) sau Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, Formularul 212

Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de norma de venit.

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:

– data producerii pagubelor;

– cauzele calamităţii;

– obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);

– gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.

3.a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ DE VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ EXISTENTE/PLANTAȚIILOR NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR PLANTAȚII:

 • COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE asupra terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare şi/ sau contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare. .

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

 • – suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces)

 • Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi

Atenţie! Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii,numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani.

Pentru celelalte tipuri de culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru terenul agricol, verificarea făcându-se de către experţii evaluatori, exclusiv în sistemul IACS.

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,:

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect ;

b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

– situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

– suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

ATENŢIE! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de construire/desființare:

 • drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă autentică de un notar public.

 • drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiția.

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului.

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:

1) EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cererea de finanțare și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA.

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine – ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei.

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.

2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine.

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.

5. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT

6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.

Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A.

6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni economico-financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7.ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet http://www.afir.info.

7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEAN, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet http://www.afir.info

ATENȚIE! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare procesării, documentul 7.1 va trebui să ateste conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și siguranta alimentelor şi trebuie să facă referire clar şi la activitatea de procesare.

Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet http://www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.

În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară prezentarea documentului 7.

Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile competente menţionează standardele care vor fi implementate prin intermediul proiectului (dacă este cazul).

8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:

8.1DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o instituţie financiară (extras de cont si/ sau contract de credit)

8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune.- se va depune la momentul încheierii contractului

ATENȚIE! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.

10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, ), Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare;

c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, staţiunilor şi unităţilor de cercetare –dezvoltareşi didactice din domeniul agricol

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală.

ATENŢIE! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se instalează, fiind managerul exploataţiei) sau pentru angajatul care deţine funcţia de manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta şi documentele care să certifice poziția persoanei în societate:

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă.

ATENŢIE! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari.

Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.

12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor noi sau

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul)

13.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR

13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, şi documentul oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/ documentul de calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate (ex:eticheta oficială).

14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , daca este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), document avizat de consiliul director.

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului.

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente.

15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției proprii.

16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor proprii.

17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor care obțin după implementarea proiectului, un produs ecologic)

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent).

18. Studiu OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor agricole din sectorul vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potenţialul agricol

19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National de Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor.

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, dacă este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, insotit statutul Cooperativei.

20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai  Cooperativei/ Grupului de producători sau direct cu Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ comercializării producției proprii. 

21. Aviz de conformitate proiect cu obiectivele STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării

22. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii proiectului: ( de ex. copia autorizației de gospodărire a apelor a ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se branșează solicitantul, etc )

Atenţie! Evaluarea Cererii de finanțare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi exploataţia agricolă, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc).

4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR – http://www.afir.info

Dosarul Cererii de finanțare:

 • Cererea de Finanţare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării);

 • Studiul de fezabilitate – Anexa 2;

 • Contractul de Finanţare – Anexa 8 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile);

Dosarul cererii de plată:

 • Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului);

 • Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc);

 • Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată);

 • Declaraţia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli – achiziţii de bunuri/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute);

 • Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare);

 • Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achiziţie, a condiţiilor de eligibilitate menţionate în Cererea de Finanţare şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altor programe de finanţare nerambursabilă);

 • Alte documente al căror format nu este elaborat de AFIR şi nu pot fi furnizate de AFIR (Lista completă a documentelor este prezentată în Instrucţiunile de completare a Cererii de plată, publicate pe pagina de internet a AFIR http://www.afir.info – Investiţii PNDR – sM4.1);

De asemenea, în pagina de internet a AFIR, http://www.afir.info, puteţi consulta şi descărca:

 • Fişa SubMăsurii (Investiţii prin FEADR – sM 4.1);

 • Actele normative utile (Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR).

Toate formularele prezentate al căror format este elaborat de AFIR pot fi consultate și descărcate direct de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info – Investiţii PNDR – sM4.1 investiţii în exploataţii agricole) sau pot fi solicitate de la sediile AFIR din ţară.

4.3 DICȚIONAR

 • Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

 • Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

 • Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

 • Comercializarea produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

 • Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile europene nerambursabile și buget național) și valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar sau nebancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar sau nebancar;

 • Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

 • Condiționare – activități de presortare, sortare, calibrare, tăiere, fasonare (tăiere frunze, tulpini și rădăcini – în cazul legumelor și rădăcinoaselor), spălare-zvântare, curățare, ceruire, lustruire, legare, ambalarea, uscarea (a nu se confunda cu deshidratarea care este considerată procesare), depozitarea produselor agricole în condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosferă), răcire, spargere, decojire, separare miez de coaja, sortare miez, și alte operațiuni de pregătire a produselor agricole în vederea păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în stare proaspătă sau pentru industrializare; –

 • Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;

 • Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

 • Exploatație agricolă (fermă) – reprezintă o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de producţie situate pe teritoriul României, utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier; unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât și economic, presupune utilizarea în comun a forței de muncă și a mijloacelor de producție (terenuri, mașini și echipamente agricole, clădiri etc.); gestiunea unică a exploatației agricole înseamnă că există o persoană sau un grup de persoane care are răspunderea juridică și economică a acesteia.

 • Fişa submăsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;

 • Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a submăsurii 4.1 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;

 • Investiţii colective – Investiții realizate de către cooperative, grupuri de producători sau de parteneriate sprijinite prin intermediul M16, legate de asigurarea cooperării între producători/membri, prin promovarea unor investiții în facilități comune, mai eficiente și profitabile, cum sunt: echipamente, infrastructură și altele. Aceste investiții vor deservi interesul membrilor din cadrul cooperativelor, grupurilor de producători sau parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16.

 • Investiţie nouă (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe amplasamente noi, lucrarile pentru construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii nefuncționale/dezafectate;

 • Lanț alimentar integrat reprezintă succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași unități implicate în producerea, procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea produselor agro-alimentare de la productia primară până la comercializare,

 • Modernizarea (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor existente aferente unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei iniţiale, inclusiv utilarea/reutilarea cu mașini, utilaje și echipamente necesare unei exploatații agricole pentru producția agricolă primară și, după caz, pentru procesare la nivel de fermă/unitate de producție;

 • Modernizarea exploataţiei agricole reprezintă investiţiile de orice tip (noi sau modernizări/extinderi) în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc exploataţia, extinderea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu noi coduri CAEN în domeniul agricol (adică extinderea profilului agricol), extinderea exploataţiei agricole prin înfiinţarea de noi unităţi de producţie în cadrul aceluiași/aceloraşi cod/uri CAEN.

 • Natura 2000 – reţea ecologică de arii naturale protejate la nivel european, formate din arii speciale de conservare (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar, altele decât păsările sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat SAC) și arii de protecţie specială avifaunistică (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice);

 • Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;

 • Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;

 • Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 ”înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

 • Producția agricolă primară, conform R (UE) 702/2014 înseamnă producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se efectua nicio altă operațiune de modificare a naturii produselor respective. Pot fi asimilate producției agricole primare operațiuni/cheltuieli precum utilaje, înființare/înlocuire plantații pentru struguri de masă, plase antigrindină și antiploaie, drumuri de exploatare în cadrul unității de producție, împrejmuire culturi și plantații perene, echipamente de irigații la nivelul exploatatiei agricole, producerea de energie regenerabilă la nivelul unității de producție pentru consum propriu, depozitare produse agricole primare, condiționare (cu excepția deshidratării care este considerată procesare), centrifugare și alte asemenea operațiuni care nu modifică natura produselor agricole.

 • Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât pragul de calitate lunar corespunzător sau proiect încadrat greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/submăsuri/componentă (alocare distinctă)

 • Reprezentantul legal –este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul în relatia contractuala cu AFIR, conform legislatiei în vigoare;

 • Sămânţă înseamnă orice material de reproducere sau plantare: seminţe, fructe, material săditor produs prin orice metode de înmulţire, destinat multiplicării ori pentru producţia de consum alimentar sau industrial. Materialul săditor înseamnă materialul de înmulţire şi plantare compus din: plante, părţi ale plantei, inclusiv portaltoii, destinate înmulţirii şi producţiei de plante destinate plantării.

 • Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

 • Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

 • Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

 • Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără lucrări de montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziție;

 • Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu lucrări de montaj și/ sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție;

 • Derulare Proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

 • Implementare Proiect reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată.

 • AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

 • APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;

 • CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);

 • OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);

 • FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

 • MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

 • PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;

 • ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

 • DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

 • DSP – Direcția de Sănătate Publică;

  „/” – în accepțiunea acestui document, bara oblică reprezintă un semn de punctuație echivalentul conjucției „sau” (se va intrepreta ca înlocuitor al cuvântului „sau”); exemplu: „modernizare/ extindere” este echivalent cu „modernizare sau extindere”.

4.4 AFIR ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru dezvoltare rurală.

AFIR vă stă la dispoziţie de luni până joi între orele 8:30 și 17:00, iar vineri între orele 8.30-14.30, pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR.

Experţii AFIR vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Însă, nu uitaţi că experţii AFIR nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.

Echipa AFIR vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care intră în aria de competenţă a AFIR.

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în derularea PNDR, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru soluţionarea problemelor.

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să consultaţi secţiunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info – Comunicare – Întrebări frecvente) sau să formulaţi întrebări către departamentele de relaţii publice din cadrul AFIR. Menţionăm faptul că în secţiunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările și răspunsurile la speţe concrete care au aplicabilitate generală, fiind astfel de interes pentru mai mulţi potenţiali beneficiari.

* * *

1 Investiţii corporale – active fizice şi circulante (clădiri, mijloace de transport, utilaje etc.)

Investiţii necorporale – active necorporale sub forma de fond de comerţ, brevete etc., cheltuieli (în sensul contabil al cuvântului) de publicitate, cu studii etc.