Ghid Cadastru – POR/2017/11/11.1

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Prioritatea de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

Apelul de proiecte POR/2017/11/11.1

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

În cadrul prezentului document prin Ghidul general se înţelege documentul cu titlul Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, iar prin Ghidul specific apelului de proiecte se înțelege prezentul document.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE – AM POR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile din Ghidul general şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din POR 2014-2020, Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererii de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

CUPRINS

1 Informații despre axa prioritară, prioritatea de investitii și obiectivul specific 4

1.1 Axa prioritară 4

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară. 4

1.2 Care este obiectivul specific al priorității de investiții? 4

1.3 Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții? 4

1.4 Indicatori prioritate de investiţie 11.1 4

1.5 Rata de cofinanţare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte 5

2 Informații despre apelul de proiecte 5

2.1 Care este perioada în care pot fi depuse proiectele? 5

Tipul de apel care se lanseaza este: -Listă de proiecte prioritare sau pre-identificate. 5

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 16.10.2017, ora 12.00 5

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 15.01.2018, ora 12.00 5

2.2 Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere? 5

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererea de finanțare se va depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat la secțiunea 2.2 de mai sus. 5

2.3 Care este valoarea minimă a unui proiect 5

2.4 Care este alocarea financiară a apelui de proiecte? 5

2.5 Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/11/11.1 5

2.6 Care este specificul proiectului ce poate fi depus în cadrul prezentului apel de proiecte? 6

2.7 Ajutor de stat/ Proiect generator de venituri nete 8

3 Criterii de eligibilitate şi selecţie 8

3.1 Eligibilitatea proiectului și a activităților 9

3.2 Eligibilitatea cheltuielilor 11

4 Completarea cererii de finanțare 14

4.1 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare 14

4.2 Completarea cererii de finanţare 14

5 Procesul de evaluare a calităţii și de contractare a proiectului major 15

5.1 Clauzele contractuale aplicabile 16

6 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 17

7 Anexe 17

1Informații despre axa prioritară, prioritatea de investitii și obiectivul specific

1.1Axa prioritară

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară.

1.2Care este obiectivul specific al priorității de investiții?

Prioritatea de investiții 11.1 are ca obiectiv specific: Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară (SICCF).

1.3Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții?

Acțiunile ce urmează a fi implementate în vederea atingerii obiectivelor proiectului major și, implicit, a obiectivului specific sunt:

 • Înregistrarea sistematică a imobilelor în zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de înregistrare sistematică, inclusiv realizarea controlului calității lucrărilor de înregistrare sistematică și derularea campaniei naționale de conștientizare publică; (ii) conversia în format digital a documentelor analogice existente în arhivele oficiilor teritoriale; (iii) organizarea de sesiuni de instruire personal din cadrul instituțiilor implicate în procesul de înregistrare sistematică, respectiv administrația publică locală și centrală, contractori, etc. inclusiv organizare și logistică precum și realizare de seminare cu reprezentanții autorităților locale, prestatorilor; (iv) consolidarea capacităților instituționale și de management a ANCPI și a instituţiilor subordonate: Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), Centrul Naţional de Cartografie (CNC).

 • Îmbunătățirea serviciilor de inregistrare a imobilelor prin: (i) consolidarea sectorului IT privind serviciile de înregistrare a imobilelor; (ii) arhivarea documentelor analogice existente.

 • Asigurarea managementului proiectului, prin: (i) întărirea capacității de management a proiectului prin contractarea unei unități de management extern; (ii) realizarea de studii instituționale; (iii) monitorizarea și evaluarea proiectului care include: realizarea sistemului de monitorizare și evaluare, realizarea hărții vulnerabilității și monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile, realizarea a 3 studii socio-economice (la începutul proiectului, la mijlocul implementării și după finalizarea proiectului).

1.4Indicatori prioritate de investiţie 11.1

Indicatorul de rezultat specific priorității de investiții este 1S56 – UAT-uri în care toate proprietãțile au fost înregistrate în SICCF (%), reflectând creșterea procentuală a numărului de Unități Administrativ Teritoriale înregistrate în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

Indicatorul de realizare comun şi specific POR 2014-2020 este:

 • 1S57-Suprafață de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară (Ha), reprezentând suprafața de teren înregistrată în SICCF ca urmare a proiectului finanțat prin POR.

1.5Rata de cofinanţare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte

În cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinanţare acordată din partea Uninuii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de maxim 85% din valoarea finanţării nerambursabile aferentă proiectului, respectiv 15% o constituie rata de cofinanţare de la bugetul de stat(BS) .

În cazul unui proiect generator de venituri nete solicitantul va asigura prin contribuţie proprie în raport cu valoarea veniturilor nete estimate, finanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului inclusiv drepturile salariale ale personalului pentru activitatea prestată în cadrul proiectului, ce reprezintă majorare a salariului de bază.

2Informații despre apelul de proiecte

2.1Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Tipul de apel care se lanseaza este: –Listă de proiecte prioritare sau pre-identificate.

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 16.10.2017, ora 12.00

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 15.01.2018, ora 12.00

2.2Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererea de finanțare se va depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat la secțiunea 2.2 de mai sus.

2.3Care este valoarea minimă a unui proiect

Valoarea totală eligibilă trebuie să depășească 50.000.000 euro.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în valoarea minimă este cel aferent din luna publicării ghidului precizat pe site-ul: www.inforegio.ro .

2.4Care este alocarea financiară a apelui de proiecte?

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 312,89 milioane euro (FEDR+BS) din care 265,96 milioane euro FEDR și 46,93 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat.

2.5Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/11/11.1

Beneficiarul acestei priorităţi de investiţii este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

ANCPI, în calitate de beneficiar al Axei prioritare 11 din Programul operațional regional 2014-2020 – «Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară», implementează proiectul major în colaborare cu unitățile subordonate în conformitate cu legislația în vigoare.

2.6Care este specificul proiectului ce poate fi depus în cadrul prezentului apel de proiecte?

Această prioritate de investiții va fi implementată prin intermediul unui proiect major ce își propune să contribuie la creșterea economico-socială din zona rurală, să faciliteze dezvoltarea infrastructurii și să promoveze incluziunea prin extinderea procesului de înregistrare sistematică a proprietăților din zonele rurale ale României.

Proiectul este destinat să completeze obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, reglementat prin Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va beneficia de dezvoltarea Sistemului Integrat de Cadastru și Carte Funciară și de crearea unei baze de date unitare și complete a imobilelor din zonele selectate. Beneficiarii subsidiari ai intervenției sunt autoritățile publice locale și cetățenii din mediul rural.

Având proprietatea înregistrată, populația din zonele intervenției va putea beneficia de îmbunătățirea condițiilor economice și sociale, atât datorită securizării statutului proprietății, cât și implicațiilor clarificării situației terenurilor asupra bugetelor locale, iar municipalitățile vor avea o situație clară a proprietăților pe care le dețin. În plus, vor fi create condițiile optime pentru pentru realizarea strategiilor și programelor de dezvoltare regională și națională, precum și pentru facilitarea implementării proiectelor naționale de investiții în infrastructură și din alte domenii precum: agricultură, mediu, turism și agroturism etc., îndeplinind astfel pre-condițiile pentru accesarea finanțărilor din alte programme ale Uniunii Europene în domeniul dezvoltării infrastructurii locale (dezvoltarea rețelelor de utilități publice și a rețelelor stradale, reabilitarea clădirilor de interes public etc.), dar și în domeniul mediului și cel social. Mai mult, se vor crea premisele pentru securizarea și eficientizarea pieței funciare, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării mediului de afaceri.

Acțiunile care susțin atingerea obiectivelor proiectului major urmează a fi implementate în cadrul a trei componente:

Componenta 1. Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României

Având în vedere faptul că realizarea cadastrului în România prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării este o prioritate a Guvernului României și reprezintă o importantă investiție în infrastructura informațională la nivel național, cu implicații macro-economice, începând cu anul 2011 ANCPI a dezvoltat un proces de înregistrare sistematică eficient și participativ în cadrul Proiectului CESAR (Completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), care a avut ca obiect înregistrarea sistematică a proprietăților în 50 de comune. Pentru accelerarea procesului de înregistrare sistematică în zonele rurale, complementar acțiunilor programate de ANCPI prin Programul național de cadastru și carte funciară care va include 2337 de UAT-uri, a fost luată în considerare extinderea înregistrării sistematice pentru acoperirea suprafeței de 5.756.387 ha, reprezentând aproximativ 793 UAT- uri rurale.

Această acțiune va include în principal realizarea lucrărilor de cadastru sistematic, organizarea campaniilor de conștientizare a cetățenilor, pregătirea personalului implicat în activități, afișarea publică a rezultatelor, soluționarea cererilor de rectificare formulate de către deţinătorii imobilelor și se va finaliza cu deschiderea cărților funciare.

În cadrul campaniilor de conștientizare publică și în activitățile de cadastru sistematic ce se vor desfășura, vor fi implicați reprezentanți ai comunităților de romi, atât la nivel național, prin Agenția Națională pentru Romi, cât și local, prin birourile județene pentru romi organizate la nivelul consiliilor județene și experții locali pentru romi din cadrul primăriilor.

În cadrul acestei componente se vor realiza derularea unei campanii naționale de conștientizare publică în vederea informării cetățenilor cu privire la proiectul de înregistrare sistematică a imobilelor, precum și activitatea de verificare a calității lucrărilor de înregistrare sistematică realizate de către executanții acestor lucrări.

De asemenea, în cadrul acestei componente se va realiza conversia în digital a documentelor analogice care conțin informații privitoare la imobile se vor organiza sesiuni de instruire a personalului implicat în procesul de înregistrare sistematică din cadrul ANCPI, OCPI, executanții lucrărilor de înregistrare sistematică, primăriilor, etc.

Totodată, prin componenta 1 se vizează sprijinirea și dezvoltarea capacității instituționale a ANCPI și a instituțiilor din subordine, OCPI și CNC, prin organizarea de sesiuni de formare a personalului acestor structuri în domeniile specifice de activitate (tehnic, juridic, economic, achiziții publice, comunicare și relații publice etc.).

Componenta 2 – Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților

Pentru a se realiza accesul la datele legale și spațiale privind proprietăţile și actualizarea acestor seturi de date a fost planificată modificarea aplicației informatice eTerra, prin care se asigură administrarea informațiilor de cadastru și de carte funciară. În vederea integrării acestor informații, ca urmare a creșterii gradului înregistrărilor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin această componentă se propune și upgradarea infrastructurii hardware de operare și stocare pentru eTerra

Sistemele informatice dezvoltate pentru evidența înregistrărilor în cadastru și cartea funciară sunt aliniate la cadrul de interoperabilitate național. Datele obținute ca urmare a lucrărilor de cadastru sistematic sunt integrate în sistemul informatic de cadastru și carte funciară (eTerra), într-un format standard, deschis, de tip XML. Informațiile pot fi exportate prin servicii WEB, în formatul standard stabilit de Directiva UE INSPIRE, pe Geoportalul României http://www.geoportal.ancpi.ro.

În vederea îmbunătățirii serviciilor livrate, ANCPI își propune derularea unor campanii de informare publică și reforme noi care să îmbunătățească procesele zilnice de înregistrare, într-o manieră sustenabilă economic, eficientă, orientată către client și inclusivă social. De asemenea, prin componenta 2 se vizează realizarea arhivării documentelor analogice existente în arhivele OCPI, care va asigura păstrarea și conservarea lor conform normelor legale, precum și realizarea unei arhive digitale a acestora în vederea protejării informațiilor care au stat la baza înregistrărilor în cadastru și în cartea funciară și accesul facil la aceste informații.

Componenta 3 – Management, strategie și tactici

Această componentă va asigura sprijinul necesar pentru coordonarea proiectului, administrare, achiziții, management financiar, raportare, monitorizare și evaluare. Proiectul va asigura fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea realizării de studii instituționale, precum și a studiilor de impact ale proiectului, programate la începutul proiectului, la mijlocul perioadei de implementare și după finalizarea acestuia.

2.7Ajutor de stat/ Proiect generator de venituri nete

Ţinând seama de specificul activităţilor care urmează a fi finanţate în cadrul priorităţii de intervenţii 11.1 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, activităţi care nu au caracter economic, această prioritate de investiţii nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la ajutorul de stat.

Proiectul finanţat în cadrul acestei priorităţi de investiţii poate fi proiect generator de venit dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului: „Prezentul articol se aplică operațiunilor care generează venituri nete ulterior finalizării lor. În sensul prezentului articol, „venituri nete” înseamnă intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare. Economiile la costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete cu excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare.

În cazul în care costul de investiție nu este integral eligibil pentru cofinanțare, veniturile nete menționate la primul paragraf sunt alocate în mod proporțional părților eligibile și celor neeligibile din costul de investiție.”.

3Criterii de eligibilitate şi selecţie

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de la data depunerii cererii de finanţare şi pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului precum și pe o perioadă de 5 ani de la data plății finale în cadrul proiectului.

Pentru obținerea finanțării în cadrul POR 2014-2020, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate.

Cererea de finanţare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare şi incluse în grila de verificare a eligibilităţii, prevăzută în Anexa nr.3 Grila AM POR de verificare a proiectului major din Ghidul specific.

3.1Eligibilitatea proiectului și a activităților

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului, în condițiile stipulate de acesta. Acestea sunt:

 1. Solicitantul este Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara- ANCPI;

În cadrul acestei priorităţi de investiţii beneficiarul este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

 1. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, respectiv solicitantul și/sau reprezentantul său legal NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentante în Declarația de eligibilitate;

Solicitantul nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare:

a. Se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.;

c. A fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare

Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:

a. Este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;

b. Se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;

c. Se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;

d. A suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

 1. Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare;

Solicitantul va dovedi prin Cererea de finanţare, capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi cheltuielilor neeligibile ale proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa Anexa 1.2 – Declaraţia de angajament, prin care își asumă capacitatea financiară.

 1. Proiectul precum şi activităţile sale se încadrează în obiectivul specific corespunzător priorităţii de investiţii 11.1 al axei prioritare 11 a POR;

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele priorității de investiții finanțate prin POR 2014-2020,. Astfel, conform priorităţii de investiţie 11.1 obiectivul specific îl reprezintă „creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară”.

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții localizate în zone rurale ale României mai puțin dezvoltate privind înregistrarea sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile activităţíle specifice realizate în zonele rurale ale regiunii București-Ilfov.

Activităţile proiectului trebuie să se încadreze în următoarele acţiuni:

 • Înregistrarea sistematică a imobilelor în zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de înregistrare sistematică, inclusiv realizarea controlului calității lucrărilor de înregistrare sistematică și derularea campaniei naționale de conștientizare publică; (ii) conversia în format digital a documentelor analogice existente în arhivele oficiilor teritoriale; (iii) organizarea de sesiuni de instruire personal din cadrul instituțiilor implicate în procesul de înregistrare sistematică, respectiv administrația publică locală și centrală, contractori, etc. inclusiv organizare și logistică precum și realizare de seminare cu reprezentanții autorităților locale, prestatorilor; (iv) consolidarea capacităților instituționale și de management a ANCPI și a instituţiilor subordonate: Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), Centrul Naţional de Cartografie (CNC).

 • Îmbunătățirea serviciilor de inregistrare a imobilelor prin: (i) consolidarea sectorului IT privind serviciile de înregistrare a imobilelor; (ii) arhivarea documentelor analogice existente.

 • Asigurarea managementului proiectului, prin: (i) întărirea capacității de management a proiectului prin contractarea unei unități de management extern; (ii) realizarea de studii instituționale; (iii) monitorizarea și evaluarea proiectului care include: realizarea sistemului de monitorizare și evaluare, realizarea hărții vulnerabilității și monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile, realizarea a 3 studii socio-economice (la începutul proiectului, la mijlocul implementării și după finalizarea proiectului).

 1. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceluiaşi imobil şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;

Cerinţa de mai sus va face obiectul Anexei 1.1 – Declaraţia de eligibilitate care se va anexa la cererea de finanţare şi care va fi completată de solicitant.

 1. Incadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minime ale priorităţii de investiţii 11.1 din POR;

Valoarea totală eligibilă depăşeşte 50.000.0001 euro.

 1. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023;

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

 1. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, gen și nediscriminarea;

Solicitantul va completa şi semna Declarația de eligibilitate (Anexa 1.1.) și Declaraţia de angajament (Anexa 1.2) din Ghidul specific şi le va anexa la cererea de finanţare.

 1. Este atasata analiza calității efectuată de către experți independenţi(JASPERS), cuprinzând indicații clare privind fezabilitatea și viabilitatea economică a proiectului major.

La cererea de finanţare se va anexa şi Notă de finalizare/Completion note, din partea JASPERS (România).

3.2Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

 • Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020,

 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

 • Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,

 • Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

 1. să fie angajate de către beneficiar şi plătite de beneficiar în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare;  

 2. să fie însoţite de documente justificative;

 3. să fie în conformitate cu prevederile programului;

 4. să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între autoritatea de management și beneficiar;

 5. să fie rezonabile şi necesare realizării operaţiunii;

 1. să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor;

 2. să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;

 3. să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Lista cheltuielilor eligibile ale proiectului poate fi listată după cum urmează:

a) Serviciile tehnice necesare pentru a asigura obiectivul principal de investiție (Categoria 29 Cheltuieli cu serviciile):

Servicii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în aproximativ 793 de UAT-uri, care să acopere suprafaţa de 5.756.387 ha – Categoria 29 Cheltuieli cu serviciile, Subcategoria 185.

Servicii de control al calității pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în aproximativ 793 de UAT-uri – Categoria 29 Cheltuieli cu serviciile , Subcategoria 186.

Alte servicii tehnice (arhivarea documentelor analogice din arhivele OCPI, scanarea carţilor funciare etc.) –Categoria 29, Subcategoria 105 – cheltuieli cu servicii pentru derularea activităților proiectului.

b) Servicii de consultanță necesare implementării proiectului:

Servicii de consultanță pentru asigurarea managementului proiectului – Categoria 9, Subcategoria 29.

Servicii de formare profesională pentru a asigura capacitatea instituțională a ANCPI, OCPI și CNC, inclusiv servicii de organizare (cazare, chirie, transport – servicii locale, naționale, internaționale, catering și alte servicii similare pentru sesiunile de formare și pentru organizarea de vizite de studiu) precum și serviciile privind asigurarea materialelor de training și a lectorilor etc – Categoria 29, Subcategoria 104 – cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare.

Servicii de instruire pentru personalul din cadrul instituțiilor implicate în procesul de înregistrare sistematică, respectiv administrația publică locală și centrală, contractori etc. inclusiv organizare și logistică precum și realizare de seminare cu reprezentanții autorităților locale, prestatorilor, inclusiv servicii de organizare (cazare, chirie, transport – local, național, internațional, catering și alte servicii similare pentru sesiunile de instruire) și contractare lectori etc. – Categoria 29, Subcategoria 104 – cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare

Servicii pentru audit financiar extern – Categoria 7, Subcategoria 15 – cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Servicii de monitorizare și evaluare (realizarea hărții vulnerabilității și monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile din zonele selectate pentru realizarea înregistrării sistematice; realizarea studiilor socio-economice la începutul proiectului, mijlocul perioadei de implementare, finalizarea proiectului; – Categoria 29, Subcategoria 187.

Alte servicii de consultanță necesare pentru implementarea solidă a proiectului – Categoria 9, Subcategoria 29 – cheltuieli cu servicii de management proiect.

Servicii pentru realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel local și național (plan de comunicare, manual de identitate vizuală, organizarea de evenimente, publicitate, campanie media-tv, radio, campanie on-line, elaborare și distribuire de materiale de informare) – Categoria 8, Subcategoria 17 – cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului, subcategoria 18 – cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat.

c) Achiziționarea Echipamenteleor necesare pentru sprijinirea consolidării TIC pentru cadastru, cartea funciară și sectorul geodezic precum și a serviciilor de asigurare pe o perioada de 5 ani după data de finalizare a proiectului – Categoria 15, Subcategoria 54 – cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări).

Servere, scanere, imprimante multifuncționale, stații de lucru pentru ANCPI / CNC / OCPI și soluții de procesare și stocare; – Categoria 15, Subcategoria 54 – cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări).

cheltuieli cu active necorporale – Categoria 15, Subcategoria 55 – cheltuieli cu active necorporale.

d) Costuri operaționale ale proiectului in limita maxima de 15% din valoarea eligibila a proiectului la data semnarii contractului de finantare – Categoria 10, Subcategoria 30 – cheltuieli generale de administratie (indirecte pe baza de costuri reale)/cheltuieli de administrare si functionare

Cheltuieli cu deplasarea (cazare, diurnă, transport, alte chletuieli ce derivă din obiectul deplasării);

 • Cheltuieli de transport efectuate în vederea derulării proiectului (carburant).

Utilități pentru spațiile utilizate;

Închiriere (echipamente, spații birouri);

Furnituri de birou (consumabile, papetărie, alte cheltuieli necesare implementării proiectului) ;

Comunicare (poştă, telefon, internet, anunţuri, alte cheltuieli legate de comunicare necesare implementării proiectului);

e) Cheltuieli neprevăzute – 6,51% din costurile eligibile ale proiectului.

4Completarea cererii de finanțare

4.1Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Solicitantul va întocmi cererea de finanţare şi anexele acesteia astfel:

 • o variantă în limba română pentru incărcarea cererii în MySMIS, respectiv transmiterea oficială a proiectului spre analiză și aprobare

 • o variantă în limba engleză pentru a fi trimisă fie la Comisie fie la IQR.

AM POR nu îşi asumă verificarea corelării şi a corespondenţei dintre cele două variante de proiect(română-engleză).

4.2Completarea cererii de finanţare

Cererea de finanţare este compusă din:

Formularul cererii de finanțare. Anexa 1 la prezentul ghid il constituie Formularul cererii de finanțare.

Anexele la formatul cererii de finanţare.

Anexele obligatorii la cererea de finanţare sunt:

 1. Documentele statutare ale solicitantului, după caz: actul normativ de infiinţare şi funcţionare al solicitantului.

 2. Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (model standard în Anexa 1.3 la prezentul ghid).

 3. Actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului.

 4. Declaraţia de eligibilitate (modelul standard aplicabil la depunerea cererii de finanţare, în Anexa 1.1 la prezentul ghid).

 5. Declaraţia de angajament (modelul standard în Anexa 1.2)

 6. Notă de finalizare/Completion note, din partea JASPERS (România)

Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

5Procesul de evaluare a calităţii și de contractare a proiectului major

Având în vedere faptul că prin Axa prioritară 11 se finanţează un proiect major, apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere la termen.

ANCPI este sprijinit de către JASPERS împreună cu AM POR în procesul de pregătire a proiectului major, până când acesta atinge pragul de maturitate minim acceptabil pentru a fi promovat spre finanţare.

Completarea Cererii de finanţare în mod clar şi coerent va facilita procesul de verificare.

În acest scop, este necesar ca solicitantul să furnizeze informaţiile într-o manieră concisă, dar completă, să prezinte date relevante pentru înţelegerea proiectului, acţiunile concrete propuse în proiect, indicând clar legătura cu obiectivele şi scopul proiectului, să cuantifice pe cât posibil rezultatele, beneficiile şi costurile proiectului, să prezinte un calendar realist de implementare etc.

Procesul de pregătire este un proces repetitiv care se încheie prin emiterea Notei de finalizare/ Completion note din partea JASPERS (România).

După momentul primirii notei de finalizare, cererea de finanţare se va încărca în sistemul MySMIS în vederea verificării de către AM POR.

Astfel, verificarea conformităţii administrative va urmări în principal, existenţa şi respectarea formatului standard al cererii de finanţare pentru un proiect major, includerea tuturor anexelor obligatorii şi modalitatea de completare a cererii de finanţare2.

Grila de verificare va fi completată după un sistem de notare de tip Da/Nu/Nu se aplică(model standard în Anexa 3 – Grila AM POR de verificare a proiectului major).

În situaţia în care AM POR are neclarităţi în vederea completării criteriilor din grilă se pot solicita clarificări.

Dacă proiectul nu respectă toate criteriile din grilă este respins. În cazul respingerii proiectului, solicitantul va fi informat în scris asupra motivelor respingerii.

După avizarea de către AM POR a proiectului major, acesta va fi transmis, de către AM POR, fie serviciilor Comisiei Europene (COM) prin sistemul electronic SFC2014, fie către organismul desemnat pentru realizarea unei evaluări independente – Independent Quality Review (IQR).

Astfel, concomitent cu transmiterea proiectului major la instituţiile amintite mai sus, AM POR demarează operaţiunea de semnare a contractului de finanţare.

AM POR semnează contractul de finanțare și transmite beneficiarului cele două exemplare ale contractului, în vederea semnării de către reprezentantul legal al acestuia.

Contractul de finanţare reprezintă contractul de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părţi.

Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.

Anexa la contractul de finanţare o constituie varianta în limba română a proiectului major.

5.1Clauzele contractuale aplicabile

Clauzele prevăzute în cadrul modelului standard de contract de finanțare din Ghidul general se vor completa cu clauze specifice pentru acordarea finanţării în cadrul priorităţii de investiţii 11.1 din POR şi acestea se referă, în principiu, la următoarele:

Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, prin cedarea folosinţei oricăruia dintre obiecte / bunuri către o terţă parte, cu excepţia activităţilor corespunzătoare destinaţiei principale a acestora, pe întreaga perioadă de durabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din cadrul Condițiilor generale. Transmiterea dreptului de folosință asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o terță parte pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare obiectivelor proiectului, se poate face numai prin licitaţie în condiţiile legii, precum şi a prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, beneficiarul are obligația informării anuale, pe perioadele menționate la art. 7, asupra veniturilor nete generate de proiect.

Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile până la finalul perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condiții generale, dar poate ipoteca obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin prezentul Contract de finanțare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel:

(i) în perioada de implementare a activităților efectuate după semnarea contractului de finanțare, exclusiv în scopul realizării proiectului

(ii) în perioada de durabilitate a proiectului, aşa cum aceasta este prevăzută la articolul 2, alin. (5), din Condițiile generale, după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilităţii investiţiei.

Perioada de implementare a activităților de după semnarea contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice până la cel mult dublul perioadei inițiale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în conformitate cu prevederile art. 9 din Condiții Generale și respectiv art. 9 din Condiții Specifice POR 2014-2020 nu pot depăși alocarea financiară, alocare calculată la cursul Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.

Suspendarea totală/parţială a plăţilor intermediare până la data când problemele constatate sunt remediate poate fi efectuată de AM şi ca urmare a deciziilor CE, în următoarele cazuri: a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către AM, nu respectă prevederile Cererii de Finanţare şi/sau instrucţiunile emise de AM în executarea contractului; b) Beneficiarul nu prezintă raportările solicitate precum şi în situaţia în care aceste raportări nu conţin toate informaţiile solicitate, sau în cazul în care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele de reglementare; c) în raportul Autorităţii de Audit naţionale sau comunitare existã elemente doveditoare care sugerează o neregulă în funcţionarea sistemelor de management şi control; d) când reprezentantul organismului comunitar, abilitat să efectueze verificări suplimentare în urma informaţiilor primite cu privire la cheltuielile indicate într-o declaraţie de cheltuieli certificată, constată o neregulă gravă care nu a fost corectată. În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parţială a contribuţiei comunitare, caz în careAM va înceta prezentul Contract de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără nici o formalitate prealabilă.

 • În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru

implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

În situaţia nerespectării de către beneficiar a obligațiilor menţionate în contractul de finanţare AMPOR poate rezilia contractul de finanţare.

6Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Procesul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor se va defăşura în conformitate cu secţiunea 8.4 din cadrul Ghidului general.

7Anexe

Ghidul speficific conţine următoarele anexe:

Anexa 1 – Formularul cererii de finanţare, cu modelele standard, astfel:

Anexa 1.1 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 1.2 – Declaraţia de angajament

Anexa 1.3 – Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale

Anexa 2 – Notă de finalizare/Completion note emisă de către JASPERS România

Anexa 3 – Grila AM POR de verificare a proiectului major

1 Conform art.100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

2 Formatul standard va fi în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/207 AL COMISIEI din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană.

Daca doriti sa beneneficiati de asistenta si consultanta pentru accesarea programelor mai sus mentionate va rugam sa completat acest formular:

http://bit.ly/InregistrareClientMMS