Conditii necesare pentru a putea beneficia de fondurile structurale

Beneficiari eligibili

Poate fi beneficiar eligibil oricine indeplineste criteriile de eligibilitate generale, stabilite in Programul Cadru de Implementare pentru fiecare domeniu major de interventie (Programele Cadru de Implementare sunt prezentate pe paginile de internet ale ministerelor in care se afla Autoritatile de Management). De asemenea, eligibili sunt si cei care respecta eventuale criterii specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul lansarii „cererii de proiecte” sau in Ghidul Solicitantului. In acelasi timp solicitantul trebuie sa aiba o forma de organizare conforma legislatiei romane si sa fie inregistrat in Romania.

Conditii generale de eligibilitate ale unui proiect

•    este dezvoltat si implementat pe teritoriul Romaniei;
•  se regaseste pe lista operatiunilor eligibile prezentate in Programul Cadru de Implementare, pentru fiecare domeniu major de interventie;
•   se adreseaza unei zone sau grup tinta (daca este cazul), asa cum este prezentat in Programul Cadru de Implementare sau in Ghidul Solicitantului;
•    durata si valoarea finantarii solicitate se incadreaza in limitele stabilite in „cererea de proiecte”;
•   respecta politicile si normele comunitare si nationale in ceea ce priveste ajutorul de stat, achizitiile publice, respectiv egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila.

Co-finantarea ce trebuie asigurata de solicitant

Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si cofinantarea, aceasta putand varia intre 0% si 50% in functie de programul de finantare, de localizarea proiectului sau de specificul investitiei. Cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect in parte vor fi stabilite de catre Autoritatile de Management in conformitate cu regulile nationale de eligibilitate. Astfel, in momentul lansarii unei „cereri de proiecte”, Autoritatea de Management va face cunoscuta si lista cu cheltuielile eligibile pentru acele proiecte.

Intocmirea documentatiei necesare

Documentele necesare depind de tipul de proiect:
•    Plan de afaceri si analiza economico-financiara;
•    Studiul de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii;
•    Proiectul tehnic, acolo unde este cazul;
•    Certificatul de urbanism/Autorizatia de construire – dupa caz;
•    Avize specifice solicitate prin Certificatul de urbanism
•    Documente de confirmare a cofinantarii;
•    Titlul de proprietate/ Act de concesiune – pentru proiecte care propune investitii in infrastructura;
•    Documente financiar-contabile ale solicitantului – balanta, bilant;
•    Cazierul fiscal al persoanei autorizate sa depuna cererea de finantare si al persoanei responsabile de proiect;
•    Cazierul judiciar al persoanei care reprezinta reprezentantul legal al solicitantului;
•    Certificate fiscale care deminstreaza ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale
•    Alte documente, dupa caz, in functie de programul pe care se depune proiectul

Solicitatarea finantarii nerambursabile

Pasul 1: verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate ale solicitantului, ale activitatilor propuse si ale tipurilor de cheltuieli propuse
Pasul 2: completarea cererii de finantare si anexele solicitate de Autoritatea de Management, acestea fiind diferite in functie de tipul solicitantului si de tipul proiectului (de ex. anexe solicitate pot fi, pe lamga cererea de finantare, Plan de afaceri, Strategie de marketing)
Exista modele de cereri de finantare specifice pentru fiecare tip de program, cu anexe diferentiate pe fiecare fond in parte.
Pasul 3: Cererea de finantare este transmisa Organismului Intermediar/ Autoritatii de Management, in raport cu organizarea specifica a programului vizat de solicitant.
Pasul 4: Evaluarea conformitatii administrative a aplicatiei/cererii de finantare, in conformitate cu procedurile interne ale fiecarei Autoritatii de Management.
Pasul 5: Evaluarea eligibilitatii proiectului, conform criteriilor de eligibilitate specifice fiecarei linii de finantare.
Pasul 6:  Evaluarea tehnica si financiara a proiectului.
Pasul 7:   Punctarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.
Pasul 8: Aprobarea sau Respingerea proiectului in functie de punctajul obtinut in competitia deschisa si transmiterea comunicarii catre solicitant
Pasul 9: Semnarea contractului de finantare, in cazul obtinerii unui punctaj care clasifica proiectul ca fiind aprobat spre a fi finantat.
Pasul 10: Implementarea proiectului, etapa ce demareaza imediat dupa semnarea contractului de finantare