PNDR 2018 – SUBMASURA 3.1 SPRIJIN PENTRU PARTICIPAREA PENTRU PRIMA DATA LA SCHEMELE DE CALITATE

 – Varianta Consultantiva Mai 2018 –
Pentru consultanta sau mai multe informatii:
http://bit.ly/SolicitareConsultanta 

GHIDUL SOLICITANTULUI

SUBMĂSURA 3.1

SPRIJIN PENTRU PARTICIPAREA PENTRU PRIMA DATĂ LA SCHEMELE DE CALITATE

depunere on-line –

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Europa investește în zonele rurale

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

SUBMĂSURII 3.1 – „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate

– depunere on-line –

Versiunea 01 – februarie 2018

Ghidul solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi europene.

Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de finanţare, ale Contractului de finanţare, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.

Ghidul solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet afir .info.

PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZĂ CU REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU SUBMĂSURA 3.1 POSTAT PE SITE-UL AFIR .info.

IMPORTANT!

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe paginile de internet afir .info și madr.ro.

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Contribuţia Submăsurii 3.1 – Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate la Domeniile de Intervenţie…………………………………………………………………………….

2. PREZENTAREA SUBMĂSURII 3.1

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile…………………………………………………………

2.2. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului………………………………………………

2.3. Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile………………………………………………………………………

2.4. Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile…………………………………………………………………..

2.5. Criteriile de selecţie ale proiectului……………………………………………………………………………

2.6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)………………………..

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU PARTICIPAREA PENTRU PRIMA DATĂ LA SCHEMELE DE CALITATE
3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finanţare…………………………….

3.2. Contractarea fondurilor…………………………………………………………………………………………..

3.3. Plata……………………………………………………………………………………………………………………..

4. INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare………………………………………………….
4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR – afir .info……………………………………….
4.3. Dicţionar……………………………………………………………………………………………………………….
4.4. Legislație europeană și națională aplicabilă……………………………………………………………….
4.5. AFIR în sprijinul dumneavoastră……………………………………………………………………………….

5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

5.1. Anexa 1 – Model Cerere de finanţare………………………………………………………..

afir .info
5.2. Anexa 2 –Model de Plan de acțiuni…………………………………………………………. afir .info
5.3. Anexa 3 – Model Contract de finanţare…………………………………………………….. afir .info
5.4. Anexa 4 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene……………… afir .info
5.5. Anexa 5 – Fişa Măsurii 3 şi a Submăsurii 3.1……………………………………………… afir .info
5.6. Anexa 6 – Acte normative utile………………………………………………………………… afir .info

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

1.1. CONTRIBUŢIA SUBMĂSURII 3.1 – SPRIJIN PENTRU PARTICIPAREA PENTRU PRIMA DATĂ LA SCHEMELE DE CALITATE LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE

Submăsura 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate” contribuie la domeniul de intervenție DI 3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.

Participarea la schemele de calitate va contribui la introducerea pe piaţă a unor produse agricole și alimentare care depăşesc semnificativ standardele comerciale ale produselor de larg consum, precum și la o mai mare recunoaştere a calității produselor locale.

Submăsura 3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate” contribuieși la următoarele obiective orizontale:

 1. Mediu: Grija pentru mediul înconjurător este unul dintre cele mai importante domenii abordate de această măsură. În normele lor de producţie, unele scheme de calitate au standarde mai ridicate în ceea ce privește protecţia mediului și au efecte directe și indirecte asupra nivelului mai ridicat de conștientizare a importanţei protecţiei mediului. Activităţile sprijinite vor conduce implicit și la atenuarea schimbărilor climatice datorită folosirii practicilor prietenoase pentru mediu atât în ceea ce priveşte producţia vegetală cât şi în ceea ce priveşte creșterea animalelor domestice. De asemenea, prin încurajarea participării la schemele de calitate a fermierilor care deţin exploataţii agricole, se susţine adăugarea de valoare produselor agricole, dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare și dezvoltarea pieţelor locale, care ar putea duce la rute de transport mai scurte, cu costuri de depozitare și logistică reduse, toate acestea combinate dau o amprentă de carbon redusă mediului.

 2. Inovare: Această măsură încurajează obţinerea de produse agricole și alimentare de înaltă calitate, prin identificarea soluțiilor inovative, cum ar fi folosirea practicilor prietenoase mediului, optimizarea utilizării resurselor și factorilor de producție.

Scopul submăsurii este de a sprijini fermierii şi grupurile de fermieri care aplică pentru prima dată la schemele de calitate, în scopul creşterii numărului de aplicanţi care produc şi comercializează produse agricole și alimentare în baza schemelor de calitate.

În plus, obiectivul presupune o mai bună integrare a producătorilor agricoli în lanţurile agroalimentare, prin intermediul schemelor de calitate și prin adăugarea de plus valoare produselor agricole.

În cadrul domeniului de aplicare al acestei submăsuri, costurile rambursate către fermieri vor apărea ca urmare a aderării la schemele de calitate sprijinite, reprezentând costurile aferente aderării la schema de calitate, contribuţia anuală de cooperare, certificare și inspecţii necesare pentru evaluarea conformităţii cu specificaţiile schemei.

Ajutoarele se acordă sub formă de stimulent financiar anual, pentru o perioadă maximă de cinci ani consecutivi de la aderarea la o schemă de calitate.

Capitolul 2

PREZENTAREA SUBMĂSURII 3.1

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul public acordat prin submăsura 3.1 sunt fermierii (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) şi grupurile de fermieri legal constituite, care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României şi participă pentru prima dată la o schemă de calitate a UE.

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;
 • să acționeze în nume propriu;

 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului;

 • să participe pentru prima dată la o schemă de calitate stabilită pe baza legislației europene;

 • să facă dovada respectării specificațiilor schemei de calitate europeană la care participă;

 • să îndeplinească condiţia de fermier activ, conform articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

 • să respecte toate cerințele în vigoare referitoare la schema pentru care aplică.

 • să facă dovada că bugetul anual al ”costurilor eligibile” din dosarul Cererii de finanțare depășește 200 de euro din cheltuielile eligibile.

Atenție!

 • Schema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri trebuie să fie certificată în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

 • Vor fi luate în considerare numai dosarele Cererilor de Finanțare ale exploatațiilor al căror buget anual al “costurilor eligibile” depășește 200 de euro din cheltuielile eligibile.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);

 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);

 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.

Nu sunt eligibile la finanțare în cadrul submăsurii 3.1 următoarele categorii de solicitanți/beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020:

 • solicitanții/beneficiarii care au participat în cadrul aceleiași sesiuni sau în sesiuni diferite la aceeași schemă de calitate (același produs agricol sau alimentar) la momentul depunerii Cererii de finanțare;

 • Solicitantii care au aplicat pe Măsura 11 prevăzută în PNDR 2014-2020, inclusiv perioada de conversie, pentru costurile prevăzute la art. 29 ”Agricultura ecologică” din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013.

 • solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care nu achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de finanțare.

Atentie!

Solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, pot depune proiecte aferente submăsurii 3.1, cu condiția achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de finanțare.

2.2. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

 • Solicitantul trebuie să îndeplinească condiţia de fermier activ, conform articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

 • Fermierul sau grupul de fermieri aplică pentru prima dată pe o schemă certificată;

 • Schema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri este certificată în conformitate cu legislația specifică UE în vigoare;

 • Solicitantul se angajează să respecte toate cerințele ce decurg din legislația în vigoare;

 • Solicitantul se angajează ca, la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obţinute conform schemelor de calitate să fie inscripţionate cu logo-ul aferent schemei.

Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în Planul de acțiuni toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

Verificarea îndeplinirii condiției de fermier activ se realizează prin interogarea sistemului informatic al APIA de către experții evaluator.

Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanţare vor fi încărcate on-line pe pagina de internet AFIR şi vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de finanţare – LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMĂSURII 3.1 – din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie, se vor bifa căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL CONTRACTĂRII.

2.3. Tipuri de cheltuieli eligibile

Operațiuni/ acțiuni eligibile pentru acordarea sprijinului sunt schemele de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislației europene:

 • Denumire de Origine Protejată (DOP)Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;

 • Indicaţie Geografică Protejată (IGP)Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;

 • Specialitate Tradiţională Garantată (STG)Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;

 • Denumire de origine controlată (DOC), pentru vinuri de calitateRegulamentul (UE) nr. 251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și partea II titlul II capitolul I secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în ceea ce priveşte vinul;

 • Indicatie Geografică (IG), pentru vinuri de calitateRegulamentul (UE) nr. 251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și partea II titlul II capitolul I secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în ceea ce priveşte vinul;

 • Menţiunea de calitate facultativă „produs montan”Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

 • Produse ecologiceRegulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1), cu modificările și completările ulterioare;

 • Băuturi spirtoase cu Indicaţie GeograficăRegulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16), cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile fixe suportate de fermieri/ grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora într-o schemă de calitate și cuprind:

 • costurile aferente aderării la o schemă de calitate care beneficiază de sprijin;

 • cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor schemei;

 • costurile anuale de participare la schema respectivă.

ATENȚIONARE!

Este important de menționat că beneficiarii nu pot solicita decât rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate de la data semnării contractului de finanțare cu AFIR.

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate cu legislația națională privind TVA.

Pentru detalierea costurilor eligibile aferente aderării la o schemă de calitate sprijinită, exemplificăm tipurile de cheltuieli/taxe practicate pe piața de profil în cazul unui solicitant care participă pentru prima dată la o schemă de calitate eligibilă în rândurile următoare:

 • taxă de aderare la schema de calitate – precum: tarifele percepute de organismele de certificare în cadrul procesului de certificare pentru inițierea certificării, controlul solicitantului, cheltuielile aferente testării în urma căreia se certifică conformitatea cu specificațiile de calitate, evaluarea dosarului solicitantului, decizia de certificare și emiterea certificatului;

 • contribuția anuală de participare la schema de calitate.

Acțiunile prin care fermierii/ grupurile de fermieri îndeplinesc obiectivele pentru obținerea produselor agricole/ alimentare în primii 5 ani de la aderarea pentru prima dată la o schema de calitate sunt stabilite în Planul de acțiuni – document care însoțește Cererea de finanțare.

Planul de acțiuni este un formular disponibil pe site-ul AFIR și se completează de către solicitant pentru o perioadă de maximum 5 ani, cuprinzând realizarea în etape a următoarelor obiective:

 • descrierea produsului cu care solicitantul aderă pentru prima dată la schema de calitate;

 • detalierea modului în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de plus valoare produsului agricol respectiv și la o mai bună integrare a solicitantului în lanţul agroalimentar;

 • descrierea etapelor pe care solicitantul trebuie să le parcurgă în scopul aderării la schema de calitate, repartizate pe cei cinci ani pentru care se acordă stimulentul financiar;

 • detalierea modului în care solicitantul îndeplinește principiile și criteriile de selecție pentru care și-a acordat punctaj.

Toate condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, precum și acțiunile stabilite în Planul de acțiuni, devin obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a Contractului de finanțare.

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție în perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se va recupera integral valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil plătit şi va înceta Contractul de finanţare.

2.4. Tipuri costuri neeligibile

Operațiuni/Acțiuni neeligibile:

 • Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, cu modificările și completările ulterioare;

 • Implementarea sistemelor de management a calităţii si de siguranţă alimentară și a marketingului produselor agricole și alimentare, sprijinite prin submasura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”;

 • Implementarea schemei „Produse ecologice”, inclusiv perioada de conversie, dacă se solicită aceleaşi costuri prevăzute la articolul 29: “Agricultura ecologică” din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013/UE.

Prin submăsura 3.1 nu se finanţează alte cheltuieli în afara costurilor fixe suportate de fermieri/grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora pentru prima dată într-o schemă de calitate.

Următoarele cheltuieli NU sunt eligibile pentru sprijin în cadrul submăsurii 3.1 privind schemele de calitate:

 • cheltuielile suplimentare de testare rezultate ca urmare a încercărilor nereușite sau a retestării;

 • costurile și analizele efectuate pentru activitățile de autocontrol;

 • costurile controalelor experților suplimentari în producția ecologică, costurile controalelor suplimentare efectuate de organismele de control autorizate pentru a certifica conformitatea cu caietul de sarcini și costul redactării planului de control, costurile solicitate de fermierii/grupurile de fermieri care au aplicat pe Măsura 11 conform art. 29 ”Agricultura ecologică” din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, costurile din perioada de conversie întrucât produsele obținute în această etapă nu sunt considerate ecologice, ci obținute din agricultura convențională;

 • costurile inspecțiilor și / sau analizelor efectuate în urma constatării neregulilor de către organismul de control.

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate cu legislația națională privind TVA.

2.5. Criteriile de selecţie ale proiectului

Evaluarea și selecția proiectelor se va face conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, selecție și a procesului de solutionare a contestațiilor pentru proiectele aferente sub-măsurii 3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020).

Pentru această submăsură pragul minim este de 10 puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.

Atenție! Este important ca, înainte de depunerea Cererii de finanţare, să identificaţi, în mod obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte şi să-l menţionaţi în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.

IMPORTANT!

Toate actiunile asumate, pe care solicitantul se angajează să le realizeze prin Planul de actiuni, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de implementare a proiectului. În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporţional cu obiectivele nerealizate.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos.

Scorarea unei Cereri de finanțare eligibile se realizează în baza următoarelor principii de selecție pentru submăsura 3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dată la Schemele de calitate”:

Nr. crt.

Principii şi criterii de selecție

Punctaj

1.

Principiul tipului de schemă de calitate, în sensul prioritizării schemelor de calitate europene

Max. 45 p

1.1.Produsul obtinut este produs sub schema de calitate – produs ecologic

45

1.2.Produsul obținut este produs pe alte scheme de calitate europene: DOP/IGP/STG/mențiune de calitate facultativă produs montan/IG băuturi spirtoase

40

2.

Principiul asocierii fermierilor și grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de producători

Max.20 p

2.1. minim 3 membri

20 p

2.2.intre 4-5 membri

15 p

3.3. peste 6 membri

10 p

3.

Principiul categoriei de produs obținut prin schemele de calitate (carne, lapte, legume, fructe)

Max.35p

3.1. legume, fructe

35 p

3.2. lapte si produse din lapte

25 p

3.3.carne si produse din carne

20 p

TOTAL

100 p

Punctaj minim 10 puncte.

2.6. Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea pentru prima dată la o schemă de calitate.

În caz de participare iniţială înainte de depunerea Cererii de finanțare, durata maximă de cinci ani se reduce cu numărul de ani care au trecut între participarea iniţială la o schemă de calitate şi momentul depunerii cererii de sprijin.

Sprijinul public este de max. 3 000 de euro/ exploataţie/ an și se acordă ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.

Vor fi luate în considerare numai dosarele Cererilor de finanțare ale exploatațiilor al căror buget anual al “costurilor eligibile” depășește 200 de euro din cheltuielile eligibile.

Planul de acțiuni este documentul care însoțește Cererea de finanțare și se completează de solicitant pentru o perioadă de maximum 5 ani, cuprinzând realizarea în etape a următoarelor obiective:

 • descrierea produsului cu care solicitantul aderă pentru prima dată la schema de calitate;

 • detalierea modului în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de plus valoare produsului agricol respectiv și la o mai bună integrare a solicitantului în lanţul agroalimentar;

 • descrierea etapelor pe care solicitantul trebuie să le parcurgă în scopul aderării la schema de calitate, repartizate pe cei cinci ani pentru care se acordă stimulentul financiar;

 • detalierea modului în care solicitantul îndeplinește principiile și criteriile de selecție pentru care și-a acordat punctaj.

Toate condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, precum și acțiunile stabilite în Planul de acțiuni, devin obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a Contractului de finanțare.

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție pe toată perioada de valabilitate a Contractului de finanțare, inclusiv a acțiunilor din Planul de acțiuni, se va recupera integral valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil plătit şi va înceta Contractul de finanţare.

Sprijinul pentru activitățile din cadrul acestei măsuri, care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 42 din TFUE (pentru scheme de calitate aferente produselor alimentare care nu se încadrează în anexa I la TFUE), va fi acordat în conformitate cu art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 702/2014 din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectorul agricol și forestier și în zonele rurale pentru a fi compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Capitolul 3

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU PARTICIPAREA PENTRU PRIMA DATĂ LA SCHEMELE DE CALITATE

Principiul finanţării nerambursabile în cazul prezentei scheme de finanțare este acela al acordării unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea la schema de calitate respectivă ( certificarea nefiind întreruptă), ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.

Atenţie!

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel unele avantaje, contrar obiectivelor legislaţiei europene şi naţionale în vigoare.

3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de Finanţare

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse on-line pe pagina de internet afir .info

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format electronic, pe adresa de internet afir .info.

NOTĂ

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul acestora. Se vor completa numai informaţiile solicitate (nu se vor adauga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus). Completarea celor două anexe la Cererea de Finanţare este obligatorie.

Atenţie! Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. Depunerea se va realiza numai în sistem electronic.

3.1.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română.

Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

3.1.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Dosarul Cererii de finanţare cuprinde Cererea de finanţare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de finanţare), vor fi scanate și depuse on-line pe pagina de internet AFIR.

Pentru a depune Cereri de finanțare on-line, solicitanții care nu au cont pe site-ul afir .info, vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza pentru încarcarea Cererilor de finanțare în format electronic. Pașii care trebuie parcurși pentru încărcarea cererilor de finanțare în portalul AFIR sunt următorii:

I. Accesarea site-ului AFIR

Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser (ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) și accesarea adresei afir .info. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.

II. Autentificare

Pentru logare există, un câmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user: și deconectare . De asemenea, se găsește și un buton dedicat optiunii de Înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor . După înregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare și va trebui să urmeze instrucțiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

III. Pregătire documente pentru încărcare

După autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, în care utilizatorul va urma pașii următori:

1. Completare date de identificare ale solicitantului:

– Denumire solicitant

– Titlul proiectului

– CUI solicitant

– Adresa de e-mail reprezentant legal al proiectului

2. Completarea Sesiunii și a sub-măsurii pe care se dorește depunerea proiectului:

În vederea depunerii proiectului, solicitantul va selecta din lista disponibilă sesiunea, licitaţia şi sub-măsura corespunzătoare. După selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de încărcare Cerere de finanțare și anexe tehnico-administrative.

IV. Încărcarea Cererii de Finanțare, a anexelor tehnice și administrative.

Sunt disponibile următoarele secţiuni:

 1. Încărcarea formularului Cerere de finanțare

La încărcarea Cererii de finanțare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

  1. formularul Cererii de finanţare trebuie să fie redactat electronic.

  2. se va utiliza ultima versiune de Cerere de finanțare, publicată pentru sesiunea respectivă.

  3. denumirea fisierelor nu trebuie sa contina caracterele speciale “~ ” # % & * : < > ? / { | }”

  4. Este obligatorie completarea câmpurilor:

   • CUI solicitant

   • Statut juridic solicitant

   • Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect:

   • BI/CI/Pașaport

    • Serie

    • Număr

   • Data eliberării

   • Data valabilității

   • E-mail reprezentant legal

   • Amplasare proiect Regiune –Județ

   • Obiectiv investiție: Județ/ Localitate/ Oraș/ Comună/ Sat

   • În funcție de informațiile privind amplasarea proiectului– Regiune – Județ şi, se va stabili Oficiul Județean/ la care se va lansa fluxul de Depunere Cerere de finanțare, în SPCDR.

  5. Încărcarea formularului Cererii de finantare completat, semnat, ştampilat şi scanat.

 1. Încărcare documente anexate Cererii de finanțare

Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron. Validări privind formatul fișierelor ce urmează a fi încărcate:

  1. Fisierele trebuie să fie în format .pdf scanate o rezoluție de minim 200dpi.

 1. Încărcare Alte documente

În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea de a încărca și alte documente justificative ale proiectului. După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor regăsi în Sistemul de gestiune a documentelor, în folder-ul proiectului, concomitent cu startarea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Şef SAFPD, pentru desemnarea expertului care va verifica cererea de finanţare.

Alocarea bonurilor de ordine se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

Atenție!

Pentru a preveni respingerea Cererii de finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în completarea Cererii de finanțare, solicitantului are responsabilitatea încărcării unei Cereri de finanțare în care informația să fie completă și conformă cu realitatea.

După depunerea proiectelor, pentru solicitanți, sunt disponibile numai acțiunile „Vizualizare”, „Statusuri”.

Pentru Cererile de finanțare a căror încărcare on-line prin intermediului portalului AFIR se realizează după ora 14.00, termenul privind verificarea condiţiilor de admitere se derulează din ziua următoare. În ultima zi de depunere a Cererilor de finanțare (conform anunțului de lansare a sesiunii), încărcarea online se realizează până la ora 16.00.

Dosarul Cerererii de finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

3.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Verificarea Cererilor de finanţare se face la OJFIR.

 1. Încadrarea cererii de finanţare în funcţie de prescoring

Cererea de finanţare este admisă pentru verificarea eligibilității și a criteriilor de selecţie, în cazul în care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu pragul minim.

2. Verificarea eligibilităţii Cererii de finanţare

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

 • verificarea eligibilităţii solicitantului;

 • verificarea criteriilor de eligibilitate;

 • verificarea proiectului și a tuturor documentelor anexate.

Atenţie! Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată de către AFIR că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în sistem on-line, iar răspunsul va fi transmis on line.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:

 1. în cazul în care documentul tehnic (Planul de acțiuni) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de finanţare;

 2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective;

 3. în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanțare) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal;

 4. pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Informațiile nesolicitate transmise prin E3.4 de solicitanți nu vor fi luate în considerare.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4.2 „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanţare”, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

3. Verificarea criteriilor de selecție

În urma acestor verificări pot exista trei situaţii:

 • proiectul este neeligibil;

 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul minim.

 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj < pragul minim.

4. Selecţia proiectelor

Submăsura va beneficia de alocarea financiară anuală. Alocarea financiară publică a submăsurii aferentă perioadei de depunere continue, criteriile de selecție, punctajele de selecție, criteriile de departajare şi pragul minim sunt realizate la inițiativa MADR AM PNDR cu consultarea prelabilă a Comitetului de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune anuală continuă se publică un ANUNŢ DE LANSARE A LICITAŢIEI în care se vor preciza: alocarea anuală corespunzătoare domeniilor de intervenție, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim și pragurile de calitate lunare.

Punctajul minim stabilit pentru această submăsură este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare.

Solicitanții, la depunerea proiectului, completează în Cererea de finanțare câmpul aferent punctajului estimat (autoevaluare/ prescoring).

Depunerea proiectelor, în cadrul sesiunii până la termenul limită stabilit în anunțul de lansare, se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei măsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă) se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii a măsurii/ submăsurii/ componentei (alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii anuale.

În situaţia în care valoarea publică a ultimului proiect depus conduce la depăşirea sumei așa cum este calculată, proiectul va fi evaluat, iar sesiunea continuă de depunere a proiectelor aferentă măsurii/ submăsurii/ componentei (alocare distinctă) va fi declarată închisă. În acest sens, pe pagina de internet a AFIR va fi publicat un comunicat.

Toate proiectele depuse într‐o lună calendaristică, care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzător lunii respective, vor fi evaluate de către AFIR.

Evaluarea proiectelor se realizează de către experţii evaluatori din cadrul AFIR, în baza procedurilor de evaluare cuprinse în manualele de proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decât pragul de calitate corespunzător lunii respective se va întocmi un Raport de selecție lunar.

Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea anuală şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/ contestaţii lunare anterioare.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de numărul de membri, în sensul prioritizarii grupurilor de producatori mai mari.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceeaşi prioritate, departajarea acestora se face în ordinea descrescătoare a tipului de schemă de calitate europeană.

După publicarea Raportului de selecție lunar pe pagina de internet AFIR, solicitanții au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la data publicării acestuia pentru a încărca on-line contestaţiile cu privire la rezultatul selecției.

Rezultatul soluționării unei contestații, indiferent de elementul/ elementele contestate, poate fi:

-admisă

-parțial admisă;

-respinsă.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), în vigoare la momentul lansării sesiunii, cu modificările şi completările ulterioare.

După publicarea Raportului lunar/ final de contestaţii, AFIR va proceda la selecţia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare, precum și a proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar, dar mai mic decât punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare în situația în care nu sunt proiecte eligibile fără finanțare în Lista proiectelor nefinanţate din Raportul de selecție lunar. Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în aşteptare şi vor intra în competiţie cu proiectele depuse în cadrul aceleiași sesiuni continue de depunere a proiectelor, după caz.

Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse în cadrul Dosarului Cererii de finanțare, adică odată cu Cererea de finanțare.

Procesul de selecţie şi procesul de verificare a contestaţiilor se desfăşoară conform prevederilor „Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din programul naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 (PNDR)”, aprobat prin Ordinul MADR nr. 763/ 2015 cu modificările și completările ulterioare, publicat pe site-urile madr.ro și afir .info.

Reevaluarea Cererilor de finanţare în urma contestaţiilor se realizează doar în baza documentelor depuse odată cu Cererea de finanţare, nu şi pe baza celor depuse ulterior la contestaţii.

Solicitanții vor putea retrage şi redepune Cererile de finanțare si anexele la aceasta o singură dată în cadrul sesiunii anuale continue.

3.2. Contractarea fondurilor

După aprobarea Raportului de selecție/Raportului de contestatii, CRFIR va notifica Beneficiarul cu privire la Decizia de Selecţie a cererii de finanțare prin documentul „Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanţare”, în vederea prezentării documentelor necesare în vederea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă.

 • În vederea încheierii contractului de finanțare solicitantul va depune la sediul OJFIR de care aparține, în termen de maxim 30 zile de la primirea notificării privind selectarea cererii de finanțare, următoarele documente după cum urmează: un exemplar original al Cererii de Finanțare şi documentele anexe, pe suport de hârtie, conform documentaţiei încărcate on-line.

Pentru confruntarea documentelor depuse pe suport de hartie cât și on-line, solicitantul va prezenta și dosarul cuprinzând documentele în original.

Atentie! Dacă se constată neconformități între Cererea de finanțare pe suport de hârtie, dosarul cu documentele în original şi documentaţia depusă on‐line, proiectul nu va fi contractat.

 

 • Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/trezorerie, codul IBAN al contului de operațiuni cu AFIR);

 • Cazierul judiciar al reprezentantului legal, în original (fără înscrieri privind sancțiuni economico-financiare);

 • Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, sociale şi locale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor);

 • Alte documente, după caz, conform notificării privind selectarea Cererii de finantare.

Contractul de finanțare urmează a fi semnat de solicitant la sediul CRFIR, unde se va prezenta în acest scop cu actul de identitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor obligatorii și verificarea acestora de Autoritatea Contractantă.

În cazul în care solicitantul nu depune în termen documentele precizate în notificare sau nu se prezintă pentru semnarea Contractului de finanțare şi nici nu anunţă AFIR în scris și în termen despre motivele obiective care conduc la această imposibilitate, Autoritatea Contractantă va considera că solicitantul a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil.

Atenție! 

Cursul de schimb utilizat la încheierea Contractului de finantare este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată Decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv, anul încheierii Contractului de finanţare) stabilit de către Banca Central Europeană şi publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http:// ecb.int/index.html.

Cursul de schimb aplicabil fiecărei tranșe de plată va fi cursul de schimb Euro-Ron stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http:// ecb.int/index.html, valabil pentru data de 01 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata.

În urma depunerii la AFIR a Cererii de Finantare și a documentelor solicitate la contractare,  pe suport de hârtie, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

Contractul de finanţare va intra în vigoare la data semnării acestuia de ambele părţi contractante.

Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuţie a activităţilor specificate în dosarul Cererii de finanţare, respectiv maxim 5 ani de la certificarea neîntreruptă a fermierilor/grupurilor de fermieri, la care se adaugă o perioadă de maxim 90 de zile calendaristice aferentă ultimului an de execuţie, calculată, din momentul depunerii ultimei Cereri de plată.

Durata de execuţie a Contractului de finanțare este până la data de 30.09.2023.

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare

 • Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.

 • Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

Beneficiarul are obligația de a menține condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție în baza cărora Cererea de finanțare a fost aprobată pe toată durata de valabilitate a Contractului de finanțare.

Orice modificare la Contractul de finanțare sau la anexa acestuia se realizează în scris prin Act adiţional/ Notă de aprobare/ Notificare, după caz. Actele adiţionale/ Notele de aprobare/ Notificările vor fi încheiate în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanţare. Astfel, în cazul modificării domiciliului, sediului social, a contului bancar şi/ sau a instituţiei financiare pentru Contractul de finanțare semnat, înlocuirii responsabilului legal, Beneficiarul se obligă a notifica Autoritatea Contractantă. Notificarea Beneficiarului va fi însoţită de documente justificative eliberate în conformitate cu legislaţia în vigoare de autorităţile competente.

Conform prevederilor art 2 (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/ 2000, (CE) nr. 1290/ 2005 și (CE) nr. 485/ 2008 ale Consiliului, în sensul finanțării, al gestionării și al monitorizării PAC, prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, independent de voinţa părţilor contractante, intervenit după data semnării contractului, care impiedică executarea contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţei excepţionale, caz în care durata de execuţie a Contractului de finanțare, se suspendă, beneficiarul are obligaţia:

-de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la producerea evenimentului;

-de a prezenta AFIR documente justificative emise de către autorităţile competente în maxim 15 zile de la producerea evenimentului;

-de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la încetarea producerii evenimentului.

Important!

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/ falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/ autorizaţiile/ avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexate/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire.

Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

3.3. PLATA

Plata se va efectua conform procedurii de plată a AFIR.

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (Anexa la Contractul de Finanțare) pe pagina de internet a AFIR afir .info. G h i d u l s o l i c i t a n t u l u i – s u b m ă s u r a 3.1.

Cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative se pot depune începând de la data semnarii Contractului de finanțare cu AFIR.

Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea la o schemă de calitate și nu va depăși suma de 3 000 de euro/exploatație/an.

Sunt rambursate costurile eligibile suportate și plătite efectiv. Costurile eligibile sunt costurile fixe suportate de fermieri/grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora într-o schemă de calitate cum ar fi:

 • costurile de aderare la schema de calitate sprijinită, inclusiv costurile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor schemei și

 • contribuţia anuală de participare la schema de calitate sprijinită;

Plata se va efectua de către AFIR în maxim 90 de zile de la data înregistrării Dosarului Cererii de plată la OJFIR.

În cazul în care, se constată că Beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare a Contractului de finanţare, respectiv nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate și de selecție, AFIR va proceda la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și încetarea Contractului de finanţare.

În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţelor excepţionale, demonstrată/demonstrate prin depunerea de documente conform prevederilor legislației în vigoare, sprijinul acordat nu se va recupera. În cazul decesului beneficiarului sprijinul va fi acordat în continuare numai în condițiile în care moștenitorul în a cărui masă succesorală revine Contractul de finanţare este de acord să continue implementarea Contractului.

Capitolul 4

INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de finanţare:

1. Planul de acțiuni (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare);

2. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare);

3. Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare);

4. FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ pentru produse ecologice, eliberată de DAJ/DAM București, însoțită de contractul încheiat cu un organism de inspecție și certificare (la depunerea primei cereri de plată);

5. Document justificativ (Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică din care să rezulte statutul ecologic al produsele obținute, sau, după caz, Certificat de conformitate pentru produsele obținute sub schemele europene DOP, IGP, STG, DOC, IG// Decizie de acordare a dreptului de utilizarea mențiunii de calitate facultative –produs montan (la depunerea primei cereri de plată);

6. DOCUMENT emis de grupul aplicant care a înregistrat denumirea produsului obținut sub schema de calitate sau, în cazul produselor ecologice, o ADEVERINȚĂ de la DAJ/DAM București din care să rezulte că solicitantul sprijinului participă pentru prima dată la respectiva schemă de calitate (la depunerea primei cereri de plată);

7.Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor de calitate, să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei (la depunerea cererii de finanțare);

8. In cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii fermierilor și grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de producători (până la depunerea primului dosar de plată):

a). Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare

b). Statutul grupului de producători (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare);

c). Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii primului dosar de plată;

9. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în scopul susținerii cererii de finantare (la depunerea cererii de finanțare, după caz);

10. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/trezorerie, codul IBAN al contului de operațiuni cu AFIR) (obligatoriu la contractare);

11. Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabil la încheierea contractului de finanțare (obligatoriu la contractare);

12. Cazierul judiciar al solicitantului (fără înscrieri privind sancțiuni economico-financiare în original), valabil la momentul încheierii contractului de finanțare (obligatoriu la contractare);

13. Documente doveditoare ale costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de beneficiar (obligatoriu la plată).

IMPORTANT !

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Atenţie!

Evaluarea Cererii de Finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.).

4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR – afir .info

Dosarul CERERII DE FINANŢARE:

 • Cererea de Finanţare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării);

 • Planul de acțiuni – Anexa 2.

CONTRACTUL DE FINANŢAREAnexa 3 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile);

Dosarul CERERII DE PLATĂ:

 • Cererea de Plată

 • Alte documente al căror format nu este elaborat de AFIR şi nu pot fi furnizate de AFIR (Lista completă a documentelor este prezentată în Instrucţiunile de completare a Cererii de Plată, publicate pe pagina de internet a AFIR afir .info – Investiţii PNDR – sM 3.1);

De asemenea, în pagina de internet a AFIR, afir .info, puteţi consulta şi descărca:

 • Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene – Anexa 4

 • Fişa Măsurii 3 şi a Submăsurii 3.1 – Anexa 5

 • Actele normative utile – Anexa 6

Toate formularele prezentate al căror format este elaborat de AFIR pot fi consultate și descărcate direct de pe pagina de internet a AFIR ( afir .info – sM 3.1. Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate) sau pot fi solicitate de la sediile AFIR din ţară.

4.3. DICȚIONAR

 • Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

 • Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

 • Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;

 • Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

 • Fermier activ fermier activ în înţelesul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

 • Fişa submăsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;

 • Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a submăsurii 4.2 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;

 • Grup de fermieri – grupuri de agricultori, fermieri activi, constituite în scopul participării pentru prima dată la o schemă de calitate

 • Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de plată;

 • Participarea pentru prima dată la o schemă de calitate perioada de maximum 5 ani de la data obținerii de către fermier/grupul de fermieri a certificatului de conformitate pentru produsul agricol/alimentar obținut în cadrul schemelor de calitate, perioadă în care beneficiarul trebuie să își mențină certificarea neîntreruptă (viza anuală/certificarea organismului de certificare acreditat).

 • Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;

 • Reprezentantul legal este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu AFIR, conform legislației în vigoare.

 • Schemă de calitate europeană – înseamnă sistemele instituite de titlurile II, III şi IV din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012;

 • Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

 • AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

 • CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);

 • OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);

 • FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

 • MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

 • PNDR – reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din regulamentul (UE) 1305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României din FEADR care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie;

 • ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

 • DSVSA Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

4.4. LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ APLICABILĂ

Legislaţia europeană

 • REGULAMENTUL (UE) nr. 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, cu completările ulterioare;

 • REGULAMENTUL (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările ulterioare;

 • REGULAMENTUL (UE) nr. 1308/2013 al parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;

 • REGULAMENTUL (CE) nr. 555 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare;

 • REGULAMENTUL (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu modificările ulterioare;

 • REGULAMENTUL (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, cu modificările ulterioare;

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 664/2014 AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare;

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultativa „produs montan”;

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 668/2014 AL COMISIEI din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, cu modificările ulterioare;

 • REGULAMENTUL (CE) NR. 110/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, cu modificările ulterioare;

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 716/2013 AL COMISIEI din 25 iulie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, cu modificările ulterioare.

Legislaţia națională

 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181 din 16 august 2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul comun nr. 417/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu modificările și completările ulterioare.

4.5. AFIR ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru dezvoltare rurală.

AFIR vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:30 și 16:30 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR.

Experţii AFIR vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Însă, nu uitaţi că experţii AFIR nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.

Echipa AFIR vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care intră în aria de competenţă a AFIR.

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în derularea PNDR, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru soluţionarea problemelor.

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să consultaţi secţiunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a AFIR ( afir .info – Comunicare – Întrebări frecvente) sau să formulaţi întrebări către departamentele de relaţii publice din cadrul AFIR. Menţionăm faptul că în secţiunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările și răspunsurile la speţe concrete care au aplicabilitate generală, fiind astfel de interes pentru mai mulţi potenţiali beneficiari.

* * *