Atributiile Autoritatii de Management si ale Organismelor Intermediare In Managementul Foondurilor Structurale

Autoritatea de management are următoarele atribuţii principale:

1. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

2. contribuie la elaborarea şi modificarea CSNR şi răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează programul operaţional gestionat, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare;

3. elaborează şi negociază cu Comisia Europeană programul operaţional pe care îl gestionează, în conformitate cu prevederile art. 32, 33 şi 37 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

4. analizează şi propune modificări ale programului operaţional şi le înaintează comitetului de monitorizare aferent;

5. asigură corelarea operaţiunilor din programul operaţional aflat în gestiune cu cele din celelalte programe finanţate din instrumente structurale şi, dacă este cazul, cu programele operaţionale finanţate din FEADR şi FEP, sub coordonarea Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS);

6. pentru programele operaţionale aferente obiectivului convergenţă elaborează şi modifică Documentul Cadru de Implementare (DCI), în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin programul operaţional;

7. pentru programele operaţionale aferente obiectivului cooperare teritorială europeană elaborează şi modifică DCI/documentele echivalente, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin programul operaţional, şi îl supune aprobării comitetului de monitorizare;

8. asigură dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea programului operaţional respectiv;

9. elaborează proceduri pentru gestionarea programului operaţional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin potrivit dispoziţiilor pct. 1;

10. elaborează ghidurile solicitantului corespunzătoare cererilor de proiecte;

11. urmăreşte dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a programului operaţional, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

12. asigură constituirea şi organizarea comitetului de monitorizare pentru programul operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 63 şi 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

13. elaborează criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru programul operaţional aflat în gestiune şi supune aprobării comitetului de monitorizare aferent criteriile de selecţie;

14. asigură monitorizarea implementării programului operaţional şi prezintă comitetului de monitorizare progresul în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, precum şi a ţintelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

15. elaborează Raportul anual de implementare, precum şi Raportul final de implementare pentru programul operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi le supune aprobării comitetului de monitorizare, ulterior consultării ACIS şi a Autorităţii de certificare şi plată;

16. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, informează comitetul de monitorizare cu privire la observaţiile Comisiei Europene şi colaborează cu ACIS şi Autoritatea de certificare şi plată pentru întreprinderea acţiunilor necesare în soluţionarea observaţiilor;

17. furnizează ACIS informaţiile solicitate pentru verificarea ex-ante, monitorizarea anuală şi verificarea ex-post a respectării principiului adiţionalităţii, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

18. furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare ACIS şi Autorităţii de certificare şi plată pentru îndeplinirea de către acestea a atribuţiilor prevăzute la art. 8 şi la 20;

19. pune la dispoziţia Comisiei Europene, la cerere, lista operaţiunilor încheiate care fac obiectul închiderii parţiale în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

20. asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creanţele bugetare şi asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competenţelor;

21. transmite Autorităţii de certificare şi plată rapoarte privind neregulile identificate şi sumele plătite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din nereguli;

22. elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management şi control pentru programul operaţional gestionat;

23. elaborează şi implementează Planul multianual de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării programului operaţional;

24. informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor evaluărilor şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea acestora;

25. elaborează şi implementează Planul de comunicare pentru programul operaţional de care este responsabilă;

26. asigură îndeplinirea obligaţiilor legate de informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile secţiunii 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei;

27. contribuie, împreună cu ACIS, la dezvoltarea sistemului electronic Single Management Information System (SMIS);

28. pentru obiectivul cooperare teritorială europeană asigură dezvoltarea SMIS, sub coordonarea ACIS;

29. asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operaţional gestionat;

30. colaborează cu ACIS în vederea asigurării unui cadru procedural eficient şi armonios pentru implementarea instrumentelor structurale;

31. colaborează cu ACIS pentru realizarea activităţilor de informare privind instrumentele structurale;

32. încheie contracte de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;

33. elaborează decizii/ordine de finanţare, prin care se stabilesc obligaţiile structurilor cu rol de autoritate de management/organism intermediar/beneficiar;

34. elaborează documentele necesare în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;

35. verifică îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţării către beneficiari, autorizează plata acesteia, efectuează plata, după caz, şi, ulterior, asigură recuperarea prefinanţării;

 

Organismele intermediare:

În cazurile în care una sau mai multe dintre sarcinile unei autorităţi de management sau de certificare sunt îndeplinite de către un organism intermediar, demersurile relevante vor fi înregistrate în scris.

Prevederile acestui Regulament cu privire la autoritatea de management şi la autoritatea de certificare se vor aplica organismului intermediar.

 

 

 

Autoritatea de certificare şi plată are următoarele atribuţii principale:

 

1. asigură îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi la art. 104 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;

2. asigură transmiterea către Comisia Europeană a documentelor prevăzute la art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei, la art. 104 şi 133 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;

3. asigură transmiterea la Comisia Europeană , până la data de 30 aprilie a fiecărui an, a previziunilor cererilor de plată care vor fi transmise pentru acel an, precum şi pentru anul următor;

4. în cazul proiectelor în care nu a fost posibilă estimarea veniturilor în avans, asigură deducerea sumelor reprezentând veniturile obţinute din proiecte, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea unei operaţiuni, din declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană , până cel târziu la închiderea parţială sau finală a programului, şi corectează corespunzător cererea de plată finală;

5. asigură deschiderea şi gestionarea contului/conturilor necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanţării, plăţilor intermediare şi finale aferente programelor operaţionale pentru care autoritatea de management se află în România;

6. efectuează plăţile către beneficiari din instrumente structurale şi din cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, în cazul Programului operaţional sectorial “Transport” şi Programului operaţional sectorial “Mediu”;

7. efectuează transferul sumelor din FEDR, FSE şi IPA către unităţile de plată ale autorităţilor de management pentru restul programelor operaţionale;

8. efectuează corecţiile financiare, în conformitate cu prevederile art. 98 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi ale art. 138 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;

9. avizează şi, după caz, propune modificarea legislaţiei privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale;

10. colaborează cu ACIS şi cu autorităţile de management la analizarea necesităţii şi oportunităţii realocării de fonduri între programele operaţionale;

11. avizează proiectul de ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management pentru aprobarea documentelor-cadru de implementare a programelor operaţionale şi a modificărilor acestora;

12. participă la comitetele de monitorizare pentru programele operaţionale organizate de autorităţile de management;

13. participă la reuniunile Comisiei Europene, în situaţia în care pe ordinea de zi se află subiecte în legătură cu activitatea Autorităţii de certificare şi plată;

14. asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS – CSNR, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;

15. avizează, împreună cu ACIS, documentele elaborate de autorităţile de management în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;

16. centralizează şi comunică Departamentului pentru lupta antifraudă (DLAF) neregulile ce i-au fost raportate de către autorităţile de management, organismele intermediare şi/sau autoritatea de audit, precum şi cele rezultate din constatările proprii.

 

Rolul de autoritate de audit şi funcţiile aferente, aşa cum sunt prevăzute la art. 59, 62 şi la art. 71 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, la art. 102, 105 şi 116 din Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei, la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei şi la art. 53 b alin. (3) din Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1.995/2006 al Consiliului sunt îndeplinite de către Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României (desemnată potrivit prevederilor art. 141 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

 

Mecanismul de coordonare – nivel naţional

Comitetul Naţional de Coordonare (CNC) asigură corelarea intervenţiilor finanţate din instrumentele structurale cu cele finanţate din FEADR şi FEP, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

 

Membrii CNC sunt miniştri coordonatori ai ACIS, ai Autorităţii de certificare şi plată şi ai autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale.

 

CNC are următoarele atribuţii principale:

1. defineşte strategia de dezvoltare a cadrului instituţional, legislativ şi procedural necesar implementării instrumentelor structurale şi monitorizează funcţionarea acestuia;

2. stabileşte măsuri de creştere a capacităţii administrative pentru implementarea instrumentelor structurale, de îmbunătăţire a managementului şi de creştere a eficienţei programelor operaţionale;

3. stabileşte măsuri de corelare între intervenţiile din cadrul programelor operaţionale în scopul creşterii impactului instrumentelor structurale în România;

4. aprobă realocări de fonduri între programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale, anterior supunerii spre aprobare Comisiei Europene;

5. analizează şi aprobă RNA, rapoarte privind capacitatea administrativă, rapoarte strategice, precum şi alte tipuri de planuri, rapoarte şi informări;

6. analizează şi aprobă Planul naţional multianual de evaluare şi examinează rezultatele evaluărilor cuprinse în acesta;

7. ia decizii privind aspectele ridicate de CMC, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (3);

8. analizează şi aprobă măsuri de corelare între intervenţiile din cadrul programelor operaţionale, inclusiv cu intervenţiile finanţate din FEADR şi FEP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Atributiile Autoritatii de Management si ale Organismelor Intermediare In Managementul Foondurilor Structurale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.